Proračun Grada Raba za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vodič za građane za 2023. godinu kroz koji je prikazan način prikupljanja i investiranja sredstava Grada Raba. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.rab.hr.

Vodičem za građane želimo Vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo.

U novoj 2023. godini nastavljamo ulagati u projekte značajne za rast i razvoj našeg Grada. Iz proračuna smo izdvojili sredstva kako za održavanje zgrada i poslovnih prostora, nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, plaža, groblja i javne rasvjete, tako i za mnogobrojne infrastrukturne projekte. Planiran je nastavak rekonstrukcije Dječjeg vrtića, te rekonstrukcija nove zgrade Gradske knjižnice. Također, dio sredstava izdvojili smo za zbrinjavanje komunalnog otpada jer želimo zaštiti okoliš koji nas okružuje i učiniti da naš Grad bude mjesto pogodno za život i rad. 

Trudimo se potaknuti daljnji razvoj poljoprivrede, gospodarstva i poduzetništva našeg Grada, a sve to želimo postići kroz razne subvencije, sufinanciranja, ali i izgradnju i kontinuirano ulaganje u poduzetničku zonu. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost stoga resurse i snage moramo usmjeriti na njih. Iz proračuna smo izdvojili dio novca za stipendije učenicima i studentima s područja našeg Grada, a i ove godine nastavljamo u suradnji s Primorsko – goranskom županijom sufinancirati dogradnju matične škole. Osim toga, nastavljamo sufinancirati razne predškolske i školske aktivnosti, a sve u cilju poticanja naše mladeži na odgoj, obrazovanje i razvitak njihovih talenata i potencijala.

Demografskim mjerama na području Grada nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Dodjelom jednokratnih novčanih naknada nastojimo pomoći roditeljima novorođene djece, a našim najmlađim želimo osigurati preduvjete za mirno i stabilno djetinjstvo. 

Jednako su nam bitne i naše ranjivije skupine stoga smo za stanovnike slabijeg imovinskog stanja izdvojili naknade u novcu i naravi. U planu nam je i uređenje dvorišta Doma za starije osobe tako da se isprojektira zimski vrt koji bi se mogao koristiti kao dnevni boravak za korisnike Doma, a s tendencijom da se taj prostor u budućnosti može koristiti za programe vaninstitucionalne skrbi za vanjske korisnike. Osim toga, nastavljamo sufinancirati rad Doma. 

Očuvanje povijesti, kulture i tradicije našeg Grada od velikog nam je značaja. Želimo podržati udruge i zajednice koje djeluju na našem području već dugi niz godina i zbog kojih smo prepoznatljivi. Osim za održavanje manifestacija poput Rapskih glazbenih večeri, Rapskog tanca, Rapske fjere, festivala ''Petar Nakić'', izdvojili smo i za mnoge druge manifestacije, izložbe, kulturne i sportske događaje, ali i za djelatnost i aktivnosti našeg Pučkog otvorenog učilišta. Nadamo se kako će naša pomoć i podrška doprinijeti njihovom rastu i razvoju.  

I za kraj, ponovno izdvajamo sredstva za projekt ''Hrvatska mreža zdravih gradova'' jer želimo potaknuti aktivnije uključivanje građana u sve aktivnosti u našem Gradu koje mogu imati utjecaj na zdravlje.  

Poštovani Građani, izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

 

Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl.oec.

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Raba za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Raba za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Raba koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Raba kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Raba su: Pučko otvoreno učilište Grada Raba, Gradska knjižnica Rab i Dječji vrtić „Pahuljica“ Rab. 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 8.617.443,51  0
Prihodi od poreza 5.163.311,57  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 907.412,05 0
Prihodi od imovine 360.289,60  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.080.043,28  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 86.478,51  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 19.908,50  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 912.771,00  0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 577.707,51  0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 335.063,49 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 399.495,51  0
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.327,00  0
Primici od zaduživanja 398.168,50   
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Grada Raba za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.929.710,00 eura. 

