*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Selnica za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općine Selnica ostvaruje prihode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici  https://www.selnica.hr/ .

Ukupni prihodi i rashodi Općine Selnica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.108.000,00 eura.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika je prioritet stoga i ove godine ulažemo sredstva za izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine, javnih površina, javne rasvjete, izgradnju kanalizacije, izgradnju dječjeg igrališta.

Jedan od većih i značajnijih projekata je uređenje prizemlja zgrade stambeno društvene namjene s poslovnim sadržajima u Selnici.  Svakako treba spomenuti i ostale projekte od velike važnosti za našu Općinu, a to su izgradnja nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, Spomen parka PIKAČ, Sportsko rekreacijskog centra Selnica, dječjeg igrališta u Zebanec Selu, rekonstrukcija i obnova doma kulture u Selnici, proširenje groblja u Selnici.

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje stoga smo u nadolazećoj godini izdvojili sredstva za gospodarenje otpadom, veterinarsko higijeničarske poslove i deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju.

S demografskim mjerama nastavljamo i u 2024. godini. Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Dodjelom jednokratnih novčanih pomoći za rođenje djeteta i subvencioniranjem cijene vrtića nastojimo pomoći roditeljima novorođenčadi, a našim najmlađim želimo osigurati preduvjete za mirno i stabilno djetinjstvo.

Želimo ulagati u mlade, njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva. Stoga izdvajamo sredstva za subvencioniranje  prijevoza učenika i stipendije. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne naknade i pomoći. Nadamo se kako će ovakva vrsta potpore učiniti njihov život kvalitetnijim i lakšim. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te u suradnji s Turističkom zajednicom područja Mura i gorice ulažemo u promociju turizma i turističke ponude.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

 

Načelnik Općine

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.530.700,00 
Prihodi od poreza 571.960,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.336.050,00 
Prihodi od imovine 446.600,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 66.700,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 106.990,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.400,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 454.900,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 454.300,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 600,00 
Primici od financijske imovine i zaduživanja 302.400,00 
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 2.400,00 
Primici od zaduživanja 300.000,00 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE SELNICA ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 3.108.000,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Selnica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.530.700,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 571.960,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.336.050,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 446.600,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 66.700,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 106.990,00 eura, Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.400,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 454.900,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 454.300,00 eura, dok su prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 302.400,00 eura, a čine ih primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planirani u iznosu od 2.400,00 eura i primici od zaduživanja planirani u iznosu od 300.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.627.170,00 
Rashodi za zaposlene 464.370,00 
Materijalni rashodi 723.470,00 
Financijski rashodi 23.760,00 
Subvencije 50.000,00 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 34.300,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 53.800,00 
Ostali rashodi 277.470,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.230.130,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.202.130,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  27.000,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 250.700,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 250.700,00 
Vlastiti izvori 180.000,00 
Manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti 180.000,00 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Selnica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.627.170,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 464.370,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 723.470,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 23.760,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 50.000,00 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 34.300,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 53.800,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 277.470,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.230.130,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00 eura, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.202.130,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 27.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 250.700,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Selnica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 250.700,00 eura. 

 

Vlastiti izvori iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti planirani u iznosu od 540.000,00 eura

Manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti sukcesivno kroz tri godine planiran je u iznosu od 180.000,00 eura u 2024. godini, 180.000,00 eura u 2025. godini i 180.000,00 eura u 2026. godini.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Selnica sastoji se od razdjela, glava, proračunskog korisnika i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

•RAZDJEL 001 OPĆINA SELNICA
•  GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELNICA
•   Program 1001 Javna uprava i administracija 
•   Program 1002 Program kreditnog zaduženja 
•   Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
•   Program 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 
•   Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda
•   Program 1006 Konkurentno i inovativno gospodarstvo 
•   Program 1007 Poticanje razvoja turizma 
•   Program 1008 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 
•   Program 1009 Zaštita okoliša 
•   Program 1010 Predškolski odgoj 
•   Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 
•   Program 1012 Visoko obrazovanje 
•   Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 
•   Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije 
•   Program 1015 Razvoj civilnog društva 
•   Program 1016 Socijalna skrb
•    Program 1017 Razvoj i sigurnost prometa 
•   Program 1019 Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije
•  GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI
•   Program 1018 Dječji vrtić Selnički zvončići 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINA SELNICA

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPCINE SELNICA - 2.698.360,00 EURA

 

Program 1001 Javna uprava i administracija - 664.500,00 eura

Za poslovanje općinskog vijeća i općinskog načelnika planirano je 21.600,00 eura, za poslovanje općinske uprave planirano je 565.300,00 eura, za proračunsku rezervu planirano je 4.000,00 eura, za javne radove – Hrvatski zavod za zapošljavanje planirano je 10.000,00 eura, za kulturu planirano je 36.600,00 eura, za komunalne usluge planirano je 26.000,00 eura, za komunalno vozilo planirano je planirano je 1.000,00 eura.

 

Program 1002 Program kreditnog zaduženja - 65.730,00 eura

Za otplatu dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića – PBZ planirano je 31.100,00 eura, za otplatu dugoročnog kredita za zgradu društvene namjene s poslovnim sadržajima u Selnici planirano je 34.630,00 eura.

 

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - 85.000,00 eura

Za izradu dokumentacije planirano je 10.000,00 eura, za izgradnju dječjeg igrališta u Zebanec selu planirano je 75.000,00 eura.

 

Program 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture - 338.230,00 eura

Za mjesni odbor Selnica planirano je 74.300,00 eura, za mjesni odbor Donji Koncovčak planirano je 42.700,00 eura, za mjesni odbor Zaveščak planirano je 26.800,00 eura, za mjesni odbor Bukovec planirano je 28.800,00 eura, za mjesni odbor Praporčan planirano je 25.800,00 eura, za mjesni odbor Merhatovec planirano je 29.800,00 eura, za mjesni odbor Zebanec planirano je 42.000,00 eura, za mjesni odbor Plešivica planirano je 15.800,00 eura, za održavanje groblja planirano je 26.500,00 eura, za održavanje javne zgrade u Selnici, športska 2 – uz nogometno igralište planirano je 1.800,00 eura, za održavanje poslovne zgrade uz nogometno igralište u Zebanec Selu 110 a planirano je 12.500,00 eura, za održavanje SRC Selnica planirano je 700,00 eura, za održavanje vinogradske kuće u Donjem Zebancu 28 D planirano je 730,00 eura, za proširenje groblja u Selnici planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda – 52.000,00 eura

Za izgradnju vodovoda planirano je 32.000,00 eura, za izgradnju kanalizacije planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1006 Konkurentno i inovativno gospodarstvo – 347.000,00 eura

Za izgradnju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Selnica planirano je 30.000,00 eura, za zgradu stambeno društvene namjene s poslovnim sadržajima u Selnici planirano je 317.000,00 eura.

 

Program 1007 Poticanje razvoja turizma - 490.000,00 eura

Za kamp Selnica planirano je 10.000,00 eura, za Spomen park “Pikač“ planirano je 480.000,00 eura.

 

Program 1008 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja – 11.300,00 eura

Za zdravstvene i veterinarske usluge planirano je 11.300,00 eura.

 

Program 1009 Zaštita okoliša - 2.300,00 eura

Za gospodarenje otpadom – edukacija korisnika planirano je 1.300,00 eura, za zbrinjavanje opasnog otpada koji uključuje azbest planirano je 1.000,00 eura.

 

Program 1010 Predškolski odgoj – 60.600,00 eura

Za sufinanciranje boravka u vrtiću planirano je 55.600,00 eura, za Općinu Selnica – prijatelj djece planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje – 20.000,00 eura

Za osnovno obrazovanje planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1012 Visoko obrazovanje – 28.500,00 eura

Za stipendije planirano je 28.500,00 eura.

 

Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 118.200,00 eura

Za vatrogastvo planirano je 110.800,00 eura, za civilnu zaštitu planirano je 4.500,00 eura, za crveni križ planirano je 2.900,00 eura.

 

Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije – 57.000,00 eura

Za donacije sportskim udrugama planirano je 37.000,00 eura, za izgradnju sportsko rekreacijskog centra Selnica planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1015 Razvoj civilnog društva – 79.700,00 eura

Za donacije ostalim udrugama planirano je 66.500,00 eura, za vjerske zajednice planirano je 13.200,00 eura.

 

Program 1016 Socijalna skrb – 25.300,00 eura

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 25.300,00 eura.

 

Program 1017 Razvoj i sigurnost prometa – 233.000,00 eura

Za prometnu signalizaciju planirano je 4.000,00 eura, za izgradnju ulice Vinka Kosa u Selnici planirano je 4.000,00 eura, za izgradnju ceste Gornji Zebanec GZ – 101 (Ključarić – Zadravec) planirano je 100.000,00 eura, za izgradnju pješačko biciklističke staze ŽC 2006 u Selnici planirano je 70.000,00 eura, za izgradnju pješačko biciklističke staze uz ŽC 2005 planirano je 50.000,00 eura, za punionicu za električne automobile na k. č. 6269/1 k. o. Selnica planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1019 Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije – 20.000,00 eura

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 20.000,00 eura.

 

GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI– 409.640,00 EURA

 

Program 1018 Dječji vrtić Selnički zvončići – 409.640,00 eura

Za predškolski odgoj – redovna djelatnost planirano je  planirano je 408.140,00 eura, za predškolski odgoj – nabavu opreme planirano je 1.500,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.