Proračun Općine Sopje za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ Općine Sopje za 2023. godinu. U njemu su na pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sopje tijekom 2023. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, molim Vas posjetite nas na našoj službenoj stranici www.sopje.hr

Kako bismo poboljšali kvalitetu života naših stanovnika u 2023.godini imamo u planu velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu kao što su održavanje čistoće javnih zelenih površina, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i mrtvačnice, održavanje nerazvrstanih cesta, voznog parka, uređenje igrališta. Planirana su sredstva za uređenja platoa ispred doma u Kapincima i Grabiću, rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Novakima i u Vaškoj, uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Sopju, , sanacije društvenih domova u Josipovu, Španatu, izgradnju spremišta DVD-a Sopje.

Naša Općina  dobila je posebno priznanje za izniman doprinos u području izdvajanja za predškolsko obrazovanje na koje smo vrlo ponosni, pa smo odlučili nastaviti s tim ulaganjima. Tako smo i ovu godinu planirali sredstva za vrtić, sufinanciranje ekskurzija. Za djecu  su u pripremi prigodni darovi za Svetog Nikolu.

S demografskim mjerama nastavljamo i u 2023.godini.. Želim da naša Općina bude ugodno  mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike, stoga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 kn.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja kao i ostale socijalne potrebe. Našim umirovljenicima želimo uljepšati blagdane pripremom prigodnih darova za Uskrs i Božić. 

Projekt javnih radova, „Radovi za zajednicu i sebe“ pružaju mogućnost zaposlenja osobama u nepovoljnijem položaju na tržištu rada. Planirana su sredstva za poticanje naših poljoprivrednika i poduzetnika ne bi li im olakšali poslovanje i pomogli stvoriti potrebne preduvjete za dodatne mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja.

Cilj nam je poticanje bavljenje sportom i sportskim aktivnostima,  zato osiguravamo potrebna sredstva za proširenje ponude sportskog sadržaja i unaprjeđenje potrebne infrastrukture. Odlučili smo izdvojiti za sanaciju svlačionica u Grabiću te za uređenje nogometnog igrališta u Novoj Šarovci.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture odlučili smo izdvojit za udruge i događaje po kojima smo prepoznatljivi, kao što je manifestacija „Dravsko proljeće“. Sufinanciramo   manifestacije kulturnog značaja, pomoć vjerskim zajednicama, i drugih udruga i zajednica.

Očuvanje okoliša od velike nam je važnosti jer o njemu ovise sadašnji i budući naraštaji, stoga smo dio sredstava izdvojili za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

 

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2023. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2022. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2023. godinu. 

 

Vaš Načelnik!

 

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. 

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sopje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sopje za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sopje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sopje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2.Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.822.271,57  0
Prihodi od poreza 590.330,85  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 839.962,55  0
Prihodi od imovine 147.079,38  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 177.846,31  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 67.052,48  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 52.425,50  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 52.425,50  0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Sopje za 2023. godinu planirani su u iznosu od  1.874.697,07 eura

 

Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sopje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.822.271,57 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 590.330,85 eura, od toga porez i prirez na dohodak 302.817,02 eura, porezi na imovinu 126.856,46 eura i porezi na robu i usluge 43.113,49 eura

2.Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 839.962,55 eura, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna 782.405,99 eura i pomoći od izvanproračunskih korisnika 57.556,56 eura

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 147.079,38 eura, od toga prihodi od financijske imovine 2.398,16 eura i prihodi od nefinancijske imovine 144.671,22 eura

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 177.846,31 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe 4.923,40 eura, prihodi po posebnim propisima 120.604,89 eura i komunalni doprinosi i naknade 52.318,02 eura

5.Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 67.052,48 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 52.425,50 eura

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 32.517,08 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 19.908,42 eura.

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.337.909,96  0
Rashodi za zaposlene 257.495,51 0
Materijalni rashodi 896.301,38  0
Financijski rashodi 3.185,35  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.654,46  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 90.384,24 0
Ostali rashodi 87.889,02  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.059,39  0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 308.740,29  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 241.319,10  0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sopje za 2023. godinu planirani su u iznosu od  1.874.697,07 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sopje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.337.909,96 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 257.495,51 eura od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 206.383,95 eura, ostali rashodi za zaposlene 22.177,98 eura i doprinosi na plaće 28.933,58 eura

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 896.301,38 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 24.447,31 eura,  rashodi za materijal i energiju 178.866,14 eura, rashodi za usluge 618.107,11 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.880,82 eura 

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.185,35 eura

4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.654,46 eura

5.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 90.384,24 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6.Ostali rashodi planirani u iznosu od 87.889,02 eura, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 82.580,11  eura, i ostali rashodi – proračunska zaliha 5.308,91 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 550.059,39 eura, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 308.740,29 eura

2.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 241.319,10 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OPĆINSKO VIJEĆE, URED NAČELNIKA

Program 1001 Redovna djelatnost predstavničke i izvršne vlasti planirano u iznosu od 104.494,76 eura

