*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Sibinj za 2024. godinu


Vodič za građane

 

Poštovani građani,

predstavljamo vam Vodič za građane za 2024. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti općinske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici https://sibinj.hr/. Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će i dalje održati visoku razinu transparentnosti u našoj Općini. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2024. godini.

Brojnim, i opsežnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge druge komunalne projekte.

U proteklom razdoblju potpisana su dva značajna ugovora, Ugovor za projekt izgradnje nerazvrstanih cesta u naselju Slobodnica/Općina Sibinj i Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji prometnica u zoni malog gospodarstva Općine Sibinj te je sklopljen sporazum o provedbi projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“.

U 2024. godini nastavljamo s provedbom Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Sibinj kojim Programom općina Sibinj sufinancira kupovinu zemljišta za gradnju stambenog objekta ili kupovinu stambenog objekta na području općine te sufinancira plaćanje priključka na infrastrukturu radi poboljšanja kvalitete stanovanja postojećeg stambenog prostora.   

Želimo preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Općinsko vijeće donijelo je i Program poticanja razvoja poduzetništva u općini Sibinj kojim se  putem Javnog poziva dodjeljuju jednokratne bespovratne potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrtnicima s prebivalištem na području općine ili tvrtkama čiji su osnivač ili osnivači tvrtke ( trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o.) ukoliko ih je više, fizičke osobe sa prebivalištem na području Općine Sibinj. 

Također u 2024. godini planira se ponovno raspisati Javni poziv za provedbu Programa potpora poljoprivrednicima na području općine Sibinj kojim Općina Sibinj u cilju poticanja razvoja poljoprivrede na svom području namjerava pomoći poljoprivrednicima sa područja Općine u smislu dobivanja potpora za pokretanje poljoprivrednih gospodarstva i apliciranja projekata na nacionalne i međunarodne fondove. 

Želim naglasiti da ćemo i u 2024. godini nastaviti s ulaganjem u projekte komunalne infrastrukture kao što su izgradnja i održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje groblja, izgradnja i održavanje poslovnih i drugih objekata.

Nastavljamo s projektom „Zaželi“ – kojim želimo pomoći ženama s područja Općine Sibinj koje su nezaposlene da na određeni vremenski period rade i ostvare prihode za svoje obitelji i kućanstvo, kao i uslugama projekta pomoći krajnjim korisnicima, s ciljem njihova uključivanja u društvo.

Cilj nam je da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u budućnost, stoga kao i svake godine nastavljamo s ulaganjem u školstvo.

Dio financijskih sredstava izdvojili smo za stipendiranje studenata, a učenicima srednjih škola u potpunosti financiramo trošak prijevoza u školu.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Općina sufinancira troškove boravka djece u dječjem vrtiću „Sibinj“ korisnicima njegovih usluga i troškove predškolskog odgoja-male škole u trajanju 250 nastavnih sati.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć kućanstvima.

Dio sredstava iz proračuna Općina planira izdvojiti za financiranje raznih manifestacija na području Općine (Dan Općine, fišijada, čobanijada…) i financiranje udruga u kulturi, športu i obrazovanju.

Dragi mještani, izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2024. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2024. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 09.11.2023. do 24.11.2023. Više o tome možete pogledati OVDJE.

 

Vaš načelnik!

 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

  
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sibinj za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Sibinj je Dječji vrtić „Sibinj“ koji je u 2020. godini započeo sa svojim radom.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 6.382.547,10
Prihodi od poreza 1.878.007,02
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.649.831,44
Prihodi od imovine 252.800,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 501.908,64
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 100.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 50.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 50.000,00
Vlastiti izvori 10.000,00
Rezultat poslovanja 10.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Sibinj za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.445.547,10 eura

 

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Sibinj za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.382.547,10 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.878.007,02 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 3.649.831,44 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 252.800,00 eura, prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 501.908,64 eura i prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, donacija planirani u iznosu od 100.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.000,00 eura, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 50.000,00 eura.

