*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sveta Nedelja prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sveta Nedelja bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.sv-nedelja.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Brojnim, i opsežnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika. Kao i svake godine izdvajamo sredstva za ulaganje u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Nastavljamo s održavanjem cesta i drugih javnih površina, s održavanjem objekata, modernizacijom javne rasvjete na području Općine Sveta Nedelja, adaptacijom stanova u vlasništvu Općine Sveta Nedelja, prigodnim ukrašavanje naselja, održavanjem dijela LC 50123, izgradnjom i asfaltiranjem cesta, izgradnjom javne rasvjete, sufinanciranjem izgradnje vodovoda, sufinanciranjem izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun" kao i rekonstrukcijom zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv. Martin, sanacijom pročelja i krova groblja Nedešćina. 

Kako bismo očuvali okoliš i spriječili širenje zaraznih bolesti, osigurana su sredstva za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju. Također, nastavljamo s programom sanacije deponija Cere i drugim gospodarenjem otpadom i sanacijom divljih deponija kako bis se smanjio negativni utjecaji otpada na okoliš i prirodne resurse.

S ciljem poboljšanja demografskih mjera, raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja stoga smo dio sredstava izdvojili za sufinanciranje prehrane učenicima i produženog boravka u školi, te dodjeljujemo studentske i školske stipendije i sufinanciramo prijevoz. Sufinanciranjem djelatnosti dadilja omogućili smo čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi koja se nisu mogla upisati u vrtić nakon provedenog upisnog postupka.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe stanovnika, stoga su osigurana jednokratna novčana sredstva za roditelje novorođene djece kao i sredstva za sufinanciranje boravka djece u vrtiću. Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika (pomoć u novcu i pomoć u naravi).

Ulažemo  sredstva i za razvoj sporta i rekreacije kako bismo povećali broj stanovnika koji se bave sportom, posebno naših najmlađih te pružamoo podršku programima i projektima sportskih udruga i klubova. Kroz donacije pomažemo udrugama u realizaciji manifestacija koje održavaju, kao što su Dan Općine Sveta Nedelja, Fešta "Petangošt" u Šumberu, Fešta Sveti Martin ‑ izložba vina, Fešta Štrmac, Fešta Snašići, "MARTINJE" u Svetom Martin i dr.

 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite.

 

Općinska načelnica!

 

Što je proračun?

                  
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveta Nedelja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije:

                    
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi     (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.938.369,40
Prihodi od poreza 1.521.783,30
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 119.302,47
Prihodi od imovine 224.892,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.072.391,03
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.645,29
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.517,29
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.128,00
Višak prihoda iz prethodne godine 280.935,29
Višak prihoda iz prethodne godine 280.935,29
Ukupno 0,00

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Sveta Nedelja za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 3.226.949,98 eura

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.938.369,40 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.521.783,30 eura. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 119.302,47 eura, prihodi od imovine u iznosu od 224.892,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.072.391,03 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.645,29 eura (prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.517,29 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.128,00 eura). 

 

Višak prihoda iz prethodne godine 280.935,29 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.578.840,55
Rashodi za zaposlene 296.712,03
Materijalni rashodi 1.070.726,46
Financijski rashodi 38.708,32
Subvencije 29.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 523.780,48
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 207.772,32
Ostali rashodi 372.554,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 547.828,15
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 46.452,98
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 485.057,10
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.318,07
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.281,28
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 100.281,28
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.578.840,55 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 296.712,03 eura;

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.070.726,46 eura;

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 38.708,32 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 29.500,00 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 523.780,48 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 214.408,46 eura;

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 319.465,22 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 547.828,15 eura, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 46.452,98 eura;

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 485.057,10 eura;

3.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.318,07 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 100.281,28 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 100.281,28 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

 

