*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu


Vodič za građane

 

Poštovani građani,     

predstavljamo vam Vodič za građane za 2024. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti općinske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici https://zupa-dubrovacka.hr/. Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će u konačnici podignuti transparentnost u našoj Općini. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2024. godini.

Brojnim projektima na području Općine Župa dubrovačka cilj nam je osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika. 

U 2024. godini nastavljamo s realizacijom projekata komunalne infrastrukture. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su sredstva za mnoge druge komunalne projekte. Ulagat ćemo u nerazvrstane ceste za koje su osigurana značajna sredstva u proračunu i čiji cilj je održavati dobru prohodnost cesta i time povećati sigurnost na cestama, ulicama i nogostupima. Također, nastavit ćemo ulagati i u održavanje javne rasvjete, javnih površina, groblje Dubac te mnoge druge projekte. 

Razvoj poljoprivrede i poduzetništva jako je bitan za razvoj naše Općine i život njenih stanovnika, stoga smo osigurali isplatu subvencija poljoprivrednicima kroz program potpore poljoprivredi koji Općina Župa dubrovačka provodi dugi niz godina.

Čistoća javnih površina i zaštita okoliša od velike je važnosti za našu općinu i njezine stanovnike, stoga dio proračunskih sredstava planiramo izdvojiti za Program zaštite okoliša kako bi naša Općina bila još ljepša i ugodnija za život.

S ciljem poboljšanja demografskih mjera, raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. U proračunu za 2024. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje cijene prijevoza i sufinanciranje udžbenika kao i isplatu stipendija.

Ove godine u planu nam je započeti s izradom projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića u Kuparima. Cilj projekta je izgraditi novi Dječji vrtić koji će stvoriti kvalitetnije uvjete za svu djecu u našoj Općini.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć kućanstvima i isplatu naknada za novorođenu djecu.

Na području općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju (Advent u Župi dubrovačkoj u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Župa dubrovačka).

Dragi mještani, izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2024. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2024. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 13.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2024. godinu.

 

 

Vaš načelnik!

Savjetovanje za Priejdlog Proračuna možete pogledati OVDJE.

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

  
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Župa dubrovačka je Dječji vrtić Župa dubrovačka.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 7.111.000,00
Prihodi od poreza 4.033.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 606.300,00
Prihodi od imovine 753.503,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.638.400,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 77.697,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.100,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 18.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00
Vlastiti izvori 1.621.000,00
Vlastiti izvori 1.621.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu planirani su u iznosu od 8.750.000,00 eura

 

PRIHODI I PRIMICI 

 

Prihodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.111.000,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.033.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 606.300,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 753.503,00 eura prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.638.400,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 77.697,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.100,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.000,00 eura, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 eura.

 

Vlastiti izvori - 1.621.000,00 eura


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 7.132.950,00
Rashodi za zaposlene 2.402.300,00
Materijalni rashodi 3.125.200,00
Financijski rashodi 7.450,00
Subvencije 93.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 340.000,00
Ostali rashodi 1.094.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.596.050,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 112.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.334.050,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 21.000,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 20.000,00
Ukupno 0,00

RASHODI I IZDACI

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu planirani su u iznosu od 8.750.000,00 eura.

 

Rashodi poslovanja

 

Rashodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.132.950,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.402.300,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.125.200,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.450,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 93.500,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 70.000,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 340.00,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.094.500,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.596.050,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 112.000,00 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.334.050,00 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 150.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 21.000,00 eura

 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Župa dubrovačka sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 10 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE
Program 1000 Stručne službe Općine
Program 1002 Razvitak gospodarskih djelatnosti
Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1004 Gradnja objekata komunalne infrastrukture
Program 1015 Obavljanje drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
Program 1017 Razvoj i upavljanje sustava vodoopskrbe,odvodnja i zaštita voda
Program 1016 Prostorno uređenje i pripreme projektne dokumentacije
Program 1020 Ulaganja u komunalnu infrastrukturu uz ostale ceste
Program 1021 Ostale komunalne aktivnosti
Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb
Program 1007 Očuvanje sakralne kulturne baštine
Program 1008 Informiranje
Program 1009 Sport i rekreacija
Program 1010 Udruge
Program 1018 Zaštita okoliša
Program 1019 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja
GLAVA 20 ODGOJ I OBRAZOVANJE
Program 1013 Predškolski odgoj
Program 1005 Odgoj i obrazovanje
RAZDJEL 20 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 10 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 2001 Općinsko vijeće
Program 2002 Općinski načelnik
Program 2003 Proračunska rezerva

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 10 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE

Program 1001 Stručne službe Općine planiran u iznosu od 1.206.117,60 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za administrativno, tehničko i stručno  osoblje u iznosu od 1.181.117,60 eura i za kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave u iznosu od 25.000,00 eura.

 

Program 1002 Razvitak gospodarskih djelatnosti planiran u iznosu od 398.500,00 eura.

Za gospodarstvo, poljoprivredu i ekonomske poslove planira se izdvojiti 398.500,00 eura.

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.486.000,00 eura.

Za program održavanja komunalne infrastrukture planirano je 1.486.000,00 eura, od toga za održavanje ostalih javnih površina 270.000,00 eura, za održavanje javnih zelenih površina 290.000,00 eura, za održavanje čistoće javnih površina 310.000,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 265.500,00 eura i za održavanje javne rasvjete 350.500,00 eura. 

 

Program 1004 Gradnja objekata komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.093.000,00 eura.