 

Prihodi poslovanja Grada Raba za 2023. godinu su 8.617.443,50 eura, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 5.163.311,57 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 907.412,05 eura

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 360.289,60 eura

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.080.043,28 eura, 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 86.478,50 eura, 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 19.908,50 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Raba za 2023. godinu planirani u iznosu od 912.771,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 577.707,50 eura, 

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 335.063,50 eura. 

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Raba za 2023. godinu planirana u iznosu od 399.495,50 eura, a čine ih:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planirani u iznosu od 1.327,00 eura,

2. Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 398.168,50 eura. 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 6.206.823,45  0
Rashodi za zaposlene 1.674.674,50  0
Materijalni rashodi 2.945.450,00  0
Financijski rashodi 78.243,80  0
Subvencije 72.732,50  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 590.182,18  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 236.555,80  0
Ostali rashodi 608.984,68  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.820.178,57  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 133.161,01  
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.202.027,55  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 484.990,01  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 570.708,00  0
 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 570.708,00  0
Višak za pokriće manjka iz prethodnih godina 332.000,00  0
Višak za pokriće manjka iz prethodnih godina 332.000,00  0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI 

Ukupni rashodi i izdaci Grada Raba za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.929.710,00 eura. 

 

Rashodi poslovanja Grada Raba za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.206.823,45 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.674.674,50 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.945.450,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 78.243,80 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 72.732,50 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 590.182,17 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 236.555,80 eura, 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 608.984,68 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Raba za 2023. godinu planirani u iznosu od 2.820.178,55 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalna imovina - prirodna bogatstva planirani u iznosu od 133.161,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.202.027,55 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 484.990,00 eura. 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 570.708,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. 

 

Višak za pokriće manjka iz prethodnih godina planiran u iznosu od 332.000,00 eura.

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA 

UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJ PLANIRAN U IZNOSU OD 6.035.276,40 EURA

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 31.523,00 EURA 

 

Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 22.297,50 eura

Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 22.297,50 eura za materijalne rashode.

 

Program 1113 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 3.584,00 eura

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 3.584,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1114 Svijet mladih planirano u iznosu od 199,00 eura

Za rad Svijeta mladih planirano je 199,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1115 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 5.442,50 eura 

Za Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promoviranje humanizma i demokracije planirano je 5.442,50 eura za ostale rashode.

 

URED GRADA - PLANIRANO U IZNOSU OD 347.481,05 EURA 

Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 347.481,05 eura

1. Za izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada planirano je 346.154,05 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 288.401,20 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 40.480,35 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani i iznosu od 13.272,50 eura. 

2. Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 1.327,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA PLANIRANE U IZNOSU OD 170.018,50 EURA

Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 165.771,50 eura

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice otoka Rab planirano je 82.288,00 eura za ostale rashode, 

2. Za osnovnu djelatnost DVD-a Rab planirano je 72.998,00 eura za ostale rashode, 

3. Za osnovnu djelatnost Civilne zaštite Rab planirano je 5.309,00 eura, od toga: 

• Materijali rashodi planirani u iznosu od 3.185,50 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.123,50 eura, 

4. Za djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ planirano je 5.176,50 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.645,50 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 531,00 eura. 

 

Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara planirano u iznosu od 929,00 eura

Za ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba planirano je 929,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1511 Izrada i procjene plana planirano u iznosu od 3.318,00 eura

Za izradu Procjene rizika i plana civilne zaštite planirano je 3.318,00 eura za materijalne rashode. 

 

MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.248,00 EURA

Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave planirano je u iznosu od 4.248,00 eura 

Za opće rashode Mjesne samouprave planirano je 4.248,00 eura za materijalne rashode. 

 

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO JE U IZNOSU OD 139.064,00 EURA

Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva planiran u iznosu 100.551,50 eura

1. Za subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi planirano je 19.090,50 eura, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 eura, 

• Subvencije planirane u iznosu od 16.590,50 eura,

2. Za subvencije i sufinanciranje gospodarstva planirano je 61.552,50 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 500,00 eura, 

• Subvencije planirane u iznosu od 13.272,50 eura, 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 47.780,00 eura, 

3. Za pripremu za izgradnju poduzetničkih zona planirano je 19.908,50 eura, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.636,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.272,50 eura. 

