Proračun Općine Virje za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Općina Virje

 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Virje prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Virje bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://virje.hr/. Kroz navedenu brošuru prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rasti i razvoj naše Općine radi općeg boljitka stanovnika, stoga smo dio sredstava iz proračuna izdvoji za izgradnju, uređenje i održavanje komunalne infrastrukture. Osim tekućih održavanja i uređenja komunalne infrastrukture, planiramo i uređenje pješačkih staza na području Općine, uređenje prometnice za Športski park Virje, mjesnog groblja i kanalizacije Šemovci-Hampovica i Miholjanec te izgradnju parka s pozornicom "Dr.F.Tuđman. Ulaganja u postojeće objekte u vlasništvu Općine, osigurali smo 132.722,81 eura za uređenje zgrade stare škole u Virju (Muzej, Knjižnica) te za izgradnju aktivnog turizma – Hostel Virje u iznosu od 132.722,81 eura.

Nastavljamo s ulaganjem u razvoj gospodarstva i poduzetništva kako bi poljoprivrednicima i poduzetnicima s područja Općine pružiti prikladnu pomoć kroz poticaje mjere.

Bitan segment razvoja Općine Virje su i demografske mjere kojima se nastoji pomoći građanima i osigurati preduvjet za potrebiti demografski rast, te stvoriti okruženje koje odiše blagostanjem, stoga nastavljamo uglati u demografske mjere i isplaćivati jednokratne pomoći, planiramo ulagati u nadogradnju dječjeg vrtića, dječja igrališta i okoliš dječje vrtića.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, kako bi im pomogli i potakli ih na ustrajnost u obrazovanju, kao i svake godine, izdvojili smo sredstva za jednokratne naknade učenicima i studentima, pomoć pri kupnji bilježnica i školskog pribora za školarce.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći, također nastavljamo s programom Zaželi Provedi 2, koji je financiran iz fondova Europske unije, projektom je omogućeno zapošljavanje žena s područja općine koje se brinu za korisnike usluga, starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Osigurali smo i sredstva za izgradnju doma za starije i nemoćne u Virju na lokaciji zgrade starog društvenog doma

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje svi zajedno održavamo. 

 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Virje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno

ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 

prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 

2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po 

organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

Proračunski korisnici Općine Virje su: 

1. Dječji vrtić Zrno Virje

2. Narodna knjižnica Virje

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Fiskalna godina podudara se s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 4.884.199,35 0
Prihodi od poreza 702.103,66 0
Potpore 3.076.116,53 0
Prihodi od imovine 416.484,17 0
Ostali prihodi 2.654,46 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 26.544,56 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 26.544,56 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.272,28 0
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 10.617,82 0
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 2.654,46 0
Višak prihoda iz prethodne godine 265.445,62 0
Višak prihoda iz prethodne godine 265.445,62 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci Općine Virje za 2023. godinu, planirani su u iznosu od 5.189.461,81 eura.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Virje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.884.199,35 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 702.103,66 eura, od čega na porez i prirez na dohodak pripada najviše 654.323,45 eura, porez na imovinu 41.144,07 eura, a porez na robu i usluge 6.636,14 eura. Potpore planirane su u iznosu od 3.076.116,53 eura od čega na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 231.866,75 eura, pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.300.683,52 eura, pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 242.219,13 eura, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 53.752,74 eura i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.247.594,40 eura, prihodi od imovine u iznosu od 416.484,17 eura od čega prihodi od financijske imovine 265,45 eura i prihodi od nefinancijske imovine 416.218,73 eura, prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 686.840,53 eura od čega upravne i administrativne pristojbe 3.318,07 eura, prihodi po posebnim propisima 66.361,40 eura i komunalni doprinosi i naknade 417.161,06 eura, ostali prihodi planirani u iznosu od 2.654,46 eura (donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države) prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.272,28 eura od toga 10.617,82 eura za prihode od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava i 2.654,46 eura za prihode od prodaje građevinskih objekata.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 26.544,56 eura. 

Višak prihoda planiran u iznosu od 265.445,62 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 2.424.845,71 0
Rashodi za zaposlene 641.847,50 0
Materijalni rashodi 949.498,97 0
Financijski rashodi 44.462,14 0
Subvencije 102.196,56 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 61.716,11 0
Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna 396.177,58 0
Donacije i ostali rashodi 228.946,84 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.618.621,01 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 26.544,56 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.988.187,67 0
Rashodi za dodatna ulaganja 603.888,78 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 145.995,09 0
Izdaci za dane zajmove 46.452,98 0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 5.308,91 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 94.233,19 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Rashodi poslovanja

 

Rashodi poslovanja Općine Virje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.424.845,71 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 641.847,50 eura (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće);

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 949.498,97 eura (naknade troškova, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja);

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 44.462,14 eura (kamate za primljene kredite i zajmove i ostali financijski rashodi);

4. Subvencije planirane u iznosu od 102.196,56 eura, za subvencije trg.društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 61.716,11 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 396.177,58 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Donacije i ostali rashodi planirani u iznosu od 228.946,84 eura, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 220.983,48 eura, kazne, penale i naknade štete planirane u iznosu od 1.327,23 eura i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 6.636,14.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.618.621,01 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 26.544,56 eura za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.988.187,67 eura (građevinski objekti, postrojenja i oprema i drugo);

3. Rashodi za dodatna ulaganja planirani u iznosu od 603.888,78 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 145.995,09 eura

Izdaci za dane zajmove 46.452,98 eura, izdaci za dionice i udjele u glavnici 5.308,91 eura, izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 94.233,19 eura.

 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

⦁ Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

⦁ Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

⦁ Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

⦁ Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

⦁ Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

⦁ Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Virje sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Program 10 Rad vijeća i načelnika Općine Virje planirano u iznosu od 137.633,55 eura.

Rashodi vezani uz rad vijeća i načelnika Općine Virje planirani su u iznosu od 137.633,55 eura, od toga: za rashode za usluge 30.526,25 eura, za ostale nespomenute rashode poslovanja 96.887,65 eura, za tekuće donacije 3.583,52 eura i za izvanredne rashode 6.636,14 eura.

 

Program 11 Rad Mjesnih odbora na području Općine Virje planirano u iznosu od 49.505,61 eura

Za financiranje rada Mjesnih odbora planirano je 49.505,61 eura za materijalne rashode.

 

Program 13 Rad službe zajedničkih poslova planirano u iznosu od 589.554,71 eura.

1. Za rad službe zajedničkih poslova planirano je 399.893,82 eura (Plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi i pomoći unutar opće države). 

2. Za uređenje uredskih prostorija i opremanje službe zajedničkih poslova planirano je 37.029,66 eura,

3. Za nadogradnju upravne zgrade Općine Virje planirano je 26.544.56 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

4. Za otplatu primljenog zajma planirano je 120.777,76 eura,

5. Za izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava planirano je 5.308,91 eura.

 

Program 14 Poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva planirano je u iznosu od 83.615,37 eura

1. Za financijske aktivnosti u funkciji poticanja poduzetništva planirano je 33.180,70 eura.

2. Za otkup nekretnina planirano je 39.816,84 eura,

3. Za razvoj turizma planirano je 10.617,82 eura.

 

Program 14 Poticanje zapošljavanja planirano je u iznosu od 16.590,35 eura

Za financijske aktivnosti u funkciji poticanja zapošljavanja HZZ planirano je 16.590,35 eura.

 

Program 15 Unapređivanje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje planirano je 75.652,00 eura

Za financiranje aktivnosti u funkciji poticanja poljoprivredne proizvodnje planirano je 75.652,00 eura. Ovaj program za poljoprivrednike sadrži nekoliko mjera kojima Općina sufinancira: umjetno osjemenjivanje krmača i junica, osposobljavanje za rukovanje pesticidima, povrat kamata na razvojne poljoprivredne kredite, povrat 25% premije osiguranja i kupnje poljoprivredne mehanizacije i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

 

Program 16 Održavanje postojeće razine komunalnih i urbanih potreba Općine planirano u iznosu od 443.692,35 eura

1. Za tekuće održavanje komunalnih i urbanih objekata i opreme planirano je 204.791,29 eura,

2. Za komunalne usluge na održavanju javnih površina planirano je 238.901,06 eura.

 

Program 17 Ulaganja u nove objekte komunalnih i urbanih potreba Općine planirano u iznosu od 1.294.711,00 eura

1. Za asfaltiranje ili površinska obrada nerazvrstanih cesta planirano je 73.661,16 eura

2. Za uređenje mjesnih groblja Općine Virje planirano je 26.544,56 eura,

3. Za uređenje pješačkih staza -Kolodvorska ul. Virje planirano je 112.814,39 eura,

4. Za uređenje pješačkih staza – Novigrad ul. Virje planirano je 86.269,83 eura.

5. Za uređenje pješačke staze - ul. Gorička i dio ul. Mitrovica Virje planirano je 66.361,40 eura,

6. Za uređenje ulice Ante Starčevića planirano je 411.440,71 eura,

7. Za Športski park Virje (uređenje prometnice) planirano je 39.816,84 eura,

8. Za uređenje Ulice Trnovac planirano je 26.544,56 eura

9. Za uređenje Trga Stjepana Radića – Virje planirano je 39.816,84 eura,

10. Za uređenje parkirališta društvenog doma Šemovci planirano je 39.816,84 eura,

11. Za mrtvačnicu u Rakitnici planirano je 13.272,28 eura,

12. Za uređenje mjesnog groblja Šemovci planirano je 66.361,40

13. Za izgradnju sekundarnih vodovoda planirano je 53.089,12 eura,

14. Za otkup zemljišta za Općinu Virje planirano je 26.544,56 eura,

15. Za kanalizaciju Šemovci-Hampovica (Aglomeracija) planirano je 66.361,40 eura,

16. Za kanalizaciju Miholjanec planirano je 66.361,40 eura,

17. Za produžetak kanalizacijske mreže u Miholjanskoj ulici Virje planirano je 53.089,12 eura,

18. Za Izgradnju parka s pozornicom "Dr.F.Tuđman" -Virje planirano je 26.544,56 eura.

 

Program 18 Ulaganja u postojeće objekte u vlasništvu Općine Virje planirano u iznosu od 364.987,72 eura

1. Za ishođenje nove projektne dokumentacije planirano je 6.636,14 eura,

2. Za uređenje zgrade stare škole u Virju -MUZEJ, KNJIŽNICA planirano je 132.722,81 eura,

3. Za izgradnju infrastrukture aktivnog turizma-HOSTEL VIRJE planirano je 132.722,81 eura,

4. Za Športski park Virje -unutarnje i vanjsko (rasvjeta) uređenje objekta i sportskih terena planirano je 66.361,40 eura,

5. Za uređenje auto-kampa na mjesnom igralištu u Šemovcima planirano je 26.544,56 eura.

 

Program 19 Zaštita i očuvanje prirode i zdravlja pučanstva planirano u iznosu od 124.095,83 eura

Za prevenciju na zaštiti zdravlja pučanstva planirano je 37.826,00 eura, za provođenje prevencije od zagađivanja zraka – za sanaciju odlagališta planirano je 26.544,56 eura i za zaštitu okoliša planirano je 53.089,12 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za brigu o prostoru i okolišu.

 

Program 20 Prostorno uređenje Općine planirano u iznosu od 6.636,14 eura

Ovim programom osigurana su sredstva za nadopunu prostornog plana uređenja Općine.

 

Program 29 Podizanje energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 238.901,06 eura

Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 79.633,69 eura, za društveni dom Virje planirano je 53.089,12 eura, za Dom zdravlja Virje planirano je 13.272,28 eura, za uređenje stanova u vlasništvu Općine planirano je 39.816,84 eura, za športsku dvoranu Virje planirano je 39.816,84 eura i za zgradu dječjeg vrtića Virje - izgradnja solarne elektrane planirano je 13.272,28 eura,

 

Program 21 Briga o obitelji i socijalno ugroženima planirano u iznosu od 498.374,15 eura

1. Za pružanje materijalne pomoći planirano je 253.235,12 eura,

2. Za Program potpore za mlade obitelji planirano je 79.633,69 eura,

3. Za kupnju i uređenje gradilišta za mlade obitelji planirano je 53.089,12 eura

4. Za „Zaželi“-program zapošljavanja žena planirano je 72.599,38 eura,

5. Za Izgradnju doma za stare i nemoćne planirano je 39.816,84 eura.

 

Program 22 Poboljšavanje uvjeta školovanja planirano u iznosu od 54.416,35 eura

Za dodatna ulaganja u osnovno školstvo planirano je 7.963,37 eura i za kreditiranje učenika i studenata planirano je 46.452,98 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za pružanje materijalne i financijske pomoći socijalno ugroženim građanima Općine Virje te ispunjavanje svih zakonom i Programom preuzetih obveza.

 

Program 24 Šport i rekreacija planirani u iznosu od 119.450,53 eura

Za doniranje sa svrhom većeg okupljanja mladih i njihovo bavljenje sportom planirano je doniranja rada udruga u sportu u iznosu 119.450,53 eura.

 

Program 25 Program u kulturi planirano u iznosu od 173.335,99 eura

Za redovnu djelatnost Narodne knjižnice Virje planirano je 55.876,30 eura (plaće, ostali rashodi, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju i usluge, postrojenje i opremu, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti), za uređenje prostora Narodne knjižnice Virje – sufinanciranje planirano je 59.725,26 eura, za poticanje kulturnog stanovništva planirano je 24.553,72 eura, za uređivanje i izdavanje monografije Općine Virje planirano je 19.908,42 eura i za izradu spomen obilježja planirano je 13.272,28 eura.

 

Program 25 Program u kulturi planirano u iznosu od 29.464,46 eura

Za redovnu djelatnost Muzej Općine Virje planirano je 29.464,46 eura (plaće, ostali rashodi, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju i usluge, postrojenje i opremu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, postrojenje i oprema).

 

Program 26 Protupožarna zaštita planirano u iznosu od 33.180,70 eura

Za tekuće donacije (vatrogastvo) planirano je 33.180,70 eura.

 

Program 27 Zadovoljavanje ostalih javnih potreba planirano u iznosu od 41.144,07 eura

1. Za doniranje rada udruga građana u ostalim djelatnostima (bez sporta, školstva, udruga u kulturi i socijalnoj zaštiti)  planirano je 22.562,88 eura,

2. Za doniranje rada vjerskih zajednica planirano je 13.272,28 eura,

3. Za zaštitu građana i materijalnih dobara (civilna zaštita i HGSS) planirano je 5.308,91 eura.

 

Program 28 Briga o djeci planirano u iznosu od 819.828,79 eura

1. Za predškolski odgoj Dječjem vrtiću Zrno Virje planirano je 389.806,89 eura (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi),

2. Za opremanje predškolske ustanove planirano je 5.308,91 eura,

3. Za nadogradnju dječjeg vrtića planirano je 331.807,02 eura,

4. Za uređenje dječjeg igrališta i okoliša dječjeg vrtića u Virju planirano je 26.544,56 eura,

5. Za uređenje dječjih igrališta u M.O. planirano je 66.361,40 eura.

 

Program 28 Briga o djeci planirano u iznosu od 1.327,23 eura

Za potpora roditeljima za boravak djece u vrtićima izvan mjesta boravka planirano je 1.327,23 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!