Proračun Grada Vrbovsko za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Grad Vrbovsko

 

Poštovani građani,

Predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Vrbovsko prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.vrbovsko.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prikazati na koji način ćemo raspolagati proračunskim sredstvima, a vi dragi građani možete svojim prijedlozima i komentarima sudjelovati u razvoju našeg grada.

U 2023. godini nastavljamo ulagati u projekte značajne za rast i razvoj našeg Grada. Iz proračuna smo izdvojili sredstva za održavanje javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. U planu nam je i izgradnja i opremanje dječjeg igrališta kao i uređenje okoliša u sklopu vrtića i jaslica koje trenutno nemaju uređeno dječje igralište, a za navedeno je izdvojeno ukupno 150.000,00 eura.

Proračunskim sredstvima ulažemo i u građenje objekata komunalne infrastrukture vodeći računa o ravnomjernom razvoju Grada stoga izdvajamo za izgradnju nerazvrstanih cesta, za nova rasvjetna tijela, deponij otpada Cetin i za uređenje javnih površina te novih poslovnih prostora. Nastavljamo s provedbom projekta izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbe i odvodnje odnosno s postavljanjem mosta i kolektora za pročišćavanje s pristupnom cestom i mostom u Dobri.

Planiramo sanaciju i adaptaciju objekta svlačionice i pratećih prostorija Nogometnog kluba Vrbovsko te uređenje prostora teniskog kluba.

Kako bismo imali što bogatiju turističku ponudu, nastavljamo ulagati u uređenje šetnice uz rijeku Kupu, skijališta, Centra za posjetitelje u izletištu Kamačnik, uređenje riječkih kupališta i okoliša oko Mačjanskog i Čogrljevog jezera. 

Ponosni smo na sve naše poduzetnike i obrtnike, a kroz program Poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva želimo im to i pokazati. Dio sredstava iz proračuna je izdvojeno za poduzetničku infrastrukturu, dio za sufinanciranje kamata i kreditiranja poduzetnika, dio za razvoj širokopojasne komunikacijske mreže, dok je ostatak namijenjen poticanju razvoja poljoprivrede, obrtništva i poduzetništva. 

Ulaganje u odgoj i obrazovanje naših mladih naš je prioritet, zato smo i ove godine izdvojili sredstva za pomoći i nagrade učenicima i studentima te nadamo se da će upravo to biti dodatan poticaj za razvoj njihovih talenata i potencijala. 

Kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi našim najugroženijim građanima želimo osigurati kvalitetniji i lagodniji život. Nastavljamo provodit projekt ''Pomoć u kući starijim osobama'' čija je svrha omogućiti starijim osobama što dulji samostalni život i ostanak u vlastitom domu, a prvi puta je u planu provedba projekta ''Zaželi za sebe'', gdje je fokus na zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju, a krajnji korisnici će biti osobe starije od 65 godina i/ili nemoćne osobe. Grad će omogućiti zapošljavanje 10 žena sa našeg područja. 

Financiranjem udruga koje djeluju na području našeg Grada želimo očuvati našu kulturnu baštinu i povezati građane kroz obilježavanje bitnih događaja. Na području Grada djeluju brojne udruge koje obogaćuju naš Grad i potiču naše građane na aktivan društveni život.

Dragi građani, predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali naš Grad slobodno nam predložite. 

 

Gradonačelnik

Dražen Mufić

 

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje gradonačelnik predlaže te koji se upućuju na usvajanje Gradskom vijeću. 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrbovskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrbovskog za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrbovskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrbovskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrbovskog su: Dječji vrtić Bambi, Centar za pomoć u kući Grada Vrbovskog i Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 5.765.080,00 0
Prihodi od poreza 921.160,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.099.310,00 0
Prihodi od imovine 121.080,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 623.330,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 200,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 222.500,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 46.500,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 176.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 608.200,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 608.200,00  0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi Grada Vrbovskog za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.595.780,00 eura

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Vrbovskog za 2023. godinu su 5.765.080,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 921.160,00 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 4.099.310,00 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 121.080,00 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 623.330,00 eura,

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 200,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrbovskog za 2023. godinu planiranih u iznosu od 222.500,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 46.500,00 eura,

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 176.000,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 608.200,00 eura, od toga primljeni povrati glavnici danih zajmova i depozita planirani u iznosu od 8.200,00 eura i primici od zaduživanja planirani u iznosu od 600.000,00 eura.

