*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani mještani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati stanovnicima Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://tar-vabriga.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Provedbom brojnih i opsežnih projekata nastojimo povećati kvalitetu života svih naših mještana ali i osigurati kontinuirani rast i razvoj naše Općine. Iz proračuna smo izdvojili dio sredstava za cjelogodišnje održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, biciklističkih staza, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, plaža, igrališta, groblja, a u planu su izrade mnogih projektnih dokumentacija ali i za izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija brojnih građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Među značajnije projekte u novoj 2024. godini svakako možemo ubrojiti kupnju i rekonstrukciju općinske zgrade, rekonstrukciju poslovnog prostora (ambulante) i izgradnju sportskog centra (dvorana i popratni sadržaj). Također, u planu su ulaganja u Interpretacijski centar ribarstva „Ribarska kuća“ u Santa Marini.

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu, stoga nastavljamo ulagati u zaštitu okoliša, a izdvojena su i sredstva za punionice električnih automobila i za ugradnju solarnih panela.

I u novoj 2024. godini nastavljamo s poticanjem razvoja malog i srednjeg poduzetništva te s ulaganjem u gospodarstvo, ribarstvo i poljoprivredu naše Općine.  

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima zato smo dio novca namijenili za financiranje produženog boravka, za učeničke i studentske stipendije, za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca ali i za dogradnju Područne škole i za izgradnju Škole u Taru. Također, izdvajaju se sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Morski konjić.

Jednako su nam važne i naše ranjivije skupine stoga nastavljamo provoditi Program socijalne zašite.

Na našem području djeluju brojne sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente i zato zaslužuju našu financijsku pomoć ali i ohrabrenje i poticaj za daljnji rad. 

Dragi mještani, predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Ako mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš načelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:  

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega je Dječji vrtić Morski konjić.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 7.128.680,00 
Prihodi od poreza 2.642.417,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 875.094,00 
Prihodi od imovine 719.839,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.793.630,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 95.400,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.300,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.799.135,78 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.734.635,78 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 64.500,00 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 9.927.815,78 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.128.680,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.642.417,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 875.094,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 719.839,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.793.630,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 95.400,00 eura, a kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.300,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.799.135,78 eura (2.734.635,78 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 64.500,00 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine).


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 5.510.760,24 
Rashodi za zaposlene 763.000,00 
Materijalni rashodi 3.432.145,24 
Financijski rashodi 23.650,00 
Subvencije 3.000,00 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 405.090,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 220.755,00 
Ostali rashodi 663.120,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.975.900,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 154.300,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.821.600,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 270.600,00 
Izdaci za dane zajmove i depozite 50.000,00 
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 66.200,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 154.400,00 
Vlastiti izvori 170.555,54
Rezultat poslovanja 170.555,54
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.510.760,24 eura, a čine ih:

1.  Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 763.000,00 eura, 

2.  Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.432.145,24 eura, 

3.  Financijski rashodi planirani u iznosu od 23.650,00 eura, 

4.  Subvencije planirane u iznosu od 3.000,00 eura, 

5.  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 405.090,00 eura,

6.  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 220.755,00 eura,

7.  Ostali rashodi planirani u iznosu od 663.120,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.975.900,00 eura za:

1.  Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 154.300,00 eura,

2.  Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.821.600,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 270.600,00 eura za:

1.   Izdatke za dane zajmove i depozite 50.000,00 eura,

2.   Izdatke za dionice i udjele u glavnici 66.200,00 eura,

3.   Izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 154.400,00 eura.

 

Vlastiti izvori (rezultat poslovanja) planirani u iznosu od 170.555,54 eura.

