*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Tinjan za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani stanovnici Općine Tinjan,

predstavljamo vam Vodič za građane za 2024. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti općinske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici https://tinjan.hr/. Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će u konačnici podignuti transparentnost u našoj Općini. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2024. godini.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Tinjan za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.362.542,00 eura.

Kao i ranijih godina Općina Tinjan značajan dio proračunskih sredstava usmjerava na održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ulažemo u javnu rasvjetu, lokalne i županijske ceste te komunalnu i urbanu opremu.

Nastavljamo s kapitalnim projektima izgradnje javne rasvjete, županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ i izgradnje i opremanje sportskih građevina na području naše Općine. Opremat i izgrađivat ćemo rekreacijsku zonu Kučići. Također, nastavljamo sa ulaganjem  u nerazvrstane ceste, obnovljive izvore energije na javnim zgradama, obnovom općinske zgrade, rekonstrukcijom i opremanjem društvenog doma Depiera te rekonstrukcijom nerazvrstane ceste Žužići – Milohanići. Izdvojili smo sredstva i za zvonik u Tinjanu, interpretacijski centar, za sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda i za sanaciju i uređenje stare škole u Kringi i Muntrilju.

Smatramo da su poljoprivreda, gospodarstvo i turizam bitne djelatnosti i odrednica razvoja za Općinu Tinjan stoga potičemo razvoj istih. Izdvojit ćemo sredstva za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te za ruralni razvoj naše Općine.

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima pa smo iz tog razloga dio sredstava namijenili za redoviti rad Dječjeg vrtića „Olga Ban“ i stipendije učenicima i studentima. Spremne su donacije za  osnovnu školu „Vladimir Nazor“  te ćemo sufinancirati voditelja područnih škola i pomoćnika u nastavi.

Razvojem sporta i rekreacije pokrećemo naše stanovnike. Nastojimo mladima omogućiti priliku za zdravijim životom zato dajmo donacije sportskim udrugama.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za djelatnost područne vatrogasne zajednice, javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice Istarske Županije.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo pomoći te pomoći u kući starijim osobama. Sredstva iz proračuna su izdvojena i za donacije socijalno – zdravstvenim udrugama, zdravstvenim ustanovama, za Sigurnu kuću Istra i za udrugu osoba s intelektualnim teškoćama Istre, a sufinancirati ćemo nabave školskog pribora za školsku godinu 2024./2025.,  smještaj za starije osobe Pazin te kredit za adaptaciju i opremanje odjela za dječju rehabilitaciju specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj.

Zbog ponosa na našu kulturu i tradiciju nastojimo očuvati kulturna dobra podržavanjem rada kulturnih udruga i kulturnih manifestacija kao što su „Počini spod Ladonje“, ISAP – Internacionalni sajam pršuta, Dan Općine i ljetni festival istarskog pršuta. Sredstva su izdvojena za Jure Grando – revitalizaciju kulturne baštine, pučko otvoreno učilište Pazin i za zavičajnu udrugu Enriko Depiere.

Kroz ovaj Vodič želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Tinjan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 17.11.2023. do 17.12.2023. 

Savjetovanje za Plan Proračuna Općine Tinjan za 2024. godinu sa možete pronaći OVDJE.

Načelnik Općine Tinjan

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.381.365,00
Prihodi od poreza 921.250,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 907.864,00
Prihodi od imovine 60.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 462.251,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00
Vlastiti izvori 307.678,00
Rezultat poslovanja - Višak prihoda iz prethodnih godina 307.678,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE TINJAN ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.704.045,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Tinjan za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.381.365,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 921.250,00 eura, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 907.864,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 60.000,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 462.251,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 30.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.000,00 eura (za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine).

Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja – Višak prihoda iz prethodnih godina) planirani u iznosu od 307.678,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.156.293,00
Rashodi za zaposlene 114.320,000
Materijalni rashodi 490.333,00
Subvencije 2.389,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 383.411,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 42.054,00
Ostali rashodi 123.786,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.493.750,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.431.250,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  12.500,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  54.000,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici  3.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita  51.000,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Tinjan za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.156.293,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 114.320,00 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 490.333,00 eura, 
3.    Subvencije planirane u iznosu od 2.389,00 eura, 
4.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 383.411,00 eura,
5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 42.054,00 eura,
6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 123.786,00 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.493.750,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 eura,
2.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.431.250,00 eura,
3.    Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 12.500,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 54.000,00 eura.
1.    Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 3.000,00 eura,
2.    Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planirani u iznosu od 51.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Tinjan sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL: 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJ IZVRŠNE VLASTI
GLAVA: 01 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća
Program 08003 Otplata kredita obveza
GLAVA: 02 NAČELNIK
Program 1002 Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti
Program 1003 Poticanje razvoja gospodarstva
RAZDJEL: 020 OPĆINSKA UPRAVA
GLAVA 01: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 2000 Djelatnost Općinske uprave
Program 2001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 2002 Kapitalni projekti
Program 3001 Javni red i sigurnost
Program 4001 Predškolski odgoj
Program 4002 Školstvo
Program 5001 Socijalne potrebe
Program 5002 Zdravstvena zaštita
Program 6001 Kultura
Program 6002 Sport i rekreacija
Program 7001 Razvoj poljoprivrede na poručju Općine Tinjan
Program 8001 Razvoj turizma na području Općine Tinjan

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJ IZVRŠNE VLASTI – 216.389,00 EURA

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE – 189.000,00 EURA

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća – 138.000,00 eura, od toga:

Za ISAP – Internacionalni sajam pršuta 2024. izdvaja se 90.000,00 eura, za Dan Općine i ostale manifestacije 15.000,00 eura, za ljetni festival istarskog pršuta 15.000,00 eura, za županijski centar za gospodarenje otpadom 3.000,00 eura i za osnovne aktivnosti predstavničkog tijela 15.000,00 eura.

 

Program 8003 Otplata kreditnih obveza – 51.000,00 eura, od toga:

Za otplatu glavnice izdvaja se 51.000,00 eura.

 

GLAVA 02 NAČELNIK – 27.389,00 EURA

Program 1002 Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti – 25.000,00 eura, od toga:

Za osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti izdvaja se 22.000,00 eura i za nabavu dugotrajne imovine 3.000,00 eura.

 

Program 1003 Poticanje razvoja gospodarstva – 2.389,00 eura, od toga:

Za poticanje razvoja gospodarstva izdvaja se 2.389,00 eura.

 

RAZDJEL 020 OPĆINSKA UPRAVA – 2.487.654,00 EURA

GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 2.487.654,00 EURA

Program 2000 Djelatnost Općinske uprave – 304.230,00 eura, od toga:

Za troškove djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela izdvaja se 180.000,00 eura, za sređivanje i obradu arhivskog i registraturnog gradiva 4.000,00 eura, za održavanje web stranice 4.000,00 eura, za veterinarsko – higijeničarsku službu 4.000,00 eura, za upravljanje sustavom javne odvodnje 10.000,00 eura, za ATLAS 14 – usluga nastavka ažuriranja i unosa baza podataka 34.910,00 eura, za zajedničku službu komunalnog redarstva 29.720,00 eura, za izravnu dodjelu organizacijama civilnog društva 1.000,00 eura, za sufinanciranje rada službenika u odjelu za društvene djelatnosti grada Pazina 1.600,00 eura i za nabavu službenog automobila 35.000,00 eura.

 

Program 2001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 195.023,00 eura, od toga:

Za javnu rasvjetu izdvaja se 38.300,00 eura, za tekuće i investicijsko održavanje 142.723,00 eura, za kapitalna ulaganja u lokalne i županijske ceste 10.000,00 eura i za komunalnu i urbanu opremu 4.000,00 eura.

 

Program 2002 Kapitalni projekti – 1.474.750,00 eura, od toga:

Za izgradnju javne rasvjete izdvaja se 52.000,00 eura, za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ 3.000,00 eura, za nadogradnju dječjeg vrtića Tinjan 12.500,00 eura, za izgradnju i opremanje sportskih građevina na području Općine Tinjan 60.000,00 eura i za izgradnju i opremanje rekreacijske zone Kučići 250.000,00 eura.

Za ulaganje u nerazvrstane ceste izdvaja se 50.000,00 eura, za ulaganje u obnovu zgrade Općine Tinjan 26.544,00 eura, za rekonstrukciju i opremanje društvenog doma Depiera 199.084,00 eura, za ulaganje u obnovljive izvore energije na javnim zgradama izdvaja se 32.000,00 eura, za zaobilaznicu Kringa 30.000,00 eura, za raskrižja ceste D 48 30.000,00 eura i za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Žužići – Milohanići 200.000,00 eura.

