*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Virje za 2024. godinu


Poštovani građani,


predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Virje prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Virje bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://virje.hr/ . Kroz istu prikazat ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Proračunom za 2024. godinu pripremili smo niz projekata kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našoj općini i učiniti ju ugodnijim i ljepšim mjestom za život a gostima i turistima poželjna za posjećivanje. Osim tekućih održavanja i uređenja komunalne infrastrukture, planiramo ulagati u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture a odnosi se na uređenje i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, kanalizacije, izgradnju parka s pozornicom "Dr.F.Tuđman" -Virje.

Također planiramo ulagati u postojeće objekte u vlasništvu Općine Virje te za uređenje zgrade stare škole u Virju, uređenje auto-kampa na mjesnom igralištu u Šemovcima, ulažemo i u društvene domove na području Općine.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, kako bi im pomogli i potakli ih na ustrajnost u obrazovanju, kao i svake godine, izdvojili smo sredstva za jednokratne naknade učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza učenika. Za naše najmlađe stanovnike Općine osigurali smo sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića „Zrno“, uređenje dječjih igrališta.

Demografskim mjerama na području Općine Virje želimo postići preduvjeti za potrebiti demografski rast, planiramo isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete.

Nastavljamo s projektom „Zaželi“ – koji omogućava zapošljavanje žena s područja Općine Virje kako bi se brinule o korisnicima usluge, starijim i nemoćnim osoba kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Projektom želimo ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Kako bi stanovnici Općine Virje mogli uživati u svojim sportskim aktivnostima planiramo i za izgradnju i opremanje vanjskog fitnes, Športska dvorana Virje i športski park Virje -uređenje vanjskih (rasvjeta) i unutarnjih objekata. 

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život nam od velikog značaja, stoga i ove godine planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za sufinanciranje udruga kao i pomoć u realizaciji manifestacija.

Svim našim stanovnicima na području općine nastojimo osigurati adekvatan život kroz socijalne pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja isplaćivanjem pomoći u naravi, subvencije javnog prijevoza građana.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Ako imate prijedloge na koji još način možemo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 14.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan plan Proračuna za 2024. godinu. 

Savjetovanje za Plan Proračuna Općine Virje za 2024. godinu možete pronaći OVDJE.

 

Općinski Načelnik

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?                   
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Virje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna. 

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe. 

Proračunski korisnici Općine Virje su: 1. Dječji vrtić Zrno Virje

                                                          2. Narodna knjižnica Virje

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 4.940.183,16
Prihodi od poreza 962.103,66
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.852.100,33
Prihodi od imovine 416.484,18
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 686.840,53
Ostali prihodi 22.654,46
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.272,28
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.617,82
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.654,46
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.226.544,56
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 26.544,56
Primici od zaduživanja 1.200.000,00
Višak prihoda iz prethodne godine 20.000,00
Višak prihoda iz prethodne godine 20.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE VIRJE ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 6.200.000,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Virje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.940.183,16 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 962.103,66 eura, potpore planirane u iznosu od 2.852.100,33 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 416.484,18 eura, prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 686.840,53 eura, ostali prihodi planirani u iznosu od 22.654,46 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.272,28 eura, od toga prihodi od prodaje neproizvedene imovine planirani u iznosu od 10.617,82 eura i prihodi od prodaje proizvedene imovine planirani u iznosu od 2.654,46 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 1.226.544,56 eura.

Višak prihoda iz prethodnih godina planirani u iznosu od 20.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.696.802,56
Rashodi za zaposlene 725.000,00
Materijalni rashodi 1.045.328,84
Financijski rashodi 43.227,23
Subvencije 102.196,56
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 69.752,73
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 396.177,59
Ostali rashodi 315.119,61
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.287.202,35
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 26.544,56
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.093.942,38
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.166.715,41
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 215.995,09
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 215.995,09
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Virje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.100.000,00 eura.