 

Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja planiran u iznosu od 10.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.876.924,30
Rashodi za zaposlene 698.066,09
Materijalni rashodi 1.411.708,21
Financijski rashodi 13.820,00
Subvencije 20.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 55.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120.000,00
Ostali rashodi 558.330,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.508.622,80
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.183.622,80
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.265.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 60.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 60.000,00
Ukupno 0,00

RASHODI I IZDACI

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sibinj za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.445.547,10 eura.

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sibinj za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.876.924,30 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 698.066,09 eura (Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u općinskoj upravi, te plaće za zaposlene iz programa javnih radova (HZZ) i zaposlene u Programu Zaželi);

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.411.708,21 eura (Materijalne rashode čine rashodi za materijal i usluge, a odnose se na materijal i usluge za funkcioniranje djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela, jedinstvenog upravnog odjela, komunalnih djelatnosti, održavanje postojeće infrastrukture, javnu rasvjetu i sl.);

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.820,00 eura (Ovi rashodi odnose se na troškove platnog prometa, rashoda za kamate i ostalih financijskih rashoda);

4. Subvencije za poljoprivrednike, obrtnike te poduzetnike planirane se u iznosu od 20.000,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za financiranje osnovnog školstva planirane u iznosu od 55.000,00 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 120.000,00 eura (Ovi rashodi u najvećoj mjeri se odnose na socijalnu skrb, pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, jednokratne pomoći rodiljama, stipendije studentima te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola);

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 558.330,00 eura (U ovu skupinu rashoda odnose se rashodi na tekuće donacije udrugama građana, tekuće donacije sportskim, kulturnim, vatrogasnim i ostalim udrugama, te na kapitalne prijenose sredstava trgovačkom društvu za izgradnju vodoopskrbnog sustava).

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.508.622,80 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 60.000,00 eura, a planirani su za kupovinu zemljišta;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.508.622,80 eura (Ovi rashodi odnose se na nabavu opreme za održavanje javnih površina, uređenje pješačkih staza, izgradnju i uređenje prometnica, uređenje općinskih zgrada, mrtvačnica i slično).

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu 1.265.000,00 eura, a odnose se na dodatna ulaganja u građevinske objekte općine, prometnice te javnu rasvjetu. 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiranu su u iznosu od 60.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Sibinj sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 010 OPĆINA SIBINJ
GLAVA 01001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1001 Javna uprava i administracija
Program 1002 Zaštita od požara i civilna zaštita
Program 1003 Program javnih potreba
Program 1004 Program ukupnog razvoja
Program 1006 EU PROJEKT - Zaželi
Program 1007 Poticanje zapošljavanja
Program 1008 Komunalna infrastruktura
GLAVA 01002 PRORAČUNSKI KORISNIK
Program 1001 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića

 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 010 OPĆINA SIBINJ

GLAVA 01001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1001 Javna uprava i administracija planiran u iznosu od 896.500,00 eura.

Sredstva za Javnu upravu i administraciju planirana su u iznosu od 892.500,00 eura (planirana sredstva obuhvaćaju troškove plaća općinske uprave, djelatnika na javnim radovima i djelatnica u Programu Zaželi, zatim administrativno-tehničke poslove, režijske troškove (grijanje, el. energija, telefonski troškovi), komunalne usluge i sve ostale troškove vezane za neophodan rad općinske uprave ) i za LAG-Lokalnu razvojnu grupu 4.000,00 eura ( troškovi namijenjeni financiranju rada).

                    

Program 1002 Zaštita od požara i civilna zaštita planiran u iznosu od 89.330,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za zaštitu od požara u iznosu od 71.000,00 eura (sredstva za tekuće i kapitalne pomoći DVD-ima s područja općine) i civilnu zaštitu u iznosu od 18.330,00 eura (sredstva potrebna za razvoj i opremanje postrojbe civilne zaštite te tekuće pomoći HGSS-u).

Program 1003 Program javnih potreba planiran u iznosu od 649.000,00 eura.

