*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Sveti Lovreč za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani mještani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sveti Lovreč prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.sveti-lovrec.hr.

U novoj 2024. godini nastojat ćemo realizirati brojne i opsežne projekte kojima želimo povećati kvalitetu života naših mještana. Osim cjelogodišnjeg ulaganja u održavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih i prometnih površina, javne rasvjete, igrališta, javnih parkirališta i groblja, iz proračuna smo ponovo izdvojili veći dio sredstava za izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre, za izgradnju i proširenje groblja, za asfaltiranje i rekonstrukciju puteva, za izgradnju teretane na otvorenom pa i za izgradnju javne rasvjete. Također, nastavlja se uređenje i opremanje naselja Pini – Belvedere.

Najveći dio sredstava iz proračuna je namijenjeno upravo za nastavak izgradnje i opremanje Dječjeg vrtića, a za koji je, ovoga puta, izdvojen iznos od 1.120.000,00 eura. Vrtić je do sada funkcionirao u sklopu osnovne škole, a sada će se izgraditi odvojena zgrada i to upravo uz O.Š. Joakim Rakovac, a u kojoj će biti mjesta za vrtićku i jasličku skupinu. 

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima te se zato trudimo osluškivati njihove želje i potrebe. U 2024. godini nastavljamo sufinancirati boravak djece u vrtićima i jaslicama, izdvojena su sredstva i za školske udžbenike i pribor osnovnoškolaca, kao i za ljetni kamp. Također, sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola, a ponovno dodjeljujemo i stipendije darovitim i uzornim studentima koji ispunjavaju tražene uvjete. 

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku naše općine omogućujemo provedbom programa Potrebe prema socijalnom programu, odnosno dodjelom jednokratnih novčanih naknada roditeljima novorođene djece, dodjelom pomoći u novcu i naravi, sufinanciranjem pogrebnih troškova ali i svim drugim oblicima pomoći za koje se nadamo kako će živote naših stanovnika učiniti lakšim i lagodnijim.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente i zato zaslužuju našu financijsku pomoć ali i ohrabrenje i poticaj za daljnji rad. Nastojat ćemo sudjelovati u svim njihovim aktivnostima te u realizaciji događaja i manifestacija. Nadamo se kako će ovakve vrste pomoći pridonijeti njihovom rastu i širenju.

Dragi naši stanovnici, ako imate prijedlog kako bismo našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.

 

Vaš načelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.643.093,00
Prihodi od poreza 1.054.350,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 331.143,00
Prihodi od imovine 40.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 205.200,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 11.400,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 174.825,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 174.825,00
Vlastiti izvori 837.475,00
Rezultat poslovanja 837.475,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE SVETI LOVREČ ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.655.393,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.643.093,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.054.350,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 331.143,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 40.000,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 205.200,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 11.400,00 eura, a kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 174.825,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

Vlastiti izvori (ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine) planirani u iznosu od 837.475,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.084.520,00
Rashodi za zaposlene 117.500,00
Materijalni rashodi 668.570,00
Financijski rashodi 4.700,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 116.700,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 64.870,00
Ostali rashodi 112.180,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.569.373,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.289.373,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.084.520,00 eura, a čine ih:

1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 117.500,00 eura, 

2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 668.570,00 eura, 

3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.700,00 eura, 

4.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 116.700,00 eura,

5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od  64.870,00 eura,

6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 112.180,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.569.373,00 eura za:

1.    Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 eura,

2.    Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.289.373,00 eura,

3.    Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 eura. 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.500,00 eura za izdatke za dionice i udjele u glavnici. 