Za popravak zvonika u Tinjanu izdvaja se 200.000,00 eura, za popravak zvonika u Kringi 11.000,00 eura, za interpretacijski centar u Tinjanu 132.722,00 eura, za sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda 20.000,00 eura, za razvoj širokopojasnog pristupa internetu – optički kabel 10.000,00 eura, za sanaciju i uređenje stare škole u Kringi 15.000,00 eura i za sanaciju i uređenje stare škole u Muntrilju 50.000,00 eura.

Za kupnju nekretnina izdvaja se 50.000,00 eura, za izradu ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tinjan 25.000,00 eura, za SECAP 4.500,00 eura, za GIS – registar nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture 3.400,00 eura i za nabavu mobilnog skladišta prostora 8.000,00 eura.

 

Program 3001 Javni red i sigurnost – 78.583,00 eura, od toga:

Za redovnu djelatnost područne vatrogasne zajednice izdvaja se 15.000,00 eura,  za redovnu djelatnost javne vatrogasne postrojbe 61.052,00 eura, za redovnu djelatnost vatrogasne zajednice Istarske Županije 531,00 eura i za operativne snage civilne zaštite 2.000,00 eura.

 

Program 4001 Predškolski odgoj – 252.000,00 eura, od toga:

Za redoviti rad Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin Područnog vrtića u Tinjanu izdvaja se 252.000,00 eura.

 

Program 4002 Školstvo – 53.375,00 eura, od toga:

Za stipendije učenicima i studentima izdvaja se 14.000,00 eura, za donacije OŠ „Vladimir Nazor“ Pazin PŠ Tinjan 10.000,00 eura, za produženi boravak 11.400,00 eura, za sufinanciranje voditelja područnih škola u O. Š. Vladimir Nazor Pazin 1.125,00 eura i za sufinanciranje pomoćnika u nastavi 16.850,00 eura.

 

Program 5001 Socijalne potrebe – 55.618,00 eura, od toga:

Za pomoći obiteljima i kućanstvima izdvaja se 20.000,00 eura, za dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 5.400,00 eura, za donacije socijalno – zdravstvenim udrugama 6.636,00 eura, za Sigurnu Kuću Istra 500,00 eura, za sufinanciranje nabave školskog pribora školska godina 2024/2025. 2.654,00 eura, za dom za starije osobe Pazin (sufinanciranje smještaja) 18.000,00 eura, za udrugu osoba s intelektualnim teškoćama Istre 1.500,00 eura i za Centar za mentalno zdravlje Vijal 928,00 eura.

 

Program 5002 Zdravstvena zaštita – 21.184,00 eura, od toga:

Za donacije zdravstvenim ustanovama izdvaja se 15.300,00 eura, za Zavod za hitnu medicinu Istarske županije – nadstandard 5.800,00 eura, za sufinanciranje kredita za adaptaciju i opremanje odjela za dječju rehabilitaciju specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj 84,00 eura.

Program 6001 Kultura – 32.927,00 eura, od toga:

Za donacije udrugama izdvaja se 7.500,00 eura, za književni susret „Badavca 2024“ 1.000,00 eura, za Jure Grando – revitalizaciju kulturne baštine 6.636,00 eura, za Božićni sajam 4.000,00 eura, za pučko otvoreno učilište Pazin – sufinanciranje knjižnice 4.500,00 eura, za „Počini spod Ladonje – kulturna manifestacija“ 6.636,00 eura i za zavičajnu udrugu Enriko Depiera 2.655,00 eura.

 

Program 6002 Sport i rekreacija – 12.000,00 eura, od toga:

Za donacije udrugama izdvaja se 12.000,00 eura.

 

Program 7001 Razvoj poljoprivrede na području Općine Tinjan – 1.328,00 eura, od toga:

Za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre izdvaja se 664,00 eura i za subvencioniranje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Tinjan 664,00 eura.

 

Program 8001 Razvoj turizma na području Općine Tinjan – 6.636,00 eura, od toga:

Za donacije za razvoj turizma izdvaja se 6.636,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.