Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani, 

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnim predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-svfilipjakov.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Filip i Jakov prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Vodič za građane“.

U 2023. godini nastavljamo ulagati u projekte čija provedba doprinosi rastu i razvoju naše Općine. Osim svakodnevnih održavanja nerazvrstanih cesta, nogostupa, javnih i zelenih površina, trgova, igrališta, groblja, mrtvačnica, javne rasvjete, vodovoda i kanalizacije, nastavljamo i s realiziranjem prošlogodišnjih infrastrukturnih projekata kao što su izgradnja reciklažnog dvorišta i modernizacija javne rasvjete. Sanacija kolnika i nogostupa na lokalnoj cesti L36139 – Put primorja jedan je od većih i značajnijih projekata u novoj godini, a za isti je izdvojeno ukupno 809.609,13 eura. 

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu. Osim edukativnih aktivnosti kojima želimo ukazati na važnost odvajanja i zbrinjavanja otpada, izdvojili smo i za implementaciju polupodzemnih spremnika, za pametne spremnike s prešom i za Zelene otoke. Nastavljamo sanirati deponije, ali i promicati energetsku učinkovitost Općine. Također, ulažemo i u kvalitetan i siguran promet i u cestovnu infrastrukturu naše Općine. 

Iz proračuna su također izdvojena sredstava za obnovu kule ''Fortica''. Općina Sv. Filip i Jakov prijavila se za financiranje Programa razvoja otoka, kroz koji namjerava sanirati i zaštiti ostatke bastiona kao dijela utvrđenog ljetnikovca obitelji de Soppe, a sve u cilju unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti društvene i turističke infrastrukture te u svrhu promocije kulturne baštine Općine. 

Ulaganje u odgoj i obrazovanje naše djece i mladih iznimno nam je bitno stoga smo dio sredstava iz proračuna izdvojili za stipendije redovnim studentima s prebivalištem na području naše Općine koji ispunjavaju tražene uvijete, a nastavljamo i sa sufinanciranjem prehrane i produženog boravka djece u Osnovnoj školi Sv. Filip i Jakov. Također, dio novca smo izdvojili za rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Cvitić u naselju Turanj.

Želimo da naša Općina bude mjesto ugodno za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece, stoga kroz dodjele jednokratnih novčanih naknada nastojimo pomoći roditeljima novorođenčadi, a našim najmlađim želimo osigurati preduvjete za mirno i stabilno djetinjstvo. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja dodjelom raznih pomoći želimo osigurati što lakši i kvalitetniji život, a u planu nam je i postavljanje platforme za osobe s invaliditetom na plaži ''Iza banja'' kako bi smo našim ranjivijim skupinama olakšali boravak na plaži. 

Povijest i kultura naše Općine vrlo nam je važna, zato želimo nastaviti ulagati u rast i razvoj udruga i zajednica koje djeluju našem području i zbog kojih smo to što jesmo. Također, nastavljamo poticati aktivnost naših mještana ulaganjem u sport i rekreaciju,  sufinanciramo kino projekcije te sudjelujemo u održavanju manifestacija. Nadamo se kako će naša podrška doprinijeti njihovom danjem razvitku.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Sveti Filip i Jakov da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš Načelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Filip i Jakov za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Filip i Jakov kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. 

Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 10.353.343,95 0
Prihodi od poreza 4.525.939,49 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.564.001,23 0
Prihodi od imovine 471.647,67 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.678.941,63 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 99.541,65 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 13.272,28 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.656.363,21 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.523.640,40 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 132.722,81 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu planirani su u iznosu od 13.009.707,16 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.353.343,95 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.525.939,49 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.564.001,23 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 471.647,67 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.678.941,63 eura 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 99.541,65 eura, 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 13.272,28 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.656.363,21 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.523.640,40 eura,

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 132.722,81 eura.

