*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Grada Vrgorca za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Vrgorac ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.vrgorac.hr.

Kontinuirani cilj nam je iz godine u godinu podizati standard života. Želimo razvijati mlade kroz obrazovanje, sport i kulturu, pomoći potrebitima, poticati razvoj poljoprivrede i gospodarstva, a sukladno tome raditi na boljitku grada kroz gradnju i održavanje komunalne infrastrukture te očuvanju i zaštitu okoliša.

Standardna izdvajanja iz proračuna, kao i prijašnjih godina, potrebna su za održavanje komunalne infrastrukture, čistoću javnih i zelenih površina, parka, nerazvrstanih cesta, oborinske odvodnje, javne rasvjete, groblja, izvorišta, kolodvora te u ukrašavanje naselja, sanacije divljih odlagališta, poljskih puteva i gospodarenje otpadom. 

Ove godine će biti dovršena izgradnja odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku kao i povezivanje sustava pročistača GZ Ravča i Grada Vrgorca. Završavamo projekt Pametni Vrgorac u sklopu kojeg će biti uspostavljen WebGis sustav, povezane baze podataka svih komunalnih poduzeća, uspostavljen sustav za financiranje civilnog društva te izrađena nova web stranica i mobilna aplikacija Grada Vrgorca. I dalje ćemo ulagati u digitalizaciju svih gradskih procesa, te će u narednoj godini biti izrađena sva dokumentacija u sklopu projekta „Vrgorac – Povijesni Grad budućnosti“ koja uključuje plan optičkog interneta na području cijelog Grada, digitalni postav Gradine i šetnice, snimanje i analiza trenutnog stanja komunalnih obveznika na području cijelog Grada. 

I dalje ćemo ulagati u obnovu i izgradnju naše javne infrastrukture, iz koje izdvajamo rekonstrukciju Gradske tržnice i rekonstrukciju, opremanje igrališta na području Grada Vrgorca, izrada idejnog rješenja Adrenalinskog parka Paklina, izgradnja vidikovca na ulazu u Vrgorac i nastavak izgradnje Ulice kralja Tomislava.

Naredna godina će biti dosad najveća po sredstvima koja se povlače iz vanjskih izvora. Pored već ugovorenih projekata „Izgradnje Centra za starije osobe „Dragljane“, projekta „Zaželi“, projekta „Vrgorac – povijesni grad budućnosti“, Izgradnje područnog odjeljenja DV Pčelica, Uređenje Streetball igrališta i niz manjih projekata, očekujemo još rezultate natječaja za naša kulturnu i sportsku infrastrukturu, koje očekujemo početkom godine i ne možemo ih sada iskazati u proračunu. 

Unatoč neizvjesnosti državnih i EU sredstava za projekt“ Rekonstrukciju rodne kuće Tina Ujevića“, odlučili smo bez obzira na rezultate, izdvojiti veći dio vlastitih sredstava i napokon u potpunosti obnoviti povijesni i kulturni simbol našeg Grada i napokon imati jednu u potpunosti funkcionalnu točku za posjetitelje našeg prekrasnog Grada.

I ove smo godine izdvojili sredstva za provođenje programa „Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca“, a sve u cilju daljnjeg razvitka poljoprivrede i gospodarstva našeg Grada. Revitalizacijom autohtonih sorti vinove loze ukazujemo na uspjehe, sposobnosti i važnost naših poljoprivrednika, dok kroz 2 nova programa planiramo pomoći mladim poduzetnicima i ugostiteljima za koji smatramo da će imati dvostruki pozitivan efekt. Kroz Sufinanciranje provedbe kulturnog i zabavnog sadržaja želimo olakšati ugostiteljima stvaranje sadržaja u svojim objektima i sudjelovati u sve većim troškovima stvaranja dodatne vrijednosti, dok će građani Vrgorca imati pristup većem i kvalitetnijem kulturno/zabavnom sadržaju. Programom Poticaja i subvencija mladim poduzetnicima želimo olakšati ulazak u poduzetničke vode na području Grada, te povećati i broj samostalnih, mladih i obrazovanih osoba, te radnih mjesta u Vrgorcu.

Polažemo vjeru u naše mlade i njihovo kvalitetno obrazovanje, stoga i ove godine sufinanciramo programe osnovnih i srednjih škola kako bismo im olakšali put ka uspjehu i potaknuli ih da trud nikad nije uzaludan. Projektom „Znanje za Vrgorac“ stipendiramo studente i učenike, sufinanciramo nabavu školske opreme za učenike OŠ i dodjeljuju se nagrade učenicima i mentorima za vrhunske rezultate na državnim natjecanjima. Mladi se u narednoj godini također mogu aktivirati i kroz projekt „Mladi biraju“, te kroz djelovanje Savjeta mladih Grada Vrgorca za koje smo osigurali zasebna sredstva.

