*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Sopje za 2024. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ Općine Sopje za 2024. godinu. U njemu su na pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sopje tijekom 2024. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, molim Vas posjetite nas na našoj službenoj stranici www.sopje.hr.

Želimo Vam pokazati što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili sredstva iz Proračuna, stoga Vam predstavljamo Vodič za građane.

Aktivnim ulaganjem u komunalne projekte želimo poboljšati život stanovnika, unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Sopje. Ceste su jedna od temeljnih komunalnih infrastruktura te važan čimbenik gospodarskog i svakog drugog razvoja, stoga je planirana izgradnja nogostupa u Sopju, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Novaki – Zidine  te održavanje nerazvrstane ceste u Vaškoj ul. B.Radića.

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva, podržavamo naše studente te sufinanciramo troškove smještaja učenika srednjih škola u iznosu od 55,00 eura mjesečno te isplaćujemo stipendije za studente. Iz Proračuna za 2024. godinu vidljivo je da nam je prioritet bolji životni standard naših mještana, poput pomoći umirovljenicima, sufinanciranja vrtića, financiranja radnog materijala, bilježnica, atlasa i mapa. Nastavljamo s isplatama naknada za novorođenčad, s pomoćima za podmirenje dijela troškova stanovanja, sufinanciranjem ekskurzija i naknadama štete od prirodnih nepogoda.

Općina Sopje prijavila je projekt “Zaželi – Općina Sopje”. Projekt je prijavljen sukladno natječaju “Zaželi – prevencija institucionalizacije” u okviru programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” za povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. 

“Pametna i mobilna općina Sopje” je projekt pomoću kojeg  se implementirati digitalizacija prostornih podataka u jednome dijelu, a u drugom dijelu planiramo postaviti pametnu punionicu s nadstrešnicom s po tri električna i tri obična bicikla. 

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i utjecaj. Sport predstavlja opće ljudsko dobro stoga smo osigurali sredstva za održavanje postojeće građevine-zgrada nogometnog igrališta u Sopju, izgradnju  tribina na nogometnom igralištu u Novoj Šarovki te opremanje i uređenje dječjih igrališta.

Kultura i tradicije od iznimne nam je važnosti, stoga potičemo kulturne aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga  dio novca ulažemo u poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, saniranje divljih deponija i provedbu zaštite divljači na području Općine Sopje. U proračunu za 2024. godinu osigurali smo sredstva za deratizaciju i dezinsekciju kako bismo spriječili nastanak i širenje zaraznih bolesti.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 11.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2024. godinu.

Savjetovanje za prijedlog proračuna možete pogledati ovdje.

 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sopje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

                    
Proračunski korisnici:

 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Proračunski korisnici Općine Sopje je dječji vrtić Bambi.

Zakoni i sankcije:

  
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.186.585,80
Prihodi od poreza 547.682,22
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.197.456,72
Prihodi od imovine 194.775,81
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 174.337,12
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 26,54
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 72.361,39
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 91.520,70
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 71.612,28
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 19.908,42
Višak/manjak koji će se prenijeti iz prethodne godine 197.472,70
Višak/manjak 197.472,70
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi  Općine Sopje  za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.475.579,20  eura

PRIHODI 

Prihodi poslovanja Općine Sopje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.186.585,80 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 547.682,22 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.197.456,72 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 194.775,81 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 174.337,12 eura , prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 26,54 eura i   Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 72.361,39 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 91.520,70 eura, a čine ih prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  planirani u iznosu od 19.908,42 eura i prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 71.612,28 eura.

 

Višak/manjak koji će se prenijeti iz prethodne godine planiran u iznosu od 197.472,70 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.324.636,74
Rashodi za zaposlene 483.061,58
Materijalni rashodi 646.492,19
Financijski rashodi 3.235,35
Subvencije 3.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.732,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 96.889,12
Ostali rashodi 89.726,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.150.942,46
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 920.352,96
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 230.587,50
Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  2,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sopje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.475.579,20 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Sopje za 2024. godinu planirani u iznosu od  1.324.636,74  eura, od toga:

1.Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 483.061,58 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 646.492,19 eura;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.235,35 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 3.500,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 1.732,00 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 96.889,12  eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 89.726,50 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.150.942,46 eura za; 