 

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.696.802,56 eura, a čine ih rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 725.000,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.045.328,84 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 43.227,23 eura, subvencije planirane u iznosu od 102.196,56 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 69.752,73 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 396.177,59 eura i donacije i ostali rashodi planirani u iznosu od 305.119,61 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosi od 3.287.202,35 eura, od toga rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosi od 26.544,56 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.093.942,38 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.166.715,41 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 215.995,09 eura, od toga izdaci za dane zajmove planirani u iznosu od 46.452,99 eura, izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 5.308,91 i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Virje sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

• RAZDJEL 0100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I  MJESNA SAMOUPRAVA
•    GLAVA 0110 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 
•          Program 10 RAD  VIJEĆA I NAČELNIKA OPĆINE VIRJE
•          Program 11 RAD MJESNIH ODBORA NA PODRUĆJU OPĆINE VIRJE
• RAZDJEL  0200  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
•     GLAVA  0210 Služba zajedničkih poslova
•           Program 13 RAD SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA
•           Program 14 POTICANJE OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
•           Program 14 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA
    GLAVA  0230  -  Poljoprivreda
•           Program 15 UNAPREĐIVANJE POLJOPRIVREDE I POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
• RAZDJEL 0300 - KOMUNALNE DJELATNOSTI
•     GLAVA 0310   -   Komunalni pogon
•           Program 16 ODRŽAVANJE POSTOJEĆE RAZINE KOM. I URBANIH POTREBA OPĆINE
•           Program 17 ULAGANJA U NOVE OBJEKTE KOM. I URBANIH POTREBA OPĆINE
•           Program 18 ULAGANJA U POSTOJEĆE OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE VIRJE
•           Program 19 ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I ZDRAVLJA PUČANSTVA
•           Program 29 PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
• RAZDJEL 0400 - JAVNE POTREBE
•     GLAVA 0410   -   Socijalna zaštita
•           Program 21 BRIGA O OBITELJI I SOCIJALNO UGROŽENIMA
•           Program 22 POBOLJŠAVANJE UVJETA ŠKOLOVANJA
•           Program 24 ŠPORT I REKREACIJA
•           Program 25 PROGRAM U KULTURI
•           Program 26 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
•           Program 27 ZADOVOLJAVANJE OSTALIH JAVNIH POTREBA
• RAZDJEL 0500 - PREDŠKOLSKI ODGOJ
•     GLAVA  0510  -  Dječji vrtić "ZRNO" - Virje    /KORISNIK/
•           Program 28 BRIGA O DJECI

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 0100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 234.141,61 EURA

GLAVA 0110 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 184.636,00 EURA

Program 10 Rad vijeća i načelnika Općine Virje planirano u iznosu od 184.636,00 eura.

Za Rad vijeća i načelnika Općine Virje planirano je 184.636,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 174.416,34 eura i za donacije i ostale rashode planirano je 10.219,66 eura.

Program 11 Rad mjesnih odbora na području Općine Virje planirano u iznosu od 49.505,61 eura.

Ovim programom Općina financira rad mjesnih odbora u iznosu od 49.505,61 eura.

 

RAZDJEL 0200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 898.174,80 EURA

GLAVA 0210 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA PLANIRANO U IZNOSU OD 699.842,10 EURA

Program 13 Rad službe zajedničkih poslova planirano u iznosu od 699.842,10 eura.

Ovim programom planira se izdvojiti 699.842,10 eura od toga za rad službe zajedničkih poslova planirano je 455.225,77 eura, za uređenje uredskih prostorija i opremanje službe zajedničkih poslova planirano je 37.029,67 eura, za nadogradnja upravne zgrade Općine Virje planirano je 26.544,56 eura, za otplatu primljenog zajma planirano je 175.733,19 eura, za izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava planirano je 5.308,91 eura.

 

GLAVA 0220 FINANCIJE I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 122.680,70 EURA

Program 14 Poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 106.180,70 eura.

Programom poticanja obrta, malog i srednjeg poduzetništva planira financiranje aktivnosti u funkciji poticanja poduzetništva u iznosu od 33.180,70 eura, otkup nekretnina u iznosu od 60.000,00 eura i razvoj turizma u iznosu od 13.000,00 eura.

Program 14 Poticanje zapošljavanja planirano u iznosu 16.500,00 eura

Programom poticanja zapošljavanja planira se financiranje aktivnosti u funkciji poticanja zapošljavanja – HZZ u iznosu od 16.500,00 eura.

 

GLAVA 0230 POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 75.652,00 EURA

Program 15 Unapređenje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje planirano u iznosu od 75.652,00 eura.

