*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Veliki Bukovec prikuplja i investira sredstva. Cilj nam je što više približiti funkcioniranje lokalne samouprave te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Veliki Bukovec i njezine stanovnike.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima i svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 984.203,00 eura.

Aktivnim ulaganjem u projekte komunalne infrastrukture želimo poboljšati živote naših mještana te unaprijediti i ubrzati razvoj naše Općine, stoga smo iz proračuna izdvojili sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, staza, zgrada, javnih i zelenih površina, javne rasvjete te svih drugih građevina i uređaja komunalne infrastrukture. Također, izdvajamo i za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda, za uređenje kružnog toka, a planiran je i nastavak izgradnje spoja ceste Dravska i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu. 

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu, stoga smo za provođenje Programa zaštite okoliša izdvojili 92.200,00 eura.

U cilju daljnjeg razvita poljoprivrede i gospodarstva naše Općine, u proračun su uvrštena sredstva za subvencije poljoprivrednicima, za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru ali i za održavanje poljoprivrednih površina. 

Želja nam je da naša Općina bude mjesto ugodno i poželjno za život i rad, a kako bi u tome uspjeli moramo dosta resursa i snage usmjeriti na djecu i mlade. Najmlađim stanovnicima naše Općine nastojimo osigurati adekvatan prostor za rast, igru i odrastanje, a ponovno smo osigurali sredstva i za financiranje prijevoza učenika i za radne bilježnice, za sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka i ostalih školskih aktivnosti ali i za nagrađivanje učenika i njihovih mentora. Našim studentima bit će isplaćivane novčane naknade. 

Podršku mladim obiteljima s područja naše Općine želimo pružiti kroz provedbu Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, a također je u planu i isplata potpora roditeljima novorođene djece.

Socijalno ugroženim stanovnicima naše Općine nastojat ćemo stvoriti lakši i lagodniji život i to kroz razne pomoći obiteljima i pojedincima te kroz podmirenje troškova stanovanja. 

Jednako nam je važno i potaknuti naše stanovnike na aktivan kulturni, sportski i društveni život, stoga smo i u novoj godini izdvojili sredstva za obilježavanje raznih događaja i manifestacija ali i za udruge i zajednice koje djeluju na našem području i zbog kojih smo to što jesmo.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivamo sve stanovnike Općine Veliki Bukovec da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine i njezinom daljnjem razvoju.

 

Vaš načelnik!

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 6.11.2023. do 6.12.2023. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 962.203,00 
Prihodi od poreza 492.458,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 253.446,00 
Prihodi od imovine 151.599,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 63.900,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 800,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 984.203,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 962.203,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 492.458,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 253.446,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 151.599,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 63.900,00 eura, a kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 800,00 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine. 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 808.391,00
Rashodi za zaposlene 133.200,00
Materijalni rashodi 451.800,00 
Financijski rashodi 3.553,00 
Subvencije 8.000,00 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 54.500,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 43.500,00 
Ostali rashodi 113.838,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 136.300,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 136.300,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 39.512,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 39.512,00 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 808.391,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 133.200,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 451.800,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.553,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 8.000,00 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 54.500,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 43.500,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 113.838,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 136.300,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 39.512,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 39.512,00 eura. 

                     

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Veliki Bukovec sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
Program 1001 Javna uprava i administracija
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1001 Javna uprava i administracija
Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1003 Potpora poljoprivredi
Program 1004 Jačanje gospodarstva
Program 1005 Zaštita okoliša
Program 1006 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe. odvodnje i zaštite voda
Program 1007 Predškolski odgoj
Program 1008 Osnovno i srednje školsko obrazovanje
Program 1009 Visoko obrazovanje
Program 1010 Upravljanje imovinom
Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1012 Razvoj sporta i reakcije
Program 1013 Razvoj civilnog društva
Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa
Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanje
Program 1016 Promicanje kulture
Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obn

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 

00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

 

Program 1001 Javna uprava i administracija -  129.505,00 eura

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela planirano je 107.705,00 eura, od toga:

·  Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 29.400,00 eura, 

· Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 36.900,00 eura, 

· Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.893,00  eura,

· Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 39.512,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,

Za promidžbu i informiranje građana planirano je 20.500,00 eura, a za financiranje rada političkih stranaka izdvaja se 1.300,00 eura.

 

RAZDJEL 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 1001 Javna uprava i administracija - 161.260,00 eura

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 161.260,00 eura, od toga:

· Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 103.800,00 eura,

· Materijalni rashodi planirani u iznosu od 54.700,00 eura,

· Za financijske rashode planirano je 1.660,00 eura,

· Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 100,00 eura 

· Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura.                 

 

Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture - 83.400,00 eura

Održavanje staza te prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika planirano je u iznosu od 2.000,00 eura, za održavanje javne rasvjete izdvaja se 6.500,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 52.900,00 eura, za održavanje čistoće javnih površina planirano je 12.500,00 eura, za održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme planirano je 6.500,00 eura, dok je za održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju Općine Veliki Bukovec izdvojeno 3.000,00 eura.

