Proračun Općine Tučepi za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani mještani,

u ovom Proračunskom vodiču za građane za 2023. godinu prikazano je na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tucepi.hr.

Ovim projektom želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Ni ova godina neće biti iznimka po pitanju osiguravanja sredstava za unaprjeđenje i održavanje postojeće infrastrukture, kao što je održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, sanaciju divljih odlagališta, zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje javnih cesta te građevina javne odvodnje. Dio sredstava koje planiramo uložiti u komunalnu infrastrukturu planiran je i za njenu izgradnju. Neki od projekata koji se ističu su izgradnja protupožarnog puta Pišćaci i Maslinica, betoniranje puta na predjelu Poraće II. Faza, izgradnja pera 5 za zaštitu plaže (Dračevice), rekonstrukcija (proširenje) nerazvrstane ceste Moča-Šarići sa izgradnjom parkirališta, rekonstrukcija pješačke ulice na predjelu Ekonomija – G.Ratac, uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka te betoniranje dijela protupožarnog puta Lizovje.

Uz ranije navedeno, planirana su sredstva za financiranje izrade prostorno-planske i projektno-tehničke dokumentacije za buduće kapitalne projekte. U planu je izrada dokumentacije za novu mrtvačnicu, podzemne garaže i otvoreno parkiralište, novi vatrogasni dom i uljaru te novu osnovnu školu, dječji vrtić i sportsku dvoranu.

Za sveobuhvatan i održiv razvoj zajednice potrebno je sagledati potrebe svih ugroženih skupina te poticati mlade i perspektivne ljude i obitelji. Sukladno navedenom odvajamo sredstva za sufinanciranje javnog prijevoza, socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba, socijalnu zaštitu djece i mladih, sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje te za nabavu poklon paketa za umirovljenike i članove socijalno ugroženih obitelji .

Kulturnim i sportskim udrugama, koje djeluju na području Općine i brinu se da naša zajednica bude aktivna, zdrava i uključena u suvremena događanja, dodjeljujemo potrebna sredstva za rad.

Cilj nam je transparentno raspolagati sredstvima i pokazati gdje i kako se troši općinski novac. Pozivamo sve mještane da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine i njenog daljnjeg razvoja.

Dragi mještani, ovim kratkim obraćanjem predstavio sam vam dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali uvjeta rada i života u našoj Općini, molimo napišite nam.

 

Općinski Načelnik

Ante Čobrnić

 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi. 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.747.362,78 0
Prihodi od poreza 1.148.012,47 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 598.445,82 0
Prihodi od imovine 81.732,69 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 892.627,24 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 26.544,56 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.747.362,78 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.747.362,78 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.148.012,47 eura

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 598.445,82 eura

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 81.732,69 eura

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 892.627,24 eura

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 26.544,56 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.402.754,59 0
Rashodi za zaposlene 151.371,62 0
Materijalni rashodi 686.723,75 0
Financijski rashodi 16.192,18 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.272,28 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 92.616,24 0
Ostali rashodi 442.578,52 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.211.885,40 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 19.908,42 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.191.976,98 0
Rezultat poslovanja 132.722,79 0
Ukupan donos manjka 132.722,79 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.747.362,78 eura

 

Rashodi od poslovanja

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.402.754,59 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 151.371,62 eura

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 686.723,75 eura

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 16.192,18 eura

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.272,28 eura

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 92.616,24 eura

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 442.578,52

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.211.885,40 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.191.976,98 eura

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 19.908,42 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 46.320,24 EURA

 

PROGRAM 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA PLANIRANI U IZNOSU OD 46.320,24 EURA

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirani u iznosu od 41.382,96 eura

2. Za rad političkih stranaka i nezavisne liste planirani u iznosu od 4.937,28 eura

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  2.544.791,43 EURA

 

PROGRAM 1000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANI U IZNOSU OD 470.446,55 EURA

1. Za  redovnu djelatnost planirani u iznosu od 402.260,22 eura

2. Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirani u iznosu od 1.327,23 eura

