*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani građani, 

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnim predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-svfilipjakov.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Filip i Jakov prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Vodič za građane“.

Provedbom brojnih i opsežnih projekata nastojimo povećati kvalitetu života svih naših stanovnika ali i osigurati kontinuirani rast i razvoj naše Općine, stoga smo iz proračuna izdvojili veći dio sredstava u cjelogodišnje održavanje cesta, kolnika, nogostupa, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, trgova, plaža, dječjih i sportskih igrališta, groblja, mrtvačnica, vodovoda, kanalizacije te svih drugih građevina i uređaja komunalne infrastrukture. Među značajnije projekte svakako možemo ubrojiti izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže u zaobalju i priobalju Općine, ali i na području Poduzetničke zone, a za koje smo iz proračuna izdvojili ukupno 700.000,00 eura. 

U novoj 2024. godini svakako nastavljamo s realiziranjem prošlogodišnjih projekata pa su se tako izdvojila sredstva za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Cvitić Turanj, za Dječji vrtić Cvitak Raštane Gornje, za obnovu kule Fortica, za obnovu i uređenje zgrade Na vr' sela ali i za sve drugo nespomenuto.

Prekrasna priroda i neopisiv krajolik pečat je naše Općine zato nastavljamo s ulaganjem u Program zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. U planu su nam razne aktivnosti kojima djelujemo na sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, a dio sredstava je namijenjen i na solarna postrojenja, modernizaciju javne rasvjete i postavljanje punionice za punjenje električnih automobila. 

Želja nam je da naša Općina bude mjesto ugodno i poželjno za život i rad, a kako bi u tome uspjeli moramo dosta resursa i snage usmjeriti na djecu i mlade. Najmlađim stanovnicima naše Općine nastojimo osigurati adekvatan prostor za rast, igru i odrastanje, a izdvojili smo i sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog Dječjeg vrtića u Sv. Filipu i Jakovu koji će se nalaziti u obuhvatu zone Urbanističkog plana uređenja – Rabatin 2. Nastavljamo i sa sufinanciranjem prehrane i produženog boravka djece u Osnovnoj školi Sv. Filip i Jakov, a osigurana su i sredstva za stipendije redovnim studentima koji zadovoljavaju tražene uvjete.

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku naše Općine omogućujemo provedbom Programa socijalne skrbi, odnosno dodjelom jednokratnih novčanih naknada roditeljima novorođene djece, dodjelom pomoći u novcu i naravi potrebitim, a neskromno ističemo i projekt izgradnje i opremanja Centra za starije i nemoćne osobe Sv. Filip i Jakov. Centar će se graditi iznad općinskog središta kraj osnovne škole, na lokaciji Rabatin 2 koja se naslanja na Rabatin 1, a u konačnici bi trebao biti predviđen za 98 korisnika. Za navedenu je građevinu iz proračuna izdvojeno ukupno 8.056.026,75 eura. 

Jednako nam je važno i potaknuti naše stanovnike na aktivan kulturni, sportski i društveni život, stoga smo i u novoj godini izdvojili sredstva za obilježavanje raznih događaja i manifestacija ali i za udruge i zajednice koje djeluju na našem području i zbog kojih smo to što jesmo.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Sveti Filip i Jakov da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Vaš Načelnik!

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 14.11. do 14.12. Više o tome možete pronaći OVDJE.

 

 

Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 12.786.385,18
Prihodi od poreza 4.856.641,68 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.199.996,96 
Prihodi od imovine 547.358,53
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.135.115,73 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 33.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 14.272,28
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.514.757,84 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.329.730,36 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 185.027,48
Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.332.065,44 
Primici od zaduživanja 7.332.065,44 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 24.633.208,46 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Sv. Filip i Jakov za 2024. godinu planirani su u iznosu od 12.786.385,18 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.856.641,68 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 3.199.996,96 eura, prihodi od imovine u iznosu od 547.358,53 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.135.115,73 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 33.000,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 14.272,28 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.514.757,84 eura (4.329.730,36 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 185.027,48 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine). 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 7.332.065,44 eura za primitke od zaduživanja.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 8.191.885,47 
Rashodi za zaposlene 1.745.053,23 
Materijalni rashodi 3.691.606,33 
Financijski rashodi 84.538,14
Subvencije 272.608,67 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 303.086,49
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 130.635,83
Ostali rashodi 1.964.356,78 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.658.510,78 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 554.622,07 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.419.905,97 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 683.982,74 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 494.122,62
Izdaci za dane zajmove i depozite  663,61
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 10.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 483.459,01
Vlastiti izvori  288.689,59 
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u planiranom razdoblju 288.689,59 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja Općine Sv. Filip i Jakov za 2024. godinu planirani su u iznosu od 8.191.885,47 eura, od toga za:
1.    Rashode za zaposlene 1.745.053,23 eura, 
2.    Materijalne rashodi 3.691.606,33 eura, 
3.    Financijske rashodi 84.538,14 eura, 
4.    Subvencije 272.608,67 eura, 
5.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 303.086,49 eura,
6.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade 130.635,83 eura,
7.    Ostali rashodi 1.964.356,78 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.658.510,78 eura, od toga za:
1.    Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 554.622,07 eura,
2.    Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.419.905,97 eura,
3.    Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 683.982,74 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 494.122,62 eura, od toga za:
1.    Izdatke za dane zajmove i depozite 663,61 eura,
2.    Izdatke za dionice i udjele u glavnici 10.000,00 eura
3.    Izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 483.459,01 eura.