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 3.450.680,00 0
Rashodi za zaposlene 893.960,00 0
Materijalni rashodi 1.531.615,00 0
Financijski rashodi 29.420,00 0
Subvencije 223.500,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.500,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 210.400,00 0
Ostali rashodi 550.285,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.985.100,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.304.600,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 660.500,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 160.000,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 160.000,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi Grada Vrbovskog za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.595.780,00 eura


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrbovskog za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.450.680,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 893.960,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.531.615,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 29.420,00 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 223.500,00 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 11.500,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 210.400,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 550.285,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrbovskog za 2023. godinu planirani u iznosu od 2.985.100,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.304.600,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 660.500,00 eura. 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 160.000,00 eura, od toga izdaci za dane zajmove i depozite planirani u iznosu od 10.000,00 eura i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 150.000,00 eura.

 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 141.110,00 EURA

 

PREDSTAVNIČKA PLANIRANO U IZNOSU OD 57.800,00 EURA

Program 1001 Djelatnost Gradskog vijeća planirana u iznosu od 26.535,00 eura

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 20.570,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 19.250,00 eura i ostale rashode planirano je 1.320,00 eura,

2. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 3.300,00 eura za materijalne rashode,

3. Za obilježavanje državnih blagdana planirano je 2.665,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 12.950,00 eura

Za redovan rad Vijeća mjesnih odbora planirano je 12.950,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1003 Vijeće Srpske nacionalne manjine planirano u iznosu od 13.715,00 eura

1. Za redovan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine planirano je 3.715,00 eura za ostale rashode,

2. Za troškove izbora Vijeća Srpske nacionalne manjine planirano je 10.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1004 Političke stranke planirano u iznosu od 4.600,00 eura

Za sufinanciranje rada političkih stranka planirano je 4.600,00 eura za ostale rashode.

 

IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 83.310,00 EURA

 

Program 1006 Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika planirano u iznosu od 83.310,00 eura

Za redovan rad gradonačelnika, zamjenika i povjerenstva planirano je 83.310,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 56.000,00 eura i materijalne rashode planirano je 27.310,00 eura. 

 

RAZDJEL 002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 3.646.500,00 EURA

 

KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 1.398.500,00 EURA

Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 567.600,00 eura

1. Za održavanje dječjih igrališta planirano 6.600,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje javnih površina planirano je 152.000,00 eura za materijalne rashode,

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 344.000,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 65.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 2002 Građenje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 581.900,00 eura

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 392.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

2. Za nova rasvjetna tijela planirano je 80.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 20.000,00 eura, od toga za ostale rashode planirano je 10.000,00 eura i izdaci za dane zajmove i depozite planirano je 10.000,00 eura,

4. Za deponij otpada Cetin planirano je 7.500,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 5.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.500,00 eura,

5. Za uređenje javnih površina planirano je 81.400,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine namjene.

 

Program 2003 Održavanje i ulaganje u groblja planirano u iznosu od 105.500,00 eura

1. Za redovno održavanje mrtvana planirano je 27.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za ulaganje u groblja planirano je 78.500,00 eura, od toga za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 6.500,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 72.000,00 eura.