Programom unapređenja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje planira se 75.652,00 eura za financiranje aktivnosti u funkciji poticanja poljoprivredne proizvodnje.

 

RAZDJEL 0300 KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 3.487.499,14 EURA

GLAVA 0310 KOMUNALNI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 3.118.769,63 EURA

Program 16 Održavanje postojeće razine komunalnih i urbanih potreba Općine planirano u iznosu od 473.692,35 eura.

Ovim programom planira se izdvojiti 473.692,35 eura od toga za tekuće održavanje komunalnih i urbanih objekata i opreme planirano je 204.791,29 eura, za komunalne usluge na održavanju javnih površina planirano je 238.901,06 eura, za obnovu kolnika na županijskim cestama -sufinanciranje planirano je 30.000,00 eura.

Program 16 Ulaganja u nove objekte komunalnih i urbanih potreba Općine planirano u iznosu od 1.745.270,29 eura.

Programom ulaganja u nove objekte komunalnih i urbanih potreba Općine Virje planira se izdvojiti 1.745.270,29 eura, od toga za asfaltiranje ili površinska obrada nerazvrstanih cesta planirano je 73.661,19 eura, za uređenje mjesnih grobova planirano je 26.544,56 eura, za uređenje pješačkih staza -Kolodvorska ul. Virje planirano je 192.814,39 eura, za uređenje pješačkih staza -Novigradska ul. Virje planirano je 186.269,83 eura, za uređenje pješačkih staza -ul. Gorička i dio ul. Mitrovica Virje planirano je 166.361,40 eura, za uređenje ulice A. Starčevića Virje planirano je 150.000,00 eura, za Športski park Virje -Uređenje prometnice planirano je 39.816,84 eura, za uređenje ulice Trnovac  -Virje planirano je 286.544,56 eura, za uređenje Trga Stjepana Radića -Virje planirano je 39.816,84 eura, za uređenje parkirališta društvenog doma Šemovci planirano je 39.816,84 eura, za izgradnju ceste i glavnog ulaza na groblje u Virju planirano je 82.000,00 eura, za Mrtvačnicu u Rakitnici planirano je 13.272,28 eura, za uređenje mjesnog groblja Šemovci planirano je 66.361,40 eura, za izgradnju sekundarnih vodovoda planirano je 53.089,12 eura, za otkup zemljišta za Općinu Virje planirano je 26.544,56 eura, za kanalizaciju Šemovci - Hampovica (AGLOMERACIJA) planirano je 66.361,40 eura, za kanalizaciju Miholjanec planirano je 66.361,40 eura, za produžetak kanalizacijske mreže u Miholjanskoj ul. Virje planirano je 53.089,12 eura, za izgradnju parka s pozornicom "Dr.F.Tuđman" -Virje planirano je 126.544,56 eura.

Program 18 Ulaganja u postojeće objekte u vlasništvu Općine Virje planirano u iznosu od 899.806,99 eura

Programom se planira ulagati u postojeće objekte u vlasništvu Općine Virje u iznosu od 899.806,99 eura, od toga za ishođenje nove projektne dokumentacije planirano je 6.636,14 eura, za uređenje zgrade stare škole u Virju planirano je 382.722,81 eura, za uređenje galerije „Bašić“ u zgrade stare škole u Virju planirano je 84.000,00 eura, za ulaganje u razvoj turizma planirano je 354.903,48 eura, za izgradnju i opremanje vanjskog fitnes igrališta planirano je 45.000,00 eura, za uređenje auto-kampa na mjesnom igralištu u Šemovcima planirano je 26.544,56 eura.

 

GLAVA 0320 ZAŠTITA PRIRODE I ZDRAVLJA PUČANSTVA, PROSTORNO UREĐENJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST PLANIRANO U IZNOSU OD 368.729,51 EURA

Program 19 Zaštita i očuvanje prirode i zdravlja pučanstva planirano u iznosu od 124.095,82 eura.

Programom zaštite i očuvanja prirode i zdravlja pučanstva planira se u iznosu od 124.095,82 eura, od toga za prevenciju na zaštiti zdravlja pučanstva planira se 37.826,00 eura, za provođenje prevencije od zagađivanja zraka - sanacija odlagališta otpada planira se 26.544,56 eura, za zaštita okoliša planira se 53.089,12 eura, za prostorni plan uređenja Općine -nadopune planira se 6.636,14 eura.

