*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Sunja za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani građani,

 

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sunja prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sunja bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.sunja.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Prioritet nam je i ove godine ulagati u aktivnosti i projekte kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našoj općini i učiniti ju ugodnijim i ljepšim mjestom za život. Nastavljamo s ulaganjem u održavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, javne rasvjete, građevina javne odvodnje oborinskih voda te druge komunalne djelatnosti od lokalnog značaja.

Osim održavanja komunalne infrastrukture planirana su sredstva za modernizaciju javne rasvjete, rekonstrukciju nerazvrstanih s cesta i ulaganje u građevine i uređaje javne namjene.

Općina i tijekom 2024. godine planira ulagati u demografske mjere kojima se nastoji pomoći građanima i osigurati preduvjet za potrebiti demografski rast, te stvoriti okruženje koje odiše blagostanjem, roditeljima novorođene djece osigurali smo jednokratna novčana sredstva te sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, kako bi im pomogli i potakli ih na ustrajnost u obrazovanju, izdvojili smo sredstva za sufinanciranje prehrane učenicima, nabavu radnih materijala učenicima OŠ Sunja, sufinanciranje prijevoza učenika u Školu plivanja te sufinanciranje plaće učitelja u produženom boravku. 

Programom Javni radovi planiramo osigurati sredstva za provođenje mjera HZZ o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu a i Program Zaželi – program zapošljavanja žena želi se uključiti nezaposlene žene na tržište rada i brigu o starim i nemoćnim osobama.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja želimo pružili osnovne uvjete potrebne za život, stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima podmirujemo troškove stanovanja, pomažemo u podmirenju pogrebnih troškova najugroženijima kao i u dodjeli pomoći u socijalnim paketima Crvenog križa.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život nam od velikog značaja, stoga i ove godine planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za obilježavanje manifestacija kao što su Zlatna griva posavine, Žgancijada i sufinanciranje kulturnih udruga. Na području naše općine također djeluju i brojne sportske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, želimo ih ohrabriti i poticati na dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2024. godinu bilo je provedeno se od 01.12.2023. do 15.12.2023. godine Više o tome možete pronaći OVDJE.

 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

      
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Sunja su: 

1.       Dječji vrtić Bambi Sunja

2.       Narodna knjižnica i čitaonica Sunja

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 3.675.125,00
Prihodi od poreza 722.550,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.318.647,00
Prihodi od imovine 76.560,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 498.868,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 42.500,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 658.135,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 658.135,00
Ukupno 0,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 4.368.260,00 EURA, DOK SU RASHODI I IZDACI PLANIRANI SU U IZNOSU OD 4.368.260,00 EURA

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Sunja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.675.125,00 eura, a čine ih prihodi od poreza u iznosu od 722.550,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 2.318.647,00  eura, prihodi od imovine u iznosu od 76.560,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 498.868,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 42.500,00 eura, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 16.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.000,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 30.000,00 eura i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od  5.000 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 658.135,00 eura, a odnosi se na primljeni kratkoročni kredit od poslovne banke u iznosu od 80.000,00 eura i primljeni dugoročni kredit od HBOR-a za predfinanciranje projekta rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića u iznosu od 578.135,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.235.117,00
Rashodi za zaposlene 656.314,00
Materijalni rashodi 1.299.902,00
Financijski rashodi 29.843,00
Subvencije 55.743,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 29.480,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 42.569,00
Ostali rashodi 121.266,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.165.632,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

49.404,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 768.471,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 347.757,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 767.511,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 767.511,00
Manjak prihoda 200.000,00
Manjak prihoda 200.000,00
Ukupno 0,00

RASHODI I IZDACI

 

Rashodi poslovanja Općina Sunja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.235.117,00 eura, a čine ih rashodi za zaposlene u iznosu od 656.314,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 1.299.902,00 eura, financijski rashodi u iznosu od 29.843,00 eura, subvencije  u iznosu od 55.743,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 29.480,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 42.569,00 eura, te  ostali rashodi  u iznosu od 121.266,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.165.632,00 eura, a čine ih rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 49.404,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  u iznosu od 768.471,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  u iznosu od 347.757,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 767.511 eura, a odnosi se na otplatu glavnice primljenog kratkoročnog kredita, kao i povrat glavnice primljenog kredita HBOR-a.