 

Program 2004 Nabava komunalnog vozila i opreme planirano u iznosu od 143.500,00 eura

1. Za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 113.500,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 20.000,00 eura, subvencije planirano je 20.000,00 eura i ostale rashode planirano je 73.500,00 eura,

2. Za nabavu autobusa za javni prijevoz planirano je 30.000,00 eura za ostale rashode.

 

VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 187.850,00 EURA

Program 2005 Djelatnost vlastitog pogona planirana u iznosu od 187.850,00 eura

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 42.550,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 39.550,00 eura i materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura,

2. Za redovno funkcioniranje pogona planirano je 17.150,00 eura za materijalne rashode,

3. Za nabavu opreme i vozila planirano je 25.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine namjene,

4. Za program zapošljavanja u javnom radu planirano je 103.150,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 85.300,00 eura i materijalne rashode planirano je 17.850,00 eura.

 

URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 534.700,00 EURA

Program 2006 Stambeni objekti planirani u iznosu od 80.400,00 eura

1. Za redovno održavanje stambenih objekta planirano je 26.900,00 eura za materijalne rashode,

2. Za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost planirano je 33.500,00 eura, od toga za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano je 6.500,00 eura, ostale rashode planirano je 20.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 7.000,00 eura,

3. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirano je 20.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

Program 2007 Poslovni objekti planirani u iznosu od 245.800,00 eura

1. Za redovno održavanje poslovnih objekata planirano je 41.800,00 eura za materijalne rashode,

2. Za nove poslovne objekte planirano je 154.000,00 eura, od toga za toga za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 13.500,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 140.500,00 eura,

3. Za energetsku obnovu poslovnih objekata planirano je 50.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

 

Program 2008 Urbanizam i planiranje planirano u iznosu od 176.000,00 eura

1. Za izradu detaljnih i urbanističkih planova planirano je 70.500,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 4.500,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 66.000,00 eura, 

2. Za demografsku politiku i mjere planirano je 105.500,00 eura, od toga za ostale rashode planirano je 85.500,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 2009 Blagdansko uređenje grada planirano u iznosu od 32.500,00 eura

1. Za blagdansko ukrašavanje grada planirano je 15.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za ukrasne svjetiljke i opremu planirano je 17.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.394.800,00 EURA

Program 2010 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 362.400,00 eura

1. Za sufinanciranje kamata i kreditiranje poduzetnika planirano je 1.500,00 eura za financijske rashode, 

2. Za poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 106.800,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 66.500,00 eura, subvencije planirano je 15.000,00 eura i za ostale rashode planirano je 25.300,00 eura,

3. Za obrtništvo i ostalo planirano je 191.550,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 40.000,00 eura, subvencije planirano je 148.500,00 eura i za ostale rashode planirano je 3.050,00 eura,

4. Za ulaganja u poduzetničku infrastrukturu planirano je 15.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za razvoj širokopojasne komunikacijske mreže planirano je 4.900,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za poticanje poduzetništva planirano je 42.650,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 2.650,00 eura i subvencije planirano je 40.000,00 eura.

 

Program 2012 Razvoj turizma planirano u iznosu od 875.900,00 eura

1. Za promociju turizma i turističkih znamenitosti planirano je 72.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 65.500,00 eura i ostale rashode planirano je 6.500,00 eura,

2. Za uređenje šetnice uz rijeku Kupu planirano je 65.900,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za skijalište Bijela kosa planirano je 5.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za kanjon Kamačnik planirano je 203.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 200.0000,00 eura,

5. Za uređenje riječkih kupališta planirano je 30.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 10.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 20.0000,00 eura,

6. Za skijalište Vujnovići planirano je 300.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

7. Za Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik planirano je 120.000,00 eura, od toga materijalne rashode planirano je 20.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 100.0000,00 eura,

8. Za kamp na rijeci Kupi u Klancu planirano je 6.500 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

9. Za uređenje okoliša u Mačjansko i Čogrljevo jezero planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

10. Za razvoj atrakcijskog turizma planirano je 63.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 2013 Nabava nefinancijske imovine planirano u iznosu od 156.500,00 eura

Za otplatu kredita za nefinancijsku imovinu planirano u iznosu od 156.500,00 eura, od toga za financijske rashode planirano je 6.500,00 eura i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 150.000,00 eura.