Vlastiti izvori (dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u planiranom razdoblju) planirani u iznosu od 288.689,59 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Sv. Filip i Jakov sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA
Program 1000 Javna uprava i administracija
Program 1002 Komunalna infrastruktura
Program 1003 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda
Program 1004 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost
Program 1005 Upravljanje imovinom
Program 1006 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Program 1007 Razvoj sporta i rekreacije
Program 1008 Promicanje kulture
Program 1009 Poticanje razvoja turizma
Program 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1011 Socijalna skrb
Program 1012 Zdravstvo
Program 1013 Predškolski odgoj
Program 1015 Razvoj i sigurtnost prometa
Program 1017 Program javnih potreba
Program 1018 Prostorno planiranje i uređenje
GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ
Program 1000 Predškolski odgoj
GLAVA 00103 VLASTITI POGON
Program 1000 Vlastiti pogon
Program 1001 Komunalni poslovi
Program 1002 Komunalna infrastruktura
Program 1003 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost
Program 1004 Upravljanje imovinom
Program 1005 Poticanje razvoja turizma
GLAVA 00104 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Program 1000 Centar za pružanje usluga u zajednici

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA

 

Program 1000 Javna uprava i administracija - 1.983.961,95 eura

Općina Sv. Filip i Jakov je iz proračuna za financiranje redovnih aktivnosti općinskih tijela izdvojila ukupno 962.743,57 eura (od toga 384.056,34 eura za rashode za zaposlene, 565.414,95 eura za materijalne rashode i 13.272,28 eura za ostale rashode).

Također, za obilježavanje Dana Općine, spomendana i obljetnica izdvaja se 123.526,24 eura, dok je za suradnju s Gradovima Prijatelja planiran iznos od 12.963,37 eura. Financijski poslovi Općine Sv. Filip i Jakov planirani su u iznosu od 566.410,76 eura.

Za osnivanje trgovačkog društva Rogovo d.o.o. izdvajamo 140.000,00 eura, za komunalno poduzeće 110.000,00 eura, za savjet mladih 3.000,00 eura, a za opremu 65.318,01 eura.

 

Program 1002 Komunalna infrastruktura - 2.025.264,26 eura

Tijekom 2024. godine je za provođenje aktivnosti i projekata iz Programa komunalne infrastrukture izdvojeno ukupno 2.025.264,26 eura, od toga za:

•    Opskrbu električnom energijom 158.924,28 eura,
•    Sufinanciranje asfaltiranja županijskih cesta 1.327,23 eura.
•    Opskrbu električnom energijom – javna rasvjeta 92.905,97 eura,
•    Javnu rasvjetu 117.178,25 eura,
•    Odvodnju oborinskih voda 106.443,70 eura,
•    Mrtvačnice 19.954,21 eura,
•    Groblja 247.928,53 eura,
•    Nerazvrstane ceste 89.633,68 eura,
•    Trgove 5.673,90 eura,
•    Nogostupe 63.043,33 eura,
•    Luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja 199.084,21 eura,
•    Probijanje/uređenje/sanaciju poljskih puteva 82.288,14 eura,
•    Probijanje/uređenje/sanaciju šumskih područja i javno prometnih pov. 116.272,28 eura,
•    Rekonstrukciju ispraćajne dvorane u naselju Sv. Filip i Jakov 112.132,21 eura,
•    Pristupnu cestu LN Sv. Petar 173.450,53 eura,
•    Izgradnju javne infra. za unapređenje turističke ponude Sv. Filip i Jakova 74.424,31 eura,
•    Sanaciju kolnika i nogostupa L63139 – Put primorja 363.272,28 eura
•    Tržnicu Sveti Filip i Jakov 1.327,22 eura.