              

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela
Program 1002 Opći, upravni i administrativni poslovi
Program 1003 Financijski poslovi
Program 2002 Razvoj ribarstva i poljoprivrede
Program 2003 Razvoj malog i srednje poduzetništva
Program 2004 Planiranje i realizacija kapitalnih investicija za razvoj Općine
Program 2005 Razvoj Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
Program 3001 Predškolski odgoj
Program 3002 Obrazovanje
Program 3003 Socijalna zaštita
Program 3004 Kultura i sport
Program 3005 Zdravstvo
Program 3006 Civilno društvo, ostale javne potrebe, informatizacija i edukacija
Program 4001 Izrada prostornih i urbanističkih planova
Program 4002 Realizacija prometnih rješenja
Program 4003 Zaštita voda
Program 4004 Kanalizacijski sustav
Program 4005 Zaštita okoliša i kulturne baštine
Program 5001 Održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture
Program 5002 Protupožarna zaštita
Program 5003 Izgradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture
Program 5004 Kapitalne pomoći za komunalno gospodarstvo trgovačkim društvima u
vlasništvu i/ili suvlasništvu
GLAVA 00102 VRTIĆI
DJEČJI VRTIĆ "MORSKI KONJIĆ"
Program 3100 Javne potrebe u predškoslkom odgoju

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela - 140.050,00 eura.

Sredstva za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirana su u iznosu od 114.740,00 eura (od toga 36.500,00 eura za rashode za zaposlene i 78.240,00 eura za materijalne rashode), za proračunsku zalihu ponovno se izdvaja 3.660,00 eura, za sredstva za informiranje 16.300,00 eura, a za financiranje političkih stranaka 5.350,00 eura.

 

Program 1002 Opći, upravni i administrativni poslovi - 635.250,00 eura.

Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano je 599.050,00 eura (od toga 343.000,00 eura za rashode za zaposlene, 244.900,00 eura za materijalne rashode, 9.650,00 eura za financijske rashode i 1.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) dok se za nabavu opreme izdvaja 36.200,00 eura.

                    

Program 1003 Financijski poslovi - 216.300,00 eura

Za otplatu kredita (kupnja nekretnine k.č. 200/6 k.o. Vabriga) izdvojeno je 166.300,00 eura, a za zajmove 50.000,00 eura.

 

Program 2002 Razvoj ribarstva i poljoprivrede - 193.695,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za poticanje razvoja poljoprivrede i ribarstva u iznosu od 27.395,00 eura, za Ribarsku luku Tarska Vala izdvaja se 97.800,00 eura, za odmuljavanje uvala planirano je 27.000,00 eura i za rekonstrukciju Restorana Santa Marina 41.500,00 eura.

 

Program 2003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva - 33.000,00 eura

Za isplatu subvencija trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima planirano je 3.000,00 eura (subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite), dok se za Gospodarsku zonu Tar u novoj godini izdvaja 30.000,00 eura.

 

Program 2004 Planiranje i realizacija kapitalnih investicija za razvoj Općine - 1.936.600,00 eura

U novoj 2024. godini ponovno se izdvajaju sredstva za pripremu dokumentacije i natječaja sukladno Zakona o javnoj nabavi i to u iznosu od 7.000,00 eura, za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine izdvojeno je 4.600,00 eura, za procjenu nekretnina po zahtjevu Općine 13.000,00 eura, a za kupnju nekretnina 50.000,00 eura.

Za kupnju i rekonstrukciju općinske zgrade iz proračuna je izdvaja se 350.000,00 eura, za rekonstrukciju poslovnog prostora (ambulante) 84.000,00 eura, dok je za investicijsko održavanje odvojeno 77.000,00 eura. 

Rekonstrukcija zgade dječjeg vrtića za potrebe primarne zdravstvene zaštite i doma za starije osobe ove je godine planirana u iznosu od 38.400,00 eura, za izgradnju sportskog centra – dvorana i popratni sadržaji izdvojeno je 1.030.100,00 eura, za Kamp Trepović 35.000,00 eura,  a za Motocros stazu 8.300,00 eura.

U planu nam je ulaganje u Interpretacijski centar ribarstva „Ribarska kuća“ u Santa Marini te je za isto izdvojeno 99.200,00 eura, dok je za Difuzni hotel planiran iznos od 140.000,00 eura.

