*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Rugvica za 2024. godinu


Poštovani građani,


predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Rugvica prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Rugvica bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.rugvica.hr/. Kroz istu prikazat ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Proračunom za 2024. godinu pripremili smo niz projekata kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našoj općini i učiniti ju ugodnijim i ljepšim mjestom za život, poduzetnicima privlačnom za ulaganje, a gostima i turistima poželjnom za posjećivanje.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima nastojimo na području Općine osigurati veću kvalitetu života svih naših građana i posjetitelja. Komunalna infrastruktura koja u potpunosti služi građanima potrebno je održavati stoga smo i ove godine izdvojili znatna sredstva za održavanje javnih površina, javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta i cesta, javne rasvjete, popravak autobusnih nadstrešnica, uređenje Domova na području Općine. Osim održavanja ulažemo i u izgradnju komunalne infrastrukture, stoga planiramo tijekom 2024. godine ulagati u Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom, komunalnog centar u Rugvici, nogostupa na području Općine, biciklističkih staza, dječjih igrališta.

Također bitan segment u cjelokupnom unaprijeđenu Općine je ulaganje u gospodarstvo i poduzetništvo izgradnjom poduzetničkog inkubatora, prometnica u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever te kroz novčane pripomoć za poticanje malog poduzetništva kao i ulaganja u razvoj poljoprivrede.

U cilju poticanja i pružanja adekvatnog obrazovanja našim studentima isplaćujemo novčane pomoći, nadarenim učenicima i studentima jednokratne pomoći za postignuti uspjeh, sufinanciramo javni prijevoz učenika. Isplaćujemo novčanu pomoć djeci koja pohađaju dvije škole (npr. Glazbene škole) te naknadu za djecu od navršene 2 godine života do završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Za naše najmlađe stanovnike Općine planiramo dogradnju dječjeg vrtića Medvjedići, uređenje dječjeg igrališta u vrtiću Nart Jalševec, sufinanciramo rad dječjeg vrtića i programa predškole. Demografskim mjerama na području Općine Rugvica želimo postići preduvjete za potrebiti demografski rast. Osigurali smo sredstva za novčane pripomoći obiteljima za svako novorođeno dijete, želimo osigurati preduvjete za razvoj i stjecane novih znanja i vještina..

Kako bi stanovnici Općine Rugvica mogli uživati u svojim sportskim aktivnostima planiramo izgradnju sportsko-rekreacijske zone u Rugvici. Programom javne potrebe u sportu namjeravamo poticati naše građane na sport i zdrav život, isplatom redovne djelatnosti sportskih klubova i sportskih igara mladih.

Svim našim stanovnicima na području općine nastojimo osigurati adekvatan život kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama, ustanovama, predviđena su sredstva za pomoći obiteljima i kućanstvima, novčane pomoći umirovljenicima, pripomoć za podmirenje troškova ukopa, socijalno ugroženima.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine na temelju prijavljenih projekata dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Ako imate prijedloge na koji još način možemo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Rugvica za 2024. godinu bilo je provedeno se od 20.10.2023. do 05.11.2023. godine Više o tome možete pronaći OVDJE.

 

Općinski Načelnik

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?               

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Rugvica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Fiskalna godina poklapa se s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 28.518.673,62
Prihodi od poreza 3.306.245,70
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.522.020,87
Prihodi od imovine 269.659,70
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.420.747,35
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.197.806,44
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.197.806,44
Primici od financijske imovine i zaduživanja 398.168,43
Primici od financijske imovine i zaduživanja 398.168,43
Vlastiti izvori 1.000.000,00
Vlastiti izvori 1.000.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE RUGVICA ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU 34.114.648,49 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Rugvica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 28.518.673,62 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.306.245,70 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 22.522.020,87 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 269.659,70 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.420.747,35 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.197.806,44 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu 398.168,43 eura.

Višak/manjak iz prethodnih godina planiran u iznosu 1.000.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 5.630.802,92
Rashodi za zaposlene 1.181.163,40
Materijalni rashodi 2.406.467,47
Financijski rashodi 44.471,30
Subvencije 491.123,87
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 21.958,10
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 513.851,21
Ostali rashodi 971.767,57
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.937.027,59
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.341,76
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 27.136.685,83
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 546.817,98
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 546.817,98
Ukupno 0,00

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 5.630.802,92 eura, a čine ih rashodi za zaposlene planirani u iznosu 1.181.163,40 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu 2.406.467,47 eura, financijski rashodi planirani u iznosu 44.471,30 eura, subvencije planirane u iznosu 491.123,87 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu 21.958,10 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu 513.851,21 eura i ostali rashodi planirani u iznosu 971.767,57 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosi 27.937.027,59 eura, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosi 800.341,76 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 27.136.685,83 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu 546.817,98 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Rugvica sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

•Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predsatvničkih tijela
•Program 1002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti
•Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita
•Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama, ustanovama
•Program 1005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju
•Program 1006 Program javnih potreba u školstvu
•Program 1007 Program javnih potreba u kulturi
•Program 1008 Program javnih potreba u sportu
•Program 1009 Održavanje kapitalnih objekata i objekata i uređaja komunalne infrastrukture
•Program 1011 Razvoj poljoprivrede
•Program 1012 Program izgradnje i izvanrednog održavanje objekata za opće društvene potrebe
•Program 1013 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
•Program 1014 Program Zaželi i zaposli se
•Program 1015 Predškolsko obrazovanje

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu 66.361,40 eura.

Programom se planira financirati naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstava u iznosu od 33.180,70 eura, za političke stranke planirano je 19.908,42 eura, za nabavu opreme za članove Općinskog vijeća planirano je 13.272,28 eura.

 

Program 1002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti planirano u iznosu 2.358.901,69 eura.

Programom su obuhvaćene aktivnosti vezane za administrativno i stručno osoblje za koje je planirano 977.894,52 eura, za tekuće zalihe planirano je 13.272,28 eura, za zdravstvene i veterinarske usluge - zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina planirano je 26.544,56 eura, za održavanje kapitalnih objekata općine Rugvica planirano je 58.000,00 eura, za izdatke za projekte, studije i slično planirao je 132.722,81 eura, za ostale troškove planirano je 506.545,01 eura, za nabavu električnog vozila i opreme (komunalno poduzeće ) planirano je 37.162,39 eura, za otplatu beskamatnog zajma planirano je 301.280,78 eura, za nabavu i postavljanje uređaja za snimanje brzine i nadzor planirano je 80.000,00 eura, za režijske troškove planirano je 35.600,85 eura, za nabavu dugotrajnu imovinu planirano je 69.061,65 eura, za financijskih rashod – kamata na kredit planirano je 39.816,84 eura, za informatizaciju javnog prostora u upravnoj zgradi Općine Rugvica planirano je 21.500,00 eura, za projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju domova na području Općine Rugvica 32.500,00 eura, za program zaštite divljači planirano je 12.000,00 eura, za usluge tiska planirano je 25.000,00 eura.

                    

Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu 154.201,34 eura.

Zaštita od požara i civilna zaštita planirani su u iznosu 154.201,34 eura za Vatrogasnu zajednicu planirano je 140.000,00 eura, za civilnu zaštitu planirano je 14.201,34 eura.

  

Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama, ustanovama planirano u iznosu 474.124,40 eura.

Kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama, ustanovama planiraju se rashodi za pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 49.107,44 eura, za novčane pomoć umirovljenicima planirano je 54.361,40 eura, za novčane pripomoći obiteljima za svako novorođeno dijete planirano je 70.000,00 eura, za sufinanciranje hitne pomoći planirano je 9.556,04 eura, za sufinanciranje hrvatskog prvenstva - Kinološko društvo Dugo Selo planirano je 13.000,00 eura, za novčanu pripomoć invalidi Domovinskog rata planirano je 15.000,00 eura, za novčanu pripomoć Crvenom križu Dugo Selo planirano je 8.000,00 eura, za novčane pripomoći u slučaju elementarne nepogode planirano je 6.636,14 eura, za novčane pripomoć za poticanje malog poduzetništva planirano je 20.000,00 eura, za novčane pripomoći župnim uredima planirano je 33.000,00 eura, za Turističku zajednicu općine Rugvica planirano je 27.000,00 eura, za dan pobjede i domovinske zahvalnosti planirano je 1.500,00 eura, za ostale udruge građana 60.000,00 eura, za novčana pripomoć za podmirenje troškova ukopa planirano je 2.654,46 eura, za novčane pripomoći socijalno ugroženima prema zaključcima planirano je 2.654,46 eura, za naknade za uklanjanje azbestnih ploča planirano je 2.654,46 eura, za sufinanciranje razvoja lovnog gospodarstva planirano je 63.000,00 eura, za sufinanciranje aktivnosti energetske obnove i obnovljive izvora energije planirano je 30.000,00 eura, za Veliku Gospu planirano je 5.000,00 eura, za Dan Župe sv. Jurja i Jakova u Oborovu planirano je 1.000,00 eura.

 

Program 1005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju planirano u iznosu 67.253,97 eura.

Za sufinanciranje programa dječjeg vrtića planirano je 50.000,00 eura, za sufinanciranje predškole planirano je 17.253,97 eura.

    

Program 1006 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu 378.948,59 eura.

Programom se financiraju potrebe u školstvu u svrhu povećanje razine obrazovanja te za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 185.811,93 eura, za novčanu pripomoć za studente planirano je 29.199,02 eura, za sredstva za Osnovnu školu Rugvica planirano je 96.103,71 eura, za jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima planirano je 2.654,46 eura, za financiranje poklona za sv. Nikolu planirano je 3.318,07 eura, za novčanu pripomoć djeci koja pohađaju 2 škole (npr glazbena škola) planirano je 2.654,46 eura, za nabavu opreme djeci predškolske i školske dobi (promicanje sporta) planirano je 10.617,82 eura, za naknadu za djecu od navršene 2 godine života do završetaka srednjoškolskog obrazovanja planirano je 48.589,12 eura.

 

Program 1007 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu 78.977,04 eura.

Za sredstva za kulturu prema programu planirano je 45.000,00 eura, za sredstva za pučko otvoreno učilište planirano je 33.977,04 eura.

 

Program 1008 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu 306.244,56 eura.

Za sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu planirano je 301.544,56 eura i za sportske igre mladih planirano je 4.700,00 eura.

 

Program 1009 Održavanje kapitalnih objekata i objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu 913.532,50 eura.

Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 461.840,43 eura, za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 114.735,50 eura, za rashode za javnu rasvjetu planirano je 60.000,00 eura, za naknade prema ugovoru o energetskoj učinkovitosti planirano je 136.476,12 eura, za uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine planirano je 3.981,68 eura, za održavanje i uređivanje javnih površina planirano je 33.180,70 eura, za održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica planirano je 3.318,07 eura, za održavanje infrastrukture koju izvodi Rukom planirano je 100.000,00 eura.

 

Program 1011 Razvoj poljoprivrede planirano u iznosu 164.032,46 eura.

Kako bi se unaprijedila poljoprivreda na području Općine Rugvica ulaže se u razvoj poljoprivrede u iznosu do 158.059,93 eura, za sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 4.645,30 eura i za subvencije troškova analize tla planirano je 1.327,23 eura.

  

Program 1012 Program izgradnje i izvanrednog održavanje objekata za opće društvene potrebe planirano u iznosu 22.727.877,22 eura.

Programom izgradnje i izvanrednog održavanje objekata za opće društvene potrebe planiraju se sredstva za:

· Uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu planirano je 19.908,42 eura,

· Uređenje Doma u Gredi Donjoj - fasada i unutarnje uređenje planirano je 26.544,56 eura,

· Dom Rugvica - opremanje sale planirano je 15.926,74 eura,

· Projekt i prenamjena stare škole u Rugvici( muzej i knjižnica) planirano je 398.168,43 eura,

· Uređenje Doma Novaki Oborovski planirano je 8.000,00 eura,

· Uređenje Doma u Oborovu planirano je 132.722,81 eura,

· Kulturno interpretacijski  centar u Rugvici planirano je 3.300.000,00 eura,

· Izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 3.689.694,07 eura,

· Uređenje Doma u Oborovu planirano je 39.816,84 eura,

· Uređenje doma u Preseki planirano je 26.544,56 eura,

· Uređenje Doma u Črncu Dugoselskom planirano je 13.272,28 eura,

· Dom u Sopi planirano je 120.000,00 eura,

· Projektnu dokumentaciju i izgradnju sportsko-rekreacijske zone u Rugvici planirano je 8.100.000,00 eura,

· Imovinsko pravne odnose - Stara škola u Rugvici planirano je 53.089,12 eura,

· Uređenje tematskog parka uz Savu planirano je 19.908,42 eura,

· Dogradnju dječjeg vrtića Medvjedići planirano je 1.174.596,85 eura,

· Operativni centar - Vatrogasna zajednica ( projektiranje ) planirano je 26.544,56 eura,

· Operativni centar - Vatrogasna zajednica ( Izgradnja ) planirano je 670.000,00 eura,

· Komunalni centar u Rugvici ( Projektiranje ) planirano je 13.272,28 eura,

· Komunalni centar u Rugvici ( Izgradnja ) planirano je 265.445,62 eura,

· Obnovljiv izvori energije  - Izrada projekta i radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na zgradama planirano je 53.089,12 eura,

· Zelenu infrastrukturu općine Rugvica - studije i strategije planirano je 13.272,28 eura,

· Obnovu od posljedica potresa - zgrade javne namjene planirano je 810.000,00 eura,

· Asfaltirano igralište u Sopi - radovi i nadzor planirano je 84.600,00 eura,

· Asfaltirano igralište u O. Ježevskom - radovi i nadzor planirano je 84.600,00 eura,

· Izgradnju i opremanje Dječjeg igrališta u Jalševcu Nartskom planirano je 80.000,00 eura,

· Spoj na postojeću kanalizacijsku mrežu prema Ralu planirano je 80.000,00 eura,

· Izgradnju zgrade DVD Savski Nart planirano je 250.000,00 eura,

· Županijsku cestu 3305 – sufinanciranje planirano je 100.000,00 eura,

· Energetsku obnovu i preuređenje "stare škole" u Oborovu planirano je 172.539,65 eura,

· Izgradnju Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom planirano je 800.000,00 eura,

· Otkup zemljišta za izgradnju sportskog centra i doma u Rugvici planirano je 398.168,43 eura,

· Opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom planirano je 60.000,00 eura,

· Gradnju Doma u Čistoj Mlaki – Projekt planirano je 26.544,56 eura,

· Uređenje Doma u Prevlaki planirano je 86.269,83 eura,

· Izgradnju kuće za udrugu "Savski lađari" planirano je 100.000,00 eura,

· Izgradnju i opremanje vanjske teretane s spravama planirano je 35.000,00 eura,

· Vodoopskrbu i odvodnju ( Ulaganja u vodne građevine i kanalizaciju) planirano je 120.000,00 eura,

· Prostorne planove općine Rugvica planirano je 26.544,56 eura,

· Urbanističke planove općine Rugvica planirano je 53.089,12 eura,

· Izgradnju pristaništa za čamce planirano je 20.000,00 eura,

· Otplatu glavnice primljenog kredita planirano je 245.537,20 eura,

· Elaborat procjene nekretnine planirano je 6.636,14 eura,

· Uređenje dječjeg igrališta u vrtiću Nart Jalševec planirano je 40.000,00 eura,

· Izgradnja i opremanje sjenica po naseljima planirano je 19.908,42 eura,

· Kupnja zemljišta planirano je 150.000,00 eura,

· Video nadzor na javnim površinama planirano je 28.750,00 eura,

· Izmještanje dalekovoda u radnoj zoni Rugvica – Sjever planirano je 199.084,21 eura,

· Popravak i djelomičnu obnovu skele u Oborovu planirano je 20.000,00 eura,

· Izgradnju projekta i postavljanje punionice električnih automobila planirano je 45.926,74 eura,

