Proračun Grada Trilja za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovane građanke i građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano za koje namjene i u koje projekte Grad Trilj raspoređuje rashode. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.trilj.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Grada Trilja.

U 2023. godini planiramo brojne i opsežne infrastrukturne projekte. Velika su ulaganja za komunalnu infrastrukturu i kako nam je zaštita okoliša  jedan od bitnijih prioriteta jer želimo sačuvati bogatstva i ljepote prirode, nastavljamo s održavanjem atmosferskih voda, javne rasvjete, čistoće javnih i prometnih površina, groblja i mrtvačnica, poljskih puteva te nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima. Planira se uređenje gradskog parka, sanacija i uređenje poslovne zgrade Centar i nabava komunalne opreme. 

Dio proračunskih sredstava izdvaja se za izgradnju cestovne infrastrukture, uređenje ulaza s državne ceste u naselju Budimiri, izgradnju nogostupa Grab – Vratnice, nogostupa Gaz – Gubavica i nogostupa Velić. Planirana je i izgradnja vodoopskrbe Voštane, sekundarne linije, Gardun i Ugljane i crpna stanica Tijarica. U 2023. godini planira se izgradnja i proširenje groblja, izgradnja oborinske odvodnje Trilj, parkirališta uz groblje Košute, parkirališta Trilj, izgradnja nogostupa Čaporice uz državnu cestu, nogostupa i ulaza u naselje Budimiri i proširenje županijske ceste Kukuzovac – Vojnić, a nastavit će se i sa izgradnjom kanalizacijske mreže – Aglomeracija i sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute. Nastavljamo s obnovom i rušenjem objekata kompleksa Cetinka, obnovom stare gradske zgrade i stare mlinice Bisko.

Želimo osigurati najmlađim stanovnicima Grada ugodnije, ljepše i kvalitetnije mjesto za igru, učenje i razvoj stoga smo dio sredstava izdvojili za izgradnje škole u Košutama, obnovu područne škole Kamensko, škole Bisko i škole Čaporice te dogradnju dječjeg vrtića Trilj.

U 2023. godini fokus zadržavamo na poticanju daljnjeg razvoja poljoprivrede i poduzetništva kroz subvencije i kroz inovativno edukacijsko- poduzetnički model za transformaciju Grada Trilja. Temeljem istraživanja i analiza razvojnih potencijala, kako bi se pokrenuo gospodarski razvoj te iskoristili razvojni potencijali triljskog područja redovno poslujemo sa CEKOM-om.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost stoga moramo resurse i snage usmjeriti na mlade, zato ćemo sufinancirati dječje vrtiće, sufinancirati programe osnovnih i srednjih škola te programe akademskog obrazovanja.

Dio sredstava izdvajamo za redovne djelatnosti sportskih klubova i Zajednice sporta, za redovno održavanje sportskih objekata i opremanje istih te ćemo u 2023. godini uređivati staze za automobilističke utrke. Želimo potaknuti građane na bavljenje sportom i očuvanju zdravlja stoga su nam izgradnja sportskih objekata jedan od većih projekata. U planu je izgradnja zgrade na igralištu Luke, svlačionica Barovine Košute, dječje igralište s opremom Bisko i dječje igralište s opremom Strmendolac, a nastaviti će se uređenje zgrade uz sportsko igralište Čaporice.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, nastojimo kroz naknade pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Nastavljamo sa novčanim pomoćima za roditeljski dopust – „Prve Tri“, potporama za rad udruga iz Domovinskog rata i udruga socijalne skrbi te pomoć vjerskim zajednicama. Također nastavljamo i sa programom „Zaželi“ koji je osigurao posao za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike. Izdvajamo sredstva za redovan rad udruga, redovan rad Muzeja i njegovo opremanje. Radom turističke zajednice te uređenjem plaža, šetnica, bunara i lokvi nastojimo približiti naš Grad turistima.

Poštovani građani, ovo je samo dio projekata koje smo izdvojili. Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2023. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 11.11.2022. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2023. godinu.

 

 

Vaš gradonačelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Trilja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Trilja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Trilja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju gradskog proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi. 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 10.326.280,99  0
Prihodi od poreza 1.328.554,99  0
Pomoći 6.924.990,01  0
Prihodi od imovine 965.256,00  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 802.218,00  0
Ostali prihodi 305.261,99  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 590.000,00  0
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 260.000,00  0
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 330.000,00  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Grada Trilja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.916.281,00 eura.

