Proračun Općine Rugvica za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Rugvica ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.rugvica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

U svrhu poboljšanja kvalitete života naših stanovnika, i u 2023.godini nastavljamo s velikim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu kao što su održavanje i asfaltiranje cesta, izgradnja nogostupa i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže, uređenje javnih površina, groblja i Trga Predavca, izgradnja biciklističke staze, izgradnja igrališta i druge komunalne infrastrukture na području naše općine.

Planira se uređenje i energetska obnova društvenih domova na području Općine te, izgradnja doma zdravlja u Jalševcu Nartskom, obnova stare škole u Rugvici, dogradnja dječjeg vrtića te prenamjena kulturnog centra Rugvica.

Kako bi pomogli mladima u daljnjem obrazovanju, studentima i učenicima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa nudimo novčanu pomoć. Sufinanciramo prijevoz srednjoškolcima, produženi boravak u Osnovnoj školi Rugvica te dodjeljujemo  jednokratne nagrade nadarenim učenicima i studentima kako bismo ih nagradili za njihov trud i zalaganje.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za troškove stanovanja i ogrjev i novčane pomoći umirovljenicima.

S demografskim mjerama nastavljamo i u 2023.godini., s toga roditeljima za prvo dijete dodjeljujemo potporu u iznosu od 3000 eura, a ista sredstva roditelji će dobiti i za drugo dijete. Za treće i svako iduće dijete općina će pripomoći s 5000,00 eura jednokratne pomoći. Ova sredstva izuzetno su korisna roditeljima koji se moraju pobrinuti za nabavu osnovnih potrepština za svoje novorođenče, a roditeljima blizanaca pomoći će se s dodatnih 500 kn mjesečno prve dvije godine života djece.

Nastavljamo sa opremanjem dječjeg vrtića Medvjedići, sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima, u iznosu od 1.150,00 eura za prvo i 1.250,00 eura za drugo i svako sljedeće dijete i program predškole. 

Na području Općina Rugvice razvijena je poljoprivredna djelatnost, pa time osiguravamo sredstva za stručno usavršavanje poljoprivrednika, subvencioniranje uzgoja domaćih životinja kao i subvenciju osiguranja poljoprivrednih kultura od slučaja elementarne nepogode. Također je planiran početak izgradnje Poduzetničkog inkubatora. Pružamo potporu lovnom i ribolovnom gospodarstvu tako da ulažemo u uređenja objekata.

Također, dio novca izdvojili smo za otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije za sportski centar u Rugvici jer smatramo da je tjelesna aktivnost naših građana vrlo bitna. Ulažemo u  sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova, izgradnju i opremanje vanjske teretane s spravama, izgradnja sportsko-rekreacijske zone, asfaltiranje igrališta po naseljima Općine.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Rugvica da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 30.11.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

 

 

Vaš Načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna.

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Rugvica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Rugvica za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Rugvica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Rugvica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

2.Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji,  domovi za starije i nemoćne osobe…

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 23.238.910,99 0
Prihodi od poreza  2.608.003,19 0
Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 18.037.661,16 0
Prihodi od imovine 309.111,42 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.248.135,22 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.409.715,31 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.409.715,31 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 404.804,57 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 404.804,57 0
Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 265.445,57 0
Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 265.445,57 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Rugvica za 2023. godinu planirani su u iznosu od   28.318.876,44 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Rugvica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 23.238.910,99 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.608.003,19 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.681.597,98 eura, porez na imovinu 889.242,82 eura i porez na robu i usluge 37.162,39 eura

2.Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 18.037.661,16 eura, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.128.608,40 eura i Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 11.945.052,76 eura,

3.Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 309.111,42 eura, od toga prihodi od financijske imovine 15.794,02 eura i prihodi od nefinancijske imovine 293.317,40 eura,

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.248.135,22 eura, od toga prihodi po posebnim propisima 382.052,53 i komunalni doprinosi i naknade 1.866.082,69 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.409.715,31 eura

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 404.804,57 eura, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima 6.636,14 eura i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 398.168,43 eura

 

Višak/manjak 

Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirani u iznosu od 265.445,57 eura 

 

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 4.754.829,61 0
Rashodi za zaposlene  910.657,38  0
Materijalni rashodi 2.017.169,99 0
Financijski rashodi 43.871,30 0
Subvencije 390.868,68 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.704,76 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 516.557,17 0
Ostali rashodi 855.000,33 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.017.228,85 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 915.787,37 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.101.441,48 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 546.817,98 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 546.817,98 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Rugvica 2023. godinu planirani su u iznosu od 28.318.876,44  eura.

