Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Općina Velika Ludina

 

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Velika Ludina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-vludina.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

Kao i do sada prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rast i razvoj Općine, stoga dio sredstva iz proračuna ulažemo u održavanje zgrada, nerazvrsrtanih cesta – makadamskih puteva, bankina, jaraka, održavanja cesta u zimskom periodu, zelenih i javnih površina, javnu led javnu rasvjetu te nogostup od potoka do groblja i Obrtničkoj ulici u Velikoj Ludini.

Prema Planu građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastukture kao kapitalni projekt predviđena je i Mala ulica u Okolima u iznosu od 15.926,75 eura.

Značajan projekt za našu Općinu je obnavljanje županijske cesta Mala Ludina – Kompator - Mustafina Klada, navedenom dionicom je obuhvaćeno 9100 m ceste u vrijednosti od 165.915,00 eura. 

U cilju stvaranja ljepše i ugodnije Općine nastavljamo s projektom uređenja općinskih ulica; Obrtničke ulice, Poljske ulice u Velikoj Ludini, Ulice Gaj, Vatrogasne ulice i Stažićeve ulice u Vidrenjaku. 

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama, Općina Velika Ludina osigurava sredstva za sufinanciranje troškova osjemenjivanja krava plotkinja, naknadu štete kroz naknadu štete pravnim i fizičkim osobama.

Želimo nagraditi trud i zalaganje naših mladih i obrazovanih ljudi te nastojimo ih uz financijsku pomoć potaknuti na daljnje školovanje isplaćivanjem stipendija i školarina, sufinanciranjem troška školske kuhinje, produžne nastave, učeničkih domova i dopunskog obrazovnog materijala.

Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život i razlog za ostanak mladih obitelji. Demografske mjere ključne su za Općinu stoga smo osigurali dio sredstava iz proračuna za jednokratne novčane naknade roditeljima za novorođenu djecu. 

Socijalno ugroženim stanovnicima pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći za stanovanje  i  naknade trošova za ogrijev kako bi im osigurali dostojanstven život. 

Financiranjem kulturnih udruga koje djeluju na području naše Općine ulažemo u očuvanje naše kulturne baštine i povezivanje zajednice kroz obilježavanje bitnih događaja. Na području naše općine djeluju brojne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život.

Dragi mještani, predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 5.12.2022. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2023. godinu.

 


Vaš Načelnik!

 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

 

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Velika Ludina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Velika Ludina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Velika Ludina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio :

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio :

• Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Velika Ludina su: Dječji vrtić Ludina i Knjižnica i čitaonica Velika Ludina


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.967.538,01 0
Prihodi od poreza 590.000,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 284.121,00 0
Prihodi od imovine 722.987,01 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 360.430,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 246.993,01 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 199.964,01 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 47.029,00 0
Ukupno 0,00 0

 

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Velika Ludina za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.967.538,01 eura, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 590.000,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planirani u iznosu od 550.000,00 eura, porez na imovinu planirani u iznosu od 35.000,00 eura i porez na robu i usluge planirani u iznosu od 5.000,00 eura

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani u iznosu od 284.121,00 eura za pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 722.987,01 eura od toga; prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 15.000,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 707.987,01 eura

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani u iznosu od 360.430,00 eura, od toga; upravne i administrativne pristojbe planirani u iznosu od 15.000,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 178.700,00 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 166.730,00 eura

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 eura


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 246.993,00 eura, a čine ih:


1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 199.964,00 eura za prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava,

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovne planirani u iznosu od 47.029,00 eura, od toga za:

• prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 37.210,00 eura

• prihodi od prodaje postrojenja i opreme planirani u iznosu od 9.819,00 eura

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.695.102,01 0
Rashodi za zaposlene 421.647,00 0
Materijalni rashodi 735.989,0 0
Financijski rashodi 8.585,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 165.915,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 43.845,01 0
Ostali rashodi 319.121,00  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 508.429,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 461.429,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 47.000,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 11.000,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 11.000,00 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Velika Ludina za 2023. godinu planirano u iznosu od 1.695.102,00 eura, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 421.647,00 eura 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 735.989,00 eura

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.585,00 eura 

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 165.915,00 eura

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani u iznosu 43.845,00 eura

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 319.121,00 eura


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 508.429,00 eura, a čine ih:

 

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 47.000,00 eura 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 461.429,00 eura

 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 11.000,00 eura 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

ZA OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 13.810,00 EURA


Program 1001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 11.950,00 eura

Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 11.950,00 eura za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično


Program 1002 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 1.860,00 eura

Za osnovne funkcije stranaka planirano u iznosu 1.860,00 eura za tekuće donacije u novcu


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.200.721,00 EURA

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.829.310,00 EURA


Program 1000 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 888.134,00 eura

1. Za rashode za zaposlene planirano u iznosu od 193.170,00 eura, od toga ;

• Plaće za redovan rad planirano u iznosu od 145.600,00 eura

• Ostali rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 11.950,00 eura

• Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje planirano u iznosu od 28.000,00 eura 

