Proračun Općine Tinjan za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Tinjan ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.tinjan.hr.

 

Ovim Vam projektom želimo prenijeti podatke pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima, a Vi svojim prijedlozima i komentarima možete pridonijeti zajedničkom cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za prosperitet i napredak naše zajednice.

 

U 2023. godini nastavljamo s održavanjem i izgradnjom komunalne infrastrukture. Planiramo održavati javnu rasvjetu, lokalne i županijske ceste te komunalnu i urbanu opremu, a nastaviti popravke zvonika u Tinjanu, gradnju interpretacijskog centra u Tinjanu koji promovira lokalnu gastronomiju i diže turističku ponudu naše općine na jednu višu razinu i ulaganje u nerazvrstane ceste. Uređuju se i prenamjenjuju stare škole u Kringi i Muntrilju, rekonstruira i nadograđuje dječje odmaralište Špadići te se rekonstruira i oprema vatrogasni dom Muntrilj. Tijekom 2023. godine ulagat ćemo u obnovu zgrade Općine Tinjan, u uređenje javne površine i parkirališta – Tinjan, u obnovljive izvore energije te raskrižja ceste D 48.

Javni red i sigurnost smatramo vrlo važnima stoga samo izdvojili sredstva za redovnu djelatnost javne vatrogasne postrojbe i područne vatrogasne zajednice. Sredstva smo izdvojili i za subvencioniranje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine te za fond za razvoj agroturizma Istre.

Za dobrobit najmlađih ulažemo u predškolski odgoj, a za naše školarce i studente pripremili smo stipendije  i nabavu školskog pribora kako bismo im olakšali put ka uspjesima i kako bismo nagradili njihov trud. Donacije su spremne i za osnovnu školu „Vladimir Nazor“ te za sportske udruge kojima potičemo djecu i mlade da se bave sportom i rekreativnostima.

Želimo pomoći i olakšati našim stanovnicima slabijeg imovinskog stanja stoga smo osigurali pomoći obiteljima i kućanstvima te donacije socijalno – zdravstvenim udrugama i zdravstvenim ustanovama.

Održavanjem raznih manifestacija trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike. Izdvajamo sredstva za razne manifestacije kao i za redovan rad udruga.

Trudimo se razvijati kulturu i očuvati kulturnu baštinu i tradiciju, a sufinanciranjem rada udruga i organizacijom događanja za manifestacije „Počini spod ladonje“, proslave Dana Općine, ljetnog festivala istarskog pršuta i ISAP Internacionalnim sajmom pršuta 2023. godine ćemo to i postići.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje. 

 

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tinjan za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Tinjan za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tinjan koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tinjan kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.525.768,00  0
Prihodi od poreza 698.893,00  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 498.411,00  0
Prihodi od imovine 40.664,00  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 276.800,00  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 11.000,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.000,00  0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00  0
Rezultat poslovanja 252.565,00  0
Višak/manjak iz prethodn(ih) godina 252.565,00  0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Općine Tinjan za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.793.333,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Tinjan za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.525.768,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 698.893,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 555.893,00 eura, porezi na imovinu planiran u iznosu od 133.000,00 eura i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 10.000,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 498.411,00 eura, od toga pomoći iz proračuna planiran u iznosu od 440.759,00 eura, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 40.000,00 eura, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU planirane u iznosu od 17.652,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 40.664,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 664,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 40.000,00 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 276.800,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 11.000,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 800,00 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 265.000,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija planirani u iznosu od 11.000,00 eura za donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirano u iznosu od 15.000,00 eura

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 15.000,00 eura za prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava.

