Proračun Općine Sibinj za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani mještani općine Sibinj,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu.

U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.sibinj.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima i svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika u 2023. godini i dalje nam je prioritet.

Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. 

Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. 

Radi toga i u 2023. godini nastavljamo s provedbom Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Sibinj kojim programom općina Sibinj sufinancira kupovinu zemljišta za gradnju stambenog objekta ili kupovinu stambenog objekta na području općine te sufinancira plaćanje priključka na infrastrukturu radi poboljšanja kvalitete stanovanja postojećeg stambenog prostora.   

Općinsko vijeće donijelo je i Program poticanja razvoja poduzetništva u općini Sibinj kojim se  putem Javnog poziva dodjeljuju jednokratne bespovratne potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrtnicima s prebivalištem na području općine ili tvrtkama čiji su osnivač ili osnivači tvrtke ( trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o.) ukoliko ih je više, fizičke osobe sa prebivalištem na području Općine Sibinj. 

Također u 2023. godini planira se ponovno raspisati Javni poziv za provedbu Programa potpora poljoprivrednicima na području općine Sibinj kojim Općina Sibinj u cilju poticanja razvoja poljoprivrede na svom području namjerava pomoći poljoprivrednicima sa područja Općine u smislu dobivanja potpora za pokretanje poljoprivrednih gospodarstva i apliciranja projekata na nacionalne i međunarodne fondove. 

U 2023. godini nastavljamo s aktivnim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu kao što je izgradnja i održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje groblja, izgradnja i održavanje poslovnih i drugih objekata te nastavak izgradnje poslovne zone. 

Ova financijska ulaganja u područje komunalne infrastrukture imaju za cilj unaprijediti i ubrzati razvoj općine Sibinj. 

Isto nastojimo ostvariti i kroz program Javnih radova, koji projekt je mjera zapošljavanja čiji su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Sredstva za plaće osiguravaju se sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a cilj programa je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba.

Kroz projekt „Zaželi – Nastavljamo zajedno!“ želimo pomoći ženama s područja Općine Sibinj koje su dugotrajno nezaposlene da na određeni vremenski period rade i ostvare prihode za svoje obitelji i kućanstvo, kao i uslugama projekta pomoći krajnjim korisnicima, koji su stariji od 65 godina, s ciljem njihova uključivanja u društvo.

Cilj nam je da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. 

Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Dio financijskih sredstava izdvojili smo za stipendiranje studenata, a učenicima srednjih škola u potpunosti financiramo trošak prijevoza u školu.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh..

Općina sufinancira troškove boravka djece u dječjem vrtiću „Sibinj“ korisnicima njegovih usluga i troškove predškolskog odgoja-male škole u trajanju 250 nastavnih sati.

Dio sredstava iz proračuna Općina planira izdvojiti za financiranje raznih manifestacija na području Općine (Dan Općine, fišijada, čobanijada…) i financiranje udruga u kulturi, športu i obrazovanju. 

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika.

Pozivam sve stanovnike Općine Sibinj da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

 

Vaš Načelnik!

 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sibinj za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Sibinj za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sibinj koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sibinj kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Sibinj je Dječji vrtić „Sibinj“ koji je u 2020. godini započeo sa svojim radom. 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 4.808.032,88  0
Prihodi od poreza 1.369.103,29  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.713.831,44  0
Prihodi od imovine 227.800,00 0
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 397.298,14  0
Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, donacija 100.000,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.000,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.000,00  0
Vlastiti izvori  3.567,83 0
Vlastiti izvori  3.567,83 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Sibinj za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.814.600,70 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sibinj za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.808.032,88 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.369.103,29 eura, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.317.003,29 eura, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 42.000,00 eura i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 10.100,00 eura

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.713.831,44 eura, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 1.919.831,44 eura, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirana u iznosu od 748.000,00 eura i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 46.000,00 eura.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 227.800,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.500,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 226.300,00 eura

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 397.298,14 eura od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 2.000,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 157.598,14 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 237.700,00 eura.

5. Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, donacija planirani su u iznosu od 100.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.000,00 eura, čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 2.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.000,00 eura

 

Vlastiti izvori 

Vlastiti izvori višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 3.567,83 eura

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 2.407.134,70 0
Rashodi za zaposlene 635.085,35  0
Materijalni rashodi 1.042.470,36  0
Financijski rashodi 11.748,99  0
Subvencije 28.000,00  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 55.000,00  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 98.499,99  0
Ostali rashodi 536.330,00  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.337.466,00  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00  0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.307.466,00  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 910.000,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 70.000,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 70.000,00  0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sibinj za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.814.600,71 eura

U nastavku je dio projekata koje želimo pokrenuti i za što smo izdvojili novac iz našeg proračuna za 2023. godinu 

Općina je u proračunu za 2023. godinu osigurala sredstva za financiranje raznih manifestacija koje se organiziraju na području naše Općine.

Na području Općine Sibinj djeluju brojne udruge za čiji rad iz našeg proračuna planiramo izdvojiti 241.000,00 eura, a to su:

 Kulturno umjetničko društvo „Slavonija“ iz Gornjih Andrijevaca, Kulturno umjetničko društvo „Sibinj“ iz Sibinja, Kulturno umjetničko društvo „Šokica“ iz Slobodnice, Udruga hrvatskih folklornih grupa „Klas“, Nogometni klub „Mladost“ iz Sibinja, Nogometni klub „Slobodnica“, Nogometni klub „Vatrogasac“ iz Grižića, Nogometni klub „Sloga“ iz Gromačnika, Škola nogometa „Sibinj“, Škola nogometa „Slobodnica“, Udruga športskih ribolovaca „Petnja“, Udruga za sport i rekreaciju „Dilj M&M“ iz Brčina, Airsoftklub„Slavonija“, Moto klub „Sibinj“, Udruga mladih Sibinj,  Nogometni klub „Mladost Jakačina Mala“, Nogometni klub „Ask“ iz Gornjih Andrijevaca, Stolnoteniski klub „Sibinj“, Pčelarska udruga Sibinj, Udruga nogometnih veterana općine Sibinj, Karate klub Sibinj, Odred izviđača Chvor i druge.

 I ove godine iz proračuna smo 83.330,00 eura izdvojili za zaštitu od požara (vatrogasci) i civilnu zaštitu.

Nastavljamo s EU projektom „Zaželi – Nastavljamo zajedno!“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, stoga za ovaj projekt planiramo u 2023. godini izdvojiti 304.000,00 eura.

Da bi naš okoliš ostao u naslijeđe mlađim generacijama i dalje aktivno ulažemo u održavanje i poboljšanje postojeće infrastrukture kao i nadogradnju iste. 

Za program javnih radova planiramo izdvojiti 19.000,00 eura, tako ćemo napraviti da naša Općina bude uređena, a odmah pomoći osobama da se privremeno zaposle.

Uz znatna sredstva za održavanje postojeće i ulaganje u novu komunalnu infrastrukturu, osigurana su sredstva u iznosu od 2.794.000,00 eura za mnoge komunalne projekte, neki od njih su izgradnja i uređenje javne rasvjete, izgradnja cesta i puteva, nastavak izgradnje poslovne zone i drugi. 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!