1.Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 920.352,96 eura,

2. Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 2,00 eura,

3. Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 230.587,50 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Sopje sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, URED NAČELNIKA
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE, URED NAČELNIKA
Program 100 Redovna djelatnost predstavničke i izvršne vlasti
GLAVA 00102 NACIONALNE MANJINE
Program 1019 Zaštita prava nacionalnih manjina
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1002 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1004 Građenje komunalne infrastrukture
Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva
Program 1007 Socijalna skrb
Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje
Program 1009 Sport i rekreacija
Program 1010 Kultura
Program 1011 Razvoj civilnog društva
Program 1012 Zdravstvena zaštita
Program 1013 Upravljanje imovinom
Program 1014 Zaštita okoliša
 Program 1015 Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
Program 1016 Aktivna politika zapošljavanja
Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK:51896 DJEČJI VRTIĆ BAMBI SOPJE
Program 1017 Financiranje dječjeg vrtića Bambi

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

OPĆINSKO VIJEĆE, URED NAČELNIKA

 

Program 1001 Redovna djelatnost predstavničke i izvršne vlasti planirano u iznosu od 149.540,48 eura

1. Za redovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 10.617,82 eura,

2. Za provedbu izbora planirano je 54.000,00 eura.

3. Za redovne aktivnosti političkih stranaka planirano je 1.353,77 eura ,

4. Za prigodne proslave Općine planirano je 8.626,98 eura,

5. Za promidžbu Općine planirano je 14.672,99 eura,

6. Za rad Ureda načelnika planirano je 46.054,31 eura, 

7. Za proračunsku pričuvu planirano je 5.308,91 eura, 

8. Za poticanje djelovanja ostalih udruga planirano je 3.981,68 eura,

9. Za sudjelovanje na sajmu Viroexpo  planirano je 942,33  eura ,

10. Za savjet mladih planirano je 3.981,69 eura.

 

NACIONALNE MANJINE PLANIRANO U IZNOSU OD 663,61 EURA

 

Program 1019 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 663,61 eura za djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Sopje.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.325.375,11 EURA

 

Program 1002 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 320.174,47 eura

1.Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 148.867,24 eura, 

2.Za pripreme akata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 116.204,52 eura,

3. Za vlastiti pogon planirano je 55.102,71 eura.

 

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 241.366,90 eura

1.Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 18.979,77 eura,

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 89.963,37 eura,

3. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 29.763,08 eura ,

4. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 929,06 eura ,

5. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 68.750,00 eura za rashode za usluge

6. Za javnu rasvjetu planirano je 32.981,62 eura.

 

 

Program 1004 Građenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 862.170,48 eura

1. Za redovito održavanje i sanacija svlačionica u Grabiću planirano je 15.750,00 eura,

2. Za izgradnju nogostupa u Sopju planirano je 83.400,00 eura,

3. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Novaki – Zidine planirano je 465.185,23 eura,

4. Za opremanje i uređenje dječjih igrališta planirano je 32.100,00 eura,

5. Za uređenje platoa planirano je 42.200,00 eura,

6. Za održavanje postojeće građevine-zgrada nogometnog igrališta u Sopju planirano je 81.791,25 eura,

7. Za održavanje nerazvrstane ceste u Vaškoj ul. B.Radića planirano je 83.400,00 eura,

8. Za izgradnja tribina na nogometnom igračištu u Novoj Šarovki planirano je 28.344,00 eura,

9. Za izgradnja pomoćne prostorije (sanitarnI čvor) planirano je 30.000,00 eura.

 

Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu 21.633,24 eura

1.Za redovnu djelatnost planirano je 15.503,24 eura,

2.Za Humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 1.000,00 eura,

3. Za civilnu zaštitu, postrojbe i povjerenike civilne zaštite planirano je 5.130,00 eura.

 

Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 17.709,79  eura

1.Za poticanje poduzetništva planirano je 10.617,82 eura,

2.Za kontrolu plodnosti tla planirano je 663,61 eura ,

3. Za sufinanciranje programa osposobljavanja odraslih osoba planirano je 132,72 eura,

4. Za upravljanje poljoprivrednim zemljištem planirano je 6.295,64 eura .

 