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Trilja za 2023. godinu su 10.326.281,00 eura, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.328.555,00 eura, 

2. Pomoći planirane u iznosu od 6.924.990,00 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 965.256,00 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 802.218,00 eura, 

5. Ostali prihodi planirani u iznosu od 305.262,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Trilja za 2023. godinu planirani u iznosu od 590.000,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine planirani u iznosu od 260.000,00 eura,

2. Prihodi od prodaje proizvedene imovine planirani u iznosu od 330.000,00 eura.

 

 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 5.168.757,99  0
Rashodi za zaposlene 1.656.876,00  0
Materijalni rashodi 1.384.137,00  0
Financijski rashodi 11.108,00  0
Subvencije 66.361,01  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 497.046,00  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 519.983,99  0
Ostali rashodi 1.033.246,00  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.305.556,00  0
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 59.078,00   
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.772.255,00  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 474.223,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 176.521,00  0
Izdaci za otplatu primljenih kredita 176.521,00  0
Rezultat poslovanja 265.446,00  0
Rezultat poslovanja 265.446,00  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Grada Trilja za 2023. godinu planirani su u iznosu od  10.916.281,00 eura.

 

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Trilja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.168.758,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.656.876,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.384.137,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 11.108,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 66.361,00 eura, 

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 497.046,00 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 519.984,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.033.246,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Trilja za 2023. godinu planirani u iznosu od 5.305.556,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 59.078,00 eura, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.772.255,00 eura, 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 474.223,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu primljenih kredita planirani su u iznosu od 176.521,00 eura.

 

Donos manjka koji će se pokriti u 2023. godini iznosi 265.446,00 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

RAZDJEL 1 JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 6.865.166,00 EURA

GLAVA 1 GRADSKA UPRAVA, PLANIRANO U IZNOSU OD 1.248.422,00 EURA.

 

Program 1001 Poslovanje gradske uprave, planirano u iznosu od 685.121,00 eura od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove planirani rashodi iznose 500.834,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 381.711,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 115.469,00 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.654,00 eura.

2. Za nabavu uredske opreme i programa planirani rashodi iznose 17.254,00 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.636,00 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.618,00 eura

3. Za uređenje uredskih prostorija planirani rashodi iznose 29.000,00 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 25.700,00 eura

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.300,00 eura,

4. Za poslovanje gradskog vijeća planirani rashodi iznose 27.872,00 eura za materijalne rashode, 

5. Za poslovanje ureda gradonačelnika planirani rashodi iznose 65.034,00 eura, od toga rashodi za zaposlene iznose 33.181,00 eura, a materijalni rashodi iznose 31.853,00 eura,

6. Za proračunske zalihe  planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za ostale rashode,  

7. Za lokalnu samoupravu planirani rashodi iznose 3.982,00 eura za materijalne rashode,

8. Za lokalne izbore planirani rashodi iznose 14.600,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1002 Obnova zgrada, planiran u iznosu od 245.536,00 eura

1. Za obnovu i rušenje objekata – kompleks Cetinka planirani rashodi iznose 139.359,00 eura, od toga 

• Materijalni rashodi iznose 6.636,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 132.723,00 eura 

2. Za obnovu stare Gradske zgrade planirani rashodi iznose 92.905,00 eura, od toga 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 13.272,00 eura,

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – glazbena škola u iznosu od 66.361,00 eura,

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – dnevni boravak za umirovljenike u iznosu od 13.272,00 eura

3. Za obnovu stare mlinice Bisko planirani rashodi iznose 13.272,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

 

Program 1003 Izrada prostorno-planske dokumentacije, planiran u iznosu od 90.252,00 eura 

1. Za izmjene i dopune prostornog plana planirani rashodi iznose 10.618,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) planirani rashodi iznose 13.272,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za izradu Urbanističkog plana uređenja stambenih zona planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za usklađenje zemljišnih knjiga i katastarskih izmjera grada Trilja planirani rashodi iznose 13.272,00 eura za materijalne rashode, 

5. Za proširenje gospodarske zone Čaporice planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1004 Program kreditnog zaduženja, planiran u iznosu od 181.060,00 eura

Za Otplatu glavnice i kamata po kreditu i zajmu planirani rashodi iznose 181.060,00 eura, od toga za financijske rashode u iznosu od 4.539,00 eura i 176.521,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

Program 1005 Održavanje zgrada, planiran u iznosu od 46.453,00 eura

Za održavanje PUC 3LJ-a planirani rashodi iznose 46.453,00 eura za materijalne rashode.

