Proračun Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Veliki Bukovec prikuplja i investira sredstva. Cilj nam je što više približiti funkcioniranje lokalne samouprave te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Veliki Bukovec i njezine stanovnike.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima i svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

U 2023. godini nastavljamo s aktivnim ulaganjem u održavanje komunalne infrastrukture kao što je održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, čistoće javnih površina, igrališta za djecu, javnih zelenih površina i održavanje prostora i zgrada. Nastavljamo s ulaganjem u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumske ceste, rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – spoj ceste Dravska i Ulica F.Sovića te izgradnjom spoja ceste Dravska i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu.

Ova financijska ulaganja u područje komunalne infrastrukture imaju za cilj unaprijediti i ubrzati razvoj Općine.

Cilj nam je preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i Općinu Veliki Bukovec učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. Iz tog razloga kroz mjeru poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine nastojimo pomoći mladim ljudima pri kupnji prve nekretnine. Roditeljima novorođene djece nastavljamo isplaćivati novčanu pomoć. 

Obrazovanje mladih jedna je od bitnih značajki za našu Općinu, stoga učenicima i studentima pomažemo u njihovom školovanju, potičemo ih na veće zalaganje i nagrađujemo uspjeh. Učenicima sufinanciramo prijevoz, školsku kuhinju, radne bilježnice i produženi boravak, a studentima isplaćujemo stipendije.

Općina Veliki Bukovec u 2023. godini osigurala je sredstva za isplatu pomoći poljoprivrednicima i poduzetnicima.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.


Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivamo sve stanovnike Općine Veliki Bukovec da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine i njezinom daljnjem razvoju.


Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Veliki Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Veliki Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Veliki Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Veliki Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.092.698,00 0
Prihodi od poreza 592.314,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 314.853,00 0
Prihodi od imovine 125.961,01 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 54.770,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.000,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 800,00 0
Višak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti 80.000,00  0
Višak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti 80.000,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.000,00 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.181.698,00 eura

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.092.698,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 592.314,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 314.853,00 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 125.961,00 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 54.770,00 eura,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 4.000,00 eura,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 800,00 eura.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 9.000,00 eura od prodaje zemljišta.


Višak iz prethodne (ih) godina koji će se rasporediti/pokriti

80.000,00 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 747.527,98 0
Rashodi za zaposlene 122.408,00 0
Materijalni rashodi 376.122,99 0
Financijski rashodi 4.947,00 0
Subvencije 7.699,99 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.099,99 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.499,99 0
Ostali rashodi 85.750,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 395.753,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 395.753,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 38.417,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 38.417,00 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.181.698,00 eura

Rashodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 747.528,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 122.408,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 376.123,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.947,00 eura

4. Subvencije su planirane u iznosu od 7.700,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 100.100,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 50.500,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 85.750,00 eura.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 395.753,00 eura

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 395.753,00 eura.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 38.417,00 eura

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 38.417,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 114.149,00 eura

1. Za rad predstavničkog i izvršnog tijela planirano je 92.404,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 27.000,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 24.000,00 eura, 

• Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.987,00 eura,

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 38.417,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 20.445,00 eura,

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 1.300,00 eura.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.067.549,00 EURA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 151.118,00 eura

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 151.118,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 95.408,00 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 53.450,00 eura,

• Za financijske rashode planirano je 1.960,00 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 300,00 eura


Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 117.200,00 eura

1. Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika planirano je 3.500,00 eura;

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 16.500,00 eura,

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 74.300,00 eura;

4. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 12.500,00 eura;

5. Za održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme planirano je 5.400,00 eura,

6. Za održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju Općine Veliki Bukovec planirano je 5.000,00 eura.


Program 1003 Poljoprivreda i gospodarstvo planirano u iznosu od 4.000,00 eura

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 2.700,00 eura,

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 1.300,00 eura.


Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 5.000,00 eura

Za potporu u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1005 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 62.300,00 eura

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 46.100,00 eura,

2. Za veterinarsko-higijeničarske poslove planirano je 3.600,00 eura,

3. Za razvoj sustava zbrinjavanja otpadom planirano je 8.100,00 eura, 

4. Za provođenje DDD mjera planirano je 4.500,00 eura.


Program 1006 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda  planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda planirano je 3.000,00 eura.


Program 1007 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 92.908,00 eura 

1. Za Redovan rad i održavanje infrastrukture za Dječji vrtić Krijesnica - Podružnica Veliki Bukovec planirano je 67.408,00 eura od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.408,00 eura,

• Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 57.000,00 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je u iznosu od 3.000,00 eura,

2. Za sufinanciranje dječjih vrtića za djecu koja pohađaju dječje vrtiće izvan Općine Veliki Bukovec planiran je iznos od 12.000,00 eura.