Program 1007 Socijalna skrb planirano u iznosu od 32.326,24 eura

1.Za pomoć obiteljima i pojedincima – novčane pomoći planirano je 1.990,84 eura ,

2. Za naknadu za novorođenčad planirano je 13.272,28 eura ,

3.Za pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja planirano je 663,61 eura,

4. Za darove za djecu – Sv. Nikola, Uskrs... planirano je 2.654,46 eura,

5.Za naknadu štete od prirodnih nepogoda planirano je 1.327,23 eura,

6.Za sufinanciranje ekskurzija planirano je 1.000,00 eura, 

7. Za sufinanciranje poštarine za komunalne usluge planirano je 800,00 eura,

8. Dar umirovljenicima, obiteljima i kućanstvima za Uskrs i Božić planiran u iznosu od 10.617,82 eura.

 

Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 46.481,69 eura

1. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 15.500,00 eura, 

2.Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 13.654,46 eura,

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 17.327,23 eura.

 

 

Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 50.000,00 eura

Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 50.000,00 eura.

 

                    

 

Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 7.000,00 eura

Za poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga planirano je 7.000,00 eura.

 

Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 1.327,23 eura

Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 1.327,23 eura .

 

Program 1012 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 7.171,10 eura

1.Za preventivni pregled zaposlenika planirano je 1.798,14 eura,

2. Za sufinanciranje specijalista u Domu Zdravlja planirano je 5.372,96 eura.

 

 

Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 127.181,72 eura

1.Za nabavu opreme planirano je 16.963,37 eura,

2. Za održavanje objekata za redovito korištenje planirano je 54.615,45 eura, 

3. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 6.081,22 eura,

4. Za održavanje voznog parka planirano je 17.820,56 eura,

5. Za naslijeđenu imovinu planirano je 3,00 eura,

6. Za provedbu zakona o zaštiti životinja planirano je 265,44 eura,

7. Za procjembene elaborate planirano je 3.982,00 eura ,

8. Za priključak općinskih objekata na plinsku i vodovodnu mrežu planirano je 2.450,68 eura ,

9. Za kupnju nekretnina za investicijske projekte planirano je 25.000,00 eura.

 

Program 1014 Zaštita okoliša planirano je 9.930,61 eura

1.Za informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom planirano je 663,61 eura ,

2.Za poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada planirano je 4.297,00 eura,

3.Za saniranje divljih deponija planirano je 3.000,00 eura,

4. Za kontejnere za otpad planirano je 500,00 eura,

5. Za provedbu programa zaštite divljači na području Općine Sopje planirano je 1.470,00 eura.

 

  

Program 1015 Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano u iznosu od 19.908,42 eura

Za Mjeru za poticanje rješavanja stambenog pitanja planirano je 19.908,42 eura.

 

 

Program 1016 Aktivna politika zapošljavanja planirano u iznosu od 125.284,53 eura

1.Za Program javnih radova Općine Sopje planirano je 6.284,53 eura,

2. Za Zaželi planirano je 119.000,00 eura.

 

Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 213.430,14 eura

1.Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada planirano je 1.663,61 eura, 

2.Za poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture planirano je 3.500,00 eura,

3.Za uklanjanje građevina planirano je 2.720,82 eura ,

4.Za pametnu i mobilnu općinu-općina Sopje planirano je 63.208,86

5. Za redovito održavanje i sanaciju društvenog doma u Španatu planirano je 59.546,25 eura,

6.Za održavanje kapelice u Gornjem Predrijevu planirano je 15.750,00 eura,

7. Za održavanje doma u Gornjem Predrijevu planirano je 36.750,00 eura,

8. Za izmjene prostornog plana uređenja općine Sopje planirano je 9.290,00 eura.

 

 

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ BAMBI SOPJE 

 

Program 1017 Financiranje dječjeg vrtića Bambi planirano u iznosu od 222.278,55 eura

1. Za plaće i zakonske doprinose planirano je 170.026,02 eura,

2. Za regres, jubilarne nagrade, božićnice i sl. planirano je 6.238,20 eura,

3. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 46.014,33 eura-

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.