 

Program 1003 Potpora poljoprivredi - 3.500,00 eura

Za subvencije poljoprivrednicima u 2024. godini izdvajamo 3.000,00 eura, dok je za održavanje poljoprivrednih površina planiran iznos od 500,00 eura.

 

Program 1004 Jačanje gospodarstva - 5.000,00 eura

Za potporu u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1005 Zaštita okoliša - 92.200,00 eura

Općina Veliki Bukovec je za odvoz i zbrinjavanje otpada iz proračuna izdvojila 74.100,00 eura, za veterinarsko-higijeničarske poslove planira se utrošiti 1.600,00 eura, za razvoj sustava zbrinjavanja otpadom 10.000,00 eura, za provođenje DDD mjera 5.000,00 eura, dok je za zaštitu životinja izdvojeno 1.500,00 eura.

 

Program 1006 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda - 2.000,00 eura

Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda je iz proračuna za 2024. godini izdvojeno 2.000,00 eura.

 

Program 1007 Predškolski odgoj - 70.500,00 eura 

Za redovan rad i održavanje infrastrukture za Dječji vrtić Krijesnica - Podružnica Veliki Bukovec planirano je 58.500,00 eura, a za sufinanciranje dječjih vrtića za djecu koja pohađaju dječje vrtiće izvan Općine Veliki Bukovec planiran je iznos od 12.000,00 eura.

  

Program 1008 Osnovno i srednje školsko obrazovanje - 20.450,00 eura

Za financiranje prijevoza učenika planiran je iznos od 4.000,00 eura, a za financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec 5.200,00 eura. 

Za nagrađivanje učenika i njihovih mentora izdvaja se 1.350,00 eura, za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti 1.400,00 eura, za sufinanciranje programa produženog boravka 4.500,00 eura, a za stipendije učenicima srednjih škola 4.000,00 eura.

 

Program 1009 Visoko obrazovanje – 2.700,00 eura

Općina Veliki Bukovec je za novčane naknade studentima iz proračuna izdvojila iznos od 2.700,00 eura.

 

Program 1010 Upravljanje imovinom - 148.000,00 eura

Za održavanje i uređenje građevinskih objekata planiran je iznos od 100.000,00 eura, za podmirenje troškova energenata 25.000,00 eura, za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine 12.000,00 eura, za održavanje postrojenja i opreme planirano je 2.500,00 eura, a dok se za nabavu strojeva izdvaja 8.500,00 eura.

 

Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja - 33.600,00 eura

U novoj 2024. godini ponovno se izdvaja za Vatrogasnu zajednicu Općine Veliki Bukovec i to u iznosu od 31.800,00 eura, za Hrvatsku-gorsku službu za spašavanje planiran je iznos od 500,00 eura, dok se za Civilnu zaštitu izdvaja 1.300,00 eura.

 

Program 1012 Razvoj sport i rekreacije - 33.400,00 eura

Iz proračuna su izdvojena sredstva za redovan rad sportskih udruga i to ukupno 8.000,00 eura, za financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga planiran je iznos od 22.000,00 eura, a za ostale potrebe u sportu 3.400,00 eura.

 

Program 1013 Razvoj civilnog društva - 33.888,00 eura

Općina Veliki Bukovec je u cilju razvoja civilnog društva iz proračuna izdvojila sredstva za:

1. Rad organizacija civilnog društva 6.000,00 eura,

2. Tekuće donacije udrugama 16.000,00 eura,

3. Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija 5.388,00 eura,

4. Tuzemne članarine 4.000,00 eura,

5. Rad humanitarnih organizacija 500,00 eura,

6. Tekuće donacije vjerskim zajednicama 2.000,00 eura.

 

Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa - 74.000,00 eura

Za nastavak izgradnje spoja ceste – Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu se u 2024. godini izdvaja 74.000,00 eura.

 

Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja - 72.500,00 eura 

Izrada prostorno-planskih dokumenata planirana je u iznosu od 4.000,00 eura, a za javnu rasvjetu 37.000,00 eura.

Za geodetski elaborat nerazvrstanih cesta izdvaja se 1.500,00 eura, za nabavu uskršnje i božićne dekoracije 4.000,00 eura, za mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade 16.000,00 eura, dok je za uređenje kružnog toka izdvojeno 10.000,00 eura.

 

Program 1016 Promicanje kulture – 4.200,00 eura

Za pokroviteljstvo kulturnih događanja planiran je iznos od 3.200,00 eura, a za Gradsku knjižnicu i čitaonicu "Mladen Kersner" Ludbreg 1.000,00 eura.

 

Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove - 14.100,00 eura

Općina Veliki Bukovec ponovno izdvaja sredstva za provedbu programa Socijalne skrbi i za mjere demografske obnove i to:

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planiran je iznos od 7.500,00 eura,

2. Za podmirenje troškova stanovanja planiran je iznos od 3.000,00 eura,

3.  Za potpore roditeljima novorođene djece planiran je iznos od 3.600,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.