*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Selca za 2024. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Selca prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.selca.hr.

Nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, održavanje cesta, ulica, kanalizacije i vodovoda, održavanje javnih i zelenih površina, groblja i javne rasvjete. U planu je izgradnja "Komunalne infrastrukture Brač 2" te sufinanciranje energetske obnove.

Ulažemo u očuvanje naše kulturne baštine kroz sufinanciranje radova na lokalitetu „Bunje“ Novo Selo kao i za sanaciju ranokršćanske bazilike.

Za naše učenike i studente osigurali sredstva za stipendije. Mjesečni iznos učeničke stipendije je 70,00 eura, a studentske 110,00 kuna. Socijalno ugroženim učenicima i studentima dodjeljujemo i jednokratne novčane pomoći, a sve u cilju poticanja obrazovanja.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 665 eura za pravo dijete, 930 eura za drugo dijete, 1.328 eura za treće dijete i 1.990 eura za četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji. i svako sljedeće dijete u obitelji, sufinanciramo i boravak djece u vrtiću.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske i kulturne udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato su zaslužili da dio proračunskih sredstava izdvojimo za njihov daljnji rad i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

U 2024. godini želimo našim stanovnicima život učini još kvalitetnijim, a našim posjetiteljima i gostima ugodnijim. Nastojimo da Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Selca za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu provodi se od 06.11.2023. do 06.12.2023. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?       
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Selca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnici Općine Selca su: Dječji vrtić Selca i Općinska knjižnica Selca
Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 
Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 3.308.550,00
Prihodi od poreza 1.080.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.368.000,00
Prihodi od imovine 227.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 627.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.550,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Selca za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.308.550,00 eura

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Selca za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.308.550,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.080.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.368.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 227.000,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 627.000,00 eura, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 6.550,00 eura. 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.810.550,00
Rashodi za zaposlene 429.100,00
Materijalni rashodi 663.500,00
Financijski rashodi 18.950,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 397.000,00
Donacije i ostali rashodi 302.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 650.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 468.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 170.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 848.000,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 848.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Selca za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.308.550,00 eura

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Selca za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.810.550,00 eura, a čine ih: rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 429.100,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 663.500,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 18.950,00 eura, naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 397.000,00 eura, te donacije i ostali rashodi 302.000,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 650.000,00 eura, a čine ih: rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine planirani u iznosu od 12.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 468.000,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 170.000,00 eura.

Izdaci za imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 848.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika  koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· zvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Selca sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINA SELCA
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
Program 1001 Administracija i upravljanje
Program 1002 Komunalna infrastruktura
Program 1003 Komunalni poslovi
Program 1004 Javne potrebe u kulturi
Program 1005 Javne potrebe u sportu
Program 1006 Javne potrebe u socijalnoj skrbi
Program 1007 Donacije i pomoći iz proračuna
   GLAVA 00102 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program 2001 Dječji vrtić „Selca“
GLAVA 00103 KNJIŽNICA
Program 3001 Općinska knjižnica „Hrvatski sastanak 1888.“

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINA SELCA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.308.550,00 EURA

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.999.000,00 EURA

 

Program 1001 Administracija i upravljanje planirano u iznosu od 1.266.000,00 eura.

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 413.000,00 eura za materijalne rashode i rashode poslovanja, dok se za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planira 848.000,00 eura.

Program 1002 Komunalna infrastruktura planirani u iznosu od 1.092.000,00 eura

1. Za prostorno planiranje planirani u iznosu od 20.000,00 eura,

2. Za nerazvrstane ceste planirani u iznosu od 140.000,00 eura, 

3. Za javne i zelene površine planirani u iznosu od 200.000,00 eura, 

4. Za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 120.000,00 eura, 

5. Za plaže i molove planirani u iznosu 27.000,00 eura;

6.  Za groblja planirani u iznosu 115.000,00 eura, 

7. Za glomazni otpad i divlja odlagališta planirani u iznosu 20.000,00 eura,

8. Za građevine i uređaji javne namjene planirani u iznosu 200.000,00 eura, 

9.  Za energetsku obnovu planirano je 50.000,00 eura,

10. Za „Komunalnu infrastrukturu Brač 2“ planirano je 200.000,00 eura.

                          

Program 1003 Komunalni poslovi planirani u iznosu od 10.000,00 eura

Za zaštitu okoliša i životinja, deratizacija i sl. planirani u iznosu 10.000,00 eura.

 

Program 1004 Javne potrebe u kulturi planirani u iznosu od 109.000,00 eura

1. Za lokalitet „Bunje“ Novo Selo planirani u iznosu od 12.000,00 eura,

2. Za udruge u kulturi i kulturno zabavni programi planirani u iznosu 32.000,00 eura,

3. Za vjerske zajednice planirani u iznosu 15.000,00 eura,

4.  Za sanaciju ranokršćanske bazilike planirano je 50.000,00 eura.

  

Program 1005 Javne potrebe u sportu planirani u iznosu od 50.000,00 eura

1. Za sufinanciranje udruga i klubova planirani u iznosu od 25.000,00 eura;

2.  Za uređenje sportskih građevina planirani u iznosu 25.000,00 eura.

 

Program 1006 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirani u iznosu od 427.000,00 eura

1. Za projekt „Zaželi i ostvarimo zajedno“ planirano je od 350.000,00 eura,

2. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 5.000,00 aura,

3. Za pomoć za novorođenu djecu planirano je  20.000,00 eura,

4. Za stipendiranje učenika i studenata planirano u iznosu 20.000,00 eura,

5. Za pomoć socijalno ugroženim učenicima i studentima planirano u iznosu 2.000,00 eura,

6. Za Crveni križ planirano u iznosu 5.000,00 eura,

7. Za ostale humanitarne udruge planirano u iznosu 5.000,00 eura,

8. Za razmjenu učenika (Slovačka) i dječji dom „Maestral“ planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1007 Donacije i pomoći iz proračuna planirani u iznosu od 45.000,00 eura

1. Za sufinanciranje školstva planirani u iznosu od 5.000,00 eura,

2. Za sufinanciranje zdravstva planirani u iznosu 5.000,00 eura,

3. Za protupožarna i civilna zaštita planirani u iznosu 35.000,00 eura. 

 

GLAVA 00102 PREDŠKOLSKI ODGOJ 272.250,00 EURA

Program 2001 Dječji vrtić "Selca" planirani u iznosu od 272.250,00 eura

Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića "Selca" planirano je 272.250,00 eura.

    

GLAVA 00103 KNJIŽNICA 37.300,00 EURA

Program Općinska knjižnica "Hrvatski sastanak 1888." planirani u iznosu od 37.300,00 eura

Za redovnu djelatnost Općinske knjižnice "Hrvatski sastanak 1888." planirano je 37.300,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.