U ovom programu planiraju se sredstava za ulaganja u javno zelene površine u iznosu od 295.000,00 eura, za kapitalno ulaganje u groblje Dubac u iznosu od 130.000,00 eura, za ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 90.000,00 eura, za ulaganja u nerazvrstane ceste u iznosu od 538.000,00, eura i za ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila u iznosu od 40.000,00 eura. 

 

Program 1005 Obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim planiran u iznosu od 32.500,00 eura.

Programom će se osigurati sredstva za deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 20.000,00 eura, sredstva za označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada u iznosu od 1.000,00 eura i sredstva za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama u iznosu od 11.500,00 eura.

 

Program 1017 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnja i zaštita voda planiran u iznosu od 281.000,00 eura.

Ovim programom za ulaganja u kanalizaciju i odvodnju planira se izdvojiti 50.000,00 eura, za ulaganja u projektnu dokumentaciju – kanalizaciju, vodovod i odvodnju 68.000,00 eura, za ulaganja u crpne stanice 12.000,00 eura i za ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje 151.000,00 eura.

 

Program 1016 Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije planiran u iznosu od 134.500,00 eura.

Za prostorno plansku dokumentaciju osigurat će se iznos od 55.000,00 eura, za  projektnu dokumentaciju  - dječja i sportska igrališta 8.000,00 eura i za projektnu dokumentaciju – projekti od općeg i javnog interesa 60.000,00 eura. 

 

Program 1020 Ulaganja u komunalnu infrastrukturu uz ostale ceste planiran u iznosu od 71.500,00 eura.

Za ulaganja u ceste izdvojit će se 71.500,00 eura.

 

Program 1021   Ostale komunalne aktivnosti planiran u iznosu do 97.500,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za održavanje izvora i javnih fontana u iznosu od 10.000,00 eura, za održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica u iznosu od 34.000,00 eura, za hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja u iznosu od 20.000,00 eura, za Božićno ukrašavanje općine u iznosu od 30.000,00 eura i za nadzor javnih površina u iznosu od 3.500,00 eura.

 

Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb planiran u iznosu od 287.000,00 eura.

Programom zdravstva i socijalne skrbi osigurana su sredstva za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 17.000,00 eura i sredstva za socijalni program u iznosu od 270.000,00 eura.

 

Program 1007 Očuvanje sakralne kulturne baštine planiran u iznosu od 46.800,00 eura.

Za pokroviteljstva i pomoći u kulturi izdvojit će se 15.000,00 eura, za pokroviteljstvo i organizaciju kulturnih događanja 15.000,00 eura, za održavanje crkvica i ostalih spomenika 15.000,00 eura i za održavanje domova kulture 1.800,00 eura.

 

Program 1008 Informiranje planiran u iznosu od 40.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za informiranje građana u iznosu od 40.000,00 eura.

 

Program 1009 Sport i rekreacija planiran u iznosu od 155.000,00 eura.

Za donacije Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka planirano je izdvojiti 140.000,00 eura, za održavanje dječjih i sportskih igrališta 10.000,00 eura i za tekuće donacije sportskih klubovima 5.000,00 eura.

 

Program 1010 Udruge planiran u iznosu od 60.000,00 eura.

Ovim programom osigurat će se sredstva za sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata u iznosu od 15.000,00 eura i za sufinanciranje udruga u kulturi u iznosu od 45.000,00 eura.

 

Program 1018 Zaštita okoliša planiran u iznosu od 112.400,00 eura.

Programom zaštite okoliša planiraju se izdvojiti sredstva za zaštitu okoliša u iznosu od 81.000,00 eura i za nabavu komunalne opreme u iznosu od 31.400,00 eura.

 

Program 1019 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 375.500,00 eura.

Za protupožarnu zaštitu planiran je iznos od 362.500,00 eura, za civilnu zaštitu iznos od 1.500,00 eura i za održavanje protupožarnih puteva u iznosu od 11.500,0 eura.

 

GLAVA 20 ODGOJ I OBRAZOVANJE

Program 1013 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 2.275.000,00 eura. (korisnik Dječji vrtić Župa dubrovačka)

Ovim programom izdvojit će se 2.275.000,00 eura za Dječji vrtić Župa dubrovačka.

  

Program Odgoj i obrazovanje planiran u iznosu od 448.220,00 eura.

Programom će se osigurati sredstva za osnovno obrazovanje u iznosu od 57.000,00 eura, za srednjoškolsko i visoko obrazovanje u iznosu od 70.000,00 eura, za upravljanje projektom – „Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima“ u iznosu od 10.000,00 eura i za izradu projektne dokumentacije  - Dječji vrtić u iznosu od 300.000,00 eura.

  

RAZDJEL 20 OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 10 OPĆINSKO VIJEĆE

Program 2001 Općinsko vijeće planiran u iznosu od 86.962,40 eura.

Za djelatnost Općinskog vijeća planirano je izdvojiti 66.162,40 eura, za mjesnu samoupravu 5.800,00 eura i za obilježavanje dana Općine 15.000,00 eura.

 

RAZDJEL 30 OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 10 OPĆINSKI NAČELNIK

Program 2002 Općinski načelnik planiran u iznosu od 58.500,00 eura.

Ovim programom planiraju se izdvojiti sredstva za djelatnost općinskog načelnika u iznosu od 32.000,00 eura i za pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi dubrovačkoj u iznosu od 26.500,00 eura.

 

Program 2003 Proračunska rezerva planiran u iznosu od 4.000,00 eura.

Za proračunsku rezervu planirano je izdvojiti 4.000,00 eura iz proračunskih sredstava.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.