Proračun Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu


Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sveti Đurđ prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sveti Đurđ bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.sveti-djurdj.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Plan nam je i u 2023. godini izdvojiti dio sredstava za građenje i održavanje građevina i uređaja komunalne infrastrukture, pa tako brinemo o čistoći javnih i zelenih površina, održavamo javnu rasvjetu i nerazvrstane ceste. Osigurali smo sredstva za nastavak izgradnje pješačko biciklističke staze po naseljima Općine, sufinanciranje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ludbreg, izgradnju solarne centrale javnih objekata, izgradnju šetnice uz rijeku Plitvice, energetsku obnovu društvenih domova, izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, uređenje poslovne zone Sv.Đurđ – Hrženica, opremanje dječjih igrališta te nastavak izgradnje kružnog toka u Hrženici.

I u ovoj godini fokus zadržavamo na poticanju daljnjeg razvoja poljoprivrede, gospodarstva i poduzetništva kroz isplatu novčanih potpora.

Želimo omogućiti svim mladima jednake uvjete za obrazovanje i potaknuti ih na što veći trud i zalaganje, zato nastavljamo i sa sufinanciranjem osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te sa stipendiranjem studenata, sufinanciramo i nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola i sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola.

Demografskim mjerama na području Općine nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece i ove godine osiguravaju jednokratna novčana sredstva. Također, pomažemo  mladim obiteljima sufinanciranjem izgradnje stambenog prostora.

Proračunom su naravno obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Osigurana su sredstva za isplatu pomoći u novcu, pomoći za ogrjev i pomoći umirovljenicima.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Volimo svoju općinu, zavičaj, običaje i ljude i svaki dan svoje napore ulažemo u nadi da će polučiti uspjeh i napredak za sve stanovnike naše zajednice.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 

 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Đurđ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 

prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 

2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po 

organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Sveti Đurđ je Dječji vrtić Suncokret Sveti Đurđ. 

Zakoni i sankcije

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi  (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.654.057,99  0
Prihodi od poreza 506.735,68  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 800.053,09  0
Prihodi od imovine 172.738,74  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 163.381,78  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.636,13  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.512,58  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 24.951,87  0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.043,45  0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 19.908,42  0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi i primici Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.679.009,87  eura

PRIHODI I PRIMICI 1.679.009,87

Prihodi poslovanja Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.654.057,99 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 506.735,68 eura, pomoći planirane u iznosu od 800.053,09 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 172.738,74 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 163.381,77 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 6.636,13 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 4.512,58 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 24.951,88 eura (prihodi od prodaje neproizvedene imovine 5.043,46 eura i prihodi od prodaje proizvedene imovine 19.908,42 eura). 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.353.490,22  0
Rashodi za zaposlene 179.972,11  0
Rashodi za zaposlene - dječji vrtić Suncokret 183.873,71  0
Materijalni rashodi 520.353,45  0
Materijalni rashodi - dječji vrtić Suncokret 88.526,13  0
Financijski rashodi 5.972,53  0
Financijski rashodi - dječji vrtić Suncokret 2.654,46  0
Subvencije 21.235,65  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 125.423,05  0
Ostali rashodi 225.479,13  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 614.815,49  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.636,14  0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 605.524,89  0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - dječji vrtić Suncokret 2.654,46  0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.968.305,71 eura.

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.340.490,22 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 179.972,12 eura, od toga;

2. Rashodi za zaposlene – dječji vrtić „SUNCOKRET“ planirani u iznosu od 183.873,71 eura;

3. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 520.353,45 eura;

4. Materijalni rashodi – dječji vrtić „SUNCOKRET“ – planirani u iznosu od 88.526,12 eura;

5. Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.972,53 eura;

6. Financijski rashodi-dječji vrtić „Suncokret“ planirani u iznosu od 2.654,46 eura;

7. Subvencije planirane u iznosu od 21.235,65 eura;

8. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 125.423,05 eura;

9. Ostali rashodi planirani u iznosu od 225.479,13 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 614.815,49 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.636,14 eura ;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 605.524,89 eura;

3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-dječji vrtić „Suncokret“ planirani u iznosu od 2.654,46 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 15.422,39 EURA

GLAVA 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 15.422,39 EURA

 

Program 1001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 15.422,39 eura.

Sredstva za rad Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 11.945,05 eura (materijalni rashodi – ostali nespomenuti rashodi poslovanja) sredstva za financiranje političkih stranaka planirana su u iznosu od 3.477,34 eura (ostali rashodi – tekuće donacije).

 

RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.952.883,40 EURA

GLAVA 002 01 URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 23.890,11 EURA

 

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 355.829,85 eura.

Za proračunsku pričuvu planirano je 6.636,14 eura ( ostali rashodi – kazne, penali i naknade štete), a za promidžbu Općine i ostale manifestacije – Dan Općine, planirano je 17.253,97 eura ( materijalni rashodi – ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

 

GLAVA 002 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.541.087,91 EURA

Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 300.086,27 eura (Plaće, plaće – javni radovi, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sufinanciranje rada ordinacije opće medicine – hladni pogon, ostali financijski rashodi, tekuće donacije – sufinanciranje komunalnog redara, tekuće donacije – sufinanciranje jednodnevnih izleta).

Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 31.853,47 eura (materijalna imovina, materijalna imovina – kupnja građevinskog zemljišta -Sesvete, građevinski objekti – stanovi, postrojenja i oprema, postrojenja i oprema – računalna oprema).

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 96.224,04 eura.

U ovom programu planiraju se sredstava za održavanje javne rasvjete u iznosu od 7.963,37 eura, za održavanje javnih površina planirano je 13.272,28 eura, za uređenje staze i ograde na mjesnom groblju Sveti Đurđ planirano je 9.290,60 eura, za uređenje staze i ograde na mjesnom groblju Struga planirano je 3.981,68 eura, za uređenje staze i ograde na mjesnom groblju Hrženica planirano je 3.981,68 eura, za uređenje staze i ograde na mjesnom groblju Sesvete Ludbreške planirano je 3.981,68 eura, za gorivo i energiju, komunikacije planirano je 39.816,84 eura, za opskrbu vodom planirano je 4.645,29 eura i za nabavu strojeva -kosilica planirano je 9.290,60 eura.

      

Program 1004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 29.862,63 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za zaštitu okoliša, za odvoz smeća planirano je 5.972,52 eura, za sanaciju divljih odlagališta otpada planirano je 7.963,37 eura, za veterinarske usluge planirano je 6.636,14 eura i za usluge deratizacije i dezinsekcije planirano je 9.290,60 eura.

 

Program 1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 198.102,52 eura

Ovim programom za geodetsko-katastarske usluge planira se izdvojiti 6.636,14 eura, za uređenje prostora -financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta planirano je 13.272,28 eura, za izmjene i dopune prostornog plana Općine Sveti Đurđ planirano je 9.290,60 eura, za održavanje i uređenje građevinskih objekata (društveni dom, grobna kuća i prostorije udruga) – mjesni odbor Hrženica planirano je 13.272,28 eura, za održavanje i uređenje društvenog doma, grobne kuće i prostorija udruga– mjesni odbor Sveti Đurđ planirano je 13.272,28 eura, za održavanje i uređenje društvenog doma, grobne kuće i prostorija udruga – mjesni odbor Struga planirano je 9.290,60 eura, za održavanje i uređenje građevinskih objekata (društveni dom, grobna kuća i prostorije udruga ) – mjesni odbor Sesvete Ludbreške planirano je 13.272,28 eura, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Karlovec Ludbreški planirano je 13.272,28 eura, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Luka L. planirano je 13.272,28 eura, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Priles planirano je 9.290,60 eura, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Komarica Ludbreška planirano je 6.636,14 eura, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Obrankovec planirano je 6.636,14 eura, za održavanje i uređenje poslovnog prostora u zgradi Općine planirano je 19.908,42 eura, za subvencioniranje ugradnje malih solarnih elektrana na krovove obiteljskih kuća planirano je 13.272,28 eura, za zimsko održavanje cesta planirano je 1.327,22 eura, za uređenje kanala u Strugi i Karlovcu Ludbreškom (projekt i sufinan.radova) planirano je 13.272,28 eura i za održavanje nerazvrstanih cesta – šljunčanje poljskih puteva planirano je 19.908,42 eura i uređenje zapuštenih objekata po naseljima 3.000,00 eura.

 

Program 1006 Razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 21.235,65 eura

Za potpore i razvoj poljoprivrede kroz subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirano je 21.235,65 eura. 

 

Program 1007 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 457.857,01 eura

Za program izgradnje objekata komunalne infrastrukture izdvojeno je 457.857,01 eura, od toga za uređenje parkirališta planirano je 13.272,28 eura, za izgradnju pješačko-biciklističke staze po naseljima Općine uz lokalne i županijske ceste planirano je 72.997,54 eura (MO Komarnica Ludbreška, MO Hrženica, MO Luka Ludbreški, MO Sveti Đurđ, MO KIarlovec Ludbeški, MO Sesvete Ludbreške, MO Struga, MO Obrankovec i MO Priles), za legalizaciju građevinskih objekata planirano je 3.981,68 eura, za trošak konzultantskih kuća – izrada projekata planirano je 10.617,82 eura, za izradu projektne dokumentacije za proizvodno – poslovni prostor planirano je 1.327,23 eura, za opremanje dječjih igrališta planirano je 7.963,37 eura, za projektnu dokumentaciju za izgradnju šetnice uz rijeku Plitvicu planirano je 66.361,40 eura, za energetsku obnovu javnih objekata (društveni domovi) planirano je 26.544,56 eura, za izgradnju nerazvrstanih cesta -asfaltiranje planirano je 26.544,56 eura, izgradnju kružnog toka u Hrženici planirano je 39.816,84 eura, za detaljni plan uređenja poslovne zone Sveti Đurd – Hrženica planirano je 39.816,84 eura, za izgradnju (proširenje) javne rasvjete planirano je 5.308,91 eura, za izgradnju dječjeg igrališta – dječji vrtić „Suncokret“ planirano je 33.180,70 eura, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju poslovne građevine (tržnica sa garažnim prostorom) komunalnog odjela u Vulincu planirano je 10.617,82 eura, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju poslovne građevine (dom za starije i nemoćne) planirano je 10.617,82 eura, za sufinanciranje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ludbreg planirano je 24.499,43 eura, za izgradnju solarne centrale javnih objekata planirano je 39.816,84 eura i za izradu studije razvoja sustava održivog javnog prijevoza i mobilnosti planirano je 3.981,68 eura i izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada papira, kartona, metala, plastike i dr. materijala - SORTIRNICA planirano je 20.589,69 eura.