 

GLAVA 2 KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 2.614,799,00 EURA

 

Program 1004 Program održavanja komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 677.818,00 eura

1. Za održavanje javne rasvjete planirani rashodi iznose 207.356,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za održavanje božićno-novogodišnjih dekoracija planirani rashodi iznose 13.272,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za program održavanja atmosferskih voda planirani rashodi iznose 27.872,00 eura, od toga materijalni rashodi u iznosu od 21.236,00 eura i 6.636,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za program održavanja čistoće javnih i prometnih površina planirani rashodi iznose 86.270,00 eura za materijalne rashode, 

5. Za program održavanja javnih površina planirani rashodi iznose 56.361,00 eura za materijalne rashode,

6. Za program održavanja groblja i mrtvačnica planirani rashodi iznose 69.016,00 eura za materijalne rashode, 

7. Za program održavanja nerazvrstanih cesta planirani rashodi iznose 16.545,00 eura za materijalne rashode, 

8. Za program održavanja poljskih puteva planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za materijalne rashode, 

9. Za program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima planirani rashodi iznose 13.272,00 eura za materijalne rashode,

10. Za Program sanacija divljih deponija planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za materijalne rashode, 

11. Za program održavanja gospodarske zone Čaporice planirani rashodi iznose 16.545,00 eura za materijalne rashode, 

12. Za nabavu komunalne opreme i programa planirani rashodi iznose 53.417,00 eura, od toga materijalni rashodi u iznosu od 1.327,00 eura i 53.090,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

13. Za nabavu komunalne opreme planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,  

14. Za uređenje gradskog parka planirani rashodi iznose 19.908,00 eura, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.636,00 eura i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 13.272,00 eura, 

15. Za nabavu kućišta kamera za nadzor brzine planirani rashodi iznose 16.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene imovine,

16. Za održavanje WiFi mreže planirani rashodi iznose 2.349,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1005 Program izgradnje komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 1.923.709,00 eura

1. Za izgradnju cestovne infrastrukture planirani rashodi iznose 212.356,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za uređenje ulaza s državne ceste u naselju Budimiri planirani rashodi iznose 13.272,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za izgradnju nogostupa Grab -Vratnice planirani rashodi iznose 196.430,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za izgradnju nogostupa Gaz - Gubavica planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za izdatke za građevinske objekte, 

5. Za izgradnju nogostupa Velić planirani rashodi iznose 89.268,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za izgradnju nogostupa Galići planirani rashodi iznose 20.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

7. Za izgradnju vodoopskrbe - Voštane, sekundarne linije Gardun i Ugljane, crpna stanica Tijarica,  planirani rashodi iznose 67.688,00 eura, od toga  materijalni rashodi iznose 7.963,00 eura, a kapitalne pomoći iznose 59.725,00 eura,

8. Za izgradnju javne rasvjete planirani rashodi iznose 28.272,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

9. Za izgradnju kanalizacijske mreže - Aglomeracija planirani rashodi iznose 280.708,00 eura, od toga pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 214.347,00 eura i ostali rashodi iznose 66.361,00 eura,

10. Za izgradnju sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute       planirani rashodi iznose 66.361,00 eura za ostale rashode, 

11. Za izgradnju i proširenje groblja planirani rashodi iznose 465.458,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 2.654,00 eura

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 26.545,00 eura

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 223.901,00 eura

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 212.358,00 eura

12. Za izgradnju mrtvačnice planirani rashodi iznose 119.451,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

13. Za izgradnju oborinske odvodnje Trilj planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

14. Za izgradnju parkirališta uz groblje Košute planirani rashodi iznose 54.817,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

15. Za izgradnju parkirališta Trilj planirani rashodi iznose 132.723,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

16. Za izgradnju nogostupa Čaporice uz državnu cestu planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

17. Za izgradnju nogostupa i ulaza u naselje Budimiri planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

18. Za izgradnju nogostupa Trilj – Šušnjare planirani rashodi iznose 19.908,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

19. Za proširenje županijske ceste Kukuzovac-Vojnić planirani rashodi iznose 39.817,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

20. Za izgradnju komunalne infrastrukture u stambenim zonama planirani rashodi iznose 11.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1009 Priprema projekata za financiranje iz EU fondova, planiran u iznosu od 13.272,00 eura

Za tekuće rashode za financiranje projekata iz EU fondova planirani rashodi iznose 13.272,00 eura za materijalne rashode.