 
Program 1003 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda - 1.382.997,54 eura

Za sustav navodnjavanja - Vranjsko polje je iz proračuna izdvojeno 6.636,14 eura, za opskrbu vodom 43.180,70 eura, dok je za opskrbu vodom na plažama - tuševi planirano 33.180,70 eura. 

Također, u nove projekte koje Općina Sv. Filip i Jakov planira realizirati u 2024. godini ubrajamo izgradnju vodovoda i kanalizacije u Poduzetničkoj zoni, ali i u zaobalju i priobalju. Osim toga, planirana je provedba Aglomeracije Biograd – Tkon – Pašman, a za ove je projekte iz proračuna izdvojeno ukupno 1.300.000,00 eura.

     

Program 1004 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost - 383.268,80 eura

Za provedbu edukativno – informativne aktivnosti o odvajanju i zbrinjavanju otpada planiran je iznos od 15.654,46 eura, za nabavu kanti za odvajanje otpada izdvaja se 15.995,42 eura, za sanaciju deponija 19.908,42 eura, dok je za odlagalište otpada izdvojeno 29.199,02 eura.

Naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada planirane su u iznosu od 19.908,42 eura, za spremnike za odvajanje otpada se izdvaja 6.636,14 eura, a za reciklažno dvorište 66.361,40 eura.

Za solarno postrojenje planiran je iznos od 16.590,35 eura, a za modernizaciju javne rasvjete 13.272,28 eura.

Ponovno smo izdvojili za polupodzemne spremnike i to ukupno 4.962,68 eura, za Zeleni otok planiran je iznos od 19.908,42 eura, a za pametne spremnike s prešom 27.871,79 eura.

Jedan od novih projekata u 2024. godini je postavljanje punionice za punjenje električnih automobila, a za isto je izdvojeno 94.500,00 eura. Također, 32.500,00 eura je izdvojeno za smjernice za praćenje i analizu onečišćenja zraka.

 

Program 1005 Upravljanje imovinom - 1.265.266,02 eura

Za održavanje zgrada u Općinskom vlasništvu izdvaja se 16.590,34 eura, za spomenike 41.544,56 eura, a za obnovu objekata na prostoru Općine Sv. Filip i Jakov 106.853,47 eura.

Nastavlja se izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Cvitić Turanj, a za isto je planiran iznos od 12.290,60 eura. Također, za poslovne zgrade je izdvojeno 491.074,39 eura. 

Za dječji vrtić Cvitak u Raštanima Gornjim planira se izdvojiti 23.590,35 eura, za rekonstrukciju zgrade Općine 1.327,23 eura, za Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Filip i Jakov 15.000,00 eura, za obnovu i uređenje kule – zgrada Na vr' sela TIC 66.361,40 eura, dok se za novu zgradu Općine – Stara škola planira izdvojiti 410.633,68 eura. Za uređenje zgrade na k.č. br. 167 iz proračuna je izdvojeno ukupno 80.000,00 eura.

 

Program 1006 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje - 115.930,70 eura

Općina Sv. Filip i Jakov je iz proračuna ponovo izdvojila za stipendije studentima s prebivališta na području Općine, a za navedeno je planiran iznos od 33.180,70 eura. 

Za sufinanciranje produženog boravka i prehrane izdvaja se 21.000,00 eura, za Leasing za školski automobil 4.500,00 eura, a za ulaganje u škole 57.250,00 eura. 

 

Program 1007 Razvoj sporta i rekreacije - 584.569,56 eura

U proračun za 2024. godinu uvrštena su sredstva i za tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama i to u iznosu od 87.261,44 eura, za sportsko ljeto planira se utrošiti 12.654,46 eura, za sportska igrališta je izdvojeno 68.089,12 eura, za dječja igrališta 27.871,79 eura, a za biciklističku stazu uz D8 73.052,49 eura.

Za tematske i poučne staze na Otoku Babcu planirano je 66.089,12 eura, a za park šuma u naselju Sv. Filip i Jakov 110.000,00 eura. 