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 5.782.765,44 0
Rashodi za zaposlene 1.307.447,94 0
Materijalni rashodi 2.587.251,30 0
Financijski rashodi 84.278,74 0
Subvencije 124.970,07 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 559.891,15 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 127.493,52 0
Ostali rashodi 991.432,72 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.556.475,81 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 201.075,05 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.087.300,68 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 268.100,07 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 408.122,62 0
Izdaci za dane zajmove i depozite 663,61 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 407.459,01 0
Vlastiti izvori 262.343,29 0
Dio viška/manjka iz prethodnih godina 262.343,29 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu planirani su u iznosu od 13.009.707,16 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu planirani u iznosu od 5.782.765,44 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.307.447,94 eura,

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.587.251,30 eura, 

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 84.278,75 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 124.970,07 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 559.891,15 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 127.493,51 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu 991.432,72 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.556.475,81 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 201.075,05 eura, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.087.300,69 eura, 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 268.100,07 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 408.122,62 eura, od toga: 

1. Izdaci za dane zajmove i depozite planirani u iznosu od 663,61 eura,

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 407.459,01 eura. 

 

Vlastiti izvori 

Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u planiranom razdoblju planiram u iznosu od 262.343,29 eura. 

 

PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 12.747.363,87 EURA

 

Program 1000 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 1.549.684,75 eura

1. Za financiranje redovnih djelatnosti općinskih tijela planirano je 855.743,57 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 379.056,34 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 463.414,95 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 13.272,28 eura,

2. Za obilježavanje Dana općine, spomendana i obljetnica planirano je 30.526,24 eura za materijalne rashode,

3. Za suradnju s Gradovima prijatelja planirano je 7.963,37 eura za materijalne rashode,

4. Za financijske poslove planirano je 490.410,76 eura, od toga:

• Izdaci za dane zajmove i depozite planirani u iznosu od 663,61 eura, 

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu 407.459,01 eura,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 82.288,14 eura, 

5. Za osnivanje trgovačkog društva Rogovo d.o.o. planirano je 132.722,80 eura, od toga:

• Subvencije planirane u iznosu od 66.361,40 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 66.361,40 eura, 

6. Za opremu planirano je 32.318,01 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1002 Komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 2.251.962,51 eura

1. Za opskrbu električnom energijom planirano je 88.924,28 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 79.633,68 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.290,60 eura, 

2. Za sufinanciranje asfaltiranja županijskih cesta planirano je 1.327,23 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 

3. Za opskrbu električnom energijom - javnu rasvjetu planirano je 92.905,97 eura za materijalne rashode,

4. Za javnu rasvjetu planirano je 106.178,25 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za odvodnju oborinskih voda planirano je 106.443,70 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za mrtvačnice planirano je 9.954,21 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

7. Za groblja planirano je 232.928,53 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

8. Za nerazvrstane ceste planirano je 79.633,68 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

9. Za trgove planirano je 5.673,90 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

10. Za nogostup planirano je 63.043,33 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

11. Za Luku otvorenu za javni promet lokalnog značenja planirano je 199.084,21 eura, od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 132.722,81 eura;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 66.361,40 eura,

12. Za probijanje/uređenje/sanaciju poljskih puteva planirano je 82.288,14 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

13. Za probijanje/uređenje/sanaciju šumskih područja planirano je 79.633,68 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

14. Za rekonstrukciju ispraćajne dvorane u naselju Sv. Filip i Jakov planirano je 99.132,21 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.517,16 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 95.615,05 eura,

15. Za pristupnu cestu LN Sv. Petar planirano je 119.450,53 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

16. Za izgradnju javne infrastrukture za unapređenje turističke ponude Sv. Filip i Jakova planirano je 74.424,31 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 46.552,52 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 27.871,79 eura,

17. Za sanaciju kolnika i nogostupa L36139 – Put primorja planirano je 809.609,13 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.272,28 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 796.336,85 eura,

18. Za tržnicu Sveti Filip i Jakov planirano je 1.327,22 eura za materijalne rashode.

 

Program 1003 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planiran u iznosu od 646.360,07 eura

1. Za sustav navodnjavanja Vransko polje planirano je 6.636,14 eura za ostale rashode,

2. Za opskrbu vodom planirano je 33.180,70 eura za materijalne rashode,

3. Za opskrbu vodom na plažama – tuševi planirano je 33.180,70 eura za materijalne rashode,

4. Za vodovod planirano je 278.717,90 eura, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 265.445,62 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.272,28 eura, 

5. Za kanalizaciju planirano je 294.644,63 eura, od toga:

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 25.217,33 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 269.427,30 eura. 