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Sveta Nedelja sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 10 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1000 Predstavnička i izvršna tijela
Program 1002 Provođenje izbora
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1001 Javna uprava i administracija
GLAVA 20 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Program 2001 Zaštita od požara
GLAVA 30 GOSPODARSTVO
Program 3001 Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede
Program 3002 Promicanje ruralnog razvoja
GLAVA 40 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program 4001 Održavanje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture
Program 4002 Program zaštite okoliša
Program 4003 Izgradnja objekata i uređaja komunalne   infrastrukture
Program 4004 Prostorno planiranje
       Program 4005 Program korištenja sredstava fondova EU i drugih   fondova
Program 4006 Legalizacija objekata u vlasništvu Općine   Sveta Nedelja
GLAVA 50 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU
Program 5001 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
GLAVA 60  PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE
Program 6001 Kulturne manifestacije
Program 6006 Ostali korisnici
GLAVA 20 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Program 2001 Zaštita od požara
GLAVA 30 GOSPODARSTVO
Program 3001 Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede
Program 3002 Promicanje ruralnog razvoja
GLAVA 40 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program 4001 Održavanje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture
Program 4002 Program zaštite okoliša
Program 4003 Izgradnja objekata i uređaja komunalne   infrastrukture
Program 4004 Prostorno planiranje
Program 4005 Program korištenja sredstava fondova EU i drugih   fondova
Program 4006 Legalizacija objekata u vlasništvu Općine   Sveta Nedelja
GLAVA 50 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU
Program 5001 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
GLAVA 60  PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE
Program 6001 Kulturne manifestacije
Program 6006 Ostali korisnici
GLAVA  70 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
Program 7001 Športske aktivnosti
GLAVA 80 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I   OBRAZOVANJA
Program 8001 Predškolski odgoj
Program 8002 Školstvo
GLAVA 90 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
Program 9001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 57.328,44 EURA

 

GLAVA 10 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 57.328,44 EURA

Program 1000 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 49.328,44 eura

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 22.645,41 eura, sredstva za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana su u iznosu od 5.653,99 eura, za rad predstavnika Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine planirano je 9.500,00 eura i za svečanu sjednicu za Dan općine planirano je 11.529,04 eura.

 

Program 1002 Provođenje izbora planirano u iznosu od 8.000,00 eura

Za izbore za mjesne odbore planirano je 8.000,00 eura.

             

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.169.621,54 EURA 

GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 711.194,16 EURA

 

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 711.194,16 eura

Za redovnu djelatnost općinske uprave (administrativno, tehničko i stručno osoblje) planirano je 658.336,11 eura.

Za tekuću pričuvu planirano je 5.308,91 eura, nabavu dugotrajne imovine 24.585,77 eura, dovoz pitke vode domaćinstvima 1.327,23 eura, nasljeđivanje ošasne imovine 6.636,14 eura i nabavu vozila 15.000,00 eura.

 

GLAVA 20 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 148.591,10 EURA

 

Program 2001 Zaštita od požara planirano je u iznosu od 148.591,10 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za osnovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 101.634,00 eura, za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 33.555,51 eura, za Civilnu zaštitu – zaštita i spašavanje planirano je 6.972,53 eura  dok se za Vatrogasnu zajednicu IŽ – Stručna služba za zaštitu i spašavanje planira 929,06 eura i za procjenu ugroženosti i plan zaštite od požara planira 5.500,00 eura.

  

 

GLAVA 30 GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 70.201,34 EURA

 

Program 3001 Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 59.318,07 eura

Općina Sveta Nedelja nastavlja razvijati gospodarstvo kroz ulaganja u poljoprivredu, gospodarstvo i turizam. Za unapređenje poljoprivrede planirano je 26.990,84 eura, za agroturizam planirano je 1.000,00 eura, za razvoj turizma planirano je 25.000,00 eura i za poticaje gospodarstvu planirano je 6.327,23 eura. 

 

Program 3002 Promicanje ruralnog razvoja planirano u iznosu od 4.247,13 eura

Kroz ovaj program sufinancira se LAG (Lokalna akcijska grupa) Labinštine u iznosu od 4.247,13 eura.

 

Program 3005 Poticanje mjera energetske učinkovitosti  planirano u iznosu od 6.636,14 eura

Za poticanje mjera energetske učinkovitosti-zamjena azbestnih krovova planirano je 6.636,14 eura.

  

GLAVA 40 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.429.027,22 EURA

 

Program 4001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od  757.805,20 eura

U ovom programu izdvajaju se sredstva za održavanje cesta i drugih javnih površina u iznosu od 264.599,51 eura, za održavanje javnih površina planirano je 67.579,87 eura, za uređaje i javnu rasvjetu 200.544,56 eura, održavanje objekata planirano je 29.973,84 eura, za modernizaciju JR na području Općine Sveta Nedelja planirano je 91.000,00 eura, za prigodno ukrašavanje naselja planirano je 8.626,98 eura, za provođenje mjera obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije planirano je 4.200,00 eura, za sakupljanje napuštenih ili izgubljenih životinja i njihovo zbrinjavanje te sakupljanje i zbrinjavanje lešina planirano je 8.000,00 eura,za sanaciju zgrade Veli Golji planirano je 3.000,00 eura,  za adaptaciju stanova u vlasništvu Općine Sv. Nedelja planirano je 19.000,00 eura,  za sanaciju pročelja i krova-groblje Nedešćina planirano je 50.000,00 eura, za uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu planirano je 11.281,44 eura.