 

GLAVA 3 OSTALE JAVNE POTREBE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.001.945,00 EURA

 

Program 1006 Protupožarna i civilna zaštita, planiran u iznosu od 173.466,00 eura

1. Za protupožarnu zaštitu planirani rashodi iznose 130.995,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 6.636,00 eura i ostali rashodi iznose 124.359,00 eura 

2. Za održavanje vatrogasnog doma planirani rashodi iznose 7.963,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za civilnu zaštitu planirani rashodi iznose 19.908,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 13.272,00 eura 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 6.636,00 eura 

4. Za sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja planirani rashodi iznose 14.600,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1007 Razvoj turizma, planiran u iznosu od 209.356,00 eura

1. Za rad turističke zajednice planirani rashodi iznose 132.723,00 eura za ostale rashode, 

2. Za uređenje plaža na Cetini planirani rashodi iznose 10.272,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

3. Za uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu planirani rashodi iznose 39.817,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za  uređenje bunara i lokvi – Velić planirani rashodi iznose 26.544,00 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 6.636,00 eura,

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 19.908,00 eura 

 

Program 1008 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva, planiran u iznosu od 2.619.123,00 eura

1. Za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirani rashodi iznose 69.015,00 eura, od toga:

• Subvencije  iznose 66.361,00 eura,

• Ostali rashodi iznose 2.654,00 eura,

2. Za redovno poslovanje CEKOM-a planirani rashodi iznose 2.141.322,00, od toga: 

• Plaće iznose 203.463,00 eura,

• Materijalni rashodi iznose 72.506,00 eura

• Financijski rashodi iznose 398 eura

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 199.084,00 eura

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.665.871,00 eura

3. Za inovativno edukacijsko-poduzetnički model za transformaciju grada Trilja planirani rashodi iznose 262.791,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene iznose 37.162,00 eura

• Materijalni rashodi iznose 92.906,00 eura

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 132.723,00 eura

4. Za poticanje demografskih mjera planirani rashodi iznose 132.723,00 eura za ostale rashode, 

5. Za plodove Dalmacije planirani rashodi iznose 13.272,00 eura za materijalne rashode.

 

RAZDJEL 2 DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 3.785.669,00 EURA

GLAVA 1 PROGRAMI JAVNIH POTREBA PLANIRANI U IZNOSU OD 3.785.669,00 EURA

 

Program 1009 Predškolski odgoj, planiran u iznosu od 872.747,00 eura

1. Za redovan rad dječjih vrtića planirani rashodi iznose 806.386,00 eura, od toga:

• Plaće iznose 642.910,00 eura, 

• Materijalni rashodi iznose 157.503,00 eura,

• Financijski rashodi iznose 1.991,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.982,00 eura

2. Za dogradnju dječjeg vrtića Trilj planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine,

3. Za sufinanciranje dječjih vrtića planirani rashodi iznose 39.816,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 23.890,00 eura

• Ostali rashodi iznose 2.654,00 eura

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 13.272,00 eura

 

Program 1002 Rad udruga u kulturi, planiran u iznosu od 76.979,00 eura

1. Za redovan rad udruga u kulturi planirani rashodi iznose 76.979,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 10.618,00 eura, 

• Ostali rashodi iznose 66.361,00 eura 

 

Program 1003 Muzej triljskog kraja, planiran u iznosu od 108.610,00 eura

1. Za redovan rad Muzeja triljskog kraja planirani rashodi iznose 38.806,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene iznose 22.732,00 eura,

• Materijalni rashodi iznose 15.808,00 eura, 

• Financijski rashodi iznose 266,00 eura,

2. Za opremanje muzeja planirani rashodi iznose 6.105,00 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.318,00 eura, 

• Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 2.787,00 eura 

3. Za program javnih potreba muzeja planirani rashodi iznose 63.699,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 21.859,00 eura, 

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  iznose 41.840,00 eura 

 

Program 1004 Gradska knjižnica planirano u iznosu od 25.080,00 eura

1. Za redovan rad Gradske knjižnice planirani rashodi iznose 18.440,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene iznose 14.860,00 eura,

• Materijalni rashodi iznose 3.320,00 eura, 

• Financijski rashodi  iznose 260,00 eura,

2. Za opremanje knjižnice planirani rashodi iznose 6.640,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1005 Arheološka iskapanja na Gardunu, planiran u iznosu od 3.982,00 eura

