*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Visoko za 2024. godinu


VODIČ ZA GRAĐANE

Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Visoko prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.visoko.hr.

Plan nam je i u 2024. godini izdvojiti dio sredstava za građenje građevina i održavanje komunalne infrastrukture, stoga i ove godine nastavljamo s održavanjem nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih površina, groblja i ostale komunalne infrastrukture. Aktivnim ulaganjem u komunalne projekte želimo poboljšati život stanovnika, unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Visoko. Proračunom za 2024. godinu osigurali smo sredstva za investicije na nerazvrstanim cestama, izgradnju  kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete, rekonstrukcija Utvrde Čanjevo, uređenje trga te izgradnju sportskih igrališta te za nabavu uređaja i opreme za potrebu komunalne infrastrukture.

Jedan od prioriteta općinskog proračuna su sredstva za djecu kako bismo im omogućili što kvalitetniji predškolski i osnovnoškolski odgoj i učinkovitije uvjete za njihov daljnji razvoj. U proračunu smo osigurali 95.000,00 eura  za investicije vezane uz izgradnju općinskog vrtića i rekonstrukciju Društvenih domova u Općini Visoko.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva iz proračuna za pomoć socijalno ugroženim stanovnicima, za naknade za novorođenčad, za sufinanciranje dječjeg vrtića za djecu s područja općine Visoko te za sufinanciranje prijevoza.

Na području naše općine djeluju brojne udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. Volimo svoju općinu, zavičaj, običaje i ljude i svaki dan svoje napore ulažemo u nadi da će  ostvariti uspjeh i napredak za sve stanovnike naše zajednice.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2024. godinu. Savjetovanje za Nacrt Proračuna Općine Visoko možete pronaći ovdje.

 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Visoko za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

                    
Proračunski korisnici:

 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije:

                    
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.065.000,00
Prihodi od poreza 307.850,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 709.000,00
Prihodi od imovine 7.610,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 38.300,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.240,00
Donos viška iz prethodne godine 150.000,00
Donos viška iz prethodne godine 150.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Visoko za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.215.000,00  eura

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Visoko za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.065.000,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 307.850,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 709.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 7.610,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 38.300,00 eura i  kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.240,00 eura. 

 

Donos viška iz prethodne godine 150.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 606.800,00
Rashodi za zaposlene 80.100,00
Materijalni rashodi 377.590,00
Financijski rashodi 1.310,00
Subvencije 3.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 62.000,00
Ostali rashodi 57.300,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 588.200,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 543.200,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 20.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Visoko za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.215.000,00 eura.

 

Rashodi poslovanja Općine Visoko za 2024. godinu planirani u iznosu od  606.800,00 eura, od toga:

1.     Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 80.100,00 eura;

2.     Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 377.590,00 eura;

3.     Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.310,00 eura;

4.     Subvencije planirane u iznosu od 3.500,00 eura;

5.     Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 25.000,00 eura;

6.     Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 62.000,00  eura;

7.     Ostali rashodi planirani u iznosu od 57.300,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 588.200,00 eura, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 543.200,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 15.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 20.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·       Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·       Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·       Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·       Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·       Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·       Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Visoko sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela
Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 Jedinstveni  upravni odjel
Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti
RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
GLAVA 00301 Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora
Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata
Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata
Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture
RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI
GLAVA 00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici
Program 1006 Razvoj kulture i znanosti
Program 1007 Razvoj sporta
Program 1008 Razvoj udruga
RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
GLAVA 00501 Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo
Program 1009 Predškolski odgoj
Program 1010 Osnovno školstvo
Program 1011 Socijalna skrb
Program 1012 Zdravstveno-veterinarska zaštita
RAZDJEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO
GLAVA 00601 Poljoprivreda i poduzetništvo
Program 1013 Razvoj poljoprivrede
Program 1014 Razvoj poduzetništva

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 22.200,00 EURA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 22.200,00 EURA

 

Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 22.200,00 eura.

