Proračun Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka prikuplja i investira sredstva. Sa željom da Vam omogućimo uvid u rad naše Općine i da je učinimo što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kako bismo poboljšali kvalitetu života naših stanovnika i u 2023.godini planiramo velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu kao što održavanje zelenih površina, održavanje javne rasvjete, ulaganje i održavanje nerazvrstanih cesta, kanalizacije i odvodnje,  izgradnja sustava oborinske odvodnje, ulaganje u groblje Dubec, te ulaganje u ceste. Osigurana su sredstva za održavanje morske obale, razvoj vodoopskrbe i ostale komunalne aktivnosti.

Kako bi pomogli mladima u daljnjem obrazovanju, dodjeljujemo učeničke stipendije u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, a studentske ovisno o mjestu studiranja  u iznosu od 600,00 i od 800,00 kuna. Stipendijama su obuhvaćeni i učenici i studenti  koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja kao i stradalnici Domovinskog rata. Također sufinanciramo kupnju školskog pribora i opreme za školu, te prijevoz srednjoškolaca.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za troškove i novčane pomoći umirovljenicima. Osigurano je i pravo na božićnicu djeci poginulih i umrlih branitelja. Općina će pomagati svim udrugama i programima koji će se brinuti o socijalno humanitarnim udrugama, udrugama proizišli iz Domovinskog rata, a djelovat će u svrhu pomoći osobama s invaliditetom i posebnim potrebama.

Socijalni program  osigurava nagradu za novorođenu djecu, sufinanciranje prijevoza umirovljenicima te korisnicima posebnih kategorija. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 za drugo, 3.000 kuna za treće dijete, a 5.000 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete, te sufinanciramo boravak djece u vrtiću. Ulažemo i u sredstva za izvršenje programa produljenog rada dječjeg vrtića 

Aktivnostima poticanja razvoja sporta planira se poduprijeti djelovanje sportskih udruga i klubova kroz zajednicu sportova Općine Župa dubrovačka, te održavanje sportskih igrališta. Cilj nam je poticanje bavljenje sportom i sportskim aktivnostima putem financiranja preko Zajednice sportova.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture dio novca namijenjen je za udruge i događaje po kojima smo prepoznatljivi. Sufinanciramo održavanje domova kulture, obnove i uređenja kulturnih i sakralnih objekata, manifestacije kulturnog značaja, sufinanciranje udruga sportskog značaja te rad vjerskih, i drugih udruga i zajednica.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam predložite.

Vaše prijedloge i komentare možete ostavljati do 15.12.2022. kada ćemo sve zaprimljeno razmotriti na sjednici Općinskog vijeća, te prihvaćene prijedloge uvrstiti u konačan proračun za 2022. godinu

 

Vaš Načelnik

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Župa Dubrovačka za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Župa dubrovačka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Župa dubrovačka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju i predlaganju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja / financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja / financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Župa dubrovačka je Dječji vrtić Župa Dubrovačka.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 6.215.800,00 0
Prihodi od poreza 3.374.000,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 573.750,00 0
Prihodi od imovine 709.250,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.460.800,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 92.000,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 21.000,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 0
Vlastiti izvori 1.263.200,00 0
Višak prihoda 1.263.200,00 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

 

Ukupni prihodi Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.500.000,00 eura


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.215.800,00 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.374.000,00 eura

2.Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 573.750,00 eura

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 709.250,00 eura

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.460.800,00 eura

5.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 92.000,00 eura

6.Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 6.000,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 21.000,00 eura, a čine ih:

1.Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 eura

2.Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.000,00  eura

 

Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda planiran u iznosu od 1.263.200,00 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 6.162.080,00 0
Rashodi za zaposlene 1.985.205,00 0
Materijalni rashodi 2.801.705,00 0
Financijski rashodi 7.270,00 0
Subvencije 70.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 65.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 263.000,00 0
Ostali rashodi 969.900,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 776.420,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 145.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 631.420,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 561.500,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 561.500,00 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.500.000,00 eura


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.162.080,00 eura

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.985.205,00 eura

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.801.705,00 eura

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.270,00 eura

4.Subvencije planirane u iznosu od 70.000,00 eura  

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 65.000,00 eura 

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 263.000,00 eura 

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 969.900,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 776.420,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 145.000,00 eura

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 631.420,00 eura

 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 561.500,00 eura 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 7.421.000,00 EURA

 

Program 1001 Stručne službe Općine planirano u iznosu od 1.405.400,00 eura

1.Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 1.394.400,00 eura, od toga za,  rashodi za zaposlene 518.000,00 eura, materijalni rashodi 311.200,00 eura, ostali financijski rashodi 5.200,00 eura i Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 560.000,00 eura (sredstva za redovan rad jedinstvenog upravnog odjela)

2.Za kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave planirano je 11.000,00 eura, nabava proizvedene dugotrajne imovine 9.500,00 eura i dionice i udjeli u glavnici 1.500,00 eura (nabavu nove računalne opreme, uredskog namještaja i kupnju dionica u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora)

 

GOSPODARSTVO

Program 1002 Razvitak gospodarskih djelatnosti planirano u iznosu od 389.200,00 eura

Za gospodarstvo, poljoprivredu i ekonomske poslove planirano je 389.200,00 eura, od toga 70.000,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 319.200,00 eura ostale rashode (subvencije trgovačkom društvu JP Libertas, pokriće gubitaka za autobusne linije, subvencije poljoprivrednicima, kapitalne pomoći trgovačkom društvu groblje Dubac d.o.o.)