Program 29 Podizanje energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 244.633,69 eura

Za rekonstrukciju javne rasvjete planira se 79.633,69 eura, za Društveni dom Virje planira se 70.000,00 eura, za Dom zdravlja Virje planira se 15.000,00 eura, za Športsku dvoranu Virje i športski park Virje - uređenje vanjskih (rasvjeta) i unutarnjih objekata planira se 80.000,00 eura.

 

RAZDJEL 0400 JAVNE POTREBE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.041.669,95 EURA

GLAVA 0410 SOCIJALNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 499.047,05 EURA

Program 21 Briga o obitelji i socijalno ugroženima planirano u iznosu od 499.047,05 eura.

Ovim programom planira se izdvojiti sredstva za pružanje materijalne pomoći u iznosu od 254.407,89, za program potpore za mlade obitelji planira se 79.633,69 eura, za kupnja i uređenje gradilišta za mlade obitelji planira se 53.089,12 eura, za "Zaželi -program zapošljavanja žena" planira se 72.099,51 eura, za izgradnja Doma za starije i nemoćne planira se 39.816,84 eura. 

 

GLAVA 0420 SOCIJALNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 56.452,98 EURA

Program 22 Poboljšavanje uvjeta školovanja planirano u iznosu od 56.452,98 eura.

Za dodatna ulaganja u osnovno školstvo planirano je 10.000,00 eura, za kreditiranje učenika i studenata planirano je 46.452,98 eura.

 

GLAVA 0430 ŠPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 149.450,53 EURA

Program 24 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 149.450,53 eura.

Za šport i rekreaciju planira se 149.450,53 eura za doniranje sa svrhom većeg okupljanja mladih i njihovo bavljenje sportom.

 

GLAVA 0440 KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 178.745,90 EURA

Program 25 Program u kulturi planirano u iznosu od 178.745,90 eura.

Za redovan rad Narodne knjižnice Virje planirano je 62.192,19 eura, za uređenje prostora Narodne knjižnice Virje -sufinanciranje planirano je 82.000,00 eura te za poticanje kulturnog stvaralaštva planirano je 34.553,71 eura.

                    

GLAVA 0470 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE PLANIRANO U IZNOSU OD 29.648,71 EURA

Program 25 Program u kulturi planirano u iznosu od 178.745,90 eura.

Za redovan rad Muzeja Općine Virje planirano je 29.648,71 eura.

 

GLAVA 0450 VATROGASTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 78.180,70 EURA

Program 26 Protupožarna zaštita planirano u iznosu od 78.180,70 eura.

Za protupožarnu zaštitu Općine Virje planirano je 78.180,70 eura.

 

GLAVA 0450 OSTALE JAVNE POTREBE PLANIRANO U IZNOSU OD 50.144,08 EURA

Program 27 Zadovoljavanje ostalih javnih potreba planirano u iznosu od 50.144,08 eura.

Za doniranje rada udrugama građana planirano je 22.562,88 eura, za doniranje rada vjerskih zajednica planirano je 13.272,28 eura, za zaštitu građana i materijalnih dobara planirano je 14.308,92 eura

 

RAZDJEL 0300 PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 538.514,50 EURA

GLAVA 0510 DJEČJI VRTIĆ "ZRNO" – VIRJE PLANIRANO U IZNOSU OD 537.187,27 EURA

Program 28 Briga o djeci planirano u iznosu od 537.187,27 eura.

Ovim programom planira se izdvojiti 537.187,27 eura od toga za predškolski odgoj planirano je 438.972,39 eura, za opremanje predškolske ustanove planirano je 5.308,92 eura, za uređenje dječjeg igrališta i okoliša  dječjeg vrtića u Virju  planirano je  26.544,56 eura, za uređenje dječjih igrališta po M.O. planirano je 66.361,40 eura.

        

GLAVA 0520 OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.327,23 EURA

Program 16 Briga o djeci planirano u iznosu od 1.327,23 eura.

Ovim programom planira se izdvojiti 1.327,23 eura za potpore roditeljima za boravak djece u vrtićima izvan mjesta boravka.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.