 

PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 130.650,00 EURA

Program 2014 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 130.650,00 eura

1. Za vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovskog planirano je 95.650,00 eura za ostale rashode,

2. Za higijeničarsku službu planirano je 16.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura i ostali rashodi planirano je 13.000,00 eura,

3. Za zaštitu i spašavanje planirano je 19.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 11.500,00 eura, ostale rashode planirano je 1.000,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 6.500,00 eura.

 

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.808.170 EURA

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA PLANIRANO U IZNOSU OD 403.190,00 EURA

Program 3001 Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi planirane u iznosu od 403.190,00 eura

1. Za Dječji vrtić Bambi planirano je 197.890,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 135.940,00 eura, materijalne rashode planirano je 61.410,00 eura i financijske rashode planirano je 540,00 eura,

2. Za Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić planirano je 4.700,00 eura za ostale rashode,

3. Za Željezničko – tehničku školu Moravice planirano je 3.400,00 eura za ostale rashode,

4. Za poticanje glazbenog obrazovanja planirano je 5.300,00 eura za ostale rashode,

5. Za gradove i općine prijatelje djece planirano je 500,00 eura za ostale rashode,

6. Za blagdansko darivanje djece planirano je 2.650,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

7. Za PŠ Ljubošina planirano je 5.000,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

8. Za Udrugu mladih i prevenciju nasilja planirano je 2.700,00 eura za otale rashode,

9. Za nagradu učenicima planirano je 1.350,00 eura za otale rashode,

10. Za dodatno obrazovanje planirano je 3.200,00 eura za ostale rashode,

11. Za izgradnja dječjeg igrališta uz dv bambi planirano je 150.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

12. Za uređenje DV Bambi područni odjel Moravice planirano je 26.500,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 770.420,00 EURA

Program 3002 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 770.420,00 eura

1. Za donacije Udrugama kulture planirano je 34.000,00 eura za ostale rashode,

2. Za redovno održavanje objekata kulture planirano je 22.200,00 eura za materijalne rashode,

3. Za Gradsku knjižnicu Ivan Goran Kovačić planirano je 69.470,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 43.730,00 eura, materijalne rashode planirano je 15.440,00 eura, financijske rashode planirano je 300,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 10.000,00 eura,

4. Za Park Ivana Gorana Kovačića planirano je 25.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 5.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 20.000,00 eura,

5. Za kuću Mance planirano je 25.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 15.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 10.000,00 eura,

6. Za organizaciju kulturnih događanja planirano je 35.700,00 eura za materijalne rashode,

7. Za izložbeni prostor grada Vrbovskog planirano je 27.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 25.000,00 eura,

8. Za Dom kulture Vrbovsko planirano je 50.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 30.000,00 eura,

9. Za sakralne objekte planirano je 30.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 15.000,00 eura i ostale rashode planirano je 15.000,00 eura,

10. Za uređenje novih poslovnih prostora planirano je 400.000,00 eura rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

11. Za promidžbu grada Vrbovskog i informiranje planirano je 52.050,00 eura za materijalne rashode.

 

ŠPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 566.850,00 EURA

Program 3003 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 566.850,00 eura

1. Za financiranje rada športskih klubova i društava planirano je 66.500,00 eura za ostale rashode,

2. Za redovno održavanje športskih objekata planirano je 105.500,00 eura za materijalne rashode,

3. Za malonogometno igralište Lukovdol planirano je 13.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za malonogometno igralište Senjsko planirano je 20.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za sanaciju prostorija nogometnog kluba Vrbovsko planirano je 330.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za nagrađivanje sportskih uspjeha planirano je 1.350,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

7. Za uređenje prostora teniskog kluba planirano je 30.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

SOCIJALNA SKRB PLANRANA U IZNOSU 309.650,00 EURA

Program 3004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirane u iznosu od 309.650,00 eura

1. Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 175.400,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

2. Za financiranje humanitarnih udruga i udruga građana planirano je 40.500,00 eura za ostale rashode,

3. Za poboljšanje zdravstvenog standarda planirano je 31.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

4. Za ESF-Zaželi za sebe – Program zapošljavanja žena planirano je 62.750,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 56.550,00 eura i materijalne rashode planirano je 6.200,00 eura.