Manjak prihoda prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 200.000 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, konomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Sunja sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA
     GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
           Program 1001 Osnovne aktivnosti općinskih tijela
     GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA 
           Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
     GLAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU
           Program 1001 Javna uprava i administracija
     GLAVA 00202 KOMUNALNA DJELATNOST
           Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture
           Program 1002 Program građenja komunalne infrastrukture
           Program 1003 Program Javnih radova
     GLAVA 00203 GOSPODARSKA DJELATNOST
           Program 1002 Program potpora za unapređenje gospodarstva
           Program 1003 Program potpora za unapređenje poljoprivrede
           Program 1005 Program za unapređenje prostornog uređenja i zaštite okoliša
           Program 1006 Program za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda
           Program 1007 Program unapređenja zajednice
     GLAVA 00204 DRUŠTVENA DJELATNOST
           Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja
           Program 1002 Program javnih potreba u kulturi
           Program 1003 Program ostalih udruga društvenog usmjerenja
           Program 1004 Program javnih potreba u sportu
           Program 1005 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
           Program 1009 Program javnih potreba u osnovnom školstvu
           Program 1010 Subvencije i pomoći
           Program 1012 Zaželi – program zapošljavanja žena
     GLAVA 00205 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM INOVINOM
           Program 1011 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte
RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI
     GLAVA 00301 KNJIŽNICA
           Program 1002 Program javnih potreba u kulturi
     GLAVA 00302 VRTIĆ
           Program 1008 Program predškolskog odgoja

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 108.201,00 EURA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 99.201,00 EURA

 

Program 1001 Osnovne aktivnosti općinskih tijela planirano u iznosu od 99.201,00 eura.

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 90.583,00 eura (Plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće donacije i kazne, penali i naknade štete), sredstva za djelatnost političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana su u iznosu od 3.822,00 eura, za rad predstavnika Vijeća srpske nacionalne manjine planirano je 796,00 eura i za proračunsku zalihu planirano je u iznosu od 4.000,00 eura.

  

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 9.000,00 EURA

 

Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 9.000,00 eura

Za redovno financiranje rada Mjesnih odbora planirano je 8.000,00 eura, dok je za ulaganje u društvene domove izdvojeno 1.000,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.688.029,00 EURA

GLAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU PLANIRANO U IZNOSU OD 1.270.144,00 EURA

 

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.270.144,00 eura.

Za redovnu djelatnost općinske uprave planirano je 451.210,00 eura, za kredite i zajmove od banaka planirano je 790.734,00 eura, za geodetsku podlogu i dokumentaciju izdvojeno je 6.000,00 eura, za unaprjeđenje uvjeta rada planirano je u iznosu od 4.200,00 eura, za idejna rješenja i projekti planirano u iznosu od 18.000,00 eura.

 

GLAVA 00202 KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 1.075.873,00 EURA

 

Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 619.967,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 194.268,00 eura, za održavanje javnih površina planirano je 2.654,00 eura, za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 25.000,00 eura, održavanje javnih zelenih površina 109.634,00 eura, dok za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 62.556,00 eura, za održavanje groblja planirano je 39.908,00 eura, za održavanje čistoće javnih površina planirano 2.654,00 eura, za održavanje javne rasvjete planirano je 79.636,00 eura, za komunalne djelatnosti od lokalnog značaja planirano je 103.657,00 eura. 

 

Program 1002 Program građenja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 435.094,00 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za izgradnju i poboljšanje komunalne infrastrukture i građevina na području Općine Sunja, za modernizaciju javne rasvjete planirano je 101.719,00 eura, za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 169.864,00 eura, za ulaganje u građevine i uređaje javne namjene 133.511,00 eura, za modernizaciju groblja i gradnju mrtvačnice planirano je 30.000,00 eura.

 

Program 1003 Program javnih radova planirano u iznosu od 20.812,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za provođenje mjera HZZ-a o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu koji će se brinuti za čišćenje i uređenje naselja u iznosu od 20.812,00 eura.

  

GLAVA 00203 GOSPODARSKA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 276.377,00 EURA

 

Program 1002 Program javnih potreba za unapređenje gospodarstva planirano u iznosu od 48.155,00 eura

U ovom programu izdvajaju se sredstva za jačanje gospodarstva kroz sredstva za potpore i edukacije gospodarstvenika planirano u iznosu od 48.155,00 eura.