 

Program 1004 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirana u iznosu od 251.974,25 eura

1. Za edukativno informativne aktivnosti o odvajanju i zbrinjavanju otpada planirano je 2.654,46 eura za materijalne rashode,

2. Za nabavu kanti za odvajanje otpada planirano je 995,42 eura za materijalne rashode,

3. Za sanaciju deponija planirano je 19.908,42 eura za materijalne rashode,

4. Za odlagalište otpada planirano je 29.199,02 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

5. Za naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada planirano je 19.908,42 eura za ostale rashode, 

6. Za spremnike za odvajanje otpada planirano je 6.636,14 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

7. Za reciklažno dvorište planirano je 66.361,40 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 

8. Za solarno postrojenje planirano je 16.590,35 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.318,07 eura, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 13.272,28 eura,

9. Za modernizaciju javne rasvjete planirano je 13.272,28 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

10. Za polupodzemne spremnike planirano je 28.668,13 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.981,68 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.404,54 eura, 

11. Za ''Zeleni otok'' planirano je 19.908,42 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

12. Za Pametne spremnike sa prešom planirano je 27.871,79 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1005 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.135.642,68 eura

1. Za održavanje zgrada planirano je 16.590,34 eura za materijalne rashode,

2. Za spomenike planirano je 26.544,56 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za obnovu objekata na prostoru Općine Sveti Filip i Jakov planirano je 31.853,47 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.636,14 eura, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 25.217,33 eura, 

4. Za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića „Cvitić“ Turanj planirano je 9.290,60 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za Centar za pružanje usluga u zajednici ''Zaželi bolji život'' planirano je 54.748,16 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 41.475,88 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u  iznosu od 13.272,28 eura. 

6. Za poslovne zgrade planirano je 491.074,39 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 26.544,56 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 464.529,83 eura, 

7. Za dječji vrtić Cvitak u Raštanima Gornjim planirano je 16.590,35 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

8. Za rekonstrukciju Zgrade Općine planirano je 1.327,23 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

9. Za Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Filip i Jakov planirano je 92.905,97 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.272,28 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 79.633,69 eura, 

10. Za obnovu i uređenje kule – TIC planirano je 66.361,40 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

11. Za novu Zgradu Općine planirano je 79.633,68 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

12. Za izgradnju vrtića u Sv. Filip i Jakovu planirano je 80.297,29 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

13. Za rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Cvitić u naselju Turanj planirano je 168.425,24 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 14.466,78 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 153.958,46 eura. 

 

Program 1006 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 83.615,37 eura

1.        Za stipendije planirano je 33.180,70 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

2.        Za sufinanciranje produženog boravka i prehrane planirano je 6.636,14 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

3.        Za ulaganje u škole planirano je 43.798,53 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

 

Program 1007 Razvoj sporta i rekreacije planiran u iznosu od 376.507,37 eura

1. Za tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama planirano je 62.114,25 eura za ostale rashode,

2. Za sportsko ljeto planirano je 2.654,46 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za sportska igrališta planirano je 53.089,12 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za dječja igrališta planirano je 27.871,79 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za biciklističku stazu uz D8 planirano je 61.052,49 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.327,23 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 59.725,26 eura, 

6. Za tematske i poučne staze na Otoku Babcu planirano je 53.089,12 eura, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 19.908,42 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.180,70 eura, 

7. Za park šuma u naselju Sveti Filip i Jakov planirano je 110.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

8. Za lovačke domove planirano je 6.636,14 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

Program 1008 Promicanje kulture planirano u iznosu od 316.543,73 eura

1. Za tekuće donacije kulturnim društvima i udrugama planirano je 39.816,85 eura za ostale rashode,

2. Za kulturno ljeto planirano je 42.471,30 eura za materijalne rashode, 

3. Za kulturne manifestacije planirano je 32.517,09 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 12.608,67 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.636,14 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.272,28 eura,