1.Za redovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 10.617,82 eura za naknade za ostale nespomenute rashode poslovanja 

2.Za redovne aktivnosti političkih stranaka planirano je 1.353,77 eura za tekuće donacije 

3.Za prigodne proslave Općine planirano je 8.626,98 eura, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.963,37 eura i rashodi za usluge 663,61 eura

4.Za nacionalne manjine planirano je 6.636,14 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 265,45 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.707,08

5.Za promidžbu Općine planirano je 17.253,96 eura za rashode za usluge

6.Za rad Ureda načelnika planirano je 45.791,48 eura, od toga:

•Plaće za zaposlene 24.553,72 eura, doprinosi na plaće 3848,96 eura, naknade troškova zaposlenima 8.029,73 eura, postrojenja i oprema 2.521,73 eura, rashodi za usluge 1.061,78 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja  5.775,56 eura

7.Za proračunsku pričuvu planirano je 5.308,91 eura za ostale rashode – proračunska zaliha

8.Za poticanje djelovanja ostalih udruga planirano je 3.981,68 eura za tekuće donacije

9.Za sudjelovanje na sajmu Viroexpo  planirano je 942,33  eura za rashode za usluge

10.Za savjet mladih planirano je 3.981,69 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.738.474,59 EURA

Program 1002 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 230.082,69 eura

1.Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 101.586,04 eura, od toga:

•Plaće (Bruto) za zaposlene planirane u iznosu od 75.479,46 eura, ostali rashodi za zaposlene 13.869,53 eura, doprinosi na plaće 10.511,65 eura i naknade troškova zaposlenima 1.725,40 eura

2.Za pripreme akata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 112.423,91 eura, od toga:

•Naknade troškova zaposlenima 643,705 eura, rashodi za materijal i energiju 5.760,17 eura, rashodi za usluge 82.070,22 eura ,  ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.900,18 eura i ostali financijski rashodi 225,629 eura

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 241.366,90 eura

1.Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 18.979,36 eura, od toga rashodi za usluge 14.397,11 eura i rashodi za materijal i energiju 4.582,25 eura 

2.Za održavanje javne rasvjete planirano je 89.963,37 eura , od toga za materijal i energiju 82.000,00 i za rashode za usluge 7.963,37 eura

3.Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 29.763,08 eura za rashode za usluge

4.Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 929,06 eura za rashode za materijal i energiju

5.Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 68.750,41 eura za rashode za usluge

6.Za javnu rasvjetu planirano je 32.981,62 eura za građevinske objekte

 

Program 1004 Građenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 124.759,44 eura

1.Za geodetske elaborate planirano je 26.544,56 eura za rashode za usluge

2.Za uređenje platoa planirano je 98.214,88 eura za građevinske objekte

 

Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu 23.766,58 eura

1.Za redovnu djelatnost planirano je 18.581,19 eura, od toga rashodi za usluge 437,985 eura, tekuće donacije 14.201,34 eura 

2.Za Humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 1.592,67 eura za tekuće donacije

Za civilnu zaštitu, postrojbe i povjerenike civilne zaštite planirano je 3.592,72 eura od toga za rashode za usluge 3.460,00 eura i za ostale nespomenute rashode poslovanja 132,72 eura

 

Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 16.709,79 eura

1.Za poticanje poduzetništva planirano je 10.617,82 eura, od toga za tekuće donacije 3.981,68 eura i za ostale nespomenute rashode poslovanja 6.636,14 eura

2.Za kontrolu plodnosti tla planirano je 663,61 eura za rashode za usluge

3.Za sufinanciranje programa osposobljavanja odraslih osoba planirano je 132,72 eura za rashode za usluge

4.Za upravljanje poljoprivrednim zemljištem planirano je 5.295,64 eura za rashode za usluge

 

Program 1007 Socijalna skrb planirano u iznosu od 37.029,66 eura

1.Za pomoć obiteljima i pojedincima – novčane pomoći planirano je 1.990,84 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za naknadu za novorođenčad planirano je 13.272,28 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.Za pomoć udrugama socijalnog karaktera planirano je 3.052,62 eura za tekuće donacije 

4.Za pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja planirano je 663,61 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

5.Za darove za djecu – Sv. Nikola, Uskrs... planirano je 2.654,46 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6.Za naknadu štete od prirodnih nepogoda planirano je 1.327,23 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.Za sufinanciranje ekskurzija planirano je 2.189,93 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8.Za sufinanciranje poštarine za komunalne usluge planirano je 1.260,87 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9.Dar umirovljenicima, obiteljima i kućanstvima za Uskrs i Božić planiran u iznosu od 10.617,82 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 39.153,24 eura

1.Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 16.855,80 eura, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.327,23 eura i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.528,57 eura 

2.Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 7.697,93 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 14.599,51 eura, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.272,28 eura i tekuće donacije 1.327,23 eura

 

Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 142.842,92 eura

1.Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 45.125,75 eura za tekuće donacije 