Za Arheološka iskapanja na Gardunu planirani rashode iznose 3.982,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1007 Izgradnja centralnog spomen obilježja Domovinskog rata, planiran u iznosu od 39.817,00 eura

Za izgradnju centralnog  spomen obilježja Domovinskog rata planirani rashodi iznose 39.817,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1008 Religija, planiran u iznosu od 66.362,00 eura

1. Za pomoć vjerskim zajednicama planirani rashodi iznose 39.817,00 eura za ostale rashode, 

2. Za izgradnju kapele Vedrine planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1009 Politika, planiran u iznosu od 5.309,00 eura

Za pomoć političkim strankama planirani rashodi iznose 5.309,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1010 Sport i rekreacija, planiran u iznosu od 220.720,00 eura

Za redovnu djelatnost sportskih klubova i Zajednice sporta planirani rashodi iznose 220.720,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 6.636,00 eura,

• Ostali rashodi iznose 214.084,00 eura 

 

Program 1011 Održavanje sportskih objekata, planiran u iznosu od 60.559,00 eura

1. Za redovno održavanje sportskih objekata planirani rashodi iznose 39.817,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za opremanje sportskih objekata planirani rashodi iznose 197,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene imovine,

3. Za uređenje staze za automobilističke utrke planirani rashodi iznose 20.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1012 Izgradnja sportskih objekata, planiran u iznosu od 1.094.963,00 eura

1. Za izgradnju zgrade na igralištu Luke planirani rashodi iznose 955.604,00 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine, 

2. Za uređenje zgrade uz sportsko igralište Čaporice planirani rashodi iznose 56.361,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

3. Za izgradnju svlačionica – igralište Velić planirani rashodi iznose 6.636,00 eura za materijalne rashode,

4. Za izgradnju svlačionica – Barovine Košute planirani rashodi iznose 23.272,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za izgradnju dječjeg igrališta s opremom Bisko planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za izgradnju dječjeg igrališta s opremom Strmendolac planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1013 Osnovno školstvo, planiran u iznosu od 418.410,00 eura

1. Za sufinanciranje programa osnovnih škola planirani rashodi iznose 78.307,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 3.982,00 eura, 

• Pomoć unutar općeg proračuna iznosi 74.325,00 eura, 

2. Za sufinanciranje programa srednjih škola planirani rashodi iznose 160.927,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 332,00 eura

• Pomoći unutar općeg proračuna iznose 1.327,00 eura 

• Ostale naknade građanima i kućanstvima iznose 159.268,00 eura

3. Za sufinanciranje programa akademskog obrazovanja planirani rashodi iznose 179.176,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima. 

 

Program 1013 Obnova i izgradnja područnih škola, planiran u iznosu od 159.267,00 eura

1. Za projekt izgradnje škole u Košutama planirani rashodi iznose 92.906,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

2. Za obnovu područne škole Kamensko planirani rashodi iznose 19.908,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

3. Za obnovu područne škole Bisko planirani rashodi iznose 19.908,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

4. Za obnovu područne škole Čaporice planirani rashodi iznose 26.545,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

Program 1014 Socijalna skrb, planiran u iznosu od 624.901,00 eura

1. Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima (jednokratne pomoći i ostale naknade) planirani rashodi iznose 112.815,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi iznose 26.545,00 eura, 

• Ostale naknade građanima i kućanstvima iznose 86.270,00 eura, 

2. Za naknade za novorođenu djecu planirani rashodi iznose 62.089,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima, 

3. Za sufinanciranje rada Crvenog križa planirani rashodi iznose 27.872,00 eura za ostale prihode, 

4. Za potpore za rad udruga iz Domovinskog rata i udruge socijalne skrbi planirani rashodi iznose 39.817,00 eura za ostale rashode, 

5. Za javne radove planirani rashodi iznose 51.231,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene iznose 48.842,00 eura, 

• Materijalni rashodi iznose 2.389,00 eura, 

6. Za Program „ Zaželi“ planirani rashodi iznose 297.896,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene iznose 272.015,00 eura, 

• Materijalni rashodi iznose 14.600,00 eura, 

• Ostali rashodi iznose 11.281,00 eura

7. Za novčanu pomoć za roditeljski dopust – „Prve Tri“ planirani rashodi iznose 33.181,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 1015 Zdravstvo, planiran u iznosu od 7.963,00 eura

1. Za program javnih potreba u zdravstvu planirani rashodi iznose 7.963,00 eura za pomoći dane unutar općeg proračuna.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!