                     

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·   Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·   Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·   Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·   Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·   Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·   Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Sv. Lovreč sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 2101 Jedinstveni upravni odjel
Program 3101 Gospodarstvo
Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Program 3107 Projektna dokumentacija
Program 3112 Izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre
Program 3115 Izmjene i dopune Prostornog plana
Program 3116 Izgradnja (proširenje) groblja
Program 3121 Uređenje i opremanje naselja Pini i Belvedere
Program 3124 Uređenje dječjeg vrtića i jaslica
Program 3150 Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Sv. Lovreč
Program 3160 Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Sv. Lovreč
Program 3170 Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sv. Lovreč
Program 3201 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu
Program 3202 Program javnih potreba u školstvu
Program 3203 Program javnih potreba u kulturi
Program 3204 Program javnih potreba u sportu
Program 3205 Izgradnja sportskih objekata
Pogram 3206 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje
Program 3207 Potrebe prema socijalnom programu
Program 3208 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera
Program 3209 Ostale društvene potrebe u zdravstvu

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

 

Program 1101 Predstavnička i izvršna tijela - 36.250,00 eura.

Sredstva za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirana su u iznosu od 27.000,00 eura, za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela izdvaja se 1.400,00 eura, za sufinanciranje rada političkih stranaka 1.500,00 eura, za proračunsku pričuvu 5.000,00 eura, dok je za promidžbu i informiranje izdvojeno 1.350,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 2101 Jedinstveni upravni odjel - 201.900,00 eura.

Rashodi za zaposlene JUO-a planirani su u iznosu od 125.500,00 eura (od toga 117.500,00 eura za rashode za zaposlene i 8.000,00 eura za materijalne rashode), za redovne troškove poslovanja izdvaja se 65.000,00 eura, za nabavu opreme za potrebe JUO planira se izdvojiti 7.000,00 eura, a za legalizaciju općinskih objekata 4.400,00 eura. 

 

Program 3101 Gospodarstvo - 12.050,00 eura

Ostale aktivnosti gospodarskog programa (LAG) planirane su u iznosu od 2.100,00 eura, za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede izdvaja se 1.100,00 eura, a za turističku zajednicu središnje Istre izdvojen je iznos od 8.850,00 eura.  

 

Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - 4.000,00 eura

Pražnjenje septičkih jama na području Općine Sv. Lovreč planirano je u iznosu od 4.000,00 eura.

 

Program 3105 Zbrinjavanje otpada - 1.500,00 eura

Za ŽCGO „Kaštijun“ ponovno je iz proračuna izdvojeno 1.500,00 eura. 

 

Program 3107 Projektna dokumentacija - 20.000,00 eura

U novoj 2024. godini je za projektnu dokumentaciju izdvojeno 20.000,00 eura.

 

Program 3112 Izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre -  235.000,00 eura

Ponovno se izdvaja za izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre i to u iznosu od 155.000,00 eura, dok je za projektno - tehničku dokumentaciju planiran iznos od 80.000,00 eura. 

 

Program 3115 Izmjene i dopune Prostornog plana -  22.300,00 eura

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana izdvaja se 22.300,00 eura.

 

Program 3116 Izgradnja (proširenje) groblja - 35.000,00 eura

Izgradnja i proširenje groblja na području Općine Sv. Lovreč ponovno je planirana u iznosu od 35.000,00 eura. 

 

Program 3121 Uređenje i opremanje naselja Pini i Belvedere - 19.910,00 eura

Za izradu projektne dokumentacije ponovno se izdvaja 19.910,00 eura.

 

Program 3124 Uređenje dječjeg vrtića i jaslica - 1.120.000,00 eura

Velik dio sredstava iz proračuna za 2024. godinu je izdvojen za izgradnju dječjeg vrtića i to u iznosu od 1.000.000,00 eura, a za opremanje istog 120.000,00 eura.

  

Program 3150 Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Sv. Lovreč -  300.900,00 eura

Ulažemo u cjelogodišnje održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture, te smo iz proračuna izdvojili sredstva za:

·    Održavanje čistoće javnih prometnih površina i ostalo čišćenje 23.300,00 eura,

·     Održavanje javnih zelenih površina 51.000,00 eura,

·     Održavanje nerazvrstanih cesta 58.200,00 eura,

·     Održavanje groblja 5.000,00 eura,

·     Održavanje objekata u vl. Općine Sveti Lovreč 75.000,00 eura,

·     Održavanje javnih parkirališta 3.000,00 eura,

·     Održavanje građevina i uređaja javne namjene 5.000,00 eura.