4. Za Božićna događanja planirano je 27.208,18 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.935,90 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.272,28 eura, 

5. Za sufinanciranje kino projekcija planirano je 5.308,91 eura za materijalne rashode, 

6. Za obnovu kule ''Fortica'' i popratni turistički sadržaj – Otok Babac planirano je 61.715,93 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.123,56 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 59.592,37 eura,

7. Za sanaciju sanitarnog čvora u kinu planirano je 15.926,74 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

8. Za rekonstrukciju i opremanje društveno – kulturnog centra Stara škola planirano je 51.761,89 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.945,05 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 39.816,84 eura, 

9. Za solarne panele i ulaganja na kino dvorani planirano je 39.816,84 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 26.544,56 eura, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani i iznosu od 13.272,28 eura. 

 

Program 1009 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 1.638.567,25 eura

1. Za financiranje Turističke zajednice planirano je 47.780,21 eura, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.963,37 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 39.816,84 eura,

2. Za razvoj širokopojasnog interneta planirano je 266.772,84 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.327,23 eura,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 265.445,61 eura,

3. Za sanitarne objekte planirano je 1.990,84 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za uređenje plaže „Morovička“ u naselju Turanj, 3. faza planirano je 216.669,98 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.636,14 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 210.033,84 eura, 

5. Za plažu „Iza Banja“ planirano je 474.484,04 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.272,28 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 461.211,76 eura,

6. Za odmorište „Otok ljubavi“ planirano je 99.542,11 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

7. Za putnički brod planirano je 101.327,23 eura za materijalne rashode,

8. Za interpretacijski centar Klapskog pjevanja Sv. Filip i Jakov planirano je 430.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 117.718,49 eura

1. Za spašavanje planirano je 1.526,31 eura za ostale rashode,

2. Za protupožarnu zaštitu planirano je 100.000,00 eura za ostale rashode,

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 10.219,65 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 265,44 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.981,69 eura, 

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 3.981,68 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.327,23 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 663,61 eura, 

4. Za pomoć potresom pogođenim područjima planirano je 2.654,46 eura za ostale rashode,

5. Za pomoć Ukrajini planirano je 3.318,07 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. 

 

Program 1011 Socijalna skrb planirana u iznosu od 196.668,59 eura

1. Za sufinanciranje socijalne skrbi planirano je 35.569,71 eura, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 35.171,54 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 398,17 eura,

2. Za pomoć u kući planirano je 46.930,79 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.361,54 eura,

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 79,63 eura. 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 38.489,62 eura, 

3. Za naknadu za novorođenu djecu planirano je 26.544,56 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

4. Za božićnice – umirovljenicima planirano je 25.217,33 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

5. Za platformu za osobe s invaliditetom na plaži ''Iza banja'' planirano je 33.014,13 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za program ''Zaželi'' – Sv. Filip i Jakov – faza III planirano je 29.392,07 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 23.154,09 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.237,98 eura. 

 

Program 1012 Zdravstvo planirano u iznosu od 59.459,83 eura

1. Za zaštitu od zaraznih bolesti planirano je 19.908,42 eura za materijalne rashode,

2. Za tekuće donacije zdravstvenim ustanovama planirano je 18.315,75 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

3. Za zaštitu životinja planirano je 21.235,66 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.945,06 eura,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.654,46 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.636,14 eura.

 

Program 1015 Razvoj i sigurnost prometa planiran u iznosu od 183.157,47 eura

1. Za prometno redarstvo planirano je 7.299,75 eura za materijalne rashode, 

2. Za prijevoz Zadar-Veterinci-Biograd planirano je 12.608,67 eura za subvencije,

3. Za autobusni kolodvor i pothodnik planirano je 59.061,65 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 46.452,98 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.608,67 eura, 

4. Za autobusne stanice planirano je 19.908,42 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za sustav parkinga planirano je 54.283,63 eura , od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 41.011,35 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.272,28 eura, 

6. Za sigurnost na cestama planirano je 29.995,35 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.981,68 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 26.013,67 eura. 

