Proračun Općine Sveti Lovreč za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Lovreč prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.sveti-lovrec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kako bi gospodarstvo imalo uvjete za razvoj i privlačenje novih investicija, nužno je unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu Općine. Stoga nastavljamo s održavanjem čistoće javnih prometnih površina, javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javnih parkirališta i javne rasvjete.  Osigurali smo i sredstva za rekonstrukciju i asfaltiranje puteva, izgradnju i uređenje parkirališta kraj Osnovne škole te izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre. Planiran je i nastavak uređenja zgrade ambulante u Sv. Lovreču, Plesne sale te uređenje i opremanje naselja Pini – Belvedere. Ulažemo u razvoj poljoprivrede i gospodarstva kroz različite i sve brojnije oblike poticanja razvoja. Sve to potvrđuje da provodimo projekte kojima dugoročno postavljamo čvrste temelje na kojima se može podizati kvaliteta života.

Ove godine nam je u planu provedba važnog projekta -  gradnja Dječjeg vrtića. Izgradnjom vrtića osigurat će se  sigurniji i kvalitetniji uvjeti za boravak u prostoru u kojem će se kroz igru i zabavu djeca  pripremati za školu. Našim najmlađim stanovnicima želimo omogućiti sretno odrastanje i što zanimljiviju i edukativniju igru i učenje.

Bez ulaganja u mlade Općina nema perspektivu stoga smo dio sredstava izdvojili  za sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima,  Ljetnog kampa za djecu, prijevoza učenika srednjih škola, prehrane djece u osnovanim školama, kao i financiranje školskih udžbenika i pribora za osnovnoškolce.

Nastavljamo sa poticanjem nataliteta dodjelom jednokratnih novčanih pomoći za svako novorođeno dijete. Osigurana su sredstva i za zaštitu najugroženijih mještana kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život. Stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima pokrivamo troškove za ogrijev, stanovanje i topli obrok.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za različita kulturna događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu te promiču njen položaj i ugled. Želimo očuvati zdravlje naših stanovnika te ih poticati na bavljenje raznim aktivnostima i sportom, zato osiguravamo potrebna sredstva za proširenje ponude sportskog sadržaja i unaprjeđenje potrebne infrastrukture.

Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.

Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 20.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

 

 

                                                                                                                                 Općinski Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Lovreč za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sveti Lovreč koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Lovreč kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.580.100,01  0
Prihodi od poreza 850.855,00  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 467.301,00  0
Prihodi od imovine 50.630,00  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 192.400,00  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 17.414,00  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.500,01  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 547.087,00  0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00  0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 147.087,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 266.000,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 266.000,00  0
Rezultat poslovanja 585.337,00  0
Preneseni viškovi 585.337,00  0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi Općine Sveti Lovreč za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.987.524,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.580.100,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 850.855,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 467.301,00 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 50.630,00 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 192.400,00 eura,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 17.414,00 eura 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.500,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 547.087,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prirodna bogatstva planirani u iznosu od 400.000,00 eura;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 147.087,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 266.000,00 eura

 

Preneseni viškovi 585.337,00 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 953.198,01  0
Rashodi za zaposlene 117.500,01  0
Materijalni rashodi 520.648,01  0
Financijski rashodi 7.699,99  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 95.699,99  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 74.370,00  0
Ostali rashodi 137.280,01  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.011.826,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajn 66.500,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.489.956,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 446.370,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.500,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 12.000,00 0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.987.524,00 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2023. godinu planirani u iznosu od 953.198,00 eura , od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 117.500,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 520.648,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 7.700,00 eura,

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 95.700,00 eura, 

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu 74.370,00 eura,

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 137.280,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.011.826,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 66.500,00 eura, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.489.956,00 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 446.370,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 13.500,00 eura.

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 36.250,00 EURA

 

Program 1101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 36.250,00 eura od toga:

1. Za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 27.000,00 eura;

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 1.400,00 eura;

3. Za sufinanciranje rada političkih stranaka planirano je 1.500,00 eura

4. Za proračunsku pričuvu planirano je 5.000,00 eura;

5. Za promidžbu i informiranje planirano je 1.350,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.942.274,00 EURA

 

Program 2102 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 214.400,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene JUO – a planirani u iznosu od 125.500,00 eura, 

2. Redovni troškovi poslovanja planirani u iznosu od 65.000,00 eura, 

3. Za nabavu opreme za potrebe JUO –a planirano je 4.500,00 eura

4. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 4.400,00 eura;

5. Za otplatu glavnice primljenih kredita planirano je 12.000,00 eura

6. Za otplatu kamata za primljene kredite planirano je 3.000,00 eura

 

Program 3101 Gospodarstvo planirano u iznosu od 12.050,00 eura , od toga;

1. Za ostale aktivnosti gospodarskog programa (LAG) planirano je 2.100,00 eura;

2. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano je 1.100,00 eura;

3. Za Turističku zajednicu središnje Istre planirano je 8.850,00 eura.

 

Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 2.700,00 eura

Za pražnjenje septičkih jama planirano je 2.700,00 eura.

 

Program 3105 Zbrinjavanje otpada planirano u iznosu od 1.500,00 eura

 Za ŽCGO „Kaštijun“ planirano je 1.500,00 eura.

 

Program 3107 Projektna dokumentacija planirano u iznosu od 33.300,00 eura 

Za projektnu dokumentaciju planirano je 33.300,00 eura.

 

Program 3112 Izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre planirano u iznosu od 258.451,00 eura od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre planirano je 178.817,00 eura;

2. Za projektno tehničku dokumentaciju planirano je 79.634,00 eura. 

 

Program 3115 Izmjene i dopune prostornog plana planirane u iznosu od 22.300,00 eura

Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 22.300,00 eura .

 

Program 3116 Izgradnja(proširenje) groblja planirano u iznosu od 35.000,00 eura

Za izgradnju i proširenje groblja planirano je 35.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 3120 Uređenje Plesne sale planirano u iznosu od 102.655,00 eura

Za uređenje Plesne sale planirano je 102.655,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

Program 3121 Uređenje i opremanje naselja Pini – Belvedere planirano u iznosu od 79.650,00 eura, od toga:

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 19.910,00 eura;

2. Za izradu kanalizacijske mreže planirano je 53.100,00 eura;

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 6.640,00 eura.

 

Program 3122 Uređenje ambulante u Sv. Lovreču planirano u iznosu od 139.370,00 eura

Za uređenje zgrade ambulante planirano je 139.370,00 eura.

 

Program 3124 Uređenje Dječjeg vrtića i Jaslica planirano u iznosu od 1.112.500,00 eura i to za:

1. Izradu projektne dokumentacije planirano je 14.500,00 eura,

2. Izgradnju dječjeg vrtića planirano je 1.098.000,00 eura.

 

Program 3150 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 300.200,00 eura, od toga:

1. Za održavanje čistoće javnih prometnih površina i ostalo čišćenje planirano je 23.300,00 eura;

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 51.000,00 eura;

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 80.400,00 eura;

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 58.200,00 eura;

5. Za održavanje groblja planirano je 4.645,00 eura;

6. Za održavanje objekata u vlasništvu Općine Sv. Lovreč planirano je 75.000,00 eura;

7. Za održavanje javnih parkirališta planirano je 3.000,00 eura

8. Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 4.300,00 eura.

 

Program 3160 Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Sv. Loveč planirano u iznosu od 140.500,00 eura, od toga:

1. Za kupnju zemljišta planirano je 66.500,00 eura;

2. Za obnovu krova zgrade Općine planirano je 60.000,00 eura;

3. Za rekonstrukciju sanitarnog čvora u zgradi Općina planirano je 14.000,00 eura.

 

Program 3170 Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sv. Lovreč  planirano u iznosu od 150.000,00 eura, od toga:

1. Izgradnja javne rasvjete planirana u iznosu od  20.000,00 eura,

2. Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva planirano u iznosu od  30.000,00 eura,

3. Izgradnja i uređenje parkirališta kraj OŠ planirano u iznosu od 100.000,00 eura.

 

Program 3201 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano u iznosu od 76.660,00 eura od toga:

1. Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 2.660,00 eura;

2. Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje DV ''Radost'' Poreč planirano je 62.000,00 eura;

3. Za sufinanciranje jaslica i vrtića u privatnim vrtićima planirano 12.000,00 eura.

 

Program 3202 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 44.900,00 eura, od toga:

1. Za sufinanciranje OŠ J. Rakovca, Sv. Lovreč planirano je 7.000,00 eura;

2. Za stipendije planirano je 10.000,00 eura;

3. Za školske udžbenike i pribor za osnovnoškolce planirano je 4.700,00 eura;

4. Za Ljetni kamp za djecu planirano je 700,00 eura;

5. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 8.000,00 eura;

6. Za sufinanciranje prehrane djece u OŠ planirano je 14.500,00 eura.

 

Program 3203 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 82.898,00 eura, od toga:

1. Za projekte u kulturi planirano je 9.300,00 eura;

2. Za programe javnih potreba u kulturi planirano je 20.000,00 eura;

3. Za manifestacije u kulturi „Žive jaslice“ planirano je 25.828,00 eura,

4. Za proslavu Dana Općine planirano je 24.450,00 eura;

5. Za dolazak „Djeda Mraza“ planirano je 3.320,00 eura.

 

Program 3204 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 21.255,00 eura, od toga:

1. Za programe i projekte sportsko – rekreacijskih aktivnosti planirano je 2.655,00 eura;

2. Za programe i projekte sportskih klubova i udruga planirano je 18.600,00 eura.

 

Program 3205 Izgradnja sportskih objekta planirano u iznosu od 30.000,00 eura

Za izgradnju sportskih objekta – sportska igrališta planirano je 30.000,00 eura.

 

Program 3206 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 45.415,00 eura, od toga:

1. Za planove, zaštitu i obnovu opožarenih površina planirano je 6.665,00 eura;

2. Za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 16.400,00 eura;

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 20.000,00 eura;

4. Za DVD Sveti Lovreč planirano je 1.350,00 eura;

5. Za HGSS planirano je 1.000,00 eura.

 

Program 3207 Potrebe prema socijalnom programu planirane u iznosu od 24.470,00 eura, od toga:

1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 4.400,00 eura;

2. Za potpore u naravi prema socijalnom programu planirano je 3.770,00 eura;

3. Za novogodišnje pakete za kućanstva planirano je 8.000,00 eura;

4. Jednokratne naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 5.500,00 eura;

5. Za sufinanciranje pogrebnih troškova planirano je 2.800,00 eura.

 

Program 3208 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano u iznosu od 4.400,00 eura od toga:

1. Za Crveni križ Poreč planirano je 3.000,00 eura;

2. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 1.400,00 eura.

 

Program 3209 Ostale društvene potrebe u zdravstvu planirano u iznosu od 7.700,00 eura, od toga:

1. Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 4.000,00 eura;

2. Za zdravstvenu brigu o građanima planirano je 1.500,00 eura;

3. Za sufinanciranje OB Pula planirano je 2.200,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!