Za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 2.200,00 eura, a za otplatu kredita i zajmova  planirano je 20.000,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 294.200,00 EURA

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 294.200,00 EURA

 

Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 294.200,00 eura

Ovim programom planiraju se sredstva za rashode za zaposlene bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlenike (regres, božićnice, uskrsnice, bonus za uspješan rad, nagrada za neprekidan rad te za topli obrok) i doprinosa na plaće (doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje) u iznosu od 85.000,00 eura, za materijalne i financijske rashode u iznosu od 145.900,00 eura te za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu 68.200,00 eura.

 

Osnovni cilj programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova u svrhu kojih je Jedinstveni upravni odjel osnovan, uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete u skladu s proračunskim mogućnostima. 

                    

 

RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 759.000,00 EURA

GLAVA 00301 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 759.000,00 EURA

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata planirano u iznosu od 229.000,00 eura

Ovim programom planira se izdvojiti 101.000,00 eura za održavanje građevinskih objekata, 42.000,00 eura za održavanje cesta, 22.000,00 eura za održavanje javne rasvjete, 30.000,00 eura za održavanje javnih površina, 34.000,00 eura za održavanje ostale komunalne infrastrukture.

Cilj programa je provođenje funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje usmjereno ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

  

Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata planirano je 95.000,00 eura

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekata planirano je 95.000,00 eura za investicije vezane uz izgradnju općinskog vrtića i rekonstrukciju Društvenih domova u Općini Visoko.

 

Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano je 435.000,00 eura

Za otkup zemljišta planirano je 30.000,00 eura, a za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekata planirano je 180.000,00 eura kojima se planira modernizacija nerazvrstanih cesta.Za izgradnju kanalizacije planirano je 10.000,00 eura, za izgradnju vodovoda planirano je 10.000,00 eura,za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 30.000,00 eura i za nabavu uređaja i opreme planirano je 5.000,00 eura.Za projekt izgradnje i rekonstrukcije ostalih građevinskih objekata planirano je 170.000,00 eura za investicije na restauraciji Utvrde Čanjevo, investicije u trg Općine i sportska igrališta.

    

 

RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 46.300,00 EURA

GLAVA 00401 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 46.300,00 EURA

 

Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 10.000,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za financiranje aktivnosti kulturnih i zdravstvenih udruga u iznosu od 10.000,00 eura.

 

Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 4.000,00 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za financiranje aktivnosti sportskih udruga u iznosu od 4.000,00 eura kojim se želi aktivirati što veći broj mještana za bavljenjem sportskim aktivnostima.

 

Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 32.300,00 eura

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 32.300,00 eura za donacije ostalim neprofitnim udrugama (političkim strankama, vatrogastvu, crvenom križu, civilnoj zaštiti i sl.)

 

 

RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 89.800,00 EURA

GLAVA 00501 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 89.800,00 EURA

 

Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 5.000,00 eura

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1010 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 20.000,00 eura

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 62.000,00 eura

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 62.000,00 eura. Ovim programom osiguravaju se i naknade za novorođenčad, sufinanciranje dječjeg vrtića djeci sa područja Općine i sufinanciranje prijevoza.                                                         

 

Program 1012 Zdravstveno – veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 2.800,00 eura

Za zdravstveno-veterinarsku zaštitu planirano je 2.800,00 eura za usluge veterinarsko- higijeničarskog servisa i ostale veterinarske i zdravstvene usluge vezane uz zdravlje ljudi i životinja.

 

RAZDJEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO  PLANIRANO U IZNOSU OD 3.500,00 EURA

GLAVA 00601 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 3.500,00 EURA

 

Program 1013 Razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 2.000,00 eura

Za subvencioniranje poljoprivrede planirano je 2.000,00 eura.

 

Program 1014 Razvoj poduzetništva planirano u iznosu od 1.500,00 eura

Za subvencioniranje poduzetnika planirano je 1.500,00 eura. 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


  • Nema dokumenata