 

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 129.010,00 EURA

Program 3005 Pomoć u kući starijim osobama planirano je 129.010,00 eura

1. Za Centar za pomoć u kući grada Vrbovskog planirano je 116.620,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 105.190,00 eura i materijalne rashode planirano je 11.430,00 eura,

2. Za materijalne rashode Centra za pomoć u kući  planirano je 12.390,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 11.810,00 eura i financijske rashode planirano je 580,00 eura.

 

UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 629.050,00 EURA

Program 3006 Redovni rad Upravnog odjela planiran u iznosu od 629.050,00 eura

1. Za rashode za zaposlene planirano je 390.250,00eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 371.700,00 eura i materijalne rashode planirano je 18.550,00 eura,

2. Za materijalne i ostale rashode redovnog poslovanja planirano je 152.900,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 132.900,00 eura i financijske rashode planirano je 20.000,00 eura,

3. Za opremu planirano je 15.900,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za investicijsko održavanje zgrade gradske uprave planirano je 30.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za nabava vozila na električni pogon planirano je 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 1.398.500,00 EURA

Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 567.600,00 eura

1. Za održavanje dječjih igrališta planirano 6.600,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje javnih površina planirano je 152.000,00 eura za materijalne rashode,

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 344.000,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 65.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 2002 Građenje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 581.900,00 eura

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 392.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

2. Za nova rasvjetna tijela planirano je 80.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 20.000,00 eura, od toga za ostale rashode planirano je 10.000,00 eura i izdaci za dane zajmove i depozite planirano je 10.000,00 eura,

4. Za deponij otpada Cetin planirano je 7.500,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 5.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.500,00 eura,

5. Za uređenje javnih površina planirano je 81.400,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine namjene.

 

Program 2003 Održavanje i ulaganje u groblja planirano u iznosu od 105.500,00 eura

1. Za redovno održavanje mrtvana planirano je 27.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za ulaganje u groblja planirano je 78.500,00 eura, od toga za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 6.500,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 72.000,00 eura.

 

Program 2004 Nabava komunalnog vozila i opreme planirano u iznosu od 143.500,00 eura

1. Za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 113.500,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 20.000,00 eura, subvencije planirano je 20.000,00 eura i ostale rashode planirano je 73.500,00 eura,

2. Za nabavu autobusa za javni prijevoz planirano je 30.000,00 eura za ostale rashode.

 

VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 187.850,00 EURA

Program 2005 Djelatnost vlastitog pogona planirana u iznosu od 187.850,00 eura

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 42.550,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 39.550,00 eura i materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura,

2. Za redovno funkcioniranje pogona planirano je 17.150,00 eura za materijalne rashode,

3. Za nabavu opreme i vozila planirano je 25.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine namjene,

4. Za program zapošljavanja u javnom radu planirano je 103.150,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 85.300,00 eura i materijalne rashode planirano je 17.850,00 eura.

 

URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 534.700,00 EURA

Program 2006 Stambeni objekti planirani u iznosu od 80.400,00 eura

1. Za redovno održavanje stambenih objekta planirano je 26.900,00 eura za materijalne rashode,

2. Za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost planirano je 33.500,00 eura, od toga za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano je 6.500,00 eura, ostale rashode planirano je 20.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 7.000,00 eura,

3. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirano je 20.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

Program 2007 Poslovni objekti planirani u iznosu od 245.800,00 eura

1. Za redovno održavanje poslovnih objekata planirano je 41.800,00 eura za materijalne rashode,

2. Za nove poslovne objekte planirano je 154.000,00 eura, od toga za toga za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 13.500,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 140.500,00 eura,

3. Za energetsku obnovu poslovnih objekata planirano je 50.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

 