 

Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja Općine Rugvica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.754.829,61 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 910.657,38 eura, od toga, Plaće (bruto) planirane u iznosu od 689.809,47 eura, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od  128.633,69 eura i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 92.214,22 eura;

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.017.169,99 eura, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 71.677,29 eura, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 187.987,15 eura, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.438.347,56 eura i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 319.157,99 eura;

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 43.871,30 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 39.816,84 eura i ostali financijski rashodi 4.054,46 eura;

4.Subvencije  planirane u iznosu od 390.868,68 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 20.704,76 eura, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 17.253,97 eura i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.450,79 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 516.557,17 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 855.000,33 eura, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 841.728,05 eura, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 13.272,28 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 23.017.228,85 eura, a čine ih:
1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 915.787,37 eura za materijalnu imovinu;

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 22.101.441,48 eura, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 20.875.174,20 eura, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 245.047,58 eura, prijevozna sredstva planirana u iznosu od 69.015,86 eura, knjige planirana u iznosu od 59.725,26 eura  te nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 852.478,58 eura

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od  546.817,98 eura za otplatu glavnice primljenih  zajmova od državnog proračuna

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 95.162,25 eura

1. Za općinsko vijeće – naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstva planirano je 33.180,70 eura za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 19.908,42 eura za sredstva za političke stranke

3. Za režijske troškove društvenih domova planirano je 21.899,26 eura, od toga potrošnja električne energije – domovi 7.299,75 eura, potrošnja plina – domovi 5.972,53 eura, potrošnja vode – domovi 1.990,84 eura i sredstva za održavanje domova prema prijedlozima mještana 6.636,14  eura

4. Za Dom Nart Jalševec planirano je 6.901,59 eura , od toga Dom Nart – rashodi za električnu energiju 1.327,23 eura, Dom Nart – rashodi za plin 3.583,52 eura, Dom Nart rashodi za vodu 929,06 eura i Dom Nart – izdaci za osiguranje 1.061,78 eura

5. Za nabavu opreme za članove Općinskog vijeća planirano je 13.272,28 eura

 

Program 002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti planirano u iznosu od 1.914.168,34 eura

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 851.456,80 eura,

2. Za tekuću zalihu planirano je 13.272,28 eura za izvanredne rashode

3. Za zdravstvene i veterinarske usluge – zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina planirano je 26.544,56 eura

4. Za održavanje kapitalnih objekata Općine Rugvica planirano je 19.908,42 eura

5. Za izdatke za projekte, studije i slično planirano je 132.722,81 eura 

6. Za ostale troškove planirano je 391.797,74 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za nabavu električnog vozila i opreme planirano je 37.162,29 eura

8. Za otplatu beskamatnog zajma planirano je 301.280,78 eura

9. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 59.061,65 eura

10. Za financijske rashode – kamate na kredit planirano je 39.816,84 eura

11. Za nabavu čamca za Savu planirano je 31.853,47 eura

12. Za informatizaciju javnog prostora u upravnoj zgradi Općine Rugvica planirano je 9.290,60 eura

 

Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 115.070,67 eura

1. Za vatrogasnu zajednicu planirano je 100.869,33 eura, od toga za redovan rad 90.251,51 i prema zahtjevima DVD-a (natječaji) 10.617,82 eura

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 14.201,34 eura, od toga troškovi uspostave sustava zaštite i spašavanja 13.272,28 eura i HGSS 929,06 eura

 

Program 004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama i ustanovama planirano u iznosu od 430.287,35 eura

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna planirano je 62.379,72 eura, od toga prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja i djece branitelja 13.272,28 eura, jednokratne novčane pomoći 15.926,74 eura, troškovi stanovanja 33.180,70 eura

2. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 66.361,40 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

3. Za novčanu pomoć obiteljima za svako novorođeno dijete planirano je 46.452,98 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za sufinanciranje hitne pomoći planirano je 9.556,04 eura naknade građanima i kućanstvima u novcu

5. Za novčanu pripomoć invalidima Domovinskog rata planirano je 6.636,14 eura za sredstva za hrvatske branitelje

6. Za novčanu pripomoć Crvenom križu Dugo Selo planirano je 7.963,37 eura za ostale rashode

7. Za novčanu pripomoć u slučaju elementarne nepogode planirano je 6.636,14eura za ostale rashode

8. Za novčanu pripomoć poticanja malog poduzetništva planirano je 9.290,60 eura za ostale rashode

9. Za novčanu pripomoć župnim uredima planirano je 23.890,11 eura za sredstva za vjerske institucije

10. Za sredstva za Turističku zajednicu općine Rugvica planirano je 26.544,560 eura za tekuće donacije

11. Za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije

12. Za ostale udruge građana planirano je 53.089,12 eura za sredstva za udruge građana

13. Za novčanu pripomoć podmirenje troškova ukopa planirano je 2.654,46 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

