*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Martinska Ves za 2024. godinu


Proračunski Vodič za građane

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Martinska Ves prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici https://martinskaves.hr/.

Ulažemo u komunalnu infrastrukturu kroz održavanje i rekonstrukciju cesta, ulica, kanalizacije i vodovoda, održavanje javnih zelenih površina, groblja i javne rasvjete. 

Ulažemo u redovan rad, održavanje i prometovanje skele „Martinska Ves“ koja prometuje na na relaciji Desni Dubrovčak-Lijevi Dubrovčak i skele „Tišina“ koja prometuje na relaciji Tišina Kaptolska – Tišina Erdedska.

Jedan od velikih projekta koji je u planu jeste nastavak izgradnje dječjeg vrtića. To je prvi vrtić u Martinskoj Vesi i iznimno smo ponosni na ovaj projekt. Nova vrtićka zgrada smještena je u naselju Strelečko i imat će kapacitet za 37 djece koja će biti raspoređena u tri odgojne mješovite skupine. Izgradnjom vrtića poboljšat ćemo dostupnost predškolskog obrazovanja na našem području i olakšati roditeljima smještaj djece. 

Obrazovani mladi ljudi su bitan segment za razvoj naše općine, s toga kako bismo im pomogli u njihovom školovanju za naše učenike i studente osigurali jednokratne novčane potpore koje za učenike od 1.-4. razreda osnovne škole iznose 70 eura, za učenike 5.-8. razred osnovne škole 120 eura, učenicima srednje škole 170 eura, dok studentima naknada iznosi 350 eura. 

Potičemo razvoj poljoprivrede kroz razne subvencije poljoprivrednicima. Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo sredstva za pružanje materijalne i financijske pomoći. Nastavljamo s projektom „Zaželi“ kojim zapošljavamo žene koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti za starije osobe na području općine. Sve kako bismo osigurali ugodan život svih naših stanovnika.

Na području naše Općine djeluju kulturne brojne sportske udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato su zaslužili da dio proračunskih sredstava izdvojimo za njihov daljnji rad i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

U 2024. godini želimo našim stanovnicima život učini još kvalitetnijim, a našim posjetiteljima i gostima ugodnijim. Nastojimo da Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Martinska Ves za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.450.357,00
Prihodi od poreza 582.125,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.529.347,00
Prihodi od imovine 236.590,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 70.641,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim  jamstvima 29.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.654,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
Višak prihoda prenesen iz prethodnih godina 267.126,00
Ukupno 0,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.460.357,00 EURA

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Martinska Ves za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.460.357,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 582.125,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.529.347,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 236.590,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 70.641,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim  jamstvima planirani u iznosu od 29.000,00 eura, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.654,00 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine panirani su u iznosu od 10.000,00 eura

 

Višak prihoda prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 267.126 eura


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.406.346,00
Rashodi za zaposlene 274.706,00
Materijalni rashodi 544.475,00
Financijski rashodi 3.616,00
Subvencije 6.636,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 274.484,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 177.904,00
Ostali rashodi 122.525,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.321.137,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.214.501,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 106.636,00
Ukupno 0,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.727.483,00 EURA

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Martinska Ves za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.406.346,00 eura, a čine ih: rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 274.706,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 544.475,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 3.616,00 eura, subvencije planirane u iznosu od 6.636,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunana planirane u iznosu od 276.484,00 eura, naknade građanima i kućanstvima i druge naknade planirane u iznosu od 177.904,00 eura, te ostali rashodi planirani u iznosu od 122.525,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.321.137,00 eura, a čine ih: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.214.501,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 106.636,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

  • Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
  • Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
  • Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
  • Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
  • Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
  • Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Martinska Ves sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA
GLAVA 00101 OPĆINSKA TIJELA
Program 1001 Opće javne usluge
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU
Program 1002 Javna uprava i administracija
GLAVA 00202 SLUŽBA - VLASTITI POGON
Program 1003 Vlastiti pogon
GLAVA 00203 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO
Program 1004 Javni red i sigurnost
Program 1005 Ekonomski poslovi
Program 1006 Unapređenje zajednice
GLAVA 00204 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 1007 Program socijalne zaštite
Program 1008 Program potreba u kulturi
Program 1009 Program sportskih  aktivnosti
Program 1010 Program odgoja i obrazovanja

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 105.051,00 EURA

GLAVA 00101 OPĆINASKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 105.051,00 EURA

 

Program 1001 Opće i javne usluge planirano u iznosu od 105.051,00 eura

Kroz ovaj program financira se rad općinskog vijeća, poslovi organizacije rada općinskog načelnika, poslovi protokola i odnosa s javnošću, organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti upravnog odjela Općine Martinska Ves, te poslove vezane uz obilježavanje prigodnih datuma.

