Proračun Općine Selca za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Selca prikuplja i investira sredstva. Da bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.selca.hr.

Predstavljamo Vam projekt „Proračunski vodič za građane“ kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračun.

U narednoj godini želimo našim stanovnicima život učiniti još kvalitetnijim, a našim posjetiteljima i gostima pružiti što više kvalitetnih sadržaja kako bi im boravak kod nas bio što kvalitetniji i ugodniji. Nastojimo Općinu učiniti mjestom za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi, privući nove stanovnike i potaknuti razne gospodarske aktivnosti koje će jamčiti dugoročnu stabilnost.

Kontinuirano ulažemo u komunalnu infrastrukturu, održavanje cesta, ulica, održavanje javnih i zelenih površina, plaža i molova, zbrinjavanje glomaznog otpada i sanaciju divljih odlagališta te groblja i javne rasvjete. 

Budući smo završili projekt izgradnje društveno vatrogasnog doma u Selcima, financiran kroz mjeru 7.4.1. Ruralnog razvoja za kojeg imamo važeću uporabnu dozvolu, u narednom razdoblju smo orijentirani na provedbu drugih projekata.

Očekuje nas rekonstrukcija zgrade i opremanje  Interpretacijskog centra ribarstva „Mario Puratić“ u Sumartinu u koji planiramo uložiti 400.000,00 eura, a u cijelosti je financiran potporom EU fonda za pomorstvo i ribarstvo. Cilj ovog projekta je doprinijeti valorizaciji i promociji ribarstva kao sektora, očuvanju proizvodnje, ali i unapređenju prerade i trženja kroz povezivanje ribarstva i marikulture s lokalnom kulturom i tradicijom kao alatima unapređenja i održivog razvoja sektora. 

Također se intenzivno pripremamo za natječaj „Regionalne diversifikacije i specijalizacije hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“. Radi se o projektu rekonstrukcije i opremanja Didolića dvora u Selcima, u okviru kojeg su predviđeni brojni potrebni sadržaji, poput galerija, multifunkcionalne dvorane, turističkog info centra, kafića, restorana, suvenirnice…), procijenjene vrijednosti 5.1 mil. eura.

Kako svoje društvo želimo temeljiti na mladim i obrazovanim ljudima, osigurali smo stipendije za učenike i studente te pomoć i sufinanciranje udžbenika za socijalno ugroženim učenicima i studentima. Mjesečni iznos učeničke stipendije je 70 eura, a studentske 110 eura.

Nastavno na ranije spomenute socijalne tako i demografske mjere tu je još pomoć roditeljima novorođene djece gdje dajemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 665 eura za pravo dijete, 930 eura za drugo dijete, 1.328 eura za treće dijete i 1.990 eura za četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji.

I ovoga smo puta za naše socijalno ugrožene stanovnike osigurali jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja te i dalje provodimo EU projekt pomoći u kući starijim i nemoćnim građanima kroz kojeg smo zaposlili 10 žena koje brinu o 60 korisnika.

Ponosimo se našim prirodnim ljepotama i kulturnom baštinom. Usmjeravamo se  razvoju turizama i želimo učiniti našu malu općinu važnim turističkim središtem, stoga dio novca izdvajamo za našu Turističku zajednicu i sufinanciramo različite manifestacije i događanja na području naše općine. Osim manifestacija, ulaganja idu i prema plažama i molovima jer su to infrastrukturna ulaganja u službi turizma.

Na području naše Općine djeluju brojne športske i kulturne udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato su zaslužili da dio proračunskih sredstava izdvojimo za njihov daljnji rad i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

 

Vaš Načelnik!

 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Selca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Selca za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Selca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Selca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi. 

Proračunski korisnici Općine Selca su: Dječji vrtić „Selca“ i Općinska knjižnica „Hrvatski sastanak 1888.“

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.701.000,00  0
Prihodi od poreza 850.000,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.350.000,00 0
Prihodi od imovine 140.000,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 350.000,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00  0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

 

Ukupni prihodi i primici Općine Selca za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.901.000,00 eura.

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Selca za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.701.000,00 eura, a čine ih:

• Prihodi od poreza planirani u iznosu od 850.000,00 eura;

• Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.350.000,00 eura;

• Prihodi od imovine planirani u iznosu od 140.000,00 eura;

• Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 350.000,00 eura;

• Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 11.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 200.000,00 eura – prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine.

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.269.000,00 0
Rashodi za zaposlene 441.000,00  0
Materijalni rashodi 573.000,00  0
Financijski rashodi 18.000,00 0
Subvencije 20.000,00  0
Naknade građanima i kućanstvima 100.000,00  0
Donacije i ostali rashodi 137.000,00  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.140.000,00  0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00  0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 608.000,00  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 520.000,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 492.000,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 492.000,00  0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Selca za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.901.000,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Selca za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.269.000,00 eura, a čine ih:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 441.000,00 eura;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 573.000,00 eura;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 eura;

• Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 eura za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima;

• Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 100.000,00 eura;

• Donacije i ostali rashodi planirani u iznosu od 137.000,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.140.000,00 eura od toga:

• Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.000,00 eura;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 608.000,00 eura;

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu u iznosu od 520.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova    

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 492.000,00 eura.

 

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.656.000,00 EURA

 

PROGRAM 1001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PLANIRANI U IZNOSU OD 910.000,00 EURA

1. Za predstavnička i izvršna tijela i povjerenstva planirani u iznosu od 5.000,00 eura;

2. Za javnu upravu i administraciju planirani u iznosu od 905.000,00 eura, od toga:

o Rashodi poslovanja 413.000,00 eura,

o Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 492.000,00 eura;

 

PROGRAM 1002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANI U IZNOSU OD 1.462.000,00 EURA

1. Za prostorno planiranje planirani u iznosu od 20.000,00 eura;

2. Za nerazvrstane ceste planirani u iznosu od 140.000,00 eura, od toga:

o Rashodi poslovanja 40.000,00 eura

o Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 eura

3. Za javne i zelene površine planirani u iznosu od 20.000,00 eura, od toga:

o Rashodi poslovanja 55.000,00 eura

o Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 145.000,00 eura

4. Za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 120.000,00 eura, od toga:

o Rashodi poslovanja 90.000,00 eura

o Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 eura

5. Za plaže i molove planirani u iznosu 27.000,00 eura;

6. Za groblja planirani u iznosu 315.000,00 eura, od toga:

o Rashodi poslovanja 15.000,00 eura

o Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 eura

7. Za glomazni otpad i divlja odlagališta planirani u iznosu 40.000,00 eura;

8. Za građevine i uređaji javne namjene planirani u iznosu 200.000,00 eura, od toga:

o Rashodi poslovanja 70.000,00 eura

o Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 eura

9. Za ICR "Mario Puratić" planirano u iznosu 400.000,00 eura;

 

PROGRAM 1003 KOMUNALNI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 10.000,00 EURA

Za zaštitu okoliša i životinja, deratizacija i sl. planirani u iznosu 10.000,00 eura.

 

PROGRAM 1004 JAVNE POTREBE U KULTURI PLANIRANI U IZNOSU OD 59.000,00 EURA

1. Za lokalitet „Bunje“ Novo Selo planirani u iznosu od 12.000,00 eura;

2. Za udruge u kulturi i kulturno zabavni programi planirani u iznosu 32.000,00 eura;

3. Za vjerske zajednice planirani u iznosu 15.000,00 eura.

 

PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U SPORTU PLANIRANI U IZNOSU OD 50.000,00 EURA

1. Za sufinanciranje udruga i klubova planirani u iznosu od 25.000,00 eura;

2. Za uređenje sportskih građevina planirani u iznosu 25.000,00 eura.

 

PROGRAM 1006 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI PLANIRANI U IZNOSU OD 110.000,00 EURA

1. Za Zaželi - program zapošljavanja žena 2 planirani u iznosu od 40.000,00 eura;

2. Za subvencije troškova pomoći u kući planirani u iznosu 3.000,00 eura;

3. Za pomoć za podmirenje troškova  Stanovanja planirani u iznosu 3.000,00 aura;

4. Za jednokratne novčane pomoći planirano u iznosu 5.000,00 aura;

5. Za pomoć za novorođenu djecu planirano u iznosu 20.000,00 eura;

6. Za pomoć za kupnju školskih knjiga planirano u iznosu 7.000,00 eura;

7. Za stipendiranje učenika i studenata planirano u iznosu 20.000,00 eura;

8. Za pomoć socijalno ugroženim učenicima i studentima planirano u iznosu 2.000,00 eura;

9. Za Crveni križ planirano u iznosu 5.000,00 eura;

10. Za ostale humanitarne udruge planirano u iznosu 5.000,00 eura.

 

PROGRAM 1007 DONACIJE I POMOĆI IZ PRORAČUNA PLANIRANI U IZNOSU OD 55.000,00 EURA

1. Za sufinanciranje školstva planirani u iznosu od 5.000,00 eura;

2. Za sufinanciranje zdravstva planirani u iznosu 5.000,00 eura;

3. Za protupožarna i civilna zaštita planirani u iznosu 35.000,00 eura;

4. Za turizam i turistička ponuda planirani u iznosu 10.000,00 eura.

 

 

GLAVA 00102 PREDŠKOLSKI ODGOJ 222.000,00 EURA

 

PROGRAM 2001 DJEČJI VRTIĆ "SELCA" PLANIRANI U IZNOSU OD 222.000,00 EURA

Za Dječji vrtić "SELCA" planirani u iznosu od 222.000,00 eura.

 

GLAVA 00103 KNJIŽNICA 23.000,00 EURA

 

PROGRAM OPĆINSKA KNJIŽNICA "HRVATSKI SASTANAK 1888." PLANIRANI U IZNOSU OD 23.000,00 EURA

Za općinska knjižnica "HRVATSKI SASTANAK 1888." planirani u iznosu od 23.000,00 eura, od toga:

o Rashodi poslovanja 20.000,00 eura

o Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!