Program 2008 Urbanizam i planiranje planirano u iznosu od 176.000,00 eura

1. Za izradu detaljnih i urbanističkih planova planirano je 70.500,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 4.500,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 66.000,00 eura, 

2. Za demografsku politiku i mjere planirano je 105.500,00 eura, od toga za ostale rashode planirano je 85.500,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 2009 Blagdansko uređenje grada planirano u iznosu od 32.500,00 eura

1. Za blagdansko ukrašavanje grada planirano je 15.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za ukrasne svjetiljke i opremu planirano je 17.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.394.800,00 EURA

 

Program 2010 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 362.400,00 eura

1. Za sufinanciranje kamata i kreditiranje poduzetnika planirano je 1.500,00 eura za financijske rashode, 

2. Za poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 106.800,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 66.500,00 eura, subvencije planirano je 15.000,00 eura i za ostale rashode planirano je 25.300,00 eura,

3. Za obrtništvo i ostalo planirano je 191.550,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 40.000,00 eura, subvencije planirano je 148.500,00 eura i za ostale rashode planirano je 3.050,00 eura,

4. Za ulaganja u poduzetničku infrastrukturu planirano je 15.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za razvoj širokopojasne komunikacijske mreže planirano je 4.900,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za poticanje poduzetništva planirano je 42.650,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 2.650,00 eura i subvencije planirano je 40.000,00 eura.

 

Program 2012 Razvoj turizma planirano u iznosu od 875.900,00 eura

1. Za promociju turizma i turističkih znamenitosti planirano je 72.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 65.500,00 eura i ostale rashode planirano je 6.500,00 eura,

2. Za uređenje šetnice uz rijeku Kupu planirano je 65.900,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za skijalište Bijela kosa planirano je 5.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za kanjon Kamačnik planirano je 203.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 200.0000,00 eura,

5. Za uređenje riječkih kupališta planirano je 30.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 10.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 20.0000,00 eura,

6. Za skijalište Vujnovići planirano je 300.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

7. Za Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik planirano je 120.000,00 eura, od toga materijalne rashode planirano je 20.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 100.0000,00 eura,

8. Za kamp na rijeci Kupi u Klancu planirano je 6.500 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

9. Za uređenje okoliša u Mačjansko i Čogrljevo jezero planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

10. Za razvoj atrakcijskog turizma planirano je 63.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 2013 Nabava nefinancijske imovine planirano u iznosu od 156.500,00 eura

Za otplatu kredita za nefinancijsku imovinu planirano u iznosu od 156.500,00 eura, od toga za financijske rashode planirano je 6.500,00 eura i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 150.000,00 eura.

 

PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 130.650,00 EURA

Program 2014 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 130.650,00 eura

1. Za vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovskog planirano je 95.650,00 eura za ostale rashode,

2. Za higijeničarsku službu planirano je 16.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura i ostali rashodi planirano je 13.000,00 eura,

3. Za zaštitu i spašavanje planirano je 19.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 11.500,00 eura, ostale rashode planirano je 1.000,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 6.500,00 eura.

 

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.808.170 EURA

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA PLANIRANO U IZNOSU OD 403.190,00 EURA

Program 3001 Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi planirane u iznosu od 403.190,00 eura

1. Za Dječji vrtić Bambi planirano je 197.890,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 135.940,00 eura, materijalne rashode planirano je 61.410,00 eura i financijske rashode planirano je 540,00 eura,

2. Za Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić planirano je 4.700,00 eura za ostale rashode,

3. Za Željezničko – tehničku školu Moravice planirano je 3.400,00 eura za ostale rashode,

4. Za poticanje glazbenog obrazovanja planirano je 5.300,00 eura za ostale rashode,

5. Za gradove i općine prijatelje djece planirano je 500,00 eura za ostale rashode,

6. Za blagdansko darivanje djece planirano je 2.650,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

7. Za PŠ Ljubošina planirano je 5.000,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

8. Za Udrugu mladih i prevenciju nasilja planirano je 2.700,00 eura za otale rashode,

9. Za nagradu učenicima planirano je 1.350,00 eura za otale rashode,

10. Za dodatno obrazovanje planirano je 3.200,00 eura za ostale rashode,

11. Za izgradnja dječjeg igrališta uz dv bambi planirano je 150.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

12. Za uređenje DV Bambi područni odjel Moravice planirano je 26.500,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 770.420,00 EURA