Nov projekat u 2024. godini je i izgradnja i opremanje montažne tribine nogometnog igrališta u naselju Raštane Gornje, te se za isto planira utrošiti 132.915,00 eura. Također, ponovno izdvajamo za lovačke domove i to 6.636,14 eura.

 

Program 1008 Promicanje kulture - 441.496,67 eura 

Za tekuće donacije kulturnim društvima i udrugama izdvajamo 54.800,00 eura, za kulturno ljeto 67.471,30 eura, za kulturne manifestacije 42.517,09 eura, a za Božićna događanja 77.208,18 eura. 

Ponovno sufinanciramo kino projekcije te smo za iste izdvojili 5.308,91 eura, a za obnovu kule Fortica i popratni turistički sadržaje – Otok Babac planiran je iznos od 63.815,93 eura.

Također nastavlja se sanacija sanitarnog čvora u kinu, a za koju se planira izdvojiti 15.926,74 eura, nastavlja se i rekonstrukcija i opremanje društveno-kulturnog centra Stara škola u iznosu od 23.981,68 eura, a za solarne panele i ulaganja na kino dvorani 39.816,84 eura. Za mobilno kino Općina planira utrošiti 22.300,00 eura, a za monografiju Općine Sveti Filip i Jakov 28.350,00 eura. 

 

Program 1009 Poticanje razvoja turizma - 1.294.552,84 eura 

Financiramo Turističku zajednicu u iznosu od 62.963,37 eura, za razvoj širokopojasnog interneta je izdvojeno 104.242,47 eura, za sanitarne objekte 16.990,84 eura, za uređenje plaže Morovička u naselju Turanj (III. faza) 246.669,98 eura, a za plažu Iza Banja 154.816,84 eura.

Za odmorište Otok ljubavi iz proračuna je izdvojeno 99.542,11 eura, za putnički brod 101.327,23 eura, dok je najveći planiran iznos u ovom programu izdvojen za Interpretacijski centar Klapskog pjevanja Sv. Filip i Jakov i to 478.000,00 eura. Također, za opremu za turizam planiran je iznos od 30.000,00 eura. 

 

Program 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja - 387.409,35 eura

Za organizaciju i provođenje zaštite i spašavanja je iz proračuna izdvojeno ukupno 387.409,35 eura, od toga za spašavanje 1.400,00 eura, za protupožarnu zaštitu 150.000,00 eura, za civilnu zaštitu 12.329,46 eura, za pomoć potresom pogođenim područjima 2.524,40 eura.

Za pomoć Ukrajini planirano je 3.155,49 eura, za Leasing za kombi vozilo – DVD 18.000,00 eura, a za zgradu Vatrogasnog doma 200.000,00 eura.

 

Program 1011 Socijalna skrb - 9.303.279,01 eura

Pomoć i potporu našim stanovnicima pružamo kroz provedbu Programa Socijalne skrbi, te je za sufinanciranje socijalne skrbi izdvojeno 35.569,71 eura, za pomoć u kući 55.259,25 eura, za naknade za novorođenu djecu 26.544,56 eura, a za božićnice umirovljenicima 25.217,33 eura.

Jedan od većih novih projekata planiranih u 2024. godini je svakako izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov, te je za isto je planiran iznos od 8.056.026,75 eura. Također, za Centar za pružanje usluga u zajednici Zaželi bolji život se izdvaja 633.161,41 eura, za lift za osobe sa invaliditetom na plaži 30.000,00 eura, a za program Zaželi – Sveti Fili i Jakov 403.500,00 eura.

 

Program 1012 Zdravstvo - 59.459,83 eura

Za zaštitu od zaraznih bolesti planirano je 19.908,42 eura, za tekuće donacije zdravstvenim ustanovama 18.315,75 eura, a za zaštitu životinja 21.235,66 eura.

 

Program 1013 Predškolski odgoj - 336.450,38  eura

Kako bi smo se pobrinuli za našu djecu i najmlađe, iz proračuna su izdvojena sredstava za rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Cvitić u naselju Turanj i to u iznosu od 238.153,09 eura, za izgradnju vrtića u Svetom Filipu i Jakovu izdvojeno je 85.297,29 eura, a za projektiranje i rekonstrukciju zgrade za vrtić Raštane Gornje planira se izdvojiti 13.000,00 eura.

 

Program 1015 Razvoj i sigurnost prometa - 288.445,82 eura

Prometno redarstvo planirano je u iznosu od 9.299,75 eura, za prijevoz Zadar-Veterinci-Biograd 24.708,67 eura, za autobusni kolodvor i podhodnik 60.000,00 eura, dok je za izgradnju i uređenje parkirališta izdvojeno 85.250,00 eura.