 

Program 1017 Program javnih potreba planiran u iznosu od 151.879,58 eura

1. Za sufinanciranja planirano je 37.892,35 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

2. Za donacije planirano je 54.947,23 eura za ostale rashode,

3. Za radio BNM planirano je 46.000,00 eura za subvencije,

4. Za LAG Laura i LAGUR Lostura planirano je 3.185,34 eura za materijalne rashode,

5. Za zvonik i crkvu Sikovo planirano je 9.854,66 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.891,30 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.963,36 eura. 

 

Program 1018 Prostorno planiranje i uređenje planirano u iznosu od 1.373.486,43 eura 

1. Za redovne usluge planirano je 27.075,45 eura za materijalne rashode,

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 216.338,16 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za zemljište planirano je 226.956,01 eura, od toga: 

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 88.260,67 eura, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 138.695,34 eura,

4. Za Luke planirano je 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za Rabatin – poticajnu stanogradnju planirano je 256.170,80 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 17.253,97 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 201.090,83 eura, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 37.826,00 eura, 

6. Za društveno poslovnu zonu u Sikovu planirano je 5.308,91 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

7. Za Zonu zanatskih i servisnih djelatnosti planirano je 202.402,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

8. Za uređenje vidikovca „Crni krug“ i uspostavu staza planirano je 11.933,75 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.654,46 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.279,29 eura, 

9. Za izgradnju i opremanje poduzetničkog akceleratora Općine Sv. Filip i Jakov planirano je 106.178,25 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

10. Za višenamjensku dvoranu u Sikovu planirano je 212.356,49 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

11. Za Strategiju zelene urbane obnove planirano je 26.544,56 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

12. Za sređivanje zemljišnih knjiga planirano je 68.949,49 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 45.723,00 eura, 

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 17.917,57 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.308,92 eura.

 

DJEČJI VRTIĆ „CVIT“ PLANIRANO U IZNOSU OD 805.627,33 EURA

 

Program 1000 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 805.627,33 eura

1. Za redovnu djelatnost planirano je 801.645,33 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 603.691,30 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu do 190.655,03 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.327,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.972,00 eura, 

2. Za opremu planirano je 3.982,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

 

VLASTITI POGON PLANIRAN U IZNOSU OD 1.607.180,95 EURA

 

Program 1000 Vlastiti pogon planiran u iznosu od 673.741,44 eura

1. Za financiranje redovnih aktivnosti planirano je 443.360,52 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 301.280,77 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 142.079,75 eura, 

2. Za opremu je planirano 20.472,50 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za teretno vozilo s podiznom platformom planirano je 19.908,42 eura za materijalne rashode, 

4. Za čistilicu javnih površina planirano je 90.000,00 eura za materijalne rashode

5. Za traktor sa opremom planirano je 100.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1001 Komunalni poslovi planirani u iznosu od 284.889,50 eura

1. Za održavanje javnih površina planirano je 76.946,05 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje poljskih puteva planirano je 95.228,61 eura za materijalne rashode,

3. Za održavanje objekata planirano je 42.869,46 eura za materijalne rashode,

4. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 30.028,54 eura za materijalne rashode, 

5. Za komunalnu opremu i vozila planirano je 39.816,84 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.180,70 eura,

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 6.636,14 eura.

 

Program 1002 Komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 306.589,69 eura

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 69.679,47 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje cesta planirano je 236.910,22 eura za materijalne rashode.

 

Program 1003 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirana u iznosu od 39.816,84 eura

Za održavanje deponija planirano je 39.816,84 eura za materijalne rashode.

 

Program 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 31.057,14 eura

1. Za održavanje zgrada planirano je 18.913,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje groblja planirano je 12.144,14 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 271.086,34 eura

1. Za održavanje plaža planirano je 132.059,20 eura za materijalne rashode, 

2. Za višegodišnje nasade planirano je 6.304,33 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za uređenje obalnog područja Općine planirano je 132.722,81 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

ZA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PLANIRANO JE 1.327,22 EURA

 

Program 1000 Centar za pružanje usluga u zajednici planiran u iznosu od 1.327,22 eura

Za administrativne troškove planirano je 1.327,22 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5663,61 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 663,61 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!