 

Program 1030 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.455.500,00  eura

1.Za održavanje ostalih javnih površina planirano je 185.000,00 eura za rashode za usluge (održavanje izvora, nekoncesioniranih plaža, autobusnih čekaonica, sabirnih mjesta za smeće te popravci istih, dječjih igrališta, spomenika i groblja)

2.Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 240.000,00 eura za rashode za usluge (cjelovito održavanje parkova i drugih javnih zelenih površina u vlasništvu općine)

3.Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 265.000,00 eura za rashode za usluge

4.Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 175.500,00 eura za rashode za usluge (obuhvaća redovno održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje nogostupa, skalinata, ugibališta, podzida, kanala na području Općine Župa dubrovačka, nadzor nad navedenim radovima i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba, održavanje opreme i obnova horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i troškovi geodeta u svezi ucrtavanja općinskih nerazvrstanih cesta i javnih površina u katastru)

5.Održavanje javne rasvjete planirano je 590.000,00 eura za rashode za usluge (obuhvaća upravljanje, redovno održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, izvanredne popravke objekata i uređaja javne rasvjete kao i podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljivanje svih javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz 15 naselja i nerazvrstanih cesta)

 

Program 1004 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu 766.500,00 eura

1.Za ulaganje u javno zelene površine planirano je 310.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izgradnja dječjeg igrališta Čibača i izgradnja dječjeg igrališta Mandaljena)

2.Za kapitalno ulaganje u groblje Dubac planirano je 175.000,00 eura; od toga 130.000,00 eura za rashode za usluge i 45.000,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta, električna energija, opskrba vodom i ured groblja Dubac)

1.Za ulaganje u javnu rasvjetu planirano je 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izgradnja javne rasvjete raskrižja Put dr. Ante Starčevića – Put Pera Kojakovića i izgradnja javne rasvjete uz nerazvrstane ceste)

2.Za ulaganje u nerazvrstane ceste planirano je 228.500,00 eura;od toga 100.000,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, i 128.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (zemljišta ostala, cesta-raskrižje Put dr. Ante Starčevića-Put Pera Kojakovića i izrada projektne dokumentacije za izgradnju cesta)

1.Za ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila planirano je 13.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (ceste – nogostup D-8)

 

Program 1015 Obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima planirano u iznosu od 32.000,00 eura

1.Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 20.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada planirano je 500,00 eura za rashode za usluge

3.Za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama planirano je 11.500,00 eura za rashode za usluge

 

Program 1017 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnja i zaštita voda planirano u iznosu od 207.000,00 eura

1.Za ulaganja u kanalizaciju i odvodnju planirano je 125.000,00 eura za ostale rashode (kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o., za izgradnju kanalizacije Čibača II. faza)

2. Za ulaganja u projektnu dokumentaciju – kanalizacija, vodovod i odvodnja planirano je 11.000,00 eura, od toga; 4.000,00 eura za rashode za usluge i 7.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (projekti izrade kanalizacijske mreže, idejni i Glavni projekt kanalizacije Čibača III. Faza projekti odvodnje i vodoopskrbe (aglomeracija Župa dubrovačka))

1.Za ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje planirano je 71.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 1016 Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije planirano u iznosu od 120.100,00 eura

1.Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 77.100,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izmjene i dopune UPU-a Srebreno II., izrada dopuna i izmjena PP, izrada IID UPU-a Pastoralni centar, izrada IID UPU-a Kupari i izrada IID UPU-a Blato)

2.Za projektnu dokumentaciju – dječja i sportska  igrališta planirano je 6.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.Za projektnu dokumentaciju – projekti od općeg i javnog interesa planirano je 10.000,00 eura (znanstveni radovi i dokumentacija - projektna dokumentacija)

4.Za projektnu dokumentaciju – morska obala, luke, lučice planirano je 15.000,00 eura (projektna dokumentacija lučice Srebreno)

5.Za geodetsko-katastarske usluge planirano je 11.500,00 eura za rashode za usluge

 

Program 1020 Ulaganja u komunalnu infrastrukturu uz ostale ceste planirano u iznosu od 50.000,00 eura