 

Program 4002 Program zaštite okoliša planirano u iznosu od 38.539,98 eura

Za iznošenje i odvoz otpada planirano je 8.659,03 eura, za sanaciju divljih deponija planirano je 3.318,07 eura, za higijeničarsku službu planirano je 2.000,00 eura, za sanaciju divljih deponija planirano je 2.000,00 eura i za sanaciju deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom planirano 25.880,95 eura.

 

Program 4003 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 535.091,70 eura

Za otplatu kredita planirano je 18.315,75 eura (ZABA) i 106.694,15 eura (HBOR), za izgradnju i asfaltiranje cesta 14.599,37 eura, izgradnju javne rasvjete 155.489,26 eura, za izgradnju dječjih igrališta 9.290,60 eura, za sufinanciranje izgradnje vodovoda 48.576,55 eura,  za sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO „Kaštijun“ 11.327,34 eura, za izgradnju sportske dvorane 65.000,00 eura, za rekonstrukciju zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu sv. Martin 8.000,00 eura  za rekonstrukciju doma kulture „Poldrugo Valentin“ 3. faza -Arhiva planirano je 49.932,16 eura , za rekonstrukciju prizemlja doma kulture „ Poldrugo Valentin za cooworking planirano je 19.750,00 eura, za izgradnju poduzetničke zone Nedešćina planirano je 28.000,00 eura i za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj 116,52 eura.

 

  

Program 4004 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 107.207,09  eura

Za Prostorno planiranje planirano je 42.570,97 eura, za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Nedešćina planirano je 46.452,98 eura i za izmjene i dopune prostornog plana Općine Sveta Nedelja u dijelu Poduzetničke zone planirano je 18.183,14 eura.

 

Program 4005 Program korištenja sredstava fondova EU i drugih fondova planirano u iznosu od 12.000,00 eura

Za pripremu dokumentacije za EU fondove planirano  je 12.000,00 eura.

  

 

Program 4006 Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja planirano je 5.308,92 eura 

Za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja planirano je 5.308,92 eura.

 

GLAVA 50 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU PLANIRANE U IZNOSU OD 37.505,49  EURA

 

Program 5001 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva planirano u iznosu od 37.505,49 eura

Za hitnu medicinsku pomoć planirano je 24.196,57 eura, za preventivni pregled i savjetovanja (mamografija) planirano je 13.308,92 eura.

  

 

GLAVA 60 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 89.604,08 EURA

 

Program 6001 Kulturne manifestacije planirane u iznosu od 76.318,07 eura

Dan Općine Sveta Nedelja planirano u iznosu od 43.000,00 eura, za ostale razne manifestacije planirano je 15.318,07 eura dok se za Feštu „Patengoš“ u Šumberu planira 7.000,00 eura, Feštu Sveti Martin‑izložba vina 4.000,00 eura, Fešta Štrmac 3.000,00 eura, Fešta Snašići 3.000,00 i za "MARTINJE" u Svetom Martinu 1.000,00 eura.

  

 

Program 6006 Ostali korisnici u planirano u iznosu od 13.604,08 eura

Za ostale korisnike u kulturi planirano je 10.626,98 eura dok se za vjerske zajednice i sl. planira 2.659,03 eura.

 

GLAVA 70 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 57.000,00 EURA

 

Program 7001 Športske aktivnosti planirano je 57.000,00 eura 

 

 

GLAVA 80 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 441.522,51 EURA

 

Program 8001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 318.022,53 eura

Za dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dječji vrtić "Kockica" Kršan planirano je 305.104,46 eura, za sufinanciranje djelatnosti dadilja planirano je 9.600,00 eura i za dječji vrtić "Pjerina Verbanac" PO Vrećari planirano je 3.318,07 eura.

 

Program 8002 Školstvo planirano u iznosu od 123.499,98 eura

Za potpore obrazovanju planirano je 6.737,98 eura, za sufinanciranje produženog boravka u OŠ planirano je 65.000,00 eura, dok se za stipendije učenicima i studentima planira 51.762,00 eura.

  

GLAVA 90 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 184.975,64 EURA

 

Program 9001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći planirano u iznosu od 184.975,65 eura

Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 21.235,65 eura, za pomoć u naravi pojedincima i obitelji planirano je 122.829,62 eura, za subvencije putnih troškova učenika planirano je 11.945,05 eura, za razne udruge planirano je 11.381,69 eura dok se za djelatnost Crvenog križa Labin planira 17.583,63 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.