 

Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

Višak/manjak iz prethodn(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti iznosi 252.565,00 eura. 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.008.008,00  0
Rashodi za zaposlene 71.030,00  0
Materijalni rashodi 449.467,99  0
Financijski rashodi 14.300,01  0
Subvencije 2.389,00  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 330.648,01  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 41.299,00  0
Ostali rashodi 98.874,01  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.325,00  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 46.635,99  0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 653.689,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00  0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 34.000,00  0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 51.000,00  0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Tinjan za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.793.333,00 eura

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Tinjan za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.008.008,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 71.030,00 eura, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 54.640,00 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.660,00 eura i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 9.730,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 449.468,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 3.900,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 41.200,00 eura, rashodi za usluge planirani u iznosu od 266.768,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 137.600,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 14.300,00 eura, od toga za kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 11.000,00 eura i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 3.300,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.389,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 330.648,00 eura, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 314.965,00 eura i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 15.683,00 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 41.299,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 98.874,00 eura, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 78.974,00 eura i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 19.900,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu 700.325,00 eura, a čine ih:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 46.636,00 eura za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 653.689,00 eura, od toga građevinski objekti iznose 625.031,00 eura, postrojenja i oprema iznosi 9.354,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina iznosi 19.304,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 85.000,00 eura, od toga:

• Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 34.000,00 eura za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 51.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJI IZVRŠNE VLASTI, PLANIRANO U IZNOSU OD 201.089,00 EURA

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE, PLANIRANO U IZNOSU OD 174.000,00 EURA

 

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća, planiran u iznosu od 123.000,00 eura

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkog tijela planirani rashodi iznose 10.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za ISAP Internacionalni sajam pršuta 2023. planirani rashodi iznose 68.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za Dan Općine i ostale manifestacije planirani rashodi iznose 11.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za dokapitalizaciju trgovačkog društva Usluga Odvodnja d.o.o. planirani rashodi iznose 34.000,00 eura za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

 

Program 8003 Otplata kreditnih obveza, planiran u iznosu od 51.000,00 eura 

Za otplatu glavnice planirani rashodi iznose 51.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

 

GLAVA 02 NAČELNIK, PLANIRANO U IZNOSU OD 27.089,00 EURA

 

Program 1002 Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti, planiran u iznosu od 24.700,00 eura

1. Za osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti planirani rashodi iznose 22.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirani rashodi iznose 2.700,00 eura za postrojenja i opremu.

 

Program 1003 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 2.389,00 eura

Za poticanje razvoja gospodarstva planirani rashodi iznose 2.389,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru. 

 

RAZDJEL 020 OPĆINSKA UPRAVA, PLANIRANA U IZNOSU OD 1.592.244,00 EURA

GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.592.244,00 EURA

 

Program 2000 Djelatnost Općinske uprave, planiran u iznosu od 250.875,00 eura

1. Za troškove djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela planirani rashodi iznose 155.330,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 57.730,00 eura, od toga plaće ( bruto ) u iznosu od 48.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 3.330,00 eura, doprinosi na plaće u iznosu od 6.400,00 eura 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 83.300,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.700,00 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 13.300,00 eura, rashodi za usluge u iznosu od 54.000,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 13.300,00 eura;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 14.300,00 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 11.000,00 eura i ostali financijski rashodi u iznosu od 3.300,00 eura;

2. Za sređivanje i obradu arhivskog i registraturnog gradiva planirani rashodi iznose 4.000,00 eura za rashode za usluge;

3. Za održavanje web stranice planirani rashodi iznose 4.000,00 eura za rashode za  usluge;

4. Za veterinarsko – higijeničarsku službu planirani rashodi iznose 4.000,00 eura za rashode za usluge; 

5. Za ljetni festival istarskog pršuta planirani rashodi iznose 13.300,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja;

6. Za upravljanje sustavom javne odvodnje planirani rashodi iznose 14.000,00 eura za rashode za usluge; 

7. Za ATLAS 14 – usluga nastavka ažuriranja i unosa baza podataka planirani rashodi iznose 40.745,00 eura za rashode za usluge,