3. Za sufinanciranje rada ordinacije liječnika opće prakse planirani u iznosu od 5.308,91 eura

4. Za sufinanciranje T-2 tima hitne pomoći planirani u iznosu od 13.272,28 eura

5. Za kapitalne pomoći - Tučepi d.o.o. planirani u iznosu od 32.351,18 eura

6. Za nabavu računala i računalne opreme planirani u iznosu od 6.636,14 eura

7. Za nabavu uredskog namještaja planirani u iznosu od 3.981,68 eura

8. Za konzultantske usluge za provedbu postupaka nabave male vrijednosti planirani u iznosu od 5.308,91 eura

 

PROGRAM 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI U IZNOSU OD 372.818,36 EURA

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirani u iznosu od 29.862,63 eura

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirani u iznosu od 19.908,42 eura

3. Za održavanje zelenih površina - čišćenje stabala planirani u iznosu od 2.654,46 eura

4. Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani u iznosu od 69.679,47 eura

5. Za eko renta i naknada za sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirani u iznosu od 26.544,56 eura

6. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirani u iznosu od 19.908,42 eura

7. Za tekuće održavanje JPP - ostalo planirani u iznosu od 66.361,40 eura

8. Za održavanje građevina javne odvodnje - oborinskih voda planirani u iznosu od 6.636,14 eura

9. Za zaštitu bilja - palme planirani u iznosu od 6.636,14 eura

10. Za održavanje groblja planirani u iznosu od 1.327,23 eura

11. Za održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije planirani u iznosu od 11.679,61 eura

12. Za tekuće održavanje šetnice planirani u iznosu od 66.361,40 eura

13. Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirani u iznosu od 12.741,39 eura

14. Za održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture  planirani u iznosu od 29.199,02 eura

15. Za unapređenje zaštite zdravlja životinja planirani u iznosu od 3.318,07 eura

 

PROGRAM 1001 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI U IZNOSU OD 932.661,45 EURA

1. Za izgradnju protupožarnog puta Čovići-Podravnice planirani u iznosu od 21.567,46 eura

2. Za izgradnju pothodnika Ratac planirani u iznosu od 132.722,81 eura

3. Za izgradnju ceste od Topol prema zapadu (livada) planirani u iznosu od 53.089,12 eura

4. Za rekonstrukciju ulice u Dragičevićima planirani u iznosu od 14.876,57 eura

5. Za nabavu odbojnih ograda na cestama za zaseoke planirani u iznosu od 39.816,84 eura

6. Za rekonstrukciju nogostupa uz sjeverni rub D8/Gornji Ratac do semafora planirani u iznosu od 86.269,83 eura

7. Za izgradnju protupožarnog puta Pišćaci planirani u iznosu od 14.931,32 eura

8. Za izgradnja protupožarnog puta Maslinica planirani u iznosu od 11.596,66 eura

9. Za betoniranje puta na predjelu Poraće II. faza  planirani u iznosu od 11.596,66 eura

10. Za rekonstrukciju (proširenje) narazvrstane ceste Moča-Šarići sa izgradnjom parkirališta planirani u iznosu od 33.180,70 eura

11. Za otkup zemljišta za izgradnju pothodnika Ratac planirani u iznosu od 19.908,42 eura

12. Za arheološke istražne radove uz crkvu male gospe (za potrebe izgradnje nove mrtvačnice i podzemnih garaža) planirani u iznosu od 10.684,19 eura

13. Za rekonstrukciju pješačke ulice na predjelu ekonomija - G.Ratac planirani u iznosu od 14.838,41 eura

14. Za betoniranje dijela protupožarnog puta Lizovje planirani u iznosu od 24.885,53 eura

15. Za II. fazu uređenja obalnog pojasa od marine do gospina potoka planirani u iznosu od 411.440,71 eura

16. Za rekonstrukciju potpornih zidova ceste od D512 do Šimića planirani u iznosu od 16.590,35 eura

17. Za rekonstrukciju pristupne ulice od obiteljske kuće Marka Grubišića do obalne šetnice (Kamena) planirani u iznosu od 14.665,87 eura