 

Program 1008 Promicanje kulture planirano u iznosu od 58.796,20 eura

Ovim programom za informiranje putem Radio Ludbrega (pomoć za redovan rad) planira se izdvojiti 3.052,62 eura, za sufinanciranje programa udruga (Udruga žena “Veliko srce“, Udruga žena “Đurđek“ …) i KUD-ova u kulturi (KUD Juraj Lončarić – Hrženica, KUD Sloga – Karlovec Ludbreški) planira se izdvojiti 53.089,12 eura i za likovnu koloniju planira se izdvojiti 2.654,46 eura.

  

Program 1009 Program Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 112.947,10 eura

Za sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga planirano je 33.313,42 eura ( ŠNK „Drava-Ajax“ Sveti Đurđ, ŠNK „Radnički“ Hrženica, ŠNK „Radnički“ Hrženica, ŠNK „Karlovec“ Karlovec Ludbreški, NK „Struga-Rovokop“ Struga, Nogometni centar Sveti Đurđ – mala škola nogometa), za uređenje svlačiona i ograda po nogometnim klubovima planirano je 39.816,84 eura (ŠNK „Radnički“ Hrženica, NK „Drava“ Sveti Đurđ, NK „Ajax“ Komarnica, NK „Rovokop Struga“ Struga, NK „Karlovec“ Karlovec Ludbreški, NK „Podravac-Kitro“ Sesvete Ludbreške) i za izgradnju i opremanje malonogometnog igrališta u Luki Ludbreškoj planirano je 39.816,84 eura. 

 

Program 1010 Religijske javne potrebe planirano u iznosu od 10.617,82 eura

Za Rimokatoličku crkvu – Sveti Juraj planirano je 10.617,82 eura

 

Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 91.446,02 eura

Za pomoć obiteljima – jednokratne pomoći planirano je 6.636,14 eura, za pomoć za novorođenu djecu planirano je 9.290,60 eura, za pomoć obiteljima – darovi za djecu planirano je 3.318,07 eura, za pomoć umirovljenicima – prigodna nagrada planirano je 39.816,84 eura, za financijsku pomoć obiteljima za ulaganje za izgradnju stambenog objekta planirano je 26.544,56 eura, za humanitarnu skrb i druge interese građana – Crveni križ planirano je 4.512,58 eura i za pomoć nacionalnim zajednicama i manjinama – Romi, planirano je 1.327,23 eura.

 

Program 1012 Zaštita od požara planirano u iznosu od 132.059,20 eura

Za osnovnu djelatnost Vatrogasne zajednice općine planirano je 44.462,14 eura, za dobrovoljna vatrogasna društva 6.636,14 eura, za civilnu zaštitu 1.327,23 eura, za Hrvatsku gorsku službu spašavanja 1.327,23 eura, za izgradnju vatrogasnog spremišta DVD Karlovec Ludbreški planirano je 7.963,37 eura, za izgradnju vatrogasnog spremišta DVD Strugar planirano je 1.327,23 eura, za izgradnju vatrogasnog spremišta Sesvete Ludbreške planirano je 39.816,84 eura, za izgradnju vatrogasnog spremišta DVD Komarnica Ludbreška planirano je 26.544,56 eura i za nabava vatrogasnog vozila planirano je 2.654,46 eura. U ovom programu osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite

 

GLAVA 002 03 OBRAZOVANJE (predškolski odgoj, osnovno, srednjoškolsko i visoko)

 

Program 1001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 280.708,75 eura

Za redovan rad dječjeg vrtića „Suncokret“ Sveti Đurđ planirano je 275.399,83 eura (plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi), održavanje infrastrukture i okoliša dječjeg vrtića „Suncokret“ planirano u iznosu od 2.654,46 eura i opremanje radnog prostora dječjeg vrtića „Suncokret“ planirano u iznosu od 2.654,46 eura 

  

Program 1002 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 67.379,71 eura

Za sufinanciranje radnih bilježnica, prijevoza, natjecanja i prehrane učenika osnovne škole planirano je 60.079,96 eura i sufinanciranje dogradnje osnovne škole 7.299,75 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za podizanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, te povećanje učeničkog standarda.

 

Program 1003 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 17.253,97 eura

Ovim programom planira se sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola iznosom od 17.253,97 eura.

 

Program 1004 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 22.562,87 eura

Za isplatu jednokratnih pomoći studentima u 2023. godini planirano je izdvojiti 22.562,87 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!