U ovom programu planiraju se sredstava za javne potrebe u iznosu od 649.00,00 eura. Od toga za socijalnu skrb planira se izdvojiti 130.000,00 eura, za javne potrebe u športu 259.000,00 eura, za obljetnicu Sibinj 40.000,00 eura, za osnovno školstvo 55.000,00 eura, za srednje i visoko školstvo 45.000,00 eura, za fišijadu 21.000,00 eura, za manifestacije Općine 77.000,00 eura i za skloništa i zaštitu 22.000,00 eura.

Program 1004 Program ukupnog razvoja planiran u iznosu od 55.000,00 eura.

Programom se izdvajaju sredstva za ruralni razvoj u iznosu od 55.000,00 eura (Sredstva se odnose na izmjene prostornog plana Općine Sibinj, provođenje programa mjera za poduzetnike i poljoprivrednike te donošenje Strateškog razvojnog programa općine Sibinj za buduće razdoblje.

Program 1006 EU PROJEKT Zaželi planiran u iznosu od 325.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za zapošljavanje žena (financiranje troškova plaća, ostalih rashoda za zaposlene te paketa sa higijenskim potrepštinama i sredstvima za čišćenje za korisnike programa) u iznosu od 325.000,00 eura.

Program 1007 Poticanje zapošljavanja planiran u iznosu od 19.000,00 eura.

Navedenim programom izdvajaju se sredstva za poticanje HZZ – Javni radovi (odnosi se na program zapošljavanja preko HZZ, za potrebe javnih radova odnosno održavanje komunalne infrastrukture) u iznosu od 19.000,00 eura.

Program 1008 Komunalna infrastruktura planiran u iznosu od 4.036.000,00 eura.

Za program komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 4.036.000,00 eura. Od toga za aktivnost A100801 – Uređenje i izgradnja javne rasvjete planirano je 212.000,00 eura (sredstva za podmirenje potrošnje el. energije javne rasvjete, tekuće održavanje postojeće javne rasvjete te dodatna ulaganja u postojeću i novu javnu rasvjetu), za aktivnost A100802 – Uređenje i izgradnja cesta planirano je 1.550.000,00 eura (Ovim sredstvima planirani su radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području općine te izgradnje staza, cesta i parkirališta i sličnih građevinskih objekata te investicije u projekt Petnja) , za aktivnost A100803-Izgradnja poslovne zone (nastavak) planirano je 250.000,00 eura (sredstva se odnose na izgradnju komunalne infrastrukture unutar poslovne zone), za aktivnost A100804 – Uređenje i izgradnja posl. i ostalih objekata, planirano je 1.586.000,00 eura (sredstva se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih i ostalih objekata te dodatna ulaganja u iste, uređenje spomenika, izgradnja vatrogasnog doma u Sibinju, rekonstrukcija društvenog doma u Jakačini Maloj te izrada projekta sportskog objekta u Sibinju), za aktivnost A100805 – Kapitalna ulaganja – oprema planirano je 112.000,00 eura (sredstva se odnose na troškove kupnje uredskog namještaja i opreme za društvene domove, kupnje novih uređaja, strojeva i opreme, kupnju opreme za dječja igrališta, kupnju opreme za održavanje i zaštitu, kupnju komunikacijske opreme, kupnju spremnika za otpad te digitalizaciju javne uprave), za aktivnost A100806 – Sanacija komunalnog planirano je 25.000,00 eura, za aktivnost A100807 – Uređenje, održavanje i gradnja na grobljima planirano je 61.000,00 eura (sredstva se odnose na uređenje, održavanje te dodatna ulaganja na mrtvačnicama i grobljima)  i za aktivnost A100808 – Uređenje i izgradnja ostalih objekata niskogradnje planirano je 240.000,00 eura (sredstva se odnose na izgradnju vodoopskrbnog sustava općine i sustava vodoodvodnje, kupnju zemljišta, kapitalne pomoći trgovačkim društvima za financiranje projekta Brod 2 te kupovinu i sadnju višegodišnji sadnica drveća na javnim površinama na području općine). 

 

GLAVA 01002 PRORAČUNSKI KORISNIK

Program 1001 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića planiran u iznosu od 375.717,10 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Sibinj u iznosu od 375.717,10 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.