• Službena putovanja planirano u iznosu 3.050,00 eura 

• Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život planirano u iznosu 3.000,00 eura

• Stručno usavršavanje zaposlenika planirano u iznosu od 1.570,00 eura

2. Za materijalne rashode planirano u iznosu od 347.544,00 eura, od toga ; 

• Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirano u iznosu od 6.244,00 eura

• Energija planirano u iznosu od 143.450,00 eura

• Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 5.315,00 eura

• Sitni inventar i auto gume planirano u iznosu od 2.960,00 eura

• Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća planirano u iznosu od 270,00 eura

• Usluge telefona, pošte i prijevoza planirano u iznosu od 18.590,00 eura

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano u iznosu od 5.580,00 eura

• Usluge promidžbe i informiranja planirano u iznosu od 24.000,00 eura

• Komunalne usluge planirano u iznosu od 19.400,00 eura 

• Iznošenje i odvoz smeća planirano u iznosu od 58.900,00 eura

• Računalne usluge planirano u iznosu od 10.600,00 eura

• Ostale usluge planirano u iznosu od 25.000,00 eura

• Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirano u iznosu od 280,00 eura

• Premije osiguranja planirano u iznosu od 3.730,00 eura

• Reprezentacija planirano u iznosu od 7.500,00 eura

• Pristojbe i naknade planirano u iznosu od 1.095,00 eura

• Troškovi sudskih postupaka planirano u iznosu od 1.330,00 eura

• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirano u iznosu od 13.300,00 eura

3. Za financijske rashode planirano u iznosu od 7.820,00 eura, od toga ;

• Komunikacijske usluge planirano u iznosu od 1.500,00 eura

• Bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano u iznosu od 3.320,00 eura 

• Zatezne kamate planirano u iznosu od 3.000,00 eura

4. Za Dan Općine planirano u iznosu od 26.600,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja 

5. Za kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Ludina d.o.o. planirano u iznosu od 120.000,00 eura za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

6. Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine – projekti planirano u iznosu od 47.000,00 eura za ostalu nematerijalnu imovinu 

7. Za kupnju nekretnina – stanova planirano u iznosu od 146.000,00 eura za stambene objekte


Program 1003 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 11.970,00 eura

1. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano u iznosu od 4.000,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

2. Za dječje igralište Vidrenjak planirano u iznosu od 7.970,00 eura za ostale građevinske objekte


Program 1004 Opremanje uredskog prostora planirano je 9.500,00 eura

Za rashode za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirano u iznosu od 9.500,00 eura, od toga; 

• Uredska oprema i namještaj planirano u iznosu od 6.500,00 eura

• Ulaganje u računalne programe planirano u iznosu od 3.000,00 eura


Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 303.105,00 eura 

1. Za Županijsku cestu Mala Ludina - Mustafina Klada planirano u iznosu od 165.915,00 eura za tekuće pomoći unutar općeg proračuna

2. Za Obrtnička ulica, Velika Ludina, planirano u iznosu od 33.500,00 eura za ceste, željeznice i ostale prometne objekte

3. Za Poljsku ulicu, Velika Ludina planirano u iznosu od 30.600,00 eura za ceste, željeznice i ostale prometne objekte

4. Za Ulicu Gaj, Vidrenjak planirano u iznosu od 33.200,00 eura za ceste, željeznice i ostale prometne objekte

5. Za Vatrogasnu ulicu, Vidrenjak planirano u iznosu od 22.570,00 eura za ceste, željeznice i ostale prometne objekte

6. Za Stažićevu ulicu, Vidrenjak, planirano u iznosu od 10.620,00 eura za ceste, željeznice i ostale prometne objekte

7. Za Ratarsku ulicu, Mustafina Klada planirano u iznosu od 6.700,00 eura za ceste, željeznice i ostale prometne objekte


Program 1006 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 37.328,00 eura

1. Za osnovnu djelatnost zaštite od požara VZO Općine planirano u iznosu od 36.000,00 eura za tekuće donacije u novcu

2. Za civilnu zaštitu planirano u iznosu od 664,00 eura za tekuće donacije u novcu

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano u iznosu od 664,00 eura za tekuće donacije u novcu


Program 1007 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 325.809,00 eura

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putevi, bankine, jaraka i sl. planirano u iznosu od 46.460,00 eura za komunalne usluge

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano u iznosu od 33.200,00 eura za komunalne usluge

3. Za održavanje zelenih i javnih površina planirano u iznosu od 86.270,00 eura za komunalne usluge 

4. Za održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 10.618,00 eura za komunalne usluge

5. Za popravak autobusnih kućica planirano u iznosu od 3.320,00 eura za komunalne usluge

6. Za nabavu prometnih znakova planirano u iznosu od 1.991,00 eura za komunalne usluge

7. Za drvored planirano u iznosu od 3.400,00 eura za komunalne usluge 

8. Za led javnu rasvjetu planirano u iznosu od 26.550,00 eura za ostale građevinske objekte

9. Za nogostup Velika Ludina – od potoka do Groblja planirano u iznosu od 80.000,00 eura za ostale građevinske objekte

10. Za nogostup Velika Ludina – Obrtnička ulica planirano u iznosu od 34.000,00 eura za ostale građevinske objekte


Program 1008 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 37.826,00 eura