14. Za novčanu pripomoć socijalno ugroženima prema zaključcima planirano je u iznosu od 2.654,46 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

15. Za naknadu za uklanjanje azbestnih ploča planirano je 2.265,46 eura

16. Za sufinanciranje za razvoj lovnog gospodarstva planirano je 62.379,72 eura

17. Za čišćenje rijeke Save - Dan planete Zemlje planirano je 13.272,28 eura

18. Za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje solarnih panela 26.544,56 eura

 

Program 1005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju planirano je u iznosu od 110.159,94  eura

1. Za sufinanciranje programa dječjeg vrtića planirano je 92.905,97 eura za tekuće donacije u novcu

2. Za sufinanciranje predškole planirano je 17.253,97 eura za tekuće donacije

 

Program 1006 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 370.960,24 eura

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 185.811,93 eura za naknade građanima i kućanstvima u naravi

2. Za novčanu pomoć studentima planirano je 29.199,02 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Sredstva za Osnovnu školu Rugvica planirana su u iznosu od 83.615,36 eura, od toga 13.272,28 eura za sufinanciranje produženog boravka od Pomoći unutar općeg proračuna,11.945,05 eura za financiranje škole u prirodi, 26.544,56 eura za financiranje ostalih troškova, 31.853,47 eura za nabavu školskih udžbenika

4. Za jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima planirano je 2.654,46 eura za tekuće donacije

5. Za financiranje poklona za sv. Nikolu planirano je 3.318,07 eura

6. Za naknade za djecu od navršene 2 godine života do završetka srednjoškolskog obrazovanja planirano je 2.654,45 eura

7. Za novčanu pripomoć djeci koja pohađaju 2 škole (npr. Glazbena škola) planirano je 2.654,46  eura

8. Za nabavu opreme djeci predškolske i školske dobi (promicanje sporta) planirano je 10.617,82 eura

9. Za naknadu za djecu od navršene 2 godine života do završetka srednjoškolskog obrazovanja planirano je 53.089,12 eura 

 

Program 1007 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 73.793,88 eura

1. Sredstva za kulturu prema programu planirana su u iznosu od 39.816,84 eura za tekuće donacije

2. Sredstva za pučko otvoreno učilište planirana su u iznosu od 33.977,04 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

 

Program 1008 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 236.246,59 eura

1. Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu planirana su u iznosu od 232.264,91 eura za tekuće donacije

2. Sportske igre mladih planirana su u iznosu od 3.981,68 eura za tekuće donacije

 

Program 1009 Održavanje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 859.380,17 eura

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 483.111,02 eura za rashode za usluge

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 66.361,40 eura za zimsku službu

3. Rashodi za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 53.089,12 eura za rashode za javnu rasvjetu-električna energija 

4. Naknade prema ugovoru o energetskoj učinkovitosti planirani u iznosu od 136.704,49  eura za rashode za usluge 

5. Za uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine planirano je 3.981,68 eura za popravak

6.Za održavanje i uređivanje javnih površina planirano je 33.180,70  eura za radove po naseljima po zahtjevima mještana

7. Za održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica planirano je 3.318,07 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8. Za održavanje infrastrukture koju izvodi Rukom planirano je 79.633,69 eura za održavanje 

 

Program 011 Razvoj poljoprivrede planiran u iznosu od 163.249,05 eura

1. Za razvoj poljoprivrede planirano je 157.276,52 eura, od toga, materijalni troškovi vezani uz poljoprivredno zemljište 6.636,14 eura i subvencioniranje uzgoja gusaka 10.617,82 eura, stručno usavršavanje poljoprivrednika 3.981,68 eura, subvencija osiguranja poljoprivrednika i poljoprivrednih kultura 19.244,81 eura,  sredstva kreditiranja tova junadi 6.636,14 eura, održavanje ruralne infrastrukture i oborinska odvodnja 106.17825 eura, projektiranje ruralne infrastrukture 3.981,68 eura

2. Za sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 4.645,30 eura

3. Za subvencije troškova tla planirano je 1.327,23 eura 

 

Program 1012 Program izgradnje i izvanrednog održavanja objekata za opće društvene potrebe planirano je 17.503.483,95 eura

