*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Grada Raba za 2024. godinu


Obrazloženje ne usvajanja Proračuna:

Gradonačelnik je zaključkom KLASA: 023-01/23-01/146, URBROJ:2170-13/01-23-4 dana 13. studenoga 2023. godine utvrdio prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te se isti dostavio Gradskom vijeću Grada Raba na donošenje. Na XVII. sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 4. prosinca 2023. godine proračun je predstavljen vijećnicima te je bila rasprava o proračunu. Na sjednici je dan rok za dostavu amandmana do 12. prosinca 2023. godine. Na XVIII. sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 18. prosinca 2023. godine izložili su se pristigli amandmani te je predlagatelj Proračuna prihvatio sve pristigle amandmane. Glasalo se o Prijedlogu Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u omjeru 6 glasova ZA i 3 PROTIV. S obzirom da Gradsko vijeće ukupno broji 13 članova Prijedlog Konsolidiranog proračuna za 2024. nije usvojen.Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.