Program 3002 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 770.420,00 eura

1. Za donacije Udrugama kulture planirano je 34.000,00 eura za ostale rashode,

2. Za redovno održavanje objekata kulture planirano je 22.200,00 eura za materijalne rashode,

3. Za Gradsku knjižnicu Ivan Goran Kovačić planirano je 69.470,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 43.730,00 eura, materijalne rashode planirano je 15.440,00 eura, financijske rashode planirano je 300,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 10.000,00 eura,

4. Za Park Ivana Gorana Kovačića planirano je 25.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 5.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 20.000,00 eura,

5. Za kuću Mance planirano je 25.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 15.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 10.000,00 eura,

6. Za organizaciju kulturnih događanja planirano je 35.700,00 eura za materijalne rashode,

7. Za izložbeni prostor grada Vrbovskog planirano je 27.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 25.000,00 eura,

8. Za Dom kulture Vrbovsko planirano je 50.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 30.000,00 eura,

9. Za sakralne objekte planirano je 30.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 15.000,00 eura i ostale rashode planirano je 15.000,00 eura,

10. Za uređenje novih poslovnih prostora planirano je 400.000,00 eura rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

11. Za promidžbu grada Vrbovskog i informiranje planirano je 52.050,00 eura za materijalne rashode.

 

ŠPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 566.850,00 EURA

Program 3003 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 566.850,00 eura

1. Za financiranje rada športskih klubova i društava planirano je 66.500,00 eura za ostale rashode,

2. Za redovno održavanje športskih objekata planirano je 105.500,00 eura za materijalne rashode,

3. Za malonogometno igralište Lukovdol planirano je 13.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za malonogometno igralište Senjsko planirano je 20.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za sanaciju prostorija nogometnog kluba Vrbovsko planirano je 330.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za nagrađivanje sportskih uspjeha planirano je 1.350,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

7. Za uređenje prostora teniskog kluba planirano je 30.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

SOCIJALNA SKRB PLANRANA U IZNOSU 309.650,00 EURA

Program 3004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirane u iznosu od 309.650,00 eura

1. Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 175.400,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

2. Za financiranje humanitarnih udruga i udruga građana planirano je 40.500,00 eura za ostale rashode,

3. Za poboljšanje zdravstvenog standarda planirano je 31.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

4. Za ESF-Zaželi za sebe – Program zapošljavanja žena planirano je 62.750,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 56.550,00 eura i materijalne rashode planirano je 6.200,00 eura.

 

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 129.010,00 EURA

Program 3005 Pomoć u kući starijim osobama planirano je 129.010,00 eura

1. Za Centar za pomoć u kući grada Vrbovskog planirano je 116.620,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 105.190,00 eura i materijalne rashode planirano je 11.430,00 eura,

2. Za materijalne rashode Centra za pomoć u kući  planirano je 12.390,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 11.810,00 eura i financijske rashode planirano je 580,00 eura.

 

UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 629.050,00 EURA

Program 3006 Redovni rad Upravnog odjela planiran u iznosu od 629.050,00 eura

1. Za rashode za zaposlene planirano je 390.250,00eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 371.700,00 eura i materijalne rashode planirano je 18.550,00 eura,

2. Za materijalne i ostale rashode redovnog poslovanja planirano je 152.900,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 132.900,00 eura i financijske rashode planirano je 20.000,00 eura,

3. Za opremu planirano je 15.900,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za investicijsko održavanje zgrade gradske uprave planirano je 30.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za nabava vozila na električni pogon planirano je 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!