 

PROGRAM 1000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANI U IZNOSU OD 257.076,13 EURA

1. Za izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije spoja ulice Blato sa D8 planirani u iznosu od 24.885,53 eura

2. Za geotehničko istražne radove za potrebe projektiranja nove mrtvačnice, otvorenog parkirališta i podzemnih garaža uz  groblje planirani u iznosu od 53.089,12 eura

3. Za izradu idejnog projekta rekonstrukcije spoja ulice Blato sa D8 planirani u iznosu od 3.062,58 eura

4. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije nove osnovne škole, dj. vrtića i sportske dvorane planirani u iznosu od 8.295,18 eura

5. Za izradu izvješća o stanju u prostoru 2023-2026 planirani u iznosu od 106.178,25 eura

6. Za geotehničko istražne radove pera 5 kod "Gusara" planirani u iznosu od 3.316,74eura

7. Za izradu izmjena i dopuna UPU naselja planirani u iznosu od 11.596,66 eura

8. Za izradu izmjena i dopuna UPU Slatina  planirani u iznosu od 9.290,60 eura

9. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta plažnog pera kod "Gusara" planirani u iznosu od 15.130,40 eura

10. Za arhitektonsko-urbanistički natječaj za zgradu osnovne škole, dječ. vrtića i školske sportske dvorane planirani u iznosu od 66.361,40 eura

 

PROGRAM 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI PLANIRANI U IZNOSU OD 46.585,70 EURA

1. Za kulturne manifestacije Općine Tučepi planirani u iznosu od 37.162,39 eura;

2. Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga planirani u iznosu od 9.423,31 eura

 

PROGRAM 1000 PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU PLANIRANI U IZNOSU OD 136.704,49 EURA

1. Za sufinanciranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Biokovsko zvonce planirani u iznosu od 136.704,49 eura

 

PROGRAM 1001 DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE IZNAD STANDARDA PLANIRANI U IZNOSU OD 3.981,68 EURA

 

PROGRAM 1002 STIPENDIRANJE STUDENATA, UČENIKA I GRAĐANA PLANIRANI U IZNOSU OD 35.499,90 EURA

 

PROGRAM 1003 TEKUĆE DONACIJE ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE PLANIRANI U IZNOSU OD 4.645,30 EURA

 

PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST DVD TUČEPI PLANIRANI U IZNOSU OD 114.752,14 EURA

1. Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirani u iznosu od 17.917,58 eura

2. Za plaće za sezonske vatrogasce planirani u iznosu od 41.807,68 eura

3. Za kapitalne donacije DVD Tučepi planirani u iznosu od 55.026,88 eura

 

PROGRAM 1001 PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE PLANIRANI U IZNOSU OD 1.327,23 EURA

 

PROGRAM 1002 REDOVAN RAD UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZIS PLANIRANI U IZNOSU OD 13.272,28 EURA

1. Za sufinanciranje redovnog rada udruga planirani u iznosu od 13.272,28 eura

 

PROGRAM 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI PLANIRANI U IZNOSU OD 43.798,52 EURA

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirani u iznosu od 13.272,28 eura

2. Za socijalnu zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirani u iznosu od 8.626,98 eura

3. Za socijalnu zaštita djece i mladih planirani u iznosu od 18.581,19 eura

4. Za nabava poklon paketa za umirovljenike i članove iz socijalno ugroženih obitelji planirani u iznosu od 1.327,23 eura

5. Za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje planirani u iznosu od 1.990,84 eura

 

PROGRAM 1000 FINANCIRANJE OSTALIH PROGRAMA I UDRUGA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI PLANIRANI U IZNOSU OD 13.006,82 EURA

 

PROGRAM 1000 JAVNIH POTREBA U ŠPORTU PLANIRANI U IZNOSU OD 98.214,88 EURA

1. Za redovna djelatnost športskih udruga planirani u iznosu od 87.597,06 eura

2. Za sufinanciranje prijevoza sportskih udruga planirani u iznosu od 10.617,82 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!