Također, ulažemo i u autobusne stanice i to 59.283,63 eura, a važna nam je i sigurnost na cestama pa je za istu izdvojeno 29.995,35 eura.


Program 1017 Program javnih potreba - 142.158,25 eura

Za razna sufinanciranja je Općina Sv. Filip i Jakov izdvojila ukupno 42.910,67 eura, a za donacije 53.462,24 eura. Za radio BnM planirano je 40.000,00 eura, dok se za LAG Laura i LAGUR Lostura izdvaja 5.785,34 eura.

 

Program 1018 Prostorno planiranje i uređenje - 1.035.549,41 eura

Općina Sv. Filip i Jakov je iz proračuna izdvojila sredstva vezana za prostorno planiranje i uređenje, a od toga za:

•    Redovne usluge 27.075,45 eura,
•    Projektnu dokumentaciju 246.338,16 eura,
•    Zemljišta 226.956,01 eura,
•    Luke 13.272,28 eura,
•    Rabatin – poticajnu stanogradnju 286.170,80 eura,
•    Društveno poslovnu zonu u Sikovu 5.308,91 eura, 
•    Uređenje vidikovca Crni krug i uspostavu staza 11.933,75 eura,
•    Višenamjensku dvoranu u Sikovu 105.000,00 eura,
•    Strategiju zelene urbane obnove 26.544,56 eura,
•    Sređivanje zemljišnih knjiga 86.949,49 eura.

  

Program 1019 Jačanje gospodarstva - 330.205,53 eura

Za Zonu zanatskih i servisnih djelatnosti izdvaja se 209.277,28 eura, a za izgradnju i opremanje Poduzetničkog akceleratora Općine Sveti Filip i Jakov 120.928,25 eura. 

 

GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ
Program 1000 Predškolski odgoj - 1.024.572,00 eura

Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića izdvaja se 1.020.572,00  eura, od toga 771.000,00 eura za rashode za zaposlene, 228.500,00 eura za materijalne rashode, 1.500,00 eura za financijske rashode i 16.572,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Za opremu se izdvaja 2.000,00 eura, dok je za uredsku opremu i namještaj planiran iznos od 2.000,00 eura. 


GLAVA 00103 VLASTITI POGON
Program 1000 Vlastiti pogon - 589.741,44 eura

Za financiranje redovnih aktivnosti Vlastitog pogona izdvaja se 509.360,52 eura, za opremu 40.472,50 eura, za teretno vozilo s podiznom platformom planira se izdvojiti 19.908,42 eura, a za traktor s opremom 20.000,00 eura.

 

Program 1001 Komunalni poslovi - 406.889,50 eura

Za obavljanje komunalnih poslova Općina Sv. Filip i Jakov je iz proračuna izdvojila 406.889,50 eura, od toga za:

•    Održavanje javnih površina 96.946,05 eura, 
•    Održavanje poljskih puteva 95.228,61 eura,
•    Održavanje objekata 72.869,46 eura,
•    Održavanje postrojenje i opreme 42.028,54 eura,
•    Komunalnu opremu i vozila 39.816,84 eura,
•    Traktor i kombinirku 10.000,00 eura,
•    Izvanredno održavanje – hitne intervencije 50.000,00 eura.

   

Program 1002 Komunalna infrastruktura - 306.589,69 eura

Održavanje javne rasvjete na području Općine planirano je u iznosu od 69.679,47 eura, a održavanje cesta u iznosu od 236.910,22 eura.


Program 1003 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost - 39.816,84 eura

Za održavanje deponija je iz proračuna izdvojeno 39.816,84 eura.

 

Program 1004 Upravljanja imovinom - 36.057,14 eura

Za održavanje zgrada izdvaja se 18.913,00 eura, a za održavanje groblja 17.144,14 eura. 

 

Program 1005 Poticanje razvoja turizma - 579.086,34 eura

Održavanje plaža je planirano u iznosu od 159.348,34 eura, za višegodišnje nasade izdvaja se 13.304,33 eura, dok je uređenje obalnog područja planirano u iznosu od 406.433,67 eura.

 

GLAVA 00104 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Program 1000 Centar za pružanje usluga u zajednici – 1.500,00 eura

Za administrativne troškove Centra za pružanje usluga u zajednici je iz proračuna izdvojeno ukupno 1.500,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.