1. Za sufinanciranje troška osjemenjivanja krava plotkinja planirano u iznosu od 4.645,00 eura za veterinarske usluge

2. Za naknadu štete planirano u iznosu od 33.181,00 eura za naknade štete pravnim i fizičkim osobama


Program 1010 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 57.127,00 eura

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje planirano u iznosu od 9.291,00 eura za tekuće donacije u novcu

2. Za sufinanciranje produžene nastave OŠ Ludina planirano u iznosu od 9.291,00 eura za tekuće donacije u novcu

3. Za ostale tekuće donacije OŠ Ludina planirano u iznosu od 4.000,00 eura za tekuće donacije u novcu 

4. Za stipendije i školarine planirano u iznosu od 13.272,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu 

5. Za sufinanciranje učeničkih domova planirano u iznosu od 5.973,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

6. Za sufinanciranje dopunskog obrazovnog materijala planirano u iznosu od 15.300,00 eura za tekuće donacije u novcu

 

Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 24.600,00 eura

1. Za pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano u iznosu od 10.600,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za jednokratne novčane pomoći roditeljima- rođenje djeteta planirano u iznosu od 8.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Za podmirenje troškova drva za ogrjev planirano u iznosu od 6.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

Program 1012 Razvoj spota i rekreacije planirano u iznosu od 41.147,00 eura

1. Za NŠK „Sokol“ planirano u iznosu od 34.508,00 eura za tekuće donacije u novcu

2. Za RK „Laurus“ planirano u iznosu od 4.647,00 eura za tekuće donacije u novcu

3. Za „Šaran“ športsko ribolovnu udrugu planirano u iznosu od 664,00 eura za tekuće donacije u novcu

4. Za ostala sportska društva planirano u iznosu od 1.328,00 eura za tekuće donacije u novcu

Program 1013 Zaštita okoliša planiran u iznosu od 22.594,00 eura

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju komunalne deponije planirano u iznosu od 13.300,00 eura za komunalne usluge

2. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano u iznosu od 2.654,00 eura za komunalne usluge

3. Za zbrinjavanje otpada – azbest – planirano u iznosu od 3.320,00 eura za komunalne usluge

4. Za zbrinjavanje ambalažnog otpada planirano u iznosu od 3.320,00 eura za komunalne usluge


Program 1014 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 24.703,00 eura

1. Za deratizaciju planirano u iznosu od 8.627,00 eura za komunalne usluge

2. Za sanitarno – higijeničarske poslove planirano u iznosu od 9.000,00 eura za zdravstvene i veterinarske usluge

3. Za troškove prijevoza laboratorijskih uzoraka planirano u iznosu od 3.320,00 eura za zdravstvene i veterinarske usluge

4. Za sterilizaciju i kastraciju životinja (sufinanciranje 50%) planirano u iznosu od 1.100,00 eura za zdravstvene i veterinarske usluge

5. Za program zaštite divljači planirano u iznosu od 2.656,00 eura za tekuće donacije u novcu

 

Program 1015 Program očuvanja kulturne baštine planirano u iznosu od 32.454,00 eura

1. Za Crkvu Sv. Mihovila V.Ludina planirano u iznosu od 27.872,00 eura za tekuće donacije u novcu

2. Za KUD „Mijo Stuparić“ planirano u iznosu od 3.982,00 eura za tekuće donacije u novcu

3. Za promociju knjiga i očuvanje kulturne baštine planirano u iznosu od 600,00 eura za tekuće donacije u novcu

 

Program 1016 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 13.013,00 eura

1. Za UHVIBDR Velika Ludina planirano u iznosu od 1.991,00 eura za tekuće donacije u novcu

2. Za LAG Moslavina planirano u iznosu od 400,00 eura za članarine i norme

3. Za Crveni Križ planirano u iznosu od 3.319,00 eura za tekuće donacije u novcu

4. Za udruženje slijepih planirano u iznosu od 664,00 eura za tekuće donacije u novcu

5. Za OSI Udruga osoba s invaliditetom planirano u iznosu od 664,00 eura za tekuće donacije u novcu

6. Za udrugu voćara, vinogradara Moslavine planirano u iznosu od 3.319,00 eura za tekuće donacije u novcu

7. Za ostale udruge planirano u iznosu od 1.328,00 eura za tekuće donacije u novcu

8. Za udrugu pčelara Lipa planirano u iznosu od 1.328,00 eura za tekuće donacije u novcu


JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 328.440,00 EURA


Proračunski korisnik Dječji vrtić Ludina planirano u iznosu od 328.440,00 eura

Program 1001 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 328.440,00 eura

1. Za predškolski odgoj planirano u iznosu od 321.800,00 eura, 

2. Za uređenje ograde planirano u iznosu od 6.640,00 eura 


DJELATNOST KULTURE 

Program 1001 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 42.971,00 eura

1. Za knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina planirano u iznosu od 37.392,00 eura

2. Za rashode za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirano u iznosu od 5.579,00 eura 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti