Proračun Općine Šestanovac za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Općina Šestanovac

 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Šestanovac prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Šestanovac bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://opcina-sestanovac.hr/. Kroz navedenu brošuru prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rasti i razvoj naše Općine radi općeg boljitka stanovnika, stoga smo dio sredstava iz proračuna izdvoji za izgradnju, uređenje i održavanje komunalne infrastrukture, te sanaciju i uređenje nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 132.722,81 eura. Osim tekućih održavanja i uređenja komunalne infrastrukture, planiramo i održavanje i uređenje javnih površina, igrališta i tržnica za što planiramo izdvoji 66.361,40 eura.

Povoljni geostrateški položaj Općine doprinosi razvoju gospodarstva i poduzetništva izgradnjom poduzetničkog inkubatora u koji se planira uložiti 66.361,40 eura za postrojenje i opremu, ulaže se i u izgradnju i razvoj gospodarske zone u vrijednosti od 132.722,81 eura te u razvoj turizma na području Općine kroz tematske staze i interaktivne karte.

Bitan segment razvoja Općine Šestanovac su i demografske mjere kojima se nastoji pomoći građanima i osigurati preduvjet za potrebiti demografski rast, te stvoriti okruženje koje odiše blagostanjem, stoga nastavljamo ulagati u demografske mjere i isplaćivati jednokratne pomoći, sufinancira redovan rad vrtića i male škole.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, kako bi im pomogli i potakli ih na ustrajnost u obrazovanju studentima, kao i svake godine, izdvojili smo sredstva za stipendije i školarine u iznosu od 66.361,40 eura.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo pomoći obiteljima i kućanstvima. 

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad. 

 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Šestanovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.
Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 

2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Fiskalna godina podudara se s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi Općinsko vijeće do kraja godine. 
Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.728.229,00  0
Prihodi od poreza 313.000,00  0
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 998.229,00  0
Prihodi od imovine 200.000,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 17.000,00  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanju usluga i prihodi od donacije 200.000,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 150.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 150.000,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00  0
Primici od zaduživanja 100.000,00  0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci Općine Šestanovac za 2023. godinu, planirani su u iznosu od 1.978.228,90 eura

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Šestanovac za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.728.229,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 313.000,00 eura, od čega na porez i prirez na dohodak pripada najviše 250.000,00 eura, porez na imovinu 55.000,00 eura, a porez na robu i usluge 8.000,00 eura. Pomoći od inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu od 998.229,00 eura od čega na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 168.229,00 eura, pomoći proračunu iz drugih proračuna 550.000,00 eura, pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 280.000,00 eura. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 200.000,00 eura od prihoda od nefinancijske imovine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 17.000,00 eura, od čega su prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 5.000,00 i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 12.000,00 eura. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanje usluga i prihoda od donacija planirani u iznosu od 200.000,00 eura od Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Šestanovac za 2023 godinu planirani u iznosu od 150.000,00 eura od prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 100.000,00 eura.

 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

Program 1000 Redovni rad vijeća Općine Šestanovac planirano u iznosu od 13.272,28 eura.

Rashodi vezani uz rad vijeća Općine Šestanovac planirani su u iznosu od 13.272,28 eura za ostale nespomenute rashode.

 

Program 1001 Javna uprava i administracija Općine Šestanovac planirano u iznosu od 485.247,86 eura

1. Za redovno funkcioniranje Općine planirano je 107.598,38 eura (Plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi i pomoći unutar opće države).

2. Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 1.990,84 eura za naknadu troškova zaposlenima.

3. Za vanjske suradnike planirano je 26.544,56 eura za rashode za usluge.

4. Za ovrhu po sudskim sporovima planirano je 66.361,40 eura za kazne/penali i naknadu štete.

5. Za Dan Općine planirano je 3.981,68 eura za ostale neopomenute rashode poslovanja.

6. Za nabavu dugotrajne imovine za Općinske prostore 1.327,23 eura za postrojenje i opremu.

7. Za povrat kredita HBOR-a planirano je 53.089,12 eura, od toga 2.654,46 eura za kamate za primljene kredite i zajmove te 50.434,67 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

8. Za povrat kratkoročnog kredita planirano je 139.358,95 eura, od toga 6.636,14 eura za kamate na primljene kredite i zajmove te 132.722,81 eura  za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

9. Za uređenje općinskog prostora planirano je 1.990,84 eura za rashode za usluge.

10. Za LAG planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije.

11. Za turističku zajednicu planirano je 13.272,28 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja.

12. Za političke stranke planirano je 716,70 eura za tekuće donacije.

13. Za FLAG planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije.

14. Za poduzetnički inkubator planirano je 66.361,40 eura za postrojenje i opremu.

 

Program 1002 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 52.053,89 eura

1. Za DVD planirano je 33.180,70 eura za  tekuće donacije.

2. Za DVD sezonski vatrogasac planirano je 3.185,35 eura za tekuće donacije.

3. Za HGSS planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije.

4. Za Civilnu zaštitu planirano je 1.990,84 eura za tekuće donacije.

5. Za Crveni križ planirano je 5.574,36 eura za tekuće donacije.

6. Za ostale sudionike ZiSa planirano je 557,44 eura za tekuće donacije.

7. Za službe i djelatnosti kojima je ZiS redovna djelatnost planirano je 265,45 eura za tekuće donacije.

8. Za plan zaštite i spašavanje planirano je 1.990,84 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

9. Za procjenu ugroženosti stanovništva i materijalni dob. planirano je 1.327,23 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

10. Za procjenu ugroženosti od požara planirano je 1.327,23 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za plan zaštite od požara planirano je 1.327,23 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

 

Program 1003 Javni radovi planirano je u iznosu od 26.544,56 eura

Za zapošljavanje – program Javni radovi planirano je 26.544,56 eura za plaće.

 

Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano je u iznosu od 194.040,75 eura

1. Za jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača planirano je 6.636,14 eura za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora.

2. Za poticaje razvoja malog poduzetništva i obrta planirano je 6.636,14 eura za subvencije.

3. Za potporu Veterinarskoj stanici u Šestanovcu planirano je 1.592,67 eura za subvencije.

4. Za razvoj gospodarske zone i izgradnju planirano je 132.722,81 eura za građevinske objekte.

5. Za razvoj turizma (tematske staze i interaktivne karte) planirano je 46.452,98 eura za građevinske objekte.

 

Program 1005 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano je 99.542,11 eura

1. Za održavanje i uređenje javnih površina i igrališta i tržnica planirano je 66.361,40 eura od toga 13.272,28 eura za rashode za materijal i energiju te 53.098,12 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

2. Za sanaciju i čišćenje od snijega nerazvrstane ceste planirano je 19.908,42 za rashode za usluge.

3. Za sanaciju Stabala u Krešovom Polju planirano je 13.272,28 eura za rashode za usluge.

 

Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa Općine planirano u iznosu od 155.285,69 eura

1. Za sanaciju i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 132.722,81 eura za rashode za usluge.

2. Za kamere za sigurnost prometa planirano je 6.636,14 eura za postrojenja i opremu.

3. Za uređenje poljskih puteva planirano je 13.272,28 eura za rashode za usluge.

4. Za ulične table planirano je 663,61 za rashode za materijal i energiju.

5. Za putokaz planirano je 1.990,84 eura za rashode za materijal i energiju.

 

Program 1007 Groblja i mrtvačnice na području Općine planirano u iznosu od 159.267,37 eura

1. Za održavanje groblja i izgradnja groblja planirano je 66.361,40 eura za rashode za usluge.

2. Za proširenje groblja Grabovac i Katuni-Kreševo Žeževica planirano je 26.544,56 eura za materijalnu imovinu, otkup zemljišta.

3. Za Mrtvačnicu ukupno planirano je 66.361,40 eura, od toga 6.636,14 eura za materijalnu imovinu te 59.725,26 eura za građevinske objekte.

 

Program 1008 Vodoopskrba i odvodnja na području Općine Šestanovac planirano u iznosu od 119.450,53 eura

1. Za odvodnju planirano je 13.272,28 eura za građevinske objekte.

2. Za vodoopskrbu planirano je 66.361,40 eura za građevinske objekte.

3. Za vodovod planirano je 26.544,56 eura za građevinske objekte.

4. Za izradu projektno tehničke dokumentacije kanalizacije planirano je 13.272,28 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

 

Program 1009 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano u iznosu od 106.178,25 eura

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 66.361,40 eura, od toga 59.725,26 eura za rashode za materijal i energiju te 6.636,14 eura za rashode za usluge.

2. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 13.272,28 eura za rashode za usluge.

3. Za izmjene i dopune PPUO Šestanovac planirano je 26.544,56 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

 

Program 1010 Zaštita okoliša i životne sredine Općine Šestanovac planirano u iznosu od 131.528,30 eura

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 3.318,07 eura za rashode za usluge.

2. Za uslugu skupljanja napuštenih i izgubljenih životnija planirano je 6.636,14 eura za rashode za usluge.

3. Za planirane investicije u zaštiti okoliša planirano je 1.327,23 eura za nematerijalnu imovinu.

4. Za vozila za prikupljanje otpada planirano je 19.112,08 eura.

5. Za Eko patrolu planirano je 4.645,30 eura za donacije.

6. Za održavanje i sanaciju deponija planirano je 6.636,14 eura za rashode za usluge.

7. Za naknadu za zaštitu okoliša (Karepovac) planirano je 13.272,28 eura za pomoći unutar proračuna.

8. Za poticanje naknada za smanjenje MKO planirano je 18.581,19 eura za pomoći unutar proračuna.

9. Za plan gospodarenja otpadom planirano je 1.327,23 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

10. Za kontejnere i spremnike planirano je 13.272,28 eura za postrojenja i opremu.

11. Za reciklažno dvorište planirano je 43.400,36 eura za nematerijalnu imovinu (projektna dokumentacija).

 

Program 1011 Potrebe u kulturi planirane u iznosu od 42.471,30 eura

1. Za potrebe u kulturi planirano je 5.308,91 eura za tekuće donacije.

2. Za Monografiju Općine planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije.

3. Za Pasionsku baštinu planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije.

4. Za spomen ploče žrtvama rata i poraća planirano je 1.327,23 eura za građevinske objekte.

5. Za Mandušić kulu rekonstrukciju planirano je 26.544,56 eura za građevinske objekte.

6. Za organizaciju Šestanovačkog ljeta planirano je 6.636,14 eura za tekuće donacije.

 

Program 1012 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 6.636,14 eura

Za potpore u športu planirano je 6.636,14 eura, od toga 3.318,07 eura za sufinanciranje male škole nogometa te 3.318,07 eura za tekuće donacije

 

Program 1013 Potpore udrugama i vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 15.926,74 eura

1. Za potporu udrugama planirano je 6.636,14 eura za tekuće donacije.

2. Za potpore vjerskim zajednicama planirano je 9.290,60 eura za tekuće donacije.

 

Program 1014 Obrazovanje planirano u iznosu od 219.656,25 eura

1. Za stipendije i školarine planirano je 66.361,40 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

2. Za donacije u osnovno školstvu planirano u iznosu od 13.272,28 eura za tekuće donacije

3. Za nagrade za izniman uspjeh učenicima i studentima planirano je 3.981,68 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

4. Za izradu projektne dokumentacije Vrtića planirano je 13.272,28 eura.

5. Za redovni rad vrtića i male škole planirano je 99.542,11 eura za tekuće donacije.

6. Za otkup zemljišta za vrtić planirano je 22.562,88 eura za zemljište.

7. Za savjet mladih planirano je 663,61 eura z tekuće donacije.

 

Program 1015 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 64.370,56 eura

1. Za smještaj - Policije turistička sezona planirano je 663,61 eura za tekuće donacije.

2. Za naknadu za novorođenčad planirano je 13.272,28 eura za ostale naknade građanima u kućanstvima iz proračuna.

3. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 26.544,56 eura za ostale naknade građanima u kućanstvima iz proračuna.

4. Za sufinanciranje cijene prijevoza planirano je 19.908,42 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.

5. Za komemoracije i obljetnice planirano je 3.981,68 eura za tekuće donacije.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!