 

Program 1003 Program potreba za unapređenje poljoprivrede planirano u iznosu od 80.000,00 eura

Za potpore i razvoj poljoprivrede kroz edukacije i osposobljavanje poljoprivrednika, subvencioniranje premija osiguranja, kao i održavanje konjogojske izložbe, planirano je 80.000,00 eura.

 

Program 1005 Program za unapređenje prostornog uređenja i zaštite okoliša planirano u iznosu od 139.322,00 eura

Za gospodarenje otpadom planirano je 125.322,00 eura, a za planove uređenja izdvojeno je 14.000,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za brigu o prostoru i okolišu, kroz sanaciju divljih odlagališta, nabavi opreme kao i izradi i provođenju strateških dokumenata.

 

Program 1006 Program za uklanjanje i ublažavanje prirodnih nepogoda planirano u iznosu od 8.900,00 eura

Za prirodne nepogode planirano je 8.900,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

 

GLAVA 00204 DRUŠTVENA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 446.329,00 EURA

 

Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 49.630,00 eura

Za protupožarnu zaštitu planirano je 45.000,00 eura dok je za Civilnu zaštitu izdvojeno 4.630,00 eura. U ovom programu osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite.

 

Program 1002 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 137.260,00 eura

Za aktivnosti udruga u kulturi planirano je 3.120,00 eura, za investicijske potpore 128.700,00 eura, kulturne manifestacije 2.740,00 eura, za zaštitu sakralnih objekata planirano je 2.700,00 eura.

 

Program 1003 Program ostalih udruga društvenog usmjerenja planirani u iznosu od 23.410,00 eura

Tekuće donacije udrugama planirane su u iznosu od 11.180,00 eura, dok je za društvene manifestacije izdvojeno je 12.230,00 eura.

 

Program 1004 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 61.600,00 eura

Za redovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 19.300,00 eura, za opremanje i uređenje kupališta na rijeci Sunja planirano je 40.000,00 eura, a za sportske manifestacije planirano je 2.300,00 eura.

 

Program 1005 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 37.224,00 eura

Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 30.915,00 eura, za pomoć djeci, učenicima i studentima 6.309,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za pružanje materijalne i financijske pomoći socijalno ugroženim građanima Općine Sunja te ispunjavanje svih zakonom i Programom preuzetih obveza. Podmirenje troškova stanovanja, dodjela jednokratnih novčanih pomoći, potpora za novorođeno dijete, te jednokratna pomoć učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja.

 

Program 1009 Program javnih potreba u osnovnom školstvu planirano u iznosu od 13.990,00 eura

Za osnovno školsko obrazovanje planirano je 13.990,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za podizanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, te povećanje učeničkog standarda.

  

Program 1010 Subvencije i pomoći planirano u iznosu od 25.000,00 eura

Za sufinanciranje nerentabilnog autobusnog prijevoza planirano je 25.000,00 eura.

 

Program 1012 Zaželi – program zapošljavanja žena planirano u iznosu od 98.215,00 eura

Za Zaželi u Sunji planirano je 98.215,00 eura, programom se osiguravaju sredstva za uključivanje nezaposlenih žena na tržište rada i briga o starima i nemoćnima.

 

GLAVA 00205 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM PLANIRANO U IZNOSU OD 619.306,00 EURA

 

Program 1011 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte planirano u iznosu od 619.306,00 eura

 

Za rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Bambi Sunja planirano je 604.306,00 eura dok je za nabavu nekretnina planirano 15.000,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za rekonstrukciju i opremanje postojećeg dječjeg vrtića putem EU sredstava i kupnju zemljišta kraj Narodne knjižnice i čitaonice Sunja.

 

RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 372.030,00 EURA

GLAVA 00301 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 32.255,00 EURA

 

Program 1002 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 32.255,00 eura

Za redovnu djelatnost knjižnice planirano je 24.605,00 eura, za programsku djelatnost planirano je 650,00 eura, investicijske potpore planirane su u iznosu od 7.000,00 eura.

  

GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ „BAMBI“ SUNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 339.775,00 EURA

 

Program 1008 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 339.775,00 eura

Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 339.775,00 eura, za Malu školu planirano je 2.575,00 eura. Ovim programom Dječji vrtić „Bambi“ Sunja provodi zadaće u odgojnom i obrazovnom procesu razvoja rane i predškolske dobi te unapređenje i osuvremenjivanje prakse odgoja i obrazovanja.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.