8. Za zajedničku službu komunalnog gospodarstva planirani rashodi iznose 14.500,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 13.300,00 eura, od toga plaće (bruto) iznose 6.640,00 eura, ostali rashodi za zaposlene iznose 3.330,00 eura i doprinosi na plaće iznose 3.330,00 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.200,00 eura za naknade troškova zaposlenima

9. Za izravnu dodjelu organizacijama civilnog društva planirani rashodi iznose 1.000,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 2001 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 187.223,00 eura

1. Za javnu rasvjetu planirani rashodi iznose 33.200,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju iznose 19.900,00 eura i rashodi za usluge u iznosu od 13.300,00 eura;

2. Za tekuće i investicijsko održavanje planirani rashodi iznose 140.723,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju u iznosu od 8.000,00 eura i rashodi za usluge u iznosu od 132.723,00 eura;

3. Za kapitalna ulaganja u lokalne i županijske ceste  planirani rashodi iznose 9.300,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna.

4. Za komunalnu i urbanu opremu planirani rashodi iznose 4.000,00 eura za postrojenja i opremu.

 

Program 2002 Kapitalni projekti, planiran u iznosu od 730.532,00 eura

1. Za izgradnju javne rasvjete planirani rashodi iznose 6.640,00 eura za građevinske objekte;

2. Za popravak zvonika u Tinjanu planirani rashodi iznose 23.891,00 eura za građevinske objekte;

3. Za interpretacijski centar u Tinjanu planirani rashodi iznose 132.722,00 eura za građevinske objekte;

4. Za sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda planirani rashodi iznose 19.900,00 eura za kapitalne pomoći;

5. Za prenamjenu i uređenje starih škola u Kringi i Muntrilju planirani rashodi iznose 13.300,00 eura za građevinske objekte;

6. Za rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg odmarališta Špadići planirani rashodi iznose 13.300,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna;

7. Za razvoj širokopojasnog pristupa internetu – optički kabel planirani rashodi iznose 2.654,00 eura za građevinske objekte;

8. Za izradu procjene ugroženosti od požara planirani rashodi iznose 3.319,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

9. Za izradu plana zaštite od požara planirani rashodi iznose 2.655,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

10. Za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun“ planirani rashodi iznose 2.920,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna;

11. Za opću bolnicu Pula planirani rashodi iznose 2.787,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna;

12. Za rekonstrukcija i opremanje  vatrogasnog doma Muntrilj planirani rashodi iznose 65.432,00 eura za građevinske objekte;

13. Za ulaganje u nerazvrstane ceste planirani rashodi iznose 66.361,00 eura za građevinske objekte;

14. Za ulaganje u obnovu zgrade Općine Tinjan planirani rashodi iznose 26.544,00 eura za građevinske objekte;

15. Za rekonstrukciju i opremanje društvenog doma Depiera planirani rashodi iznose 199.084,00 eura za građevinske objekte;

16. Za opremanje dječjih igrališta na području Općine Tinjan planirani rashodi iznose 2.654,00 eura za postrojenja i opremu;

17. Za kupnju nekretnina planirani rashodi iznose 6.636,00 eura za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

18. Za uređenje javne površine i parkirališta – Tinjan planirani rashodi iznose 40.000,00 eura za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

19. Za zaobilaznicu Kringa planirani rashodi iznose 13.330,00 eura za građevinske objekte;

20. Za izradu ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine planirani rashodi iznose 13.330,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

21. Za ulaganje u obnovljive izvore energije na javnim zgradama planirani rashodi iznose 26.620,00 eura za građevinske objekte;

22. Za raskrižja ceste D 48 planirani rashodi iznose 46.453,00 eura za građevinske objekte;

 

Program 3001 Javni red i sigurnost, planiran u iznosu od 70.219,00 eura

1. Za redovnu djelatnost područne vatrogasne zajednice planirani rashodi iznose 6.636,00 eura za tekuće donacije;

2. Za redovnu djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirani rashodi iznose 61.052,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna;

