Proračun Općine Sunja za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sunja prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sunja bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.sunja.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rasti i razvoj naše Općine radi općeg boljitka stanovnika, stoga smo dio sredstava iz proračuna izdvoji za izgradnju, uređenje i održavanje komunalne infrastrukture. Osim tekućih održavanja i uređenja komunalne infrastrukture, planiramo modernizaciju javne rasvjete, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta te ulaganja u građenje i uređaje javne namjene. 

Značajan projekt u 2023. godini je nastavak Izgradnje dječjeg vrtića „Bambi“ u vrijednosti od 1.089.389,00 eura te 604.420,00 eura za rekonstrukciju i opremanje dječjeg vrtića, projektom nastojimo našim najmlađim mještanima Općine pružiti najbolji i najkvalitetniji uvjeti za rast i razvoj te modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu.

Bitan segment razvoja Općine Sunja su i demografske mjere kojima se nastoji pomoći građanima i osigurati preduvjet za potrebiti demografski rast, te stvoriti okruženje koje odiše blagostanjem, roditeljima novorođene djece osigurali smo jednokratna novčana sredstva te sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, kako bi im pomogli i potakli ih na ustrajnost u obrazovanju, izdvojili smo sredstva za sufinanciranje prehrane učenicima, nabavu radnih materijala učenicima OŠ Sunja, sufinanciranje prijevoza učenika u Školu plivanja te sufinanciranje plaće učitelja u produženom boravku. 

Osigurana su sredstva i za zaštitu najugroženijih mještana kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili osnovne uvjete potrebne za život, stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima podmirujemo troškove stanovanja, pomažemo u podmirenju pogrebnih troškova najugroženijima kao i u dodjeli pomoći u socijalnim paketima  Crvenog križa.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život nam od velikog značaja, stoga i ove godine planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za obilježavanje manifestacija kao što su Zlatna griva posavine, Žgancijada i sufinanciranje kulturnih udruga. Na području naše općine također djeluju i brojne sportske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, želimo ih ohrabriti i poticati na dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.

 

Vaš načelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno

ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

 

Proračun sadržava

1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 

prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te računu zaduživanja/financiranja gdje se iskazuju izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 

2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po 

organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Sunja su: 

1.       Dječji vrtić Bambi Sunja

2.       Narodna knjižnica i čitaonica Sunja

 

Zakoni i sankcije

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 4.642.728,01  0
Prihodi od poreza 445.402,00  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.726.569,00  0
Prihodi od imovine 43.787,01  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 377.863,00  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 41.144,00  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.963,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.272,00  0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 13.272,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 79.634,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 79.634,00  0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Sunja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.735.634,00 eura, dok su rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 4.385.672,00 eura. Manjak prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 349.962,00 eura.

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Sunja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.642.728,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 445.402,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 3.726.569,00 eura (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine u iznosu od 43.787,00 eura (prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, …), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 377.863,00 eura (upravne i administrativne pristojbe, upravne pristojbe, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 41.144,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 7.963,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.272,00 eura (prihodi od prodaje neproizvedene imovine).

 

Primici financijske imovine i zaduženja planirani su u iznosu od 79.634,00 eura (primici od zaduživanja).

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.788.336,00  0
Rashodi za zaposlene 508.144,00  0
Materijalni rashodi 1.019.725,99  0
Financijski rashodi 16.922,00  0
Subvencije 51.761,01  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 48.444,00  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 34.137,00  0
Ostali rashodi 109.202,00  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.396.762,00  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 57.069,00  0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.620.220,00  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 719.473,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.574,00  0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 200.574,00  0
Rezultat poslovanja 349.962,00  0
Manjak prenesen iz prethodne godine 349.962,00  0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja Općine Sunja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.788.336,00 eura, a čine ih rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 508.144,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.019.726,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 16.922,00 eura, subvencije planirane u iznosu od 51.761,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 48.444,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 34.137,00 eura, ostali rashodi planirani u iznosu od 109.202,00 eura;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.396.762,00 eura, a čine ih rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 57.069,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.620.220,00 eura, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 719.473,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 200.574,00 eura.