Za ulaganja u ceste planirano je 50.000,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja- Put Zrinsko Frankopanski i usluge tekućeg i investicijskog održavanja- prometna signalizacija LC 69050-Mljekara –Mandaljena)

 

Program 1021 Ostale komunalne aktivnosti planirano u iznosu od 48.500,00 eura

1.Za održavanje izvora i javnih fontana planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica planirano je 21.500,00 eura, od toga; 1.500,00 eura za rashode za usluge i 20.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (održavanje nekoncesioniranih plaža i luka i invalidska rampa Srebreno)

4.Za hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja planirano je 8.000,00 eura za rashode za usluge

5.Za božićno ukrašavanje planirano je 6.000,00 eura za rashode za usluge

6.Za nadzor javnih površina planirano je 3.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

 

Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu 205.500,00 eura

1.Za zdravstvenu zaštitu planirano je 10.500,00 eura za rashode za usluge

2.Za Socijalni program planirano je 195.500,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima (pomoć obiteljima i kućanstvima, oprema za novorođeno dijete i sufinanciranje cijene prijevoza)

 

Program 1007 Očuvanja sakralne kulturne baštine planirano u iznosu od 11.800,00 eura

1.Za pokroviteljstva i pomoći u kulturi planirano je 5.000,00 eura za ostale rashode (župni uredi i groblja)

2.Za održavanje crkvica i ostalih spomenika kulture planirano je 5.000,00 eura ostale rashode

3.Za održavanje domova kulture (Brgat, Martinovići i Buići) planirano je 1.800,00 eura za rashode za usluge

 

Program 1008 Informiranje planirano u iznosu od  37.000,00 eura

Za informiranje građana planirano je 37.000,00 eura za rashode za usluge (usluge web informiranja-portali, usluge tiskovnog informiranja, tisak, natječaji, javna nabava, usluge ostalih oglašavanja, usluge radio i TV informiranja i oglašavanja, usluge održavanja web stranice)

 

Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 105.000,00 eura

Za donaciju Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka planirano je 105.000,00 eura za ostale rashode 


Program 1010  Udruge planirano u iznosu od 50.000,00 eura

1.Za sufinanciranje udruga o socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi i stradalnicima Domovinskog rata planirano je 15.000,00 za ostale rashode

2.Za sufinanciranje udruga u kulturi planirano je 35.000,00 eura za ostale rashode

 

Program 1018 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 66.000,00 eura

Za zaštitu okoliša planirano je 66.000,00 eura, od toga; 1.000,00 eura za rashode za usluge i 65.000,00 eura za ostale rashode (poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada, izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kapitalne pomoći trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. – sanacija odlagališta Grabovica)

 

Program 1019 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 320.500,00 eura

1.Za protupožarnu zaštitu planirano je 307.500,00 eura, od toga; 27.500,00 eura za rashode za usluge i 280.000,00 eura za ostale rashode (širenje protupožarnih i poljskih puteva, procjena ugroženosti od požara, obnova hidrantske mreže, tekuće donacije – DVD)

2.Za civilnu zaštitu planirano je 1.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.Za održavanje protupožarnih puteva planirano je 11.500,00 eura za rashode za usluge

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.151.000,00 EURA

Program 1013 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.031.000,00 eura

1.Za dječji vrtić Župa dubrovačka planirano je 1.696.720,00 eura , od toga: rashodi za zaposlene 1.327.530,00 eura, materijalni rashodi 361.800,00 eura, financijski rashodi 2.070,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.320,00 eura

2.Za Produljeni rad DV - EU Projekt planirano je 334.280,00 eura, od toga; 139.675 eura za rashode za zaposlene i 194.605,00 eura za materijalne rashode

 

Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 120.000,00 eura

1.Za osnovno obrazovanje planirano je 52.000,00 eura, od toga; 50.000,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna i 2.000,00 eura za ostale rashode (produženi boravak, projekti OŠ Župa dubrovačka, ŠSK Brenum)

2.Za srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano je 68.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima (stipendije i školarine)

 

OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 57.000,00 eura 

Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 57.000,00 eura

1.Za općinsko vijeće planirano je 43.200,00 eura, od toga rashodi za usluge 40.200,00 eura i ostali rashodi 3.000,00 eura

2.Za mjesnu samoupravu planirano je 3.800,00 eura za rashode za usluge

3.Za obilježavanje Dana općine planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

 

OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 22.000,00 EURA

Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 18.000,00 eura

Za Općinskog načelnika planirano je 18.000,00 eura, od toga; 11.300,00 eura za rashode za usluge i 6.700,00 eura za ostale rashode 

 

Program 2003 Proračunska rezerva planirano u iznosu od 4.000,00 eura

Za proračunsku rezervu planiran je iznos od 4.000,00 eura za ostale rashode

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!