 

Program 2802 Razvoj turizma planiran je u iznosu od 38.512,50 eura

Za program razvoja Grada Raba planirano je 38.512,50 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.226,50 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.286,00 eura, 

 

POMORSKO DOBRO PLANIRANO JE U IZNOSU OD 661.729,50 EURA 

Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano je u iznosu od 1.700,00 eura

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 1.700,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2802 Razvoj turizma planiran u iznosu od 660.029,50 eura

1. Za redovno održavanje plaža planirano je 160.903,50 eura, od toga:

• Materijalni rashodi  planirani u iznosu od 111.398,00 eura, 

• Subvencije planirane u iznosu od 42.869,50 eura,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 6.636,00 eura, 

2. Za uređenje plaža planirano je 499.126,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu do 43.799,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.161,00 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 355.166,00 eura.

 

PROSTORNO PLANIRANJE PLANIRANO JE U IZNOSU OD 68.500,00 EURA

Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj planirani su u iznosu od 68.500,00 eura

1. Za sufinanciranje programa i izradu projekata planirano je 1.000,00 eura za materijalne rashode,  

2. Za sufinanciranje programa i izradu projekata planirano je 67.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

PRAVNI POSLOVI PLANIRANI SU U IZNOSU OD 43.798,40 EURA

Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planiran u iznosu od 43.798,40 eura

Za izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada planirano je 43.798,40 eura za materijalne rashode. 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PLANIRANA U IZNOSU OD 19.244,50 EURA 

Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab planirano u iznosu od 19.244,50 eura

Za Osnovnu glazbena škola Rab planirano je 19.244,50 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

OSNOVNA ŠKOLA „IVANA RABLJANINA“ PLANIRANA U IZNOSU OD 452.144,39 EURA

Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna planirane u iznosu od 30.019,50 eura

Za sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina" planirano je 30.019,50 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna planirana u iznosu od 422.124,89 eura

Za sufinanciranje izgradnje škole planirano je 422.124,89 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA" PLANIRANO U IZNOSU OD 7.167,00 EURA

Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna planirane u iznosu od 7.167,00 eura

Za sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole „Markantuna de Dominisa“ planirano je 7.167,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLANIRANO U IZNOSU OD 56.407,00 EURA

Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji – GDCK – Rab planirano u iznosu od 56.407,00 eura

Za humanitarnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa – Rab planirano je 56.407,00 eura za ostale rashode. 

 

STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA PLANIRANO U IZNOSU OD 39.000,00 EURA

Program 2404 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 39.000,00 eura 

Za stipendije učenicima i studentima planirano je 39.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. 

 

SOCIJALNA SKRB PLANIRANA JE U IZNOSU OD 153.753,80 EURA 

Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano je u iznosu od 1.991,00 eura 

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 1.991,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 126.412,00 eura 

1. Za naknade građanima i kućanstvima u novcu planirano je 75.152,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

2. Za naknade građanima i kućanstvima u naravi planirano je 51.260,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. 

 

Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 25.350,80 eura 

Za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi planirano je 25.350,80 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. 

 

PROGRAM UDRUGE PLANIRAN JE U IZNOSU OD 68.556,96 EURA 

Program 1115 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 9.157,96 eura

Za poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada planirano je 9.157,96 eura za ostale rashode. 

 

Program 2135 Program javnih potreba planirano u iznosu od 48.980,50 eura 

Za udruge, manifestacije i donacije kulturi planirano je 48.980,50 eura za ostale rashode. 

 

Program 2406 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 10.418,50 eura

Za humanitarne udruge građana planirano je 10.418,50 eura za ostale rashode. 

 

SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 340.763,60 EURA 

Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 141.032,50 eura

Za sportske udruge i manifestacije planirano je 141.032,50 eura za ostale rashode. 

 

Program 2504 Održavanje sportskih objekata planirano je u iznosu od 199.731,10 eura

1. Za održavanje i opremanje planirano je 140.022,60 eura za materijalne rashode, 

2. Za uređenje i održavanje sportskih objekata planirano je 59.708,50 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.272,50 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 46.436,00 eura. 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I PREVENTIVA PLANIRANA JE U IZNOSU OD 90.383,28 EURA

Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu planiran u iznosu od 90.383,28 eura

Za tekuće pomoći županijskom proračunu - Županijske zdravstvene ustanove planirano 90.383,28 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

PROGRAM MREŽA ZDRAVIH GRADOVA PLANIRAN JE U IZNOSU OD 40.451,87 EURA

Program 2603 Program „Zdravi grad“ planiran je u iznosu od 40.451,87 eura

Za tekuće donacije neprofitnim organizacijama i preventiva planirano je u iznosu od 40.451,87 eura za ostale rashode. 

 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.981,50 EURA

Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne planiran u iznosu od 2.654,50 eura 

Za rekonstrukciju zgrade planirano je 2.654,50 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne osobe planiran u iznosu od 1.327,00 eura

Za sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 1.327,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

KULTURNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 96.140,00 EURA 

Program 2504 Uređenje i održavanje kulturnih objekata planirano u iznosu od 96.140,00 eura 

1. Za održavanje i opremanje kulturnih objekata planirano je 68.940,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za održavanje i uređenje kulturnih objekata planirano je 27.200,00 eura za ostale rashode. 

 

NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA PLANIRANE SU U IZNOSU OD 1.991,00 EURA 

Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 1.991,00 eura

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 1.991,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. 

 

IZDAVAČKA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 19.908,50 EURA

Program 2143 Izdavačka djelatnost planirana u iznosu od 19.908,50 eura

Za izdavačku djelatnost planirano je 19.908,50 eura za materijalne rashode. 

 

DJEČJI VRTIĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 875.970,55 EURA 

Program 2409 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića planirana u iznosu od 875.970,55 eura 

Za rekonstrukciju Dječjeg vrtića planirano je 875.970,55 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

GRADSKA KNJIŽNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.500,00 EURA

Program 3010 Rekonstrukcija nove zgrade Gradske knjižnice planirana u iznosu od 13.500,00 eura

Za rekonstrukciju nove zgrade Gradske knjižnice planirano 13.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB PLANIRAN U IZNOSU OD 926.300,00 EURA

GRAD RAB - POU PLANIRANO U IZNOSU OD 731.000,00 EURA

Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta planiran je u iznosu od 340.040,00 eura

1. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 136.140,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 89.610,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 31.780,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.750,00 eura, 

2. Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Pučkog otvorenog učilišta planirano je 203.900,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

 

Program 2103 Glazbene večeri planirane u iznosu od 16.880,00 eura

Za Rapske glazbene večeri planirano je 16.880,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2104 Klape planirano u iznosu od 14.740,00 eura

Za Rapske klape planirano je 14.740,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2105 Prigodne manifestacije planirane u iznosu od 115.980,00 eura

Za prigodne manifestacije planirano je 115.980,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2106 Izložbe planirano u iznosu od 16.010,00 eura

Za izložbe planirano je 16.010,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2107 Rapska fjera planirano u iznosu od 86.450,00 eura 

Rapska fjera planirana je u iznosu od 86.450,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2108 Folklor planirano u iznosu od 7.350,00 eura

Za folklor „Rapski tanac“ planirano je 7.350,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2109 Obrazovanje planirano u iznosu od 1.150,00 eura

Za obrazovanje planirano je 1.150,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2112 Festival „Petar Nakić“ planirano u iznosu od 3.600,00 eura

Za festival „Petar Nakić“ planirano je 3.600,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2152 Kultura planirano u iznosu od 128.800,00 eura

Za kulturu planirano je 128.800,00 eura za materijalne rashode. 

 

PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PLANIRAN JE IZNOSU OD 195.300,00 EURA

Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta planiran je u iznosu od 132.420,00 eura

1. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 47.820,00 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.700,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 30,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.090,00 eura,

2. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 84.600,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

 

Program 2116 Rapske glazbene večeri planirane su u iznosu od 16.180,00 eura 

Za Rapske glazbene večeri planirano je 16.180,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2117 Rapske klape planirano u iznosu od 2.800,00 eura

Za Rapske klape planirano je 2.800,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2119 Izložbe planiran je u iznosu od 4.300,00 eura

Za izložbe planirano je 4.300,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2120 Rapska fjera planirana je u iznosu od 5.300,00 eura

Za Rapsku fjeru planirano je 5.300,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2121 Folklor „Rapski tanac“ planiran je u iznos od 5.500,00 eura

Za folklor „Rapski tanac“ planirano je 5.500,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2155 Kultura planiran je u iznosu 28.800,00 eura

Za kulturu planirano je 28.800,00 eura za materijalne rashode. 

 

PRORAČUNSKI KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 83.800,00 EURA

GRAD RAB – GRADSKA KNJIŽNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 66.400,00 EURA

Program 2126 Program potreba Gradska knjižnica Rab planiran je u iznosu od 51.910,00 eura 

Za djelatnost Gradske knjižnice Rab planirano je 51.910,00 eura, od toga: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 41.100,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.810,00 eura. 

 

Program 2127 knjižna i neknjižna građa planirana u iznosu od 8.000,00 eura

Za knjižnu i neknjižnu građu planirano je 8.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2128 Informatizacija planirana u iznosu od 1.650,00 eura

Za informatizaciju planirano je 1.650,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.350,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300,00 eura. 

 

Program 2129 Kulturno – animacijske aktivnosti planirane u iznosu od 4.020,00 eura 

Za kulturno – animacijske aktivnosti planirano je 4.020,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice planirano u iznosu od 270,00 eura 

Za opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice planirano je 270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile planirano u iznosu od 550,00 eura 

Za održavanje zgrade i vrta planirano je 550,00 eura za materijalne rashode.

 

PROGRAM GRADSKE KNJIŽNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 17.400,00 EURA

Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu planiran je u iznosu od 1.230,00 eura 

Za djelatnost Gradske knjižnice planirano je 1.230,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 930,00 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 300,00 eura. 

 

Program 2132 Knjižna i neknjižna građa planirana je u iznosu od 11.870,00 eura

Za knjižnu i neknjižnu građu planirano je 11.870,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2133 Informatizacija planirana je u iznosu od 400,00 eura

Za informatizaciju planiran je iznos od 400,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2134 Kulturno – animacijske aktivnosti planirane su u iznosu od 1.900,00 eura

Za Kulturno – animacijske aktivnosti planirano je 1.900,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2140 Izdavačka djelatnosti planirana je u iznosu od 2.000,00 eura

Za izdavačku djelatnosti planirano je 2.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.279.450,00 EURA

GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA PLANIRANO U IZNOSU OD 730.000,00 EURA

Program 2201 Program predškolskog odgoja planiran je u iznosu od 730.000,00 eura 

Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 730.000,00 eura za rashode za zaposlene. 

 

PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA PLANIRANO U IZNOSU OD 549.450,00 EURA

Program 2202 Predškolski odgoj planiran je u iznosu od 549.450,00 eura

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 539.250,00 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 160.300,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 377.650,00 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 300,00 eura

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00 eura

2. Za projekt uređenja i opremanja planirano je 10.200,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.177.095,00 EURA

JAVNE POVRŠINE PLANIRNE U IZNOSU OD 606.615,00 EURA

Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina planirano u iznosu od 606.615,00 eura

1. Za održavanje javnih površina planirano je 426.220,00 eura, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 357.205,00 eura,

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu 69.015,00 eura

2. Za uređenje javnih površina planirano je 150.965,00 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 140.965,00 eura, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 10.000,00 eura,

3. Za održavanje javnih površina planirano je 29.430,00 eura za materijalne rashode. 

 

NERAZVRSTANE CESTE PLANIRANE U IZNOSU OD 354.390,00 EURA

Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 354.390,00 eura

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 88.440,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 265.950,00 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.000,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 135.395,00 eura, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 97.555,00 eura. 

 

GLAVNI PROGRAM - GROBLJA PLANIRANA SU U IZNOSU OD 38.170,00 EURA

Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika planiran u iznosu od 36.840,00 eura

1. Za održavanje spomenika i groblja planirano je 18.200,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za izgradnju i uređenje groblja planirano je 6.640,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za izgradnju i uređenje groblja planirano je 12.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 3202 Ostale pogrebne usluge planirano u iznosu od 1.330,00 eura

Za ostale pogrebne usluge planirano je 1.330,00 eura za materijalne rashode. 

 

GLAVNI PROGRAM - JAVNA RASVJETA PLANIRANA U IZNOSU OD 231.835,00 EURA

Program 3301 Održavanje i proširenje javne rasvjete planirano u iznosu od 231.835,00 eura

1. Za održavanje i potrošnju javne rasvjete planirano je 222.335,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za proširenje i opremanje javne rasvjete planirano je 9.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

GLAVNI PROGRAM - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJA PLANIRANO JE U IZNOSU OD 120.800,00 EURA

Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje planirano je u iznosu od 107.520,00 eura

1. Za tekuće financijske rashode planirano je 11.950,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za odvodnju otpadnih voda planirano je 55.750,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.640,00 eura,

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 29.200,00 eura,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 19.910,00 eura, 

3. Za zbrinjavanje otpadnih voda planirano je 39.820,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je u iznosu od 13.280,00 eura

Za program zbrinjavanja otpada planirano je 13.280,00 eura za materijalne rashode. 

 

GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI SU U IZNOSU OD 7.970,00 EURA

Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina planiran je u iznosu od 7.970,00 eura

Za održavanje javnih površina planirano je 7.970,00 eura za materijalne rashode. 

 

STANOVANJE I POSLOVNI PROSTOR PLANIRANO U IZNOSU OD 536.200,00 EURA

Program 3701 Poslovni i stambeni prostor planirano u iznosu od 536.200,00 eura

1. Za održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje planirano je 222.310,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje stambenih i poslovnih prostora planirano je 66.360,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za ulaganja u postrojenja i opremu planirano je 15.335,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za ulaganje u stambene objekte planirano je 13.275,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

5. Za poslovni prostor planirano je 218.920,00 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 199.000,00 eura,

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 19.920,00 eura. 

 

DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MO PLANIRNA JE U IZNOSU OD 281.115,00 EURA

Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave planirano u iznosu od 281.115,00 eura

1. Za djelatnost MO Banjol planirano je 19.920,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.280,00 eura,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.640,00 eura, 

2. Za djelatnost MO Barbat planirano je 15.940,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.300,00 eura,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.640,00 eura, 

3. Za djelatnost MO Palit planirano je 16.840,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za djelatnost MO Kampor planirano je 7.970,00 eura za materijalne rashode. 

5. Za djelatnost MO Mundanije planirano je 11.950,00 eura za materijalne rashode,

6. Za djelatnost MO Donja Supetarska Draga planirano je 6.635,00 eura za materijalne rashode, 

7. Za djelatnost MO Gornja Supetarska Draga planirano je 2.660,00 eura za materijalne rashode,

8. Za djelatnost MO Banjol planirano je 41.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

9. Za djelatnost MO Barbat planirano je 33.570,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

10. Za djelatnost MO Rab planirano je 32.120,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

11. Za djelatnost MO Palit planirano je 33.190,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

12. Za djelatnost MO Kampor planirano je 24.950,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

13. Za djelatnost MO Mundanije planirano je 3.180,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

14. Za djelatnost MO Donja Supetarska Draga planirano je 17.920,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

15. Za djelatnost MO Gornja Supetarska Draga planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE PLANIRANE U IZNOSU OD 1.385.338,60 EURA 

GLAVNI PROGRAM – IZDACI GRADSKE UPRAVE

Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.385.338,60 eura 

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 1.378.702,60 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 650.034,50 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 84.046,30 eura, 

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 73.913,80,

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 570.708,00 eura

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 6.636,00 eura za materijalne rashode. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!