 

Manjak prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 377.967,00 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 150.260,00 EURA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 133.272,00 EURA

 

Program 1001 Osnovne aktivnosti općinskih tijela planirano u iznosu od 133.272,00 eura.

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 115.692,00 eura (Plaće (Bruto), doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće donacije i kazne, penali i naknade štete), sredstva za djelatnost političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana su u iznosu od 3.822,00 eura, za rad predstavnika Vijeća srpske nacionalne manjine planirano je 796,00 eura i za proračunsku zalihu planirano je u iznosu od 4.645,00 eura, dok se za izradu Monografije o Sunji i sunjskoj bojišnici u Domovinskom ratu 1990/1995 planira izdvojiti 8.317,00 eura.

 

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 16.988,00 EURA

 

Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 16.988,00 eura

Za redovno financiranje rada Mjesnih odbora planirano je 15.661,00 eura, dok je za ulaganje u društvene domove izdvojeno 1.327,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.918.306,00 EURA

GLAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU PLANIRANO U IZNOSU OD 668.185,00 EURA

 

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 668.185,00 eura.

Za redovnu djelatnost općinske uprave planirano je 412.530,00 eura (Plaće za redovan rad, darovi i jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, ostali rashodi za zaposlene, doprinos za zdravstveno osiguranje, službena putovanja naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, operativni leasing osobnog automobila, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, natječaji i oglasi, usluge telefona, usluge pošte, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, sluge odvjetnika, računalne usluge, održavanje internetske stranice, ostale usluge, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostali nespomenuti rashodi - ukopi članova PČL, financijski rashodi, ostali nespomenuti financijski rashodi, zatezne kamate, usluge banke ).

Za kredite i zajmove od banaka planirano je 209.865,00 eura, za geodetsku podlogu i dokumentaciju izdvojeno je 9.291,00 eura, za održavanje poslovne zgrada za redovno korištenje planirano je u iznosu od 3.982,00 eura, za unaprjeđenje uvjeta rada planirano je u iznosu od 8.627,00 eura, za idejna rješenja i projekti planirano u iznosu od 23.890,00 eura.

 

GLAVA 00202 KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 1.211.043,00 EURA

 

Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 473.189,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 172.540,00 eura, za održavanje javnih površina planirano je 2.654,00 eura, za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 19.908,00 eura, održavanje zelenih površina 79.634,00 eura, dok za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 44.462,00 eura, za održavanje groblja planirano je 19.908,00 eura, za održavanje čistoće javnih površina planirano 2.654,00 eura, za održavanje javne rasvjete planirano je 43.799,00 eura, za komunalne djelatnosti od lokalnog značaja planirano je 87.630,00 eura.

 

Program 1002 Program građenja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 707.023,00 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za izgradnju i poboljšanje komunalne infrastrukture i građevina na području Općine Sunja, za modernizaciju javne rasvjete planirano je 101.719,00 eura, za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 326.474,00 eura, za investicije u javne prometne površine 6.636,00 eura, za ulaganje u građevine i uređaje javne namjene 251.755,00 eura, za modernizaciju groblja i gradnju mrtvačnice planirano je 13.272,00 eura, za ulaganje u građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza planirano je 7.167,00 eura.

 

Program 1003 Program javnih radova planirano u iznosu od 30.831,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za provođenje mjera HZZ-a o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu koji će se brinuti za čišćenje i uređenje naselja.

 

GLAVA 00203 GOSPODARSKA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 138.260,00 EURA

 

Program 1002 Program javnih potreba za unapređenje gospodarstva planirano u iznosu od 57.734,00 eura

U ovom programu izdvajaju se sredstva za jačanje gospodarstva kroz sredstva za potpore i edukacije gospodarstvenika.

 

Program 1003 Program potreba za unapređenje poljoprivrede planirano u iznosu od 51.759,00 eura

Za potpore i razvoj poljoprivrede kroz edukacije i osposobljavanje poljoprivrednika, subvencioniranje premija osiguranja, kao i ulaganje u šumsku infrastrukturu, planirano je 51.759,00 eura.

