Proračun Grada Vrgorca za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

Predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Vrgorac ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom   komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.vrgorac.hr.

U cilju nam je podići standard života kakav znamo danas. Želimo razvijati mlade kroz obrazovanje, sport i kulturu, pomoći potrebitima, poticati razvoj poljoprivrede i gospodarstva, a sukladno tome raditi na boljitku grada kroz gradnju i održavanje komunalne infrastrukture te očuvanju i zaštitu okoliša.

Kao i prijašnjih godina i ove ćemo nastaviti s održavanjem komunalne infrastrukture, čistoćom javnih i zelenih površina, parka, nerazvrstanih cesta, oborinske odvodnje, javne rasvjete, groblja, izvorišta, kolodvora te sa ukrašavanjem naselja, sanacijom divljih odlagališta, poljskih puteva i gospodarenjem otpada. 

U 2023. godini dio sredstava je izdvojen za projekt uređenja odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku i izgradnju sportskih i rekreacijskih objekata, a nastaviti će se projekt izgradnje javne rasvjete i oborinske odvodnje. Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje, poslovnih prostora u vlasništvu Grada, uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ te sanacija i zatvaranje odlagališta „Ajdanovac“ projekti su čija je realizacija u tijeku. 

I ove smo godine izdvojili sredstva za provođenje programa „Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca“, a sve u cilju daljnjeg razvitka poljoprivrede i gospodarstva našeg Grada. Revitalizacijom autohtonih sorti vinove loze ukazujemo na uspjehe, sposobnosti i važnost naših poljoprivrednika.

Polažemo vjeru u naše mlade i njihovo kvalitetno obrazovanje, stoga sufinanciramo programe osnovnih i srednjih škola kako bismo im olakšali put ka uspjehu i potaknuli ih da trud nikad nije uzaludan. Projektom „Znanje za Vrgorac“ stipendiramo studente i učenike, sufinancira nabava školske opreme za učenike OŠ i dodjeljuju se nagrade učenicima i mentorima za vrhunske rezultate na državnim natjecanjima.

Kako bi naši mladi mogli biti aktivni i razvijati svoje sportske talente  financirati ćemo rad zajednica sportskih udruga i sportske događaje.

Našim građanima želimo osigurati što lakši i kvalitetniji život, što ćemo postići pravom na podmirenje troškova stanovanja, pogrebnih troškova, besplatnu učeničku marendu u OŠ i podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću. Sufinancirat ćemo troškove prijevoza, a kako bi pomogli roditeljima novorođene djece sufinancirat ćemo nabavu opreme novorođenčadi. Nastavljamo i sa financiranjem HCK – gradskog društva Vrgorac i rad udruga proizašlih iz domovinskog rata.

Nastavljamo s jednim od većih programa, a to je zapošljavanja žena „Zaželi“ III. faza koji predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. 

Izrazito nam je bitno očuvanje naše kulture i tradicije, s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za kulturna zbivanja u značajne nadnevke, projekte „Pametni grad Vrgorac“, „Aktivni centar“ i „Mladi biraju“. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 17.12.2022. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2023. godinu.

 

Vaš gradonačelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrgorca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Vrgorca za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrgorca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrgorca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju gradskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi. 

Proračunski korisnici Grada Vrgorca su: Dječji vrtić „Pčelica“, Gradska knjižnica, Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937 i Centar za kulturu i baštinu.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primitci Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 4.483.442,74 0
Prihodi od poreza 2.376.401,88 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 1.285.287,66 0
Prihodi od imovine 50.766,38 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 741.323,26 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te priženih usluga i prihodi od donacija 22.363,79 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.299,75 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 664.941,27 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 663.614,04 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugtrajne imovine 1.327,23 0
Račun zaduživanja/financiranja 212.356,49 0
Račun zaduživanja/financiranja 212.356,49 0
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 13.272,28 0
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 13.272,28 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Grada Vrgorca za 2023. godinu planirani su u iznosu od   5.374.012,77 eura.

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Vrgorca za 2023. godinu su 4.483.442,73 eura, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.376.401,88 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.285.287,67 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 50.766,38 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 741.323,26 eura, 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 22.363,79 eura, 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 7.299,75 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2023. godinu planirani u iznosu od 664.941,27 eura.

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 663.614,04 eura,

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.327,23 eura. 