1. Za uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu planirano je 19.908,42     eura,

2. Za uređenje Doma Ježevo planirano je 53.089,12 eura,

3. Za uređenje Doma u Gredi Donjoj – fasada i unutarnje uređenje planirano je 26.544,56 eura

4. Za Dom Rugvica – opremanje sale planirano je 15.926,74 eura,

5. Za projekt i prenamjenu stare škole u Rugvici (muzej i knjižnica) planirano je 398.168,43 eura,

6. Za uređenje doma Novaki Oborovski planirano je 7.963,37 eura

7. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 132.722,81 eura- energetska obnova Doma u Oborovu

8. Za kulturni centar u Rugvici planirano je1.592.673,10 eura

9. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 3.689.694,07 eura, 

10. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 39.816,84 eura – energetska obnova „mali dom“ u Oborovu

11. Za uređenje doma u Preseki planirano je 26.544,56 eura

12. Za uređenje Doma u Črncu Dugoselskom planirano je 13.272,28 eura

13. Za uređenje doma u Sopi planirano je 86.269,83 eura,

14. Za APN STANOVE planirano je 132.722,81 eura- projekt APN stanovi

15. Za projektna dokumentaciju i izgradnju sportsko-rekreacijske zone u Rugvici planirano je 5.375.273,74 eura

16. Za imovinsko pravne odnose – Stara škola u Rugvici planirano je 53.089,12 eura

17. Za uređenje tematskog parka uz Savu planirano je 19.908,42 eura,

18. Za dogradnju dječjeg vrtića Medvjedići planirano je 1.174.596,85 eura,

19. Za operativni centar – Vatrogasna zajednica planirano je 26.544,56 eura za projektiranje

20. Za operativni centar – Vatrogasna zajednica planirano je 663.614,04 eura za izgradnju,

21. Za komunalni centar u Rugvici planirano je 13.272,28 eura za projektiranje 

22. Za komunalni centar u Rugvici planirano je 265.445,62 za izgradnju

23. Za Obnovljive izvore energije  - Izrada projekta i radovi postavljanja fotonaponskih elektrana planirano je 53.089,12 eura

24. Za zelenu infrastrukturu Općine Rugvica – studije i strategije planirano je 13.272,28 eura

25. Za obnovu od posljedica potresa planirano je 265.445,62 eura 

26. Za energetsku obnovu i preuređenje „ stare škole „ planirano je 172.539,65 eura

27. Za izgradnju Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom planirano je 929.059,66  eura

28. Za uređenje doma u Otoku Svibovskom planirano je 19.908,42 eura

29. Za otkup zemljišta za izgradnju sportskog centra i doma u Rugvici planirano je 398.168,43 eura

30. Za opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom planirano je 13.272,28 eura,

31. Za gradnju Doma u Čistoj Mlaki planirano je 26.544,56 eura,

32. Za uređenje Doma u Prevlaki planirano je 86.269,83 eura,

33. Za uvođenje interneta (vatrogasni domovi, društveni domovi, Osnovna škola Rugvica) planirano je 13.272,28 eura- WIFI na javnim površinama i uvođenje interneta u „društvenim domovima“ i školi

