Proračun Općine Selnica za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Općina Selnica

 

Poštovani mještani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici  www.selnica.hr.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika nam je prioritet, stoga smo i ove godine dio sredstava iz proračuna izdvojili za izgradnju javne rasvjete, vodovoda, kanalizacije, komunalne infrastrukture te održavanje i proširenje groblja.

Osim tekućih održavanja komunalne infrastrukture, nastavljamo s izgradnjom novih i sanacijom postojećih ulica, staza, pješačko biciklističkih staza u želji da naša Općina bude ugodno mjesto za život.

Tijekom 2023. godine nastavljamo s projektima koji su nam od velike važnosti, a to su izgradnja kanalizacije, izgradnja dječjeg igrališta u Zebancu, dječjeg igrališta uz dječji vrtić Selnički zvončići, zgrade stambeno društvene namjene s poslovnim sadržajima u Selnici, sportsko rekreacijskog centra Selnica i Merhatovec,  izgradnja Vukovarske ulice u Selnici, Ulice Vinka Kosa u Selnici, ceste Gornji Zebanec, ceste Donji Koncovčak-Režonja,  Vinogradske ulice u Praporčanu, izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2005 i ŽC 2006, izgradnja javne rasvjete.

Kako bismo poboljšali demografsku sliku Općine Selnica nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima sufinanciranjem boravka djece u vrtićima i jaslicama.

Ulaganje u obrazovanje iznimno nam je bitno, stoga smo dio sredstava izdvojili za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje te za stipendiranje studenata. Ovim mjerama želimo ulagati u mlade, njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji.

Kroz program socijalne skrbi pružamo pomoć našim najugroženijim skupinama te im omogućujemo osnovne životne potrebe i priliku za lagodniji i dostojanstven život . 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim. U cilju očuvanja naše Općine, dio novca iz proračuna izdvojili smo za nastavak ulaganja u Spomen park nafte u Selnici, Spomen park „Pikač“ u Selnici i izgradnju „Kampa uz Ribnjak u Selnici“ kako bi pružili što atraktivniji i zabavniji sadržaj za stanovnike i turiste. 

Financiranjem udruga koje djeluju na području naše Općine želimo očuvati našu kulturnu baštinu, povezati građane kroz obilježavanje bitnih događaja i potaknuti na aktivan društveni život.

Ovim kratkim sažetkom predstavljanja programa i aktivnosti koje planiramo ostvariti u narednoj godini želimo Vam približiti na koji način radimo na boljitku naše Općine. Pozivamo sve stanovnike Općine Selnica da zajedno s nama radite na unapređenju naše Općine kako bi ona što bolje iskoristila svoje potencijale i na taj način postala što transparentnija, pristupačnija i uspješnija u ostvarenju postavljenih ciljeva.

 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2022. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2023. godinu

 

Vaš Načelnik!

 

 

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Selnica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Selnica za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Selnica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Selnica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.316.930,00  0
Prihodi od poreza 317.340,00  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.264.050,00  0
Prihodi od imovine 572.510,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 56.230,00  0
Prihodi od prodaje proizvoda  i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 106.030,00  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 770,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 248.720,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 248.720,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.400,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.400,00  0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

 

Ukupni prihodi i primici Općine Selnica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.568.050,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Selnica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.316.930,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirano u iznosu od 317.340,00 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirano u iznosu od 1.264.050,00 eura,

3. Prihodi od imovine planirano u iznosu od 572.510,00 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirano u iznosu od 56.230,00 eura, 

5. Prihodi od prodaje proizvoda  i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirano su u iznosu od 106.030,00 eura,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 770,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirano u iznosu od 248.720,00 eura koje čine prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine planirano u iznosu od 247.650,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirano iznosu od 1.070,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirano u iznosu od 2.400,00 eura

 

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.365.630,00  0
Rashodi za zaposlene 405.230,00  0
Materijalni rashodi 624.545,00  0
Financijski rashodi 21.215,00  0
Subvencije 47.800,00  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 38.460,00  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38.630,00  0
Ostali rashodi 189.750,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 740.500,00  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  1.330,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 734.170,00  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 286.000,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 286.000,00 0
Sredstva iz prethodnih godina 175.920,00  0
Sredstva iz prethodnih godina 175.920,00  0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Selnica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.392.130,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Selnica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.365.630,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 405.230,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirano u iznosu od 624.545,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirano u iznosu od 21.215,00 eura, 

4. Subvencije planirano u iznosu od 47.800,00 eura 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano u iznosu od 38.460,00 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 38.630,00 eura,

7. Ostali rashodi planirano u iznosu od 189.750,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 740.500,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 1.330,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 734.170,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 5.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 286.000,00 eura.

 

Sredstva iz prethodnih godina

Planiran je manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 175.920,00 eura. 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.022.585,00 EURA

 

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 464.675,00 eura

1. Za poslovanje Općinskog vijeća i Općinskog načelnika planirano je 18.110,00 eura, od toga za materijalne rashode poslovanja planirano je 16.110,00 eura i ostale rashode planirano je 2.000,00 eura;

2. Za poslovanje općinske Uprave planirano je 405.645,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirano je 131.900,00 eura,

• Materijalni rashodi planirano je 137.970,00 eura,

• Financijski rashodi planirano je od 7.115,00 eura, 

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano je 1.200,00 eura

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano je 7.460,00 eura,

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano je 120.000,00 eura;

3. Za proračunsku rezervu planirano je 4.000,00 eura za materijalne rashode,

4. Za Javne radove – Hrvatski zavod za zapošljavanje planirano je 9.300,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 8.760,00 eura i materijalne rashode planirano je 540,00 eura

5. Za kulturu planirano je 9.970,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirano u iznosu od 9.700,00 eura,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 270,00 eura,

6. Za komunalne usluge planirano je 16.300,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 14.970,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 1.330,00 eura,

7. Za komunalno vozilo planirano je 1.350,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1002 Program kreditnog zaduženja planirano u iznosu od 179.300,00 eura

1. Za otplatu dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića – PBZ planirano je 77.100,00 eura, od toga za financijske rashode planirano je 13.300,00 eura i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 63.800,00 eura,

2. Za otplatu robnog zajma – Geodetski zavod d.d. planirano je 102.200,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 79.540,00 eura

1. Za izradu dokumentacije planirano je 5.300,00 eura za materijalne rashode,

2. Za izgradnju dječjeg igrališta u Zebanac selu planirano je 46.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Selnički zvončići planirano je 27.740,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 319.500,00 eura

1. Za Mjesni odbor Selnica planirano je 48.970,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 47.640,00 eura i rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 1.330,00 eura;

2. Za Mjesni odbor Donji Koncovčak planirano je 41.180,00 eura za materijalne rashode,

3. Za Mjesni odbor Zaveščak planirano je 28.070,00 eura za materijalne rashode,

4. Za Mjesni odbor Bukovec planirano je 26.470,00 eura za materijalne rashode,

5. Za Mjesni odbor Prapočan planirano je 27.090,00 eura za materijalne rashode,

6. Za Mjesni odbor Merhatovec planirano je 35.620,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 30.620,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 5.000,00 eura,

7. Za Mjesni odbor Zebanec planirano je 35.910,00 eura za materijalne rashode,

8. Za Mjesni odbor Plešivica planirano je 17.540,00 eura za materijalne rashode, 

9. Za održavanje groblja planirano je 40.390,00 eura za materijalne rashode,

10. Za održavanje javne zgrade u Selnici, športska 2 uz nogometno igralište planirano je 1.260,00 eura za materijalne rashode,

11. Za održavanje poslovne zgrade uz nogometno igralište u Zebanec selu 110 a planirano je 7.570,00 eura za materijalne rashode, 

12. Za održavanje SRC Selnica planirano je 1.300,00 eura za materijalne rashode,

13. Održavanje vinogradarske kuće u donjem Zebancu 28 d planirano je 830,00 eura za materijalne rashode,

14. Za proširenje groblja u Selnici planirano je 7.300,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 48.600,00 eura 

1. Za izgradnju vodovoda planirano je 22.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 2.000,00 eura i ostale rashode planirano je 20.000,00 eura, 

2. Za izgradnju kanalizacije planirano je 26.600,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1006 Konkurentno i inovativno gospodarstvo planirano u iznosu od 148.000,00 eura

1. Za izgradnju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Selnica planirano je 15.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Izgradnja zgrade stambeno društvene namjene s poslovnim sadržajima u Selnici planirano je 133.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1007 Poticanje razvoja turizma planirano je u iznosu od 66.500,00 eura

1. Za Spomen park nafte u Selnici planirano je 13.300,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

2. Za kamp Selnica planirano je 39.900,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za spomen park „Pikač“ Selnica planirano je 13.300,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1008 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 11.250,00 eura

Za zdravstvene i veterinarske usluge planirano je 11.250,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 9.120,00 eura i pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano je 2.130,00 eura.

 

Program 1009 Zaštita okoliša  planirano u iznosu od 2.660,00 eura

1. Za gospodarenje otpadom- edukacija korisnika planirano je 1.330,00 eura za materijalne rashode,

2. Za zbrinjavanje opasnog otpada koji uključuje azbest planirano je 1.330,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 54.310,00 eura

Za sufinanciranje boravka u vrtiću planirano je 54.310,00 eura, od toga subvencije 47.800,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano je 4.250,00 eura i ostale rashode planirano je 2.260,00 eura

 

Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 23.160,00 eura

Za osnovno obrazovanje planirano je 23.160,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

 

Program 1012 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 21.300,00 eura

Za stipendije planirano je 21.300,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 113.580,00 eura

1. Za vatrogastvo planirano je 107.720,00 eura, od toga za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano je 7.720,00 eura i ostale rashode planirano je 100.000,00 eura,

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 3.600,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 1.600,00 eura, ostale rashode planirano je 670,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 1.330,00 eura,

3. Za Crveni križ planirano je 2.260,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 46.540,00 eura

1. Za donacije sportskim udrugama planirano je 13.300,00 eura za ostale rashode,

2. Za izgradnju sportsko rekreacijskog centra Selnica planirano je 26.600,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za izgradnju sportsko rekreacijskog centra Merhatovec planirano je 6.640,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1015 Razvoj civilnog društva planiran u iznosu od 23.140,00 eura

1. Za donacije ostalim udrugama planirano je 22.660,00 eura za ostale rashode,

2. Za vjerske zajednice planirano je 480,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1016 Socijalna skrb planirana u iznosu od 17.330,00 eura

Za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirano je 17.330,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 1017 Razvoj i sigurnost prometa planirana u iznosu od 383.200,00 eura

1. Za prometnu signalizaciju planirano je 3.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za izgradnju Vukovarske ulice u Selnici planirano je 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za izgradnju Ulice Vinka Kosa u Selnici planirano je 4.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za izgradnju ceste Gornji Zebanec GZ-101 (Ključarić – Zdravec) planirano je 13.300,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za izgradnju ceste Donji Koncovčak – Režonja planirano je 13.300,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za izgradnju pješačko biciklističke staze ŽC 2006 u Selnici planirano je 200.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

7. Za izgradnju pješačko biciklističke staze ŽC 2005 u Selnici planirano je 36.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

8. Za izgradnju Vinogradarske Ulice u Praporčanu cca 300 m (do kbr. 20) planirano je 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

9. Za rekonstrukciju dijela ŽC 2006 (usporivač prometa) i izgradnja pb. Staze od poljske ul. do Črne mlake (80 m) planirano je 33.600,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1019 Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije planirano je 20.000,00 eura

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 20.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI 

Program 1018 Dječji vrtić Selnički zvončići planirano je 369.545,00 eura

1. Za predškolski odgoj – redovna djelatnost planirano je 369.545,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirano u iznosu od264.570,00 eura,

• Materijalni rashodi planirano u iznosu od 102.575,00 eura, 

• Financijski rashodi planirano u iznosu od 800,00 eura

2. Za predškolski odgoj – nabava opreme planirano je 1.600,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!