Kako bi naši mladi mogli biti aktivni i razvijati svoje sportske talente  financirati ćemo rad zajednice sportskih udruga, osigurati prostorije za aktivni centar mladih koji će sadržajno biti sportsko/kulturni centar, te poticati daljnju diverzifikaciju sportova kroz poticanje sportskih udruga.

Našim građanima želimo osigurati što lakši i kvalitetniji život, što ćemo postići pravom na podmirenje troškova stanovanja, pogrebnih troškova, besplatnu učeničku marendu u OŠ i podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću. Sufinancirat ćemo troškove prijevoza, a kako bi pomogli roditeljima novorođene djece sufinancirat ćemo nabavu opreme novorođenčadi. Nastavljamo i sa financiranjem HCK – gradskog društva Vrgorac i rad udruga proizašlih iz domovinskog rata.

Primijetili ste da smo u protekloj godini imali Vrgorac prepun događanja i života. Drago mi je da smo uspješno zaklopili financijski aspekt kulturnih zbivanja u Vrgorcu i u narednoj 2024. godini, te možemo zajedno iščekivati i uživati u manifestacijama „Dani dalmatinskog pršuta i vina“, „Biklijada“, Srednjovjekovni festival „Vrhgora“, „S Tinom u Vrgorcu“ i „Tinovo kulturno ljeto“, „Aktivno dječje ljeto“ „Božićna fantažija“, Festival pustolova „Mate Svjetski“, Proslava blagdana Velike Gospe na Velikom Prologu, Ribarska večer u Dusini i nizu drugih pučkih fešti, predstava, radionica predavanja i izložbi tokom cijele godine.

Drage sugrađanke i sugrađani, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini, a toplo se nadam da ćemo svi zajedno realizirati i više, kao što smo i svih prethodnih godina. 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 17.12.2022. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2024. godinu.

Savjetovanje za Plan Proračuna Grada Vrgorca za 2024. godinu sa možete pronaći OVDJE.


Vaš gradonačelnik!

 


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.
Proračunski korisnici Grada Vrgorca su: Dječji vrtić „Pčelica“, Gradska knjižnica, Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937 i Centar za kulturu i baštinu.


Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je gradonačelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika gradonačelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 6.716.786,00
Prihodi od poreza 3.142.945,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.888.981,26
Prihodi od imovine 59.401,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 592.958,74
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 22.500,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 602.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00
Vlastiti izvori 13.300,00
Rezultat poslovanja 13.300,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, GRADA VRGORCA ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 7.332.086,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Grada Vrgorca za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.716.786,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.142.945,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.888.981,26 eura, prihodi od imovine u iznosu od 59.401,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 592.958,74 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 22.500,00 eura, Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 602.000,00 eura (za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 eura i za prihode od prodaje neproizvedene imovine 600.000,00 eura). 

Vlastiti izvori planirani u iznosu od 13.300,00 eura

Rezultat poslovanja planiran u iznosu od 13.300,00 eura. 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 4.581.051,26
Rashodi za zaposlene 1.456.800,00
Materijalni rashodi 1.491.301,26
Financijski rashodi 32.650,00
Subvencije 216.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 196.000,00
Ostali rashodi 1.188.300,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.022.034,74
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.248.034,74
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 774.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 729.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 729.000,00
Ukupno 0,00


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Grada Vrgorca za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.581.051,26 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.456.800,00 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.491.301,26 eura, 
3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 32.650,00 eura, 
4.    Subvencije planirane u iznosu od 216.000,00 eura, 
5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 196.000,00 eura,
6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.188.300,00 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.022.034,74 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.248.034,74 eura,
2.    Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od  774.000,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 729.000,00 eura.

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 729.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Grada Vrgorca sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE
Glavni program A01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela
Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća
RAZDJEL 102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 10201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
Program 1002 Mjesna samouprava
Program 1010 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca
Program 1011 Otplata kredita
GLAVA 10202 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture
GLAVA 10203 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture
GLAVA 10204 ODGOJ I OBRAZOVANJE
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1005 Odgoj i obrazovanje
KORISNIK K01 DJEČJI VRTIĆ "PČELICA"
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1005 Odgoj i obrazovanje
GLAVA 10205 KULTURA I UMJETNOST
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1006 Promicanje kulture
KORISNIK K02 GRADSKA KNJIŽNICA
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1006 Promicanje kulture
KORISNIK K33 CENTAR ZA KULTURU I BAŠTINU
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1006 Promicanje kulture
GLAVA 10206 SPORT
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1007 Razvoj sporta i rekreacije
GLAVA 10207 UDRUGE GRAĐANA
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1008 Udruge građana
GLAVA 10208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel
Program 1009 Socijalna skrb
Program 1012 Zdravstvo

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE  - 46.400,00 EURA

Glavni program A01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela – 46.400,00 eura

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća – 46.400,00 eura

Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća izdvaja se 27.400,00 eura, za financiranje rada političkih stranaka 4.000,00 eura i za obilježavanje Dana Grada 15.000,00 eura.