Program 1005 Program za unapređenje prostornog uređenja i zaštite okoliša planirano u iznosu od 19.908,00 eura

Za gospodarenje otpadom planirano je 13.272,00 eura, a za planove uređenja izdvojeno je 6.636,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za brigu o prostoru i okolišu, kroz sanaciju divljih odlagališta, nabavi opreme kao i izradi i provođenju strateških dokumenata.

 

Program 1006 Program za uklanjanje i ublažavanje prirodnih nepogoda planirano u iznosu od 3.981,00 eura

Za prirodne nepogode planirano je 3.981,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

 

Program 1007 Program unapređenja zajednice planirano u iznosu od 4.878,00 eura

Za turistički informativni kutak planirano je 4.878,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za razvoj turizma na području Općine Sunja kao i briga o podizanju standarda života stanovnika Općine Sunja.

 

GLAVA 00204 DRUŠTVENA DJELATNOS PLANIRANO U IZNOSU OD 193.737,00 EURA

 

Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 50.238,00 eura

Za protupožarnu zaštitu planirano je 46.455,00 eura dok je za Civilnu zaštitu izdvojeno 3.783,00 eura. U ovom programu osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite. Koordinacija i financiranje VZO Općine Sunja, opremanje VZO i DVD-ova na području Općine Sunja, financiranje HGSS i nabava opreme za civilnu zaštitu.

 

Program 1002 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 35.305,00 eura

Za aktivnosti udruga u kulturi planirano je 3.053,00 eura (KUD "Seljačka sloga" Bobovac, Vokalni ansambl "Magdalene" Sunja, KUD "Seljačka sloga" Greda Sunjska, KUD "Sunjanka" Sunja, Izrada tradicionalnih narodnih nošnji-KUD Sunjanka Sunja), za investicijske potpore 28.668,00 eura, kulturne manifestacije 929,00 eura, za zaštitu sakralnih objekata planirano je 2.655,00 eura.

 

Program 1003 Program ostalih udruga društvenog usmjerenja planirani u iznosu od 9.688,00 eura

Tekuće donacije udrugama planirane su u iznosu od 4.645,00 eura, dok je za društvene manifestacije izdvojeno je 5.043,00 eura.

 

Program 1004 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 15.925,00 eura

Za redovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 13.537,00 eura, a za sportske manifestacije planirano je 2.388,00 eura.

 

Program 1005 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 39.445,00 eura

Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 23.386,00 eura, za pomoć djeci, učenicima i studentima 16.059,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za pružanje materijalne i financijske pomoći socijalno ugroženim građanima Općine Sunja te ispunjavanje svih zakonom i Programom preuzetih obveza. Podmirenje troškova stanovanja, dodjela jednokratnih novčanih pomoći, potpora za novorođeno dijete, te jednokratna pomoć učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja.

 

Program 1009 Program javnih potreba u osnovnom školstvu planirano u iznosu od 9.955,00 eura

Za osnovno školsko obrazovanje planirano je 9.955,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za podizanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, te povećanje učeničkog standarda.

 

Program 1010 Subvencije i pomoći planirano u iznosu od 33.181,00 eura

Za sufinanciranje nerentabilnog autobusnog prijevoza planirano je 33.181,00 eura.

 

GLAVA 00205 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM PLANIRANO U IZNOSU OD 1.707.081,00 EURA

 

Program 1011 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte planirano u iznosu od 1.707.081,00 eura

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 1.089.389,00 eura. Ovim programom osiguravaju se sredstva za izgradnju dječjeg vrtića putem EU sredstava, za rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Bambi Sunja planirano je 604.420,00 eura, dok je za naknadu nekretnina planirano 13.272,00 eura.

 

RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 317.106,00 EURA

GLAVA 00301 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 31.036,00 EURA

 

Program 1002 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 31.036,00 eura

Za redovnu djelatnost knjižnice planirano je 24.134,00 eura (Plaće (Bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi…), za

programsku djelatnost planirano je 664,00 eura, investicijske potpore planirane su u iznosu od 6.238,00 eura (računalna oprema u knjige).

 

GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ „BAMBI“ SUNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 286.070,00 EURA

 

Program 1008 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 286.070,00 eura

Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 283.495,00 eura (plaće (Bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi…), za Malu školu planirano je 2.575,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!