                    

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANRANO U IZNOSU OD 2.622.432,00 EURA

GLAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU ZPRAVU PLANIRANO U IZNOSU OD 242.212,00 EURA

 

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 242.212,00 eura

Sredstva u ovom programu planirana su za obavljanje poslova iz djelokruga rada jedinice lokalne i područne samouprave, upravno-pravne, opće poslove, rukovanje inventarom  i opremom te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika; stručno-tehnički poslovi, administrativni poslovi i poslovi računovodstveno financijskog poslovanja Općine. Po potrebi obavljaju se i druge poslove koji mu se stave u zadaću za navedena tijela uprave, a koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug njegovih poslova

  

GLAVA 00202 SLUŽBA – VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 197.696,00 EURA

 

Program 1003 Vlastiti pogon planirano u iznosu od 197.696,00 eura

Za opće poslove i redovan rad pogona planirano je 52.871,00 eura, za komunalnu higijenu panirano je 29.198,00 eura dok je za promet vodenim putovima – skele planirano 115.627,00 eura.

   

GLAVA 00203 SLUŽBA GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.041.756,00 EURA

 

Program 1004 Javni red i sigurnost planirano u iznosu od 73.609,00 eura

Za protupožarnu i civilnu zaštitu planirano je 73.609,00 eura. Osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, provođenje programa protupožarne i civilne zaštite.

  

Program 1005 Ekonomski poslovi planirano u iznosu od 127.758,00 eura

Za poljoprivredu i ruralni razvoj planirano je 126.431,00 eura za subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje, poticanju rada udruga iz djelokruga poljoprivrede kao i posla vezanih za provođenje natječaja za poljoprivredno zemljište.

Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 1.327,00 eura za ulaganje u radove na tekućem i investicijskom održavanju poljskih puteva.

  

Program 1006 Unapređenje zajednice planirano u iznosu od 840.389,00 eura

Za uličnu rasvjetu planirano je 82.288,00 eura za proširenje i redovno održavanje javne rasvjete.

Za gospodarenje grobljima planirano je 23.889,00 eura, kroz ovu aktivnost ulaže se u redovno održavanje groblja.

Za cestovni promet planirano je 529.962,00 eura, u planu je redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine kao i izgradnja i rekonstrukcija cesta.

Za prostorno uređenje i zaštitu okoliša planirano je 84.342,00 eura, kroz ovu aktivnost planirana je izrada projektne dokumentacije za most Tišina, nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, kanti i kontejnera.

Za održavanje objekata u općinskom vlasništvu planirano je 19.908,00 eura, za obnova kapitalnih objekata u vlasništvu općina planirano je 100.000,00 eura (zgrada općinske uprave, vatrogasni i ostali domovi).

 

GLAVA 00204 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.140.768,00 EURA

 

Program 1007 Program socijalne zaštite planirano u iznosu od 297.005,00 eura

Za pomoć obiteljima planirano je 163.886,00 eura za pružanje materijalne i financijske pomoći socijalno ugroženim građanima Općine Martinska Ves.

Za pomoć udrugama planirano je 7.300,00 eura, dok je za sigurnu kuću planirano 929,00 eura. Za Crveni križ planirano je 6.485,00 eura, a HGSS-a 1.327,00 eura.

Za sufinanciranje nerentabilnog autobusnog prijevoza planirano je 32.666,00 eura.

Za projekt Zaželi planirano je 84.412,00 eura. Projekt „Zaželi“ je program zapošljavanja žena u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

   

Program 1008 Program potreba u kulturi planirano u iznosu od 76.057,00 eura

Za knjižnicu i čitaonicu planirano je 43.405,00 eura, za udruge u kulturi planirano je 9.025,00 eura, vjerske ustanove 6.636,00 eura, za sufinanciranje izdavanja knjiga planirano je 1.991,00 eura, dok je za sufinanciranje manifestacija planirano 15.000,0 eura.

   

Program 1009 Program sportskih aktivnosti planirano u iznosu od 21.235,00 eura

Za sufinanciranje sportskih udruga temeljem prihvaćenih programa, kao i osiguranje sredstava za nabavu sportske opreme planirano je 21.235,00 eura.

 

Program 1010 Program odgoja i obrazovanja planirano u iznosu od 746.471,00 eura

Za malu školu planirano je 4.527,00 eura, za osnovno školstvo planirano je 7.964,00 eura.

Za izgradnju vrtića planirano je 733.980,00 eura. U Općini Martinska Ves započela je izgradnja prvog dječjeg vrtića, čime će se poboljšati dostupnost predškolskog obrazovanja na tom području. Nova vrtićka zgrada smještena je u naselju Strelečko i imat će kapacitet za 37 djece koja će biti raspoređena u tri odgojne mješovite skupine.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.