 

Račun zaduživanja/financiranja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 212.356,49 eura.

 

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Višak prihoda 13.272,28 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 4.171.544,12 0
Rashodi za zaposlene 1.138.098,10 0
Materijalni rashodi 1.511.646,33 0
Financijski rashodi 27.871,79 0
Subvencije 58.398,04 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 181.166,62 0
Ostali rashodi 1.254.363,25 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 631.760,55 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 313.225,83 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 318.534,73 0
Račun zaduživanja/financiranja 570.708,08 0
Račun zaduživanja/financiranja 570.708,08 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Grada Vrgorca za 2023. godinu planirani su u iznosu od   5.374.012,77 eura

 

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrgorca za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.171.544,14 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.138.098,10 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.511.646,34 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 27.871,79 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 58.398,04 eura, 

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 181.166,62 eura,

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.254.363,25 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2023. godinu planirani u iznosu od 631.760,56 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 313.225,83 eura, 

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 318.534,73 eura.

 

Račun zaduživanja/financiranja

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je u iznosu od 570.708,07 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE PLANIRAN U IZNOSU OD 34.906,10 EURA

 

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća, planiran u iznosu od 34.906,10 eura

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirani rashodi iznose 20.306,56 eura, od toga materijalni rashodi iznose 17.652,10 eura i ostali rashodi iznose 2.654,46 eura,

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirani rashodi iznose 3.981,68 eura za ostale rashode,

3. Za obilježavanje Dana Grada planirani rashodi iznose 10.617,82 eura za materijalne rashode.

 

RAZDJEL 102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN  U IZNOSU OD 5.339.106,71 EURA

GLAVA 10201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.436.060,79 EURA

 

Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela, planiran u iznosu od 813.590,84 eura

1. Za financiranje rashoda za zaposlene planirani rashodi iznose 274.736,21 eura za rashode za zaposlene,

2. Za financiranje redovnih rashoda gradske uprave planirani rashodi iznose 245.537,20 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 221.647,09 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 23.890,11 eura, 

3. Za nabavu nefinancijske imovine za gradsku upravu planirani rashodi iznose 53.089,12 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za subvencije poljoprivrednicima planirani rashodi iznose 26.544,58 eura za subvencije,

5. Za proračunsku zalihu planirani rashodi  iznose 13.272,28 eura za ostale rashode,

6. Za održavanje sustava komunalnog i prometnog redarstva planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za materijalne rashode,

7. Za financiranje rada HGSS-a planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za ostale rashode,

8. Za revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze planirani rashodi iznose 9.290,60 eura za materijalne rashode, 

9. Za projekt “Pametni grad Vrgorac“ planirani rashodi iznose 123.432,20 eura za materijalne rashode, 

10. Za razvoj cikloturizma “Polje Jezero“ planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za ostale rashode, 

11. Za projekt “Solar city“ planirani rashodi iznose 2.654,46 eura za ostale rashode,

12. Za izradu programa za razvoj mladih Grada Vrgorca planirani rashodi iznose 2.654,46 eura za materijalne rashode,

13. Za projekt „Mladi biraju“ planirani rashodi iznose 2.654,46 eura za materijalne rashode,

14. Za projekt „Aktivni centar“ planirani rashodi iznose 39.816,85 eura za materijalne rashode.

 

Program 1002 Mjesna samouprava, planiran u iznosu od 19.908,42 eura

Za osnivanje zemljišne knjige za KO Dusina planirani rashodi iznose 19.908,42 eura za materijalne rashode.  

 

Program 1010 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca, planiran u iznosu od 31.853,46 eura

1. Za razvoj OPG-ova planirani rashodi iznose 10.617,82 eura za subvencije, 

2. Za razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove planirani rashodi iznose 10.617,82 eura za subvencije,

3. Za razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost planirani rashodi iznose 10.617,82 eura za subvencije.

 

Program 1011 Otplata kredita, planiran u iznosu od 570.708,07 eura

Za otplatu dugoročnih kredita planirani rashodi iznose 570.708,07 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

GLAVA 10202 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 869.997,99 EURA

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 869.997,99 eura

1. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirani rashodi iznose 270.090,91 eura za ostale rashode,