2.Za redovito održavanje i sanaciju svlačionica u Grabiću planirano je 69.347,67 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3.Za uređenje nogometnog igrališta u Novoj Šarovci planirano je 28.369,50 eura za postrojenja i opremu

 

Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 44.078,08 eura

1.Za poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga planirano je 6.636,14 eura za tekuće donacije 

2.Za  manifestaciju „ Dravsko proljeće“ planirano je 37.441,94 eura, od toga rashodi za usluge 36.114,71 eura i knjige i umjetnička djela 1.327,23 eura

 

Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 1.327,23 eura

1.Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije 

 

Program 1012 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 7.724,47 eura

1.Za preventivni pregled zaposlenika planirano je 2.123,56 eura za rashode za usluge

2.Za sufinanciranje specijalista u Domu Zdravlja planirano je 5.468,19 eura, od toga za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.327,23 eura i za rashode za usluge 4.140,96

3.Za testiranje na Covid 19 planirano je 132,72 eura za rashode za usluge

 

Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 103.731,78 eura

1.Za nabavu opreme planirano je 21.832,90 eura za postrojenja i opremu

2.Za održavanje objekata za redovito korištenje planirano je 54.748,17 eura, od toga rashodi za usluge 723,339 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.981,68 eura, postrojenja i oprema 1.327,23 eura i rashodi za materijal i energiju 42.205,87 eura

3.Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 4.612,11 eura, od toga rashodi za usluge 1.957,65 eura i rashodi za materijal i energiju 2.654,46 eura 

4.Za održavanje voznog parka planirano je 15.820,56 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 822,881 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja  1.818,30 eura i rashodi za usluge 577,345 eura

5.Za naslijeđenu imovinu planirano je 19,92 eura za građevinske objekte

6.Za provedbu zakona o zaštiti životinja planirano je 265,44 za rashode za usluge

7.Za procjembene elaborate planirano je 3.982,00 eura za rashode za usluge

8.Za priključak općinskih objekata na plinsku i vodovodnu mrežu planirano je 2.450,68 eura za građevinske objekte

 

Program 1014 Zaštita okoliša planirano je 32.365,31 eura

1.Za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 25.824,53 eura. od toga za rashode za usluge 253,832 eura i za postrojenja i opremu 23.286,21 eura

2.Za informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom planirano je 663,61 eura za rashode za usluge

3.Za poticanje naknada za smanjenje količine otpada planirano je 2.557,17 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja

4.Za program zaštite  zraka ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama planirano je 3.320,00 eura za rashode za usluge

 

Program 1015 Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano u iznosu od 19.908,42 eura

Za Mjeru za poticanje rješavanja stambenog pitanja planirano je 19.908,42 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1016 Aktivna politika zapošljavanja planirano u iznosu od 37.361,46 eura

Za Program javnih radova “Radom za zajednicu i sebe“ planirano je 37.361,46 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 464,53 eura, plaće (bruto) 31.189,85 eura, doprinosi na plaće 4.379,85 eura i naknade troškova zaposlenima 1.327,23 eura

 

Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 538.691,83 eura

1.Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada planirano je 3.981,68 eura, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.318,07 eura i rashodi za usluge 663,61 eura

2.Za poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture planirano je 266.476,32 eura za rashode za usluge

3.Za uklanjanje građevina planirano je 2.720,82 eura za rashode za usluge

4.Za redovito održavanje i sanaciju društvenog doma u Josipovu planirano je 41.940,41 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

5.Za redovito održavanje i sanaciju društvenog doma u Španatu planirano je 41.011,35 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6.Za rekonstrukciju spremišta DVD-a Vaška planirano je 89.019,67 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7.Za rekonstrukciju i dogradnju zgrade javne i društvene namjene u naselju Vaška planirano je 89.019,67 za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8.Za izgradnju spremišta za DVD Sopje planirano je 38.672,10 eura za građevinske objekte

9.Za izgradnju nadstrešnice za održavanje manifestacija planirano je 45.578,8 eura za građevinske objekte

10.Za izmjene prostornog plana uređenja Općine Sopje planirano je 9.290,60 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ BAMBI SOPJE 

Program 1017 Financiranje dječjeg vrtića Bambi planirano u iznosu od 142.574,79 eura

1.Za plaće i zakonske doprinose planirano je 86.999,80 eura, od toga plaće (bruto) 66.361,40 eura, doprinosi na plaće 8.759,71 eura, naknade troškova zaposlenima 3.981,68 eura, rashodi za usluge 4.778,02 eura i ostali  nespomenuti rashodi poslovanja 3.118,99 eura

2.Za regres, jubilarne nagrade, božićnice i sl. planirano je 2.468,64 eura za ostale rashode za zaposlene

3.Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 53.106,35 eura, od toga, rashodi za materijal i energiju 31.775,54 eura, rashodi za usluge 11.216,67 eura, postrojenja i oprema 286,681 eura, naknade troškova zaposlenima 2.946,22 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.372,05 eura i ostali financijski rashodi 929,06 eura

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!