· Zaštitu okoliša i klimatske promjene planirano je 45.926,74 eura,

· Zaštitu okoliša i klimatske promjene planirano je 26.544,56 eura,

· Gospodarenje otpadom - nabava spremnika planirano je 20.000,00 eura,

· Izradu spomenika i bisti na području općine Rugvica planirano je 105.000,00 eura,

· Izgradnju priključka elektroenergetske mreže za punionice el vozila planirano je 27.500,00 eura,

· Nabavu radnih strojeva (komunalno poduzeće) planirano je 166.000,00 eura,

· Postavljanje ploča o povijesti Rugvice na području općine planirano je 10.000,00 eura,

· Mini tržnica u Jalševcu Nartskom planirano je 10.000,00 eura.

    

Program 1013 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu 5.117.842,92 eura.

Programom izgradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planira se ostvariti preduvjet za razvoj sigurnosti u prometu te i podizanje standarda života građana uređenjem komunalne infrastrukture za potrebe stanovnika Općine i posjetitelje, za realizaciju Programa osigurana su sredstva za:

· Projektnu dokumentaciju i Izgradnju ceste uz BC Institut planirano je 66.361,40 eura, 

· Uređenje groblja ( staze, okviri i ostalo) planirano je 79.633,69 eura,

· Asfaltiranje cesta planirano je 345.079,30 eura,

· Projekt i Izgradnju parkirališta uz mrtvačnicu Oborovo planirano je 28.600,00 eura,

· Izgradnju prometnica   u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever planirano je 846.970,21 eura,

· Izgradnju nogostupa po naseljima općine Rugvica planirano je 1.561.960,21 eura,

· Imovinsko pravne odnose za prometnice planirano je 66.361,40 eura,

· Uređenje Trga Josipa Predavca planirano je 66.361,40 eura,

· Projekt i Uređenje javnih površina (parkovi i jezera) 298.626,32 eura,

· Projekt i Izgradnju biciklističke staze prema Ikei planirano je 132.722,81 eura,

· Projektnu dokumentaciju za prometnice unutar naselja i radnih zona 1 planirano je 54.622,07 eura,

· Opremanje dječjih igrališta planirano je 25.217,33 eura,

· Komunalnu opremu - oglasni panoi i stupovi planirano je 8.494,26 eura,

· Nadogradnju i sanaciju javne rasvjete planirano je 59.725,26 eura,

· Imovinsko pravni odnos za pristupnu cestu planirano je 132.722,81 eura,

· Projekt za spojnu cestu Rugvica - Novo Svibje planirano je 39.800,00 eura,

· Nabavu antistresnih podloga za dječja igrališta planirano je 15.926,74 eura,

· Uređenje autobusnih nadstrešnica i nabava autobusnih nadstrešnica planirano je 31.853,47 eura,

· Projekt cikloturističke staze planirano je 5.308,91 eura,

· Izgradnju ceste i okretišta u Rugvici planirano je 245.537,20 eura,

· Projektnu dokumentaciju za Trg Josipa Predavca planirano je 8.361,54 eura,

· Izradu i nadzora pješačkog mosta u Rugvici planirano je 10.000,00 eura,

· Premještaj postojećih lampi poslije radova Elektre planirano je 22.562,88 eura,

· Izgradnju autobusnih ugibališta planirano je 61.716,11 eura,

· Ograde uz nogostup u Trsteniku Nartskom planirano je 23.226,49 eura, 

· Izradu projekta i izgradnja biciklističkih staza planirano je 100.000,00 eura,

· Odvodnju na novom dijelu groblja u Nart J. planirano je 61.716,11 eura,

· Rekonstrukciju i nadzor prometnice prema KFK planirano je 618.375,00 eura.

 

Program 1014 Program Zaželi i zaposli se planirano u iznosu 149.600,00 eura.

Programom se namjerava zaposliti žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu radan te podizanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba s područja općine Rugvica Program, za projekt Zaželi i zaposli se planirano je 149.600,00 eura.

  

Program 1015 Predškolsko obrazovanje planirano u iznosu 1.156.750,40 eura.

Za administrativno i stručno osoblje planirano je 1.156.750,40 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


  • Nema dokumenata