*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Tučepi za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici https://www.tucepi.com/.

Plan nam je i u 2024. godini izdvojiti dio sredstava za građenje građevina i održavanje komunalne infrastrukture. Ceste su jedna od temeljnih komunalnih infrastruktura te nezaobilazni čimbenik gospodarskog i svakog drugog razvoja stoga smo značajna sredstva iz Proračuna izdvojili za održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnju spojne ceste, asfaltiranje i rekonstrukciju cesta. Aktivnim ulaganjem u komunalne projekte želimo poboljšati život stanovnika, unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Tučepi. Osigurali smo sredstva za II. Fazu uređenja obalnog pojasa od Marine do Gospina potoka, za investicijsko održavanje šetnice kako bismo poboljšali uvjete pješačkog i kolnog prometa obalnom šetnicom, za betoniranje puta za Jankove s izgradnjom potpornog zida kao i za izgradnju pothodnika Ratac.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva iz proračuna za pomoć socijalno ugroženim stanovnicima, za sufinanciranje troškova prijevoza učenika u  srednjoškolske ustanove u Makarskoj i Splitu, sufinanciranje prijevoza studenata, za naknade za novorođenu djecu, te za sufinanciranje kupnje računala učenicima i studentima. Bez ulaganja u mlade općina nema perspektivu stoga i ove godine proračunskim sredstvima smo osigurali stipendije za studente i učenike kao potporu u njihovom školovanju. 

Na području naše općine djeluju brojne udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 06.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2024. godinu. Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Tučepi za 2024. godinu možete pronaći ovdje.

 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

  
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

 

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


  
 

 

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije:

                    
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 

 

 

 

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 3.433.304,01
Prihodi od poreza 1.209.725,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 967.750,00
Prihodi od imovine 77.329,01
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.158.500,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.433.304,01  eura

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Tučepi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.433.304,01 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.209.725,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 967.750,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 77.329,01 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.158.500,00 eura i  kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 eura. 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.767.294,53
Rashodi za zaposlene 201.682,73
Materijalni rashodi 820.935,65
Financijski rashodi 21.600,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.273,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 90.865,87
Ostali rashodi 618.937,28
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.648.875,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.648.875,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 17.134,48
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 17.134,48
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.433.304,01 

eura.

Rashodi poslovanja Općine Tučepi za 2024. godinu planirani u iznosu od  1.767.294,53 eura, od toga:

1.    Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 201.682,73 eura;

2.    Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 820.935,65 eura;

3.    Financijski rashodi planirani su u iznosu od 21.600,00 eura;

4.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.273,00 eura;

5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 90.865,87  eura;

6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 618.937,28 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.648.875,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 17.134,48 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·       Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·       Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·       Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·       Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·       Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·       Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Tučepi sastoji se od razdjela i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1000 Redovno funkcioniranje predstavničkog tijela
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1000 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela
Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1001 Izgradnja komunalne infrastrukture
Program 1000 Izrada dokumenata prostornog uređenje
Program 1000 Program javnih potreba u kulturi
Program 1000 Program redovan rad udruga u predškolskom odgoju
Program 1001 Djelatnost osnovne škole iznad standarda 
Program 1002 Stipendiranje studenata, učenika i građana
Program 1003 Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije
Program 1000 Redovna djelatnost DVD Tučepi
Program 1001 program civilne zaštite
Program 1002 Program redovan rad udruga od značaja za ZIS
Program 1000 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Program 1000 Financiranje ostalih programa i udruga društvene djelatnosti
Program 1000 Program javnih potreba u športu

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 53.637,28 EURA 

PROGRAM 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 53.637,28 EURA

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 48.700,00 eura

2. Za rad političkih stranaka i nezavisne liste planirano je 4.937,28 eura

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.379.666,73 EURA

PROGRAM 1000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRAN U IZNOSU OD 785.097,44 EURA

Ovim programom planiraju se sredstva za:

 Za redovnu djelatnost planirano je 544.362,73 eura, za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirano je 1.327,23 eura, za otplatu beskamatnog zajma Ministarstva financija planirano je 17.134,48 eura, za sufinanciranje rada ordinacije liječnika opće prakse planirano je 6.000,00 eura, za sufinanciranje T-2 tima hitne pomoći planirano je 13.273,00 eura, za kapitalne pomoći - Tučepi d.o.o. planirano je 136.000,00 eura, za nabavu računala i računalne opreme planirano je 6.500,00 eura, za nabavu uredskog namještaja planirano je  4.000,00 eura, za nabavu uređaja za potrebe komunalnog redarstva planirano je 8.000,00 eura, za nabavu i montažu zaštitnih odbojnih ograda na cestama u zaseocima planirano je 40.000,00 eura , za nabavu električnih bicikala za komunalne redare planirano je 3.500,00 eura i za konzultantske usluge za provedbu postupaka nabave male vrijednosti planirano je 5.000,00 eura.

Osnovni cilj programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova u svrhu kojih je Jedinstveni upravni odjel osnovan, uz zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete u skladu s proračunskim mogućnostima. 

                     

PROGRAM 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRAN U IZNOSU OD 394.828,42 EURA

Kako bi gospodarstvo imalo uvjete za razvoj i privlačenje novih investicija, nužno je unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu Općine, stoga smo u proračunu osigurali sredstva za:

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 29.868,42 eura,

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 22.000,00 eura,

3. Za održavanje zelenih površina - čišćenje stabala planirano je2.600,00 eura,

4. Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirano je 51.600,00 eura,

5. Za eko renta i naknada za sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 30.000,00 eura,

6. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 19.900,00 eura,

7. Za tekuće održavanje JPP - ostalo planirano je 100.000,00 eura,

8. Za održavanje građevina javne odvodnje - oborinskih voda planirano je 7.000,00 eura, 

9. Za zaštitu bilja - palme planirano je 7.000,00 eura,

10. Za održavanje groblja planirano je 1.350,00 eura,

11. Za održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije planirano je 11.700,00 eura,

12. Za tekuće održavanje šetnice planirano je 65.000,00 eura,

13. Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirano je 12.750,00 eura,

14. Za održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture planirano je 30.000,00 eura,

15. Za unapređenje zaštite zdravlja životinja planirano je 4.000,00 eura.

 

PROGRAM 1001 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI U IZNOSU OD 1.423.750,00 EURA

Ovim programom planirana su sredstva za:

1.    Za betoniranje strmog dijela protupožarnog puta na predjelu Gradac planirano je 12.000,00 eura. Cilj ove aktivnosti je osiguranje nesmetanog kolnog prometa poljoprivrednicima do svojih maslinika i povećanje razine protupožarne zaštite,

2.    Za izgradnju protupožarnog puta Čovići-Podravnice planirano je 30.000,00 eura,

3.    Za betoniranje dijela protupožarnog puta na predjelu Počivarice planirano je 20.000,00 eura. Cilj ove aktivnosti je osiguranje nesmetanog kolnog prometa poljoprivrednicima do svojih maslinika i povećanje razine protupožarne zaštite,

4.    Za izgradnju spojne ceste s magistralom na Kamenima planirano je 50.000,00 eura. Ovom aktivnosti nastoji se rasteretiti prometno opterećenje kolno pješačke ulice Kamena,

5.    Za rekonstrukciju izvorišta Device(Podstup) kako bi se poboljšao vodoopskrbni sustav zaselka Podstup planirano je 32.000,00 eura,

6.    Za izgradnju pothodnika Ratac planirano je 130.000,00 eura. Ovom aktivnosti želi se povećati sigurnost pješačkog prometa na području Općine,

7.   Za rekonstrukciju spoja ceste za Vitliće na D512 planirano je 11.250,00 eura,

8.   Za dohranjivanje plaže Donji ratac planirano je 32.000,00 eura,

9.   Za rekonstrukciju potpornog zida parkirališta u Dragičevićima planirano je 20.000,00 eura,

10.  Za betoniranje protupožarnog puta na predjelu Stan planirano je 35.000,00 eura,

11.  Za sanaciju obalnog pojasa(plaže) južno i sjeverno od luke planirano je 32.000,00 eura,

12.  Za betoniranje puta za Jankove s izgradnjom potpornog zida planirano je 62.500,00 eura. Ovom aktivnosti žele se poboljšati uvjeti prometovanja nerazvrstanim cestama na području zaselaka,

13.  Za rekonstrukciju narazvrstane ceste Moča-Šarići sa izgradnjom parkirališta planirano je 40.000,00 eura. Cilj aktivnosti-Poboljšanje uvjeta prometovanja nerazvrstanim cestama na području tučepskih zaselaka i rješavanje problema prometa u mirovanju (parking),

14.  Za investicijsko održavanje šetnice planirano je 120.000,00 eura. Cilj: Poboljšanje uvjeta pješačkog i kolnog prometa obalnom šetnicom,

15.  Za II. fazu uređenja obalnog pojasa od Marine do Gospina potoka planirano je 400.000,00 eura za dovršetak projekta uređenja ovog dijela obalnog pojasa Općine,

16.  Za izgradnju i uređenje parkirališta u Mravičićima planirano je 12.000,00 eura,

17.  Za betoniranje dijela protupožarnog puta Kozarovice planirano je 25.000,00 eura,

18.  Za rekonstrukciju potpornih zidova ceste od D512 do Šimića planirano je 25.000,00 eura,

19.  Za asfaltiranje ceste Čovići-Ravnice (II. Faza) planirano je 50.000,00 eura kako bi se osigurala trasa ove nerazvrstane ceste i omogućilo kolno prometovanje,

20.  Za rekonstrukciju(žbukanje) zida uz cestu oko groblja planirano je 24.000,00 eura,

21.  Za izgradnju ceste Dračevice (poviše Nagarića) planirano je50.000,00 eura,

22.  Za izgradnju potpornog zida parkirališta u Šimićima planirano je 43.750,00 eura,

23.  Za uređenje dijela pomorskog dobra na predjelu polje( između šetnice i plaže) planirano je 11.250,00 eura,

24.  Za izgradnju protupožarnog puta Pišćaci sa izgradnjom mosta planirano je 40.000,00 eura,

25.  Za izgradnju protupožarnog puta Maslinica( do VS Tučepi 2) planirano je 30.000,00 eura,

26.  Za izgradnju protupožarnog puta na predjelu Porače planirano je 12.000,00 eura kako bi se poboljšali uvjeti prometovanja navedenom nerazvrstanom cestom,

27.  Za izgradnju sustava oborinske odvodnje u Kačolinama planirano je 15.000,00 eura kako bi se riješio problem s oborinskim vodama u zaselku Kačolini(Viskovići),

28.Za uređenje pješačkog puta kamena od šetnice do magistrale planirano je 47.000,00 eura,

29.Za uređenje vododerine i pješačkog puta istočno od restorana „Ranč“ planirano je 12.000,00 eura.

 

    

Program 1000 Izrada dokumenata prostornog uređenja planiran u iznosu od 163.125,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za financiranje :

1.  Geotehničkih istražnih radova za potrebe projektiranja nove mrtvačnice, otvorenog parkirališta i podzemnih garaža uz groblje u iznosu od 6.250,00 eura,

2. Izradu elaborata zaštite okoliša za cestu do Komunalne zone K3 u iznosu 6.500,00 eura,

3. Geotehničko istražne radove pera 5 kod Gusara u iznosu 7.500,00 eura,

4. Za izradu izmjena i dopuna UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 u iznosu 25.000,00 eura,

5. Za izradu izmjena i dopuna UPU Slatina u iznosu od 12.500,00 eura,

6. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta zaštitnog obalnog pera br.5 u iznosu 21.000,00 eura,

7. Za izradu idejnog projekta ceste do komunalne zone K3(Suhi potok) u iznosu od 5.000,00 eura,

8.  Za izradu glavnog i izvedbenog projekta Ulice Kamena s troškovnicima u iznosu 10.000,00 eura,

9. Za izradu elaborata zaštite okoliša za Ulicu Kamena u iznosu 5.000,00 eura,

10.Za izradu idejnih projekata novog groblja i mrtvačnice u Sridi sela u iznosu 17.500,00 eura,

11. Za izradu glavnih projekata novog groblja i mrtvačnice u Sridi sela u iznosu 26.250,00 eura,

12. Za prikupljanje geodetskih podataka za izradnju GIS sustava Općine Tučepi u iznosu 11.250,00 eura,

13. Za izradu elaborata nerazvrstane ceste Dračevice u iznosu 5.625,00 eura,

14.  Za izradu elaborata nerazvrstane ceste Slatina u iznosu 3.750,00 eura.

 

Program 1000 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 85.500,00 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za financiranje redovnog rada kulturno umjetničkih društava i udruga u iznosu od 26.500,00 eura, za kulturne manifestacije Općine Tučepi u iznosu od 49.000,00 eura kojim se želi potaknuti rad udruga i kulturnih manifestacija. Za tiskanje i izdavanje časopisa i knjiga planirano je  10.000,00 eura.

 

Program 1000 Program redovan rad udruga u predškolskom odgoju planiran u iznosu od 160.000,00 eura

Za sufinanciranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Biokovsko zvonce planirano je 160.000,00 eura. Cilj programa je razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja, provođenje programa definiranog Godišnjim planom i programom rada ustanove sukladno uputama u Nacionalnom kurikulumu za rani predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima, kao i visoka kvaliteta ponuđene usluge za svu djecu predškolske dobi s područja Općine.

 

Program 1001 Djelatnost osnovne škole iznad standarda planirano u iznosu od 4.000,00 eura

Za financiranje Osnovne škole Tučepi iznad standarda planirano je 4.000,00 eura.

Program 1002 Stipendiranje studenata, učenika i građana planirano u iznosu od 40.000,00 eura

Za stipendiranje studenata, učenika i građana planirano je 40.000,00 eura.

  

Program 1003 Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano u iznosu od 5.000,00 eura

Za tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1000 Redovna djelatnost DVD planiran u iznosu od 136.400,00 eura

Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je 136.400,00 eura; za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je 41.560,00 eura, za plaće za sezonske vatrogasce planirano je 48.840,00 eura i za kapitalne donacije DVD Tučepi planirano je 46.000,00 eura.

 

Program 1001 Program civilne zaštite planiran u iznosu od 1.500,00 eura

Za civilnu zaštitu planirano je 1.500,00 eura.

 

Program 1002 Redovan rad udruga od značaja za Zis planiran u iznosu od 10.500,00 eura

Za sufinanciranje redovnog rada udruga planirano je 13.272,28 eura.

 

Program 1000 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planiran u iznosu od 50.865,87 eura

1. Za Sufinanciranje troškova prijevoza učenika u Srednjoškolske ustanove u Makarskoj i Splitu, sufinanciranje prijevoza studenata planirano je  18.000,00 eura

2. Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirano 8.065,87 eura

3. Za socijalnu zaštita djece i mladih planirano je 18.600,00 eura

4. Za nabavu poklon paketa za umirovljenike i članove iz socijalno ugroženih obitelji planirano je 1.500,00 eura,

5.Za sufinanciranje kupnje računala učenicima i studentima planirano je 2.700,00eura, 

6. Za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje planirani u iznosu od 2.000,00 eura.

 

Program 1000 Financiranje ostalih programa i udruga društvenih djelatnosti planiran u iznosu od 27.200,00 eura

Za financiranje ostalih programa i udruga društvenih djelatnosti planirano je 27.200,00 eura.

 

Program 1000 Program javnih potreba u športu planiran u iznosu od 91.900,00 eura

 Za redovnu djelatnost športskih udruga planirano je 91.900,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.