 

RAZDJEL 102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 7.285.686,00 EURA
GLAVA 10201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 2.010.534,74 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 2.010.534,74 eura

Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela – 1.201.534,74 eura, od toga:

Za financiranje rashoda za zaposlene izdvaja se 312.000,00 eura, za financiranje redovnih rashoda gradske uprave 246.000,00 eura, za nabavu nefinancijske imovine za gradsku upravu 52.000,00 eura, za subvencije poljoprivrednicima 28.000,00 eura, za proračunsku zalihu 14.000,00 eura, za održavanje sustava komunalnog i prometnog redarstva 7.000,00 eura, za financiranje rada HGSS – a 7.000,00 eura i za subvencioniranje utrošene električne energije u vodoopskrbnom sustavu 100.000,00 eura.
Za Vrgorac – povijesni grad budućnosti izdvaja se 318.534,74 eura, za sanaciju krovišta na Zadružnom domu na Velikom Prologu 25.000,00 eura, za revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze 10.000,00 eura, za projekt „Pametni grad Vrgorac“ 26.000,00 eura, za razvoj cikloturizma 10.000,00 eura, za projekt „Solar city“ 3.000,00 eura, za projekt „Mladi biraju“ 3.000,00 eura i za projekt „Aktivni centar“ 40.000,00 eura.

 

Program 1002 Mjesna samouprava – 5.000,00 eura, od toga:

Za financiranje osnivanja zemljišnih knjiga izdvaja se 5.000,00 eura.

 

Program 1010 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca – 88.000,00 eura, od toga:

Za razvoj OPG – ova izdvaja se 12.000,00 eura, za razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove 24.000,00 eura, za razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost 12.000,00 eura, za program poticanja ugostitelja 20.000,00 eura i za poticaj i subvencije mladim poduzetnicima 20.000,00 eura.

 

Program 1011 Otplata kredita – 716.000,00 eura, od toga:

Za otplatu kredita izdvaja se 716.000,00 eura.

 

GLAVA 10202 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 727.051,26 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 727.051,26 eura

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture – 727.051,26 eura, od toga:

Za sufinanciranje nabave komunalne opreme izdvaja se 20.000,00 eura,
Za tekuće održavanje vodoopskrbe izdvaja se 40.000,00 eura,
Za održavanje čistoće javnih površina izdvaja se 76.000,00 eura, 
Za održavanje zelenih površina i parka izdvaja se 61.000,00 eura,
Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta izdvaja se 128.000,00 eura,
Za održavanje oborinske odvodnje izdvaja se 24.000,00 eura,
Za održavanje javne rasvjete izdvaja se 165.551,26 eura,
Za tekuće održavanje groblja izdvaja se 63.000,00 eura,
Za financiranje hitnih intervencija izdvaja se 10.500,00 eura,
Za održavanje izvorišta izdvaja se 10.000,00 eura,
Za prigodno ukrašavanje naselja izdvaja se 10.000,00 eura,
Za tekuće održavanje kolodvora izdvaja se 15.000,00 eura,
Za sanaciju divljih odlagališta otpada izdvaja se 7.000,00 eura,
Za održavanje sportske dvorane i igrališta izdvaja se 47.000,00 eura,
Za gospodarenje otpadom izdvaja se 30.000,00 eura,
Za sanaciju poljskih puteva izdvaja se 20.000,00 eura.

 

GLAVA 10203 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 1.562.200,00 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 1.562.200,00 eura

Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture – 1.562.200,00 eura, od toga:

Za izgradnju i rekonstrukciju gradskih ulica izdvaja se 50.000,00 eura,
Za izgradnju javne rasvjete izdvaja se 30.000,00 eura,
Za izgradnju vidikovca izdvaja se 150.000,00 eura,
Za izgradnju Ulice kralja Tomislava izdvaja se 20.000,00 eura,
Za izgradnju nogostupa u Ulici Šetalište Mate Raosa izdvaja se 70.000,00 eura,
Za izgradnju sportskih i rekreacijskih objekata izdvaja se 30.000,00 eura,
Za rekonstrukciju vodoopskrbe i odvodnje izdvaja se 403.200,00 eura,
Za rekonstrukciju i nadogradnju gradske tržnice izdvaja se 90.000,00 eura,
Za uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ izdvaja se 133.000,00 eura,
Za uređenje groblja i prihvatnih kapela izdvaja se 60.000,00 eura,
Za uređenje odjeljenja DV „Pčelica“ u gradskom parku izdvaja se 442.000,00 eura
Za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ izdvaja se 7.000,00 eura,
Za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u Gospodarskoj zoni Ravča izdvaja se 27.000,00 eura,
Za adrenalinski park Paklina izdvaja se 10.000,00 eura,
Za financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO izdvaja se 40.000,00 eura.

 

GLAVA 10204 ODGOJ I OBRAZOVANJE – 931.800,00 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 16.000,00 eura

Program 1005 Odgoj i obrazovanje – 16.000,00 eura, od toga:

Za sufinanciranje programa OŠ izdvaja se 8.000,00 eura i za sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja 8.000,00 eura.

 

KORISNIK K01 DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ – 915.800,00 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 915.800,00 eura

Program 1005 Odgoj i obrazovanje – 915.800,00 eura, od toga:

Za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – odgoj i obrazovanje izdvaja se 915.800,00 eura.

 

GLAVA 10205 KULTURA I UMJETNOST – 600.500,00 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 363.000,00 eura

Program 1006 Promicanje kulture – 363.000,00 eura, od toga: 

Za financiranje rada glazbene škole izdvaja se 3.000,00 eura,  za kulturna zbivanja u značajne nadnevke 60.000,00 eura i za rekonstrukciju Tinove kule 300.000,00 eura.

 

KORISNIK K02 GRADSKA KNJIŽNICA – 94.400,00 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 94.400,00 eura

Program 1006 Promicanje kulture – 94.400,00 eura, od toga:

Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – kultura i umjetnost izdvaja se 94.400,00 eura.

 

KORISNIK K33 CENTAR ZA KULTURU I BAŠTINU – 143.100,00 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 143.100,00 eura

Program 1006 Promicanje kulture – 143.100,00 eura, od toga:

Za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – kultura i umjetnost izdvaja se 61.550,00 eura i za kulturna zbivanja u značajne nadnevke 81.550,00 eura.

 

GLAVA 10206 SPORT – 108.100,00 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 108.100,00 eura

Program 1007 Razvoj sporta i rekreacije – 108.100,00 eura, od toga: 

Za financiranje rada Doma športova izdvaja se 100,00 eura, za financiranje rada zajednice sportskih udruga 88.000,00 eura i za financiranje sportskih događaja 20.000,00 eura. 

 

GLAVA 10207 UDRUGE GRAĐANA – 723.500,00 EURA

Glavni program A11 – Jedinstveni upravni odjel  - 723.500,00 eura

Program 1008 Udruge građana – 723.500,00 eura, od toga: 

Za financiranje rada DVD – a izdvaja se 236.000,00 eura, za financiranje rada HCK – gradskog društva Vrgorca 36.500,00 eura, za financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata 15.000,00 eura, za financiranje rada turističke zajednice i razvoja turizma na području Grada Vrgorca 41.000,00 eura, za financiranje ostalih organizacija i udruga 30.000,00 eura, za financiranje rada lovačkih udruga 4.000,00 eura, za financiranje rada vjerskih zajednica 4.000,00 eura, za financiranje rada Gradske glazbe 27.000,00 eura i za izgradnju Vatrogasnog doma 330.000,00 eura. 

 

GLAVA 10208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO – 622.000,00 EURA

Glavni program A11 Jedinstveni upravni odjel – 622.000,00 eura

Program 1009 Socijalna skrb – 619.000,00 eura, od toga:

Za  pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ izdvaja se 1.000,00 eura, 
Za pravo na podmirenje troškova stanovanja 18.000,00 eura, 
Za pravo na podmirenje pogrebnih troškova 1.500,00 eura, 
Za jednokratne novčane pomoći 15.000,00 eura,
Za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 10.000,00 eura, 
Za sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad 34.000,00 eura, 
Za sufinanciranje troškova prijevoza 19.000,00 eura, 
Za financiranje programa zapošljavanja – javni radovi 38.000,00 eura, 
Za prijevoz pitke vode 15.000,00 eura, 
Za pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću 11.000,00 eura,
Za financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ 1.000,00 eura, 
Za financiranje projekta „Treća dob“ 21.000,00 eura,
Za projekt „Znanjem za Vrgorac“ 55.500,00 eura 
Za financiranje programa zapošljavanja žena „Zaželi“ IV. Faza 379.000,00 eura.

 

Program 1012 Zdravstvo – 3.000,00 eura, od toga:
Za  financiranje potreba u zdravstvu Grada Vrgorca izdvaja se 3.000,00 eura. 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.