  

Program 2005 Razvoj Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega - 51.300,00 eura

Za provođenje projekata planirano je 11.300,00 eura, a za EU projekte 40.000,00 eura.

 

Program 3001 Predškolski odgoj - 196.000,00 eura

Za redovnu djelatnost predškolskih ustanova u novoj se godini izdvaja 196.000,00 eura.

 

Program 3002 Obrazovanje - 304.020,00 eura

Financiranja Osnovne škole Tar-Vabriga iznad standarda – produženi boravak planirano je u iznosu od 81.820,00 eura, za stipendije učenicima i studentima 38.900,00 eura, za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 45.800,00 eura, za dogradnju Područne škole 2.500,00 eura, a za Izgradnju škole u Taru 135.000,00 eura.

  

Program 3003 Socijalna zaštita - 127.975,00 eura

Za Program socijalne skrbi naknada u novcu izdvaja se 50.455,00 eura dok je za naknade u naravi planiran iznos od 16.100,00 eura. Za sufinanciranje programa udruga i ustanova planira se utrošiti 47.050,00 eura, za sufinanciranje smještaja osoba u Dom za starije i nemoćne 11.570,00 eura, a za izgradnju obiteljske kuće na k.č. 1268/2 k.o. Tar 2.800,00 eura.

 

Program 3004 Kultura i sport - 192.700,00 eura

Za obilježavanje proslava i manifestacija i u 2024. godini izdvajamo 12.000,00 eura, za djelatnost kulturno-umjetničkih društava i sekcija 73.000,00 eura, za djelatnost sportskih klubova 67.200,00 eura, za pomoći i donacije 500,00 eura, a za Sportsku zonu 40.000,00 40.000,00 eura.

 

Program 3005 Zdravstvo - 60.400,00 eura

Za sufinanciranje zdravstvenih ustanova za zdravstvene usluge građanima planiran je iznos od 60.040,00 eura.

 

Program 3006 Civilno društvo, ostale potrebe, informatizacija i edukacija - 40.590,00 eura

Za sufinanciranje programa izdvojeno je 26.590,00 eura, a za intelektualne usluge za klubove i udruge 14.000,00 eura.

 

Program 4001 Izrada prostornih i urbanističkih planova - 224.000,00 eura

Ovim programom izdvajaju se sredstva za izradu prostornog plana Općine Tar-Vabriga, a za koji je ponovno izdvojeno 30.000,00 eura, kao i za izradu Urbanističkog plana uređenja Tar-Vabriga-Frata 26.000,00 eura, za izradu Urbanističkog plana uređenje Santa Marina 20.000,00 eura, za izradu Urbanističkog plana uređenja luke Tarska Vala 20.000,00 eura, za izradu UPU-a izdvojenih građevinskih područja 108.000,00 eura, dok je za izradu Urbanističkog plana uređenja luke Santa Marina izdvojeno 20.000,00 eura. 

 

Program 4002 Realizacija prometnih rješenja - 857.000,00 eura

Priprema dokumentacije i provedba natječaja planirana je u iznosu od 4.000,00 eura, za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe Općine izdvaja se 56.300,00 eura, za projektiranje rotora Tar-Vabriga i rotora Servisna zona Frata 7.500,00 eura, za izgradnju rotora Tar – Gedići iznos od 10.000,00 eura, za kupnju zemljišta za potrebe realizacije prometnih rješenja na području Općine 24.200,00 eura, za projektiranje ceste Loron – Ribarska luka – Santa Marina 41.000,00 eura, za izgradnju kružnog raskrižja Tar-Tarska vala – St. Blek 14.000,00 eura, za izgradnju montažnog kružnog raskrižja 30.000,00 eura, za projektiranje i izgradnju nerazvrstane ceste spoj Ist. kontrade i Ribarske 623.000,00 eura, za projektiranje i izgradnju kružnog raskrižja na cesti Tar-Kaštelir odvojak Rogovići 17.000,00 eura, a za projektiranje – Riječka ulica – spoj na rotor Brajde je izdvojeno 30.000,00 eura.

  

Program 4003 Zaštita voda - 10.000,00 eura

Ovim programom planira se izdvojiti 10.000,00 eura za izgradnju objekata za vodoopskrbu.

 

Program 4004 Kanalizacijski sustav - 100.000,00 eura

Za izgradnju objekata za oborinsku kanalizaciju izdvaja se 100.000,00 eura.

 

Program 4005 Zaštita okoliša i kulturne baštine - 367.000,00 eura

Za zaštitu spomenika kulture i ostalih sakralnih objekata iz općinskog proračuna planira se izdvojiti iznos od 70.000,00 eura, a za zaštitu okoliša izdvaja se 15.000,00 eura.

Za punionice za električne automobile izdvajamo 55.000,00 eura, za ugradnju solarnih panela 15.000,00 eura, a ponovno su planirana sredstva za Eko muzej maslinovog ulja Tar-Vabriga i to u iznosu od 212.000,00 eura.

 

Program 5001 Održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture - 1.770.700,00 eura

Ulažemo u cjelogodišnje održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture, te smo iz proračuna izdvojili sredstva za:

·   Redovno održavanje javne rasvjete 90.000,00 eura,

·   Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i biciklističkih staza 501.300,00 eura,

·   Održavanje oborinske kanalizacije 2.700,00 eura,

·   Sufinanciranje pražnjenja septičkih jama u naseljima bez kanalizacijske mreže 22.400,00 eura,

·   Održavanje javnih i zelenih površina i parkova 498.600,00 eura,

·   Dekoracija javnih površina 14.000,00 eura,

·   Održavanje plaža 15.000,00 eura,

·   Održavanje i uređenje groblja 45.000,00 eura,

·   Održavanje čistoće javnih površina 203.800,00 eura,

·   Pomorsko dobro 120.000,00 eura,

·   Ostali rashodi za redovno poslovanje komunalnog sustava 64.500,00 eura,

·   Nabava urbane opreme 104.400,00 eura,

·   Uređenje plaže Santa Marina 9.500,00 eura,

·   Uređenje plaže Puntica 9.500,00 eura,

·   Uređenje plaže Tarska vala 30.000,00 eura,

·   Horizontalna i vertikalna signalizacija 37.000,00 eura,

·   Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Frata 3.000,00 eura.

  

Program 5002 Protupožarna zaštita - 153.700,00 eura

I u novoj 2024. godini ponovno izdvajamo za redovnu djelatnost JVP i to u iznosu od 102.400,00 eura, za redovnu djelatnost vatrogasnih zajednica planirano je 43.700,00 eura, a za civilnu zaštitu 7.600,00 eura.

  

Program 5003 Izgradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture - 993.000,00 eura

Za izradu dokumentacije, provođenje postupka javne nabave, geodetske usluge i nadzor izdvaja se 345.000,00 eura, za izgradnju javne rasvjete planirano je 45.000,00 eura, za rekonstrukciju cesta, nogostupa i puteva 500.000,00 eura, dok je za izgradnju parkinga na području općine izdvojeno 103.000,00 eura.

 

Program 5004 Kapitalne pomoći za komunalno gospodarstvo trgovačkim društvima u vlasništvu i/ili suvlasništvu - 366.200,00 eura

Za kapitalne pomoći (nabavu opreme za obavljanje djelatnosti) planira se izdvojiti 300.000,00 eura, za Momperlon d.o.o. 51.000,00 eura te za projekt ŽCGO Kaštjun 15.200,00 eura.

 

GLAVA 00102 VRTIĆI

Korisnik Dječji vrtić „Morski konjić“

Program 3100 Javne potrebe u predškolskom odgoju - 787.780,24 eura

U 2024. godini je za odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtića Morski konjić izdvojeno 773.580,24 eura, od toga 383.500,00 eura za rashode za zaposlene, 387.980,24 eura za materijalne rashode i 2.100,00 eura za financijske rashode.

Za nabavu opreme za vrtić izdvaja se 13.500,00 eura, a za zavičajnu nastavu 700,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.