2. Za održavanje čistoće javnih površina planirani rashodi iznose 70.343,09 eura za materijalne rashode,

3. Za održavanje zelenih površina i parka planirani rashodi iznose 54.416,35 eura za materijalne rashode, 

4. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirani rashodi iznose 115.468,85 eura za materijalne rashode, 

5. Za održavanje oborinske odvodnje planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za materijalne rashode,

6. Za održavanje javne rasvjete planirani rashodi iznose 149.313,15 eura za materijalne rashode, 

7. Za tekuće održavanje groblja planirani rashodi iznose 59.725,26 eura za materijalne rashode,

8. Za financiranje hitnih intervencija planirani rashodi iznose 9.954,21 eura, od toga materijalni rashodi iznose 9.290,60 eura i ostali rashodi iznose 663,61 eura,

9. Za održavanje izvorišta planirani rashodi iznose 7.963,37 eura za materijalne rashode,

10. Za prigodno ukrašavanje naselja planirani rashodi iznose 7.963,37 eura za materijalne rashode, 

11. Za tekuće održavanje kolodvora planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za materijalne rashode,

12. Za sanaciju divljih odlagališta otpada planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za materijalne rashode, 

13. Za održavanje sportske dvorane i igrališta planirani rashodi iznose 43.798,53 eura za materijalne rashode, 

14. Za gospodarenje otpadom planirani rashodi iznose 26.544,56 eura za ostale rashode,

15. Za sanaciju poljskih puteva planirani rashodi iznose 21.235,64 eura za materijalne rashode. 

 

GLAVA 10203 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.138.761,67 EURA

 

Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 1.138.761,67 eura

1. Za rekonstrukciju vodoopskrbe i odvodnje planirani rashodi iznose 257.482,23 eura za ostale rashode,  

2. Za uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ planirani rashodi iznose 265.445,62 eura za ostale rashode,

3. Za izgradnju javne rasvjete planirani rashodi iznose 23.890,11 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za sanaciju i zatvaranje odlagališta “Ajdanovac“ planirani rashodi iznose 6,636,14 eura za ostale rashode,

5. Za izgradnju igrališta planirani rashodi iznose 69.015,87 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za izgradnju oborinske odvodnje planirani rashodi iznose 130.068,35 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

7. Za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u Gospodarskoj zoni Ravča planirani rashodi iznose 26.544,56 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

8. Za rekonstrukciju poslovnih prostora u vlasništvu Grada planirani rashodi iznose 19.908,42 eura za materijalne rashode, 

9. Za Adrenalinski park Paklina planirani rashodi iznose 10.617,82 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

10. Za financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO planirani rashodi iznose 37.162,38 eura, od toga materijalni rashodi iznose 18.581,19 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 18.581,19 eura, 

11. Za uređenje odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku planirani rashod iznose 291.990,17 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

GLAVA 10204 ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 849.293,25 EURA

 

Program 1005 Odgoj i obrazovanje, planiran u iznosu od 36.631,49 eura

1. Za sufinanciranje programa Osnovne škole planirani rashodi iznose 7.963,37 eura za ostale rashode, 

2. Za sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja planirani rashodi iznose 5.308,91 eura za ostale rashode, 

3. Za financiranje projekta dvosmjenskog rada Dječjeg vrtića "Pčelica" II faza  planirani rashodi iznose 23.359,21 eura, od toga rashodi za zaposlene iznose 11.414,16 eura i materijalni rashodi iznose 11.945,05 eura.

 

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ 

-PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 812.661,76 EURA

Program 1005 Odgoj i obrazovanje, planiran u iznosu od 812.661,76 eura

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – odgoj i obrazovanje planirani rashodi iznose 751.211,10 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 574.689,77 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 170.548,81 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.990,84 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.981,68 za nabavu nefinancijske imovine – Dječji vrtić „Pčelica“

2. Za financiranje projekta dvosmjenskog rada DV „Pčelica“ II faza planirani rashodi iznose 61.450,66 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 53.487,29 eura, 

• Materijalni rashodi iznose 7.963,37 eura.

 

GLAVA 10205 KULTURA I UMJETNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 246.399,88 EURA

 

Program 1006 Kultura i umjetnost, planiran u iznosu od 49.107,44 eura

1. Za financiranje rada glazbene škole planirani rashodi iznose 2.654,46 eura za ostale rashode,

2. Za kulturna zbivanja u značajne nadnevke planirani rashodi iznose 46.452,98 eura, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 41.144,07 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.308,91 eura.

 

PRORAČUNSKI KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 73.860,23 EURA

 

Program 1006 Kultura i umjetnost, planiran u iznosu od 73.860,23 eura

Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – kultura i umjetnost planirani rashodi iznose 73.860,23 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 47.514,76 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 23.027,40 eura,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 663,61 eura,

• Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani u iznosu od 2.654,46 eura.

 

PRORAČUNSKI KORISNIK CENTAR ZA KULTURU I BAŠTINU

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 123.432,21 EURA

 

Program 1006 Kultura i umjetnost, planiran u iznosu od 123.432,21 eura

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – kultura i umjetnost planirani rashodi iznose 63.706,95 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 32.251,64 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 26.146,39 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.327,23 eura,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.654,46 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.327,23 eura.

2. Za kulturna zbivanja u značajne nadnevke planirani rashodi iznose 59.725,26 eura za materijalne rashode.

 

GLAVA 1026 SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 99.674,83 EURA

 

Program 1007 Sport, planiran u iznosu od 99.674,83 eura

1. Za financiranje rada Doma športova planirani rashodi iznose 132.72 eura za ostale rashode,

2. Za financiranje rada zajednice sportskih udruga planirani rashodi iznose 76.979,23 eura za ostale rashode,

3. Za financiranje sportskog događaja „Mjesec sporta“ planirani rashodi iznose 22.562,88 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 19.908,42 eura,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.654,46 eura.

 

GLAVA 10207 UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 246.864,42 EURA

 

Program 1008 Udruge građana, planiran u iznosu od 246.864,42 eura

1. Za financiranje DVD-a planirani rashodi iznose 119.450,53 eura za ostale rashode,

2. Za financiranje rada HCK – gradskog društva Vrgorac planirani rashodi iznose 31.853,47 eura za ostale rashode, 

3. Za financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za ostale rashode, 

4. Za financiranje rada turističke zajednice i razvoja turizma na području Grada Vrgorca planirani rashodi iznose 23.890,11 eura za ostale rashode,

5. Za financiranje ostalih organizacija i udruga planirani rashodi iznose 26.544,56 eura za ostale rashode,

6. Za financiranje rada lovačkih udruga planirani rashodi iznose 3.981,68 eura za ostale rashode, 

7. Za financiranje rada vjerskih zajednica planirani rashodi iznose 3.981,68 eura za ostale rashode, 

8. Za financiranje rada Gradske glazbe planirani rashodi iznose 23.890,11 eura za ostale rashode.

 

GLAVA 10208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 452.053,88 EURA

 

Program 1009 Socijalna skrb, planiran u iznosu od 445.285,02 eura

1. Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ planirani rashodi iznose 1.327,23 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

2. Pravo na podmirenje troškova stanovanja planirani rashodi iznose 17.253,97 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

3. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova planirani rashodi iznose 1.327,23 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

4. Za jednokratne novčane pomoći planirani rashodi iznose 13.935,89 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

5. Za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama planirani rashodi iznose 5.308,91 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

6. Za sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad planirani rashodi iznose 33.180,70 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

7. Za sufinanciranje troškova prijevoza planirani rashodi iznose 17.253,96 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

8. Za financiranje programa zapošljavanja - javnih radova planirani rashodi iznose 37.826,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 35.835,16 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 1.990,84 eura,

9. Za prijevoz pitke vode planirani rashodi iznose 10.617,82 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

10. Za pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću planirani rashodi iznose 10.617,82 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

11. Za financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ planirani rashodi iznose 1.327,23 eura za za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

12. Za financiranje projekta „Treća dob“ planirani rashodi iznose 18.581,20 eura, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 13.272,28 eura,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.308,92 eura, 

13. Za Projekt „Znanjem za Vrgorac“ planirani rashodi iznose 55.743,58 eura, za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

14. Za financiranje programa zapošljavanja žena „Zaželi“ III. faza planirani rashodi iznose 220.983,48 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 108.169,11 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 112.814,37 eura.

    

Program 1012 Zdravstvo, planiran u iznosu od 6.768,86 eura

Za financiranje potreba u zdravstvu Grada Vrgorca planirani rashodi iznose 6.768,86 eura za materijalne rashode.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!