Proračun Općine Ražanac za 2023. godinu


Vodič za građane 2023. godinu

 


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ražanac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-razanac.hr.

Tijekom 2023. godine prioritet nam je ulaganje u projekte čija će realizacija značajno doprinijeti rastu i razvoju naše općine. Kao i dosadašnjih godina, veliki dio sredstava iz proračuna izdvojili smo za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, rasvjete i groblja, izgradnju prometnica, vodovodne mreže, parkirališta, nogostupa u Ražancu i Radovinu II. faza, postavljanja autobusnih nadstrešnica, a sve u cilju podizanja kvalitete naših stanovnika.

Značajan projekt za našu Općinu je izgradnja podružnice Dječjeg vrtića u Radovinu u vrijednosti od 827.000,00 eura kako bi stvorili bolje uvjete za rad i adekvatan prostor za razvoj naše djece.

Svakako treba spomenuti i dogradnju osnovne škole J.Baraković i područne škole u Radovinu, izgradnju pomoćne zgrade u Podvršju, rekonstrukcija Zadruge, uređenje dječjih igrališta i parka u Ražancu, plaže "Puntica" – I. faza i "Vlaški kraj", uređenje trga "Mirko Miočić" u Rtini i Jovićima čija će realizacija značajno doprinijeti rastu i razvoju naše Općine.

Demografskim mjerama na području Općine Ražanac nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Stoga roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne naknade.

Kako bismo nagradili rad i trud, a potaknuli daljnje obrazovanje naše djece i mladih, sufinanciramo nabavku radnih bilježnica i školskog pribora, prijevoz učenika te dodjeljujemo stipendije i školarine. Nadamo se kako će im ovakve vrste potpora pomoći i potaknuti ih na daljnje usavršavanje.

Kroz Program socijalne skrbi našim najugroženijim građanima želimo osigurati kvalitetniji i lagodniji život što ćemo postići dodjeljivanjem jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama, osobama s invaliditetom, pomoć umirovljenicima i osobama starije životne dobi.

Nastavljamo provoditi projekt Faze III. Programa Zaželi za projekt Ražanac Moj dom +, gdje je fokus na zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, a krajnji korisnici će biti starije osobe, osobe u nepovoljnim položaju u zajednici. Omogućit će se zapošljavanje 10 žena s našeg područja za najmanje 60 korisnika s ciljem poboljšanja kvalitete života i većom socijalnom uključenosti.

Financiranjem sportskih i kulturnih udruga koje djeluju na području naše Općine želimo očuvati našu kulturnu baštinu, povezati građane kroz obilježavanje bitnih događaja i potaknuti na aktivan društveni život.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2023. godinu