 

Program 3160 Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Sv. Lovreč  - 130.000,00 eura

Za kupnju zemljišta je u 2024. godini izdvojeno 30.000,00 eura, a za obnovu krova zgrade Općine 100.000,00 eura.

 

Program 3170 Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sv. Lovreč - 50.000,00 eura

Izgradnja javne rasvjete planirana je u iznosu od 20.000,00 eura, a rekonstrukcija i asfaltiranje puteva 30.000,00 eura. 

 

Program 3201 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu -  86.060,00 eura

Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirane su u iznosu od 2.660,00 eura, za odgojno, administrativno i tehničko osoblje DV „Radost“ Poreč izdvaja se 68.400,00 eura, a za sufinanciranje jaslica i vrtića u privatnim vrtićima 15.000,00 eura.

 

Program 3202 Program javnih potreba u školstvu - 57.400,00 eura

Sufinanciranje O.Š. J. Rakovca Sv. Lovreč planirano je u iznosu od 16.000,00 eura, za stipendije se izdvaja 10.000,00 eura, za školske udžbenike i pribor za osnovnoškolce 4.700,00 eura, za ljetni kamp za djecu 700,00 eura, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 8.000,00 eura, a za punionicu za električne automobile 18.000,00 eura.

  

Program 3203 Program javnih potreba u kulturi  - 117.120,00 eura

Općina Sv. Lovreč planira i u 2024. godini ulagati u aktivnosti i projekte vezane za razvoj kulture i to za:

·    Projekte u kulturi 9.300,00 eura,

·     Programe javnih potreba u kulturi 20.000,00 eura,

·     Manifestacije u kulturi „Žive jaslice“ 35.000,00 eura,

·     Proslavu Dana Općine i „Kulturno ljeto“ 35.000,00 eura,

·     Dolazak „Djeda Mraza“ 5.010,00 eura,

·     Manifestaciju Ogranum Histrie 6.810,00 eura,

·      Projekt obnove freski u Crkvi sv. Blaža 6.000,00 eura.

 

Program 3204 Program javnih potreba u sportu - 21.255,00 eura

Programi i projekti sportsko-rekreacijskih aktivnosti planirani su u iznosu od 2.655,00 eura, a za programe i projekte sportskih klubova i udruga izdvaja se 18.600,00 eura.

 

Program 3205 Izgradnja sportskih objekata - 85.163,00 eura

Za izgradnju sportskih objekata – sportska igrališta izdvaja se 15.000,00 eura,  dok je za teretanu na otvorenom namijenjen iznos od 70.163,00 eura.

  

Program 3206 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje - 59.015,00 eura

I u novoj 2024. godini ponovno izdvajamo za planove, zaštitu i obnovu opožarenih površina i to u iznosu od 6.665,00 eura, za javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planiran je iznos od 20.000,00 eura, za područnu vatrogasnu zajednicu izdvojeno je 30.000,00 eura, za DVD Sveti Lovreč 1.350,00 eura, a za HGSS 1.000,00 eura. 

  

Program 3207 Potrebe prema socijalnom programu - 26.470,00 eura

Za potpore u novcu prema socijalnom programu izdvaja se 4.400,00 eura, za potpore u naravi prema socijalnom programu 3.770,00 eura, za novogodišnje pakete u kućanstvu planiran je iznos od 10.000,00 eura, za jednokratne naknade za novorođenčad 5.500,00 eura, a za sufinanciranje pogrebnih troškova 2.800,00 eura.

 

Program 3208 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera - 4.400,00 eura

Za crveni križ Poreč planirano je 3.000,00 eura, a za ostale donacije socijalnog programa 1.400,00 eura. 

 

Program 3209 Društvene potrebe u zdravstvu -  9.700,00 eura

Dodatne usluge u zdravstvu planirane su u iznosu od 6.000,00 eura, za zdravstvenu brigu o građanima izdvaja se 1.500,00 eura, a za sufinanciranje OB Pula 2.200,00 eura. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.