3. Za ogradu dječjeg vrtića u Velikom Bukovcu planiran je iznos od 1.500,00 eura, 

4. Za sunčanu elektranu na krovu dječjeg vrtića i dizalica toplice za grijanje na objektu dječjeg vrtića planiran je iznos od 12.000,00 eura


Program 1008 Osnovno i srednje školstvo planirano u iznosu od 23.150,00 eura

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika planiran je iznos od 4.000,00 eura,

2. Za sufinanciranje školske kuhinje planiran je iznos od 2.600,00 eura,

3. Za financiranje radnih bilježnica za učenike 5.200,00 eura,

4. Za nagrađivanje učenika i njihovih mentora planirano je u iznosu od 1.350,00 eura,

5. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 1.400,00 eura,

6. Za sufinanciranje programa produženog boravka planirano je 5.300,00 eura,

7. Za stipendije učenicima srednjih škola planirano je 3.300,00 eura.


Program 1009 Visoko obrazovanje planirano je u iznosu od 7.000,00 eura

Za novčane naknade studentima planiran je iznos od 7.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1010 Upravljanje imovinom planirano je u iznosu od 84.220,00 eura

1. Za održavanje i uređenje građevinskih objekata planiran je iznos od 50.120,00 eura,

2. Za podmirenje troškova energenata planiran je iznos od 12.200,00 eura,

3. Za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine planiran je iznos od 10.400,00 eura,

4. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 3.500,00 eura,

5. Za nabavu strojeva planirano je 8.000,00 eura.


Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiran je iznos od 21.600,00 eura

1. Za vatrogasnu zajednicu Općine Veliki Bukovec planiran je iznos od 20.000,00 eura,

2. Za Hrvatsku-gorsku službu za spašavanje planiran je iznos od 300,00 eura,

3. Za Civilnu zaštitu planiran je iznos od 1.300,00 eura za postrojenje i opremu.


Program 1012 Razvoj sport i rekreacije planirano u iznosu od 27.000,00 eura

1. Za redovan rad sportskih udruga planiran je iznos od 17.500,00 eura,

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planiran je iznos od 1.300,00 eura,

3. Za ostale potrebe u sportu planiran je iznos od 8.200,00 eura.


Program 1013 Razvoj civilnog društva planiran je iznos od 24.200,00 eura

1. Za rad organizacija civilnog društva planiran je iznos od 4.000,00 eura,

2. Za tekuće donacije udrugama planiran je iznos od 10.000,00 eura,

3. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planiran je iznos od 3.500,00 eura,

4. Za tuzemne članarine planiran je iznos od 4.000,00 eura,

5. Za rad humanitarnih organizacija planiran je iznos od 700,00 eura,

6. Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 2.000,00 eura.


Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa planirano je u iznosu od 278.253,00 eura

1. Ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumske ceste planirano je u iznosu od 139.253,00 eura,

2. Za rekonstrukciju građevine inf.namjene prometnog sustava – spoj ceste Dravska i Ulica F.Sovića planirano je 69.000,00 eura,

3. Za izgradnju spoja ceste – Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu planirano je 70.000,00 eura.


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano je u iznosu od 138.800,00 eura 

1. Za izradu prostorno-planskih dokumenata planiran je iznos od 4.000,00 eura ,

2. Za korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe planirano je 30.000,00 eura, 

3. Za rekonstrukciju ograde groblja Veliki Bukovec planirano je 46.300,00 eura,

4. Za javnu rasvjetu planirano je 30.000,00 eura, 

5. Za geodetski elaborat nerazvrstanih cesta planirano je 2.500,00 eura, 

6. Za nabavu uskršnje i božićne dekoracije planirano je 10.000,00 eura, 

7. Za mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade planirano je 16.000,00 eura.


Program 1016 Promicanje kulture planiran je iznos od 12.000,00 eura

Za pokroviteljstvo kulturnih događanja planiran je iznos od 12.000,00 eura.

 

Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planiran je iznos od 15.800,00 eura, od toga:

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planiran je iznos od 8.300,00 eura,

2. Za podmirenje troškova stanovanja planiran je iznos od 2.000,00 eura,

3. Za potporu roditeljima novorođene djece planiran je iznos od 4.700,00 eura ,

4. Za darove djeci povodom blagdana planiran je iznos od 800,00 eura za tekuće donacije.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!