3. Za redovnu djelatnost vatrogasne zajednice Istarske Županije planirani rashodi iznose 531,00 eura za tekuće donacije;

4. Za operativne snage civilne zaštite planirani rashodi iznose 2.000,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 4001 Predškolski odgoj, planiran u iznosu od 224.600,00 eura

Za redoviti rad Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin Područnog vrtića u Tinjanu planirani rashodi iznose 224.600,00 eura, od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 223.000,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.600,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 4002 Školstvo, planiran u iznosu od 31.957,00 eura

1. Za stipendije učenicima i studentima planirani rashodi iznose 14.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za donaciju OŠ „Vladimir Nazor“ Pazin PŠ Tinjan planirani rashodi iznose 8.000,00 eura za tekuće donacije;

3. Za produženi boravak planirani rashodi iznose 6.105,00 za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

4. Za sufinanciranje voditelja područnih škola u O.Š. Vladimir Nazor Pazin planirani rashodi iznose 1.330,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. Za sufinanciranje stručnog suradnika – logopeda planirani rashodi iznose 2.522,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna;

 

Program 5001 Socijalne potrebe, planirano u iznosu od 34.200,00 eura

1. Za pomoći obiteljima i kućanstvima planirani rashodi iznose 20.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama planirani rashodi iznose 4.645,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za donacije socijalno – zdravstvenim udrugama planirani rashodi iznose 6.636,00 eura za tekuće donacije;

4. Za sigurnu kuću Istra planirani rashodi iznose 265,00 eura za tekuće donacije;

5. Za sufinanciranje nabave školskog pribora školska godina 2022/2023 planirani rashodi iznose 2.654,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

 

Program 5002 Zdravstvena zaštita, planiran u iznosu od 13.632,00 eura

1. Za donacije zdravstvenim ustanovama planirani rashodi iznose 9.300,00 eura za tekuće donacije;

2. Za Zavod za hitnu medicinu Istarske županije – nabava vozila HMP planirani rashodi iznose 4.248,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

3. Za sufinanciranje kredita za adaptaciju i opremanje odjela za dječju rehabilitaciju specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj planirani rashodi iznose 84,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna.

 

Program 6001 Kultura, planiran u iznosu od 28.422,00 eura

1. Za donacije udrugama planirani rashodi iznose 6.636,00 eura za tekuće donacije;

2. Za književni susret „Badavca 2023“ planirani rashodi iznose 531,00 eura tekuće donacije;

3. Za Jure Grando – revitalizaciju kulturne baštine planirani rashodi iznose 6.636,00 eura za tekuće donacije;

4. Za Pučko otvoreno učilište Pazin – sufinanciranje knjižnice planirani rashodi iznose 4.000,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. Za „Počni spod Ladonje“ – kulturnu manifestaciju planirani rashodi iznose 6.636,00 eura za tekuće donacije;

6. Za Udrugu Mladih Općine Tinjan planirani rashodi iznose 1.328,00 eura za tekuće donacije;

7. Za Zavičajnu udrugu Enriko Depiera planirani rashodi iznose 2.655,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 6002 Sport i rekreacija, planiran u iznosu od 10.620,00 eura

Za donacije udrugama planirani rashodi iznose 10.620,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 7001 Razvoj poljoprivrede na području Općine Tinjan, planiran u iznosu od 1.328,00 eura

1. Za fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre  planirani rashodi 664,00 eura za tekuće donacije;

2. Za subvencioniranje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Tinjan planirani rashodi iznose 664,00 eura za tekuće donacije. 

 

Program 8001 Razvoj turizma na području Općine Tinjan, planiran u iznosu od 6.636,00 eura

Za donacije za razvoj turizma planirani rashodi iznose 6.636,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 8002 Turistička infrastruktura, planiran u iznosu od 2.000,00 eura

Za stazu Josip Vidau u Kringi planirani rashodi iznose 2.000,00 eura za građevinske objekte.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!