34. Za izgradnju i opremanje vanjske teretane s spravama planirano je 46.452,98 eura,

35. Za vodoopskrbu i odvodnju planirano je 195.102,53 eura,

36. Za prostorne planove Općine Rugvica planirano je 26.544,56 eura

37. Za urbanističke planove Općine Rugvica planirano je 53.089,12 eura,

38. Za izgradnju pristaništa za čamce planirano je 19.908,42 eura,

39. Za izgradnju lifta u zgradi Općine Rugvica planirano je 80.960,91  eura,

40. Za izgradnju igrališta u Nart Jalševcu planirano je 116.132,46  eura,

41. Za otplatu glavnice primljenog kredita planirano je 245.537,20 eura,

42. Za elaborat procjene nekretnine planirano je 6.636,14 eura,

43. Za uređenje dječjeg igrališta u vrtiću Nart Jalševac planirano je 99.542,11 eura,

44. Za izgradnju i opremanje sjenica po naseljima planirano je 19.908,42 eura,

45. Za kupnju zemljišta planirano je 26.554,56 eura

46. Za otkup zemljišta za bazen planirano je 132.722,81 eura,

47. Za otkup zemljišta za trap streljanu planirano je 66.361,40 eura,

48. Za idejni projekt za izgradnju energane planirano je 26.544,56 eura,

49. Za izgradnju montažne garaže za DVD Obedišće Ježevsko planirano je 10.617,82 eura,

50. Za sufinanciranje projekta širokopojasnog interneta planirano je 9.290,60 eura

51. Za video nadzor  na javnim površinama planirano je 26.544,56 eura

52. Za izmještanje dalekovoda u radnoj zoni Rugvica – sjever planirano je 199.084,21 eura,

53. Za popravak i djelomičnu obnovu skele u Oborovu planirano je 4.645,30 eura,

54. Za izradu projekata i postavljanje punionice električnih automobila planirano je 15.926,774 eura,

55. Za zaštitu okoliša i klimatske promjene planirano je 39.816,84 eura,

56. Za projekte digitalizacije planirano je 26.544,56 eura,

57. Za gospodarenje otpadom – nabava spremnika planirano je 98.214,88 eura

58. Za projektnu dokumentaciju rušenje stare škole u NART J. planirano je 13.272,28 eura,

59. Za rušenje stare škole u Nart J. planirano je 19.908,42 eura,

60. Za izradu spomenika i bisti na području Općine Rugvice planirano je 59.725,26 eura

 

Program 1013 Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.518.216,00 eura

1. Za otkup zemljišta u Nart Jalševcu za proširenje parkirališta i dječje igralište planirano je 39.816,84  eura,

2. Za izgradnju i uređenje trga u Jalševcu Nartskom planirano je 67.688,63 eura,

3. Za projektnu dokumentaciju i izgradnju ceste uz BB Institut planirano je 66.361,40 eura,

4. Za uređenje groblja (staze, okviri i ostalo) planirano je 79.633,69 eura

5. Za asfaltiranje cesta planirano je 345.079,30  eura,

6. Za izgradnju prometnica u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever planirano je 935.032,19 eura

7. Za izgradnju nogostupa po naseljima Općine Rugvica planirano je 1.659.698,72 eura

8. Za imovinsko pravne odnose za prometnice planirano je 66.361,40 eura,

9. Za uređenje Trga Josipa Predavca planirano je 66.361,40 eura,

10. Za uređenje javnih površina (parkovi i jezera) planirano je 298.626,32 eura,

11. Za izgradnju biciklističke staze prema Ikei planirano je 132.722,81 eura,

12. Za prometnice unutar naselja i radnih zona planirano je 154.622,07 eura,

13. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 25.217,33 eura,

14. Za komunalnu opremu – oglasni panoi i stupovi planirano je 8.494,26 eura,

15. Za nadogradnju i sanaciju javne rasvjete planirano je 59.725,26 eura,

16. Za imovinsko pravne odnose za pristupnu cestu planirano je 132.722,81 eura

17. Za projekt za sponu cestu Rugvica – Novo Svibje planirano je25.217,33  eura,

18. Za uređenje dječjih igrališta u Rugvici i Jalševcu Nartskom planirano je 33.180,70 eura,

19. Za nabavu antistresnih podloga za dječja igrališta planirano je 15.926,74 eura,

20. Za uređenje autobusnih nadstrešnica i nabava autobusnih nadstrešnica planirano je 31.853,47 eura,

21. Za projekt cikloturističke staze planirano je 5.308,91 eura,

22. Za izgradnju ceste i okretišta u Rugvici planirano je 245.537,20 eura,

23. Za projektnu dokumentaciju za Trg Josipa Predavca planirano je 8.361,54 eura,

24. Za asfaltiranje parkirališta uz groblje Oborovo planirano je 15.926,74 eura,

25. Za izradu i nadzor pješačkog mosta u Rugvici planirano je 69.015,86 eura, 

26. Za premještaj postojećih lampi poslije radova Elektre planirano je 22.562,88 eura,

27. Za izgradnju autobusnih ugibališta planirano je 61.716,11 eura,

28. Za ogradu uz nogostup u Trsteniku Nartskom planirano je 23.226,49 eura,

29. Za projektnu dokumentaciju za prometnicu Rugvica Sjever prema Ralu planirano je 55.743,58 eura,

30. Za odvodnju na novom dijelu groblja u Nart J. planirano je 61.716,11 eura,

31. Za rekonstrukciju i nadzor prometnice prema KFK planirano je 379.587,23 eura,

32. Za izgradnju i nadzor kružnog toka u Rugvici planirano je 325.170,88 eura,

 

Program 014 Program Zaželi i zaposli se planirano u iznosu od 65.034,18 eura

Za program Zaželi i zaposli se planiranoj je 65.034,18 eura, od toga plaće za zaposlene (zaželi i zaposli se!) 46.452,98 eura i ostali nematerijalni rashodi poslovanja (zaželi i zaposli se!) 9.290,60 eura

 

Program 1501 Predškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 863.000,00 eura

1. Za Administrativno i stručno osoblje planirano je 863.000,00 eura

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti