Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Varaždinske Toplice ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.varazdinske-toplice.hr.

Ovim projektom želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima Grada Varaždinskih Toplica.

Kao i svake godine nastavljamo s ulaganjem u redovna održavanja komunalne infrastrukture kako bi naš Grad izgledao uređeno i atraktivno. Sredstva iz proračuna izdvojit će se za održavanje cesta, javne rasvjete i javnih površina te čistoće javnih površina, rekonstrukcija zida kod kapelice sv.Duha izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica i nogostupa, javne rasvjete, izgradnju dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama (Vrbica), za rekreacijski park Tuhovec i sanaciju drvenog mosta na rijeci Bednji. Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijeloga Grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana

Jedan od većih projekata koji grad planira je izgradnja stambenog naselja Smart kvart. Riječ je samoodrživom kvartu koji bi se trebao grijati pomoću geotermalnog potencijala. Izgradnja Smart kvarta spada u Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada, čime se želi potaknuti doseljavanje mladih obitelji radi demografske obnove i povećanja broja stanovnika na području Grada Varaždinskih Toplica.

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama Grad Varaždinske Toplice osigurao je sredstva za isplatu subvencija.

Obrazovanje mladih jedna je od bitnih točaka u izvršavanju proračuna zato smo i ove godine izdvojili sredstva za isplatu stipendija studentima, sufinanciranje produženog boravka, prijevoza i izvannastavnih aktivnosti te nabavu radnih bilježnica i dodatnog materijala.

Posebnu pažnju posvećujemo djeci s poteškoćama u razvoju te smo i ove godine osigurali financiranje rada logopeda i pomagača, te asistenata u nastavi jer takva pomoć njima puno znači.

Demografskim mjerama na području Grada nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade. Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine zato kao i svake godine osigurat ćemo sredstva za socijalne potrebe naših najugroženijih sugrađana.

U narednoj godini u planu nam je i poticanje organizacija civilnog društva putem projekata i programa udruga i drugih organizacija te potporom udrugama i organizacijama od interesa za Grad Varaždinske Toplice. Pritom svakako imamo na umu Vatrogasnu zajednicu Grada Varaždinskih Toplica čiji rad, u svrhu osiguranja sigurnosti svih naših građana i njihove imovine, potpomažemo redovitim mjesečnim potporama sukladno mjerodavnom zakonu. Nadalje, sredstva ćemo izdvojiti i za Zajednicu športskih udruga Grada Varaždinskih Toplica, kao i za Crveni križ, Hrvatsku gorsku službu spašavanja i KUD Varaždinske Toplice. 

Očuvanje kulturne baštine od velikog nam je značaja stoga želimo pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike i posjetitelje Grada Varaždinskih Toplica. Izdvojena su sredstva za manifestacije kao što su Aquafest – manifestacija namijenjena obilježavanju antičke povijesti našeg grada i i tradicije korištenja termalnih izvora u balneološke svrhe, a u sklopu koje se organizira Stručni skup Termalna voda – jučer, danas, sutra, namijenjen obradi recentnih znanstvenih saznanja iz područja balneologije, medicine, biologije, geologije, turizma i ekonomije, a sve na zajedničku temu korištenja termalnih voda.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Varaždinskih Toplica da zajedno s nama radite na boljitku našeg Grada kako bi  postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s uvaženim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Gradskog vijeća predstaviti.

 

Gradonačelnica

Grada Varaždinskih Toplica

Dragica Ratković

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Varaždinskih Toplica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Varaždinskih Toplica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Varaždinskih Toplica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  

 

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Varaždinskih Toplica su: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik/ca. Gradonačelnik/ca jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik/ca nije razriješen/a, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik/ca.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik/ca predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 3.701.000,00 0
Prihodi od poreza 1.574.000,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.599.000,00 0
Prihodi od imovine 38.500,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 453.100,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 31.400,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 347.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 347.000,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.048.000 eura

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu su 3.701.000,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.574.000,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.599.000,00 eura

3. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 38.500,00 eura

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 453.100,00     eura

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 31.400,00 eura

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 eura 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 347.000,00 eura, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 290.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 57.000,00 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 2.606.100,00 0
Rashodi za zaposlene 704.400,00 0
Materijalni rashodi 1.054.300,00 0
Financijski rashodi 18.300,00 0
Subvencije 74.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 81.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 146.000,00 0
Ostali rashodi 528.100,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.441.900,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.351.900,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 90.000,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.048.000 eura

 

Rashodi poslovanja

Ukupni tekući rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.606.100,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 704.400,00 eura

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.054.300,00 eura

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 18.300,00 eura

4. Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima planirane su u iznosu od 74.000,00 eura

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 81.000,00 eura

6. Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 146.000,00 eura

7. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 528.100,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.441.900,00:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.351.900,00 eura

2. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 90.000,00 eura

 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE  planiran u iznosu od 109.000,00 eura

Program 1001 Aktivnost iz djelokruga Gradskog vijeća planirana u iznosu od 43.000,00 eura 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 24.400,00 eura za materijalne rashode

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 3.600,00 za ostale rashode

3. Za obilježavanje Dana grada planirano je 15.000,00 eura za materijalne rashode

 

Program 1002 Aktivnost iz djelokruga gradonačelnika planirana u iznosu od 66.000,00 eura 

1. Za redovnu aktivnost gradonačelnice planirano je 59.000,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 44.000,00 eura 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 eura

2. Za pričuvu planirano je 7.000,00 eura

 

RAZDJEL 002 UPRAVNA TIJELA GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.939.000,00 EURA

Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada planirana u iznosu od 610.000,00 eura

1. Za upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima planirano je 610.000,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 267.000,00 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 302.000,00 eura

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 eura

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 25.000,00 eura

 

ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.747.000,00 EURA

Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 434.000,00 eura

1. Za održavanje sustava atmosferske odvodnje planirano je 20.000,00 eura za materijalne rashode

2. Za održavanje cesta planirano je 135.000,00 eura za materijalne rashode

3. Za održavanje sustava javne rasvjete planirano je 100.000,00 eura za materijalne rashode

4. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 12.000,00 eura

5. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 100.000,00 eura

6. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 52.000,00 eura

7. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 15.000,00 eura

 

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 930.000,00 eura od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica i nogostupa planirano 216.000,00 eura,

2. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 200.000,00 eura,

3. Za izgradnju dječjeg igrališta u V.T. (Vrbica) planirano je 64.000,00 eura

4. Za rekreacijski park  Tuhovec planirano je 70.000,00 eura,

5. Za sanaciju drvenog mosta na rijeci Bednji planirano je 380.000,00 eura, 

 

Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture planirana u iznosu od 355.000,00 eura

1. Za ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada planirano je 25.000,00 eura

2. Za Dječji vrtić Smart kvart planirano je 200.000,00 eura

3. Za Grad na termalnoj vodi Aquae lasae planirano je 130.000,00 eura

 

Program 2021 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 28.000,00 eura

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 16.000,00 eura, 

2. Za Veterinarsko-higijeničarsku službu i brigu o životinjama planirano je 12.000,00 eura

 

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 16.000,00 EURA

Program 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 16.000,00 eura 

Za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima i poticanje razvoja planirano je 16.000,00 eura

 

VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST PLANIRANE U IZNOSU OD 122.500,00 EURA

 

Program 2006 Vatrogastvo i sigurnost planirano u iznosu od 122.500,00 eura, od toga:

1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a planirano je u iznosu od 110.000,00 eura za ostale rashode

2. Za sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite planirano je 1.000,00 eura za rashode  za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3. Za sufinanciranje redovne aktivnosti Crvenog križa planirano je 9.500,00 eura za ostale rashode

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 2.000,00 eura za ostale rashode

 

KULTURA I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 373.000,00 EURA

Program 2007 Proračunski korisnici u kulturi planirano u iznosu od 132.000,00 eura, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice planirano je 90.000,00 eura

2. Za stručni skup Aquafest planirano je 7.000,00 eura

3. Za sanacijske radove na zaštiti od vlage planirano je 35.000,00 eura

 

Program 2008 Javne potrebe u kulturi plane u iznosu od 23.000,00 eura

Za sufinanciranje programa i projekta u kulturi koje provode udruge planirano je 23.000,00 eura

 

Program 2009 Očuvanje kulturne baštine i zaštite spomenika kulture planirano je 118.000,00 eura 

1. Za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara planirano je 13.000,00 eura 

2. Za rekonstrukciju zida kod kapelice sv. Duha planirano je 105.000,00 eura

 

Program 2010 Sport i rekreacija planirano je 100.000,00 eura

1. Za sufinanciranje Zajednice sportskih udruga planirano je 95.000,00 eura za ostale rashode

2. Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta planirano je 5.000,00 eura za ostale rashode

 

OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 693.500,00 EURA

Program 2011 predškolski odgoj planirano u iznosu od 540.500,00 eura, od toga

1. Za sufinanciranje vrtića drugih osnivača planirano je 60.000,00 eura

2. Za Dječji vrtić „Tratinčica“ – sufinanciranje redovne djelatnosti planirano je 432.500,00 eura

3. Za financiranje Programa male škole planirano je 7.000,00 eura, 

4. Za sufinanciranje rada stručnog suradnika/logopeda planirano je 3.500,00 eura za materijalne rashode

5. Za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama planirano je 37.500,00 eura

 

Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva planirano u iznosu od 94.000,00 eura

1. Za najam školskog prostora JPP planirano je 11.000,00 eura za materijalne rashode

2. Za sufinanciranje produženog boravka i prijevoza planirano je 40.000,00 eura za 

3. Za sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti planirano je 3.000,00 eura 

4. Za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala planirano je 40.000,00 eura 

 

Program 2013 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 54.000,00 eura 

Za stipendije studentima planirano je 54.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

 

Program 2019 Obrazovanje – općenito planirano je u iznosu od 5.000,00 eura

Za financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača planirano je 5.000,00 eura za ostale rashode

 

SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 103.000,00 EURA

Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugi interesi građana planirano u iznosu od 65.000,00 eura

1. Za socijalni program planirano je 27.000,00 eura,

2. Za potporu za novorođenčad planirano je 25.000,00 eura 

3. Za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća planirano je 13.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

 

Program 2015 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 28.000,00 eura

Za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge planirano je 28.000,00 eura za ostale rashode

 

Program 2022 Zdravstvo planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Za sufinanciranje rada ginekološke ambulante planirano je 10.000,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

UNAPREĐENJE ZAJEDNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 224.000,00 EURA 

Program 2016 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 224.000,00

1. Za prostorno planiranje planirano je 10.000,00 eura

2. Za stambeno naselje – SMART KVART planirano je 214.000,00 eura

 

POTICANJE RAZVOJA TURIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 50.000,00 EURA

Program 2017 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 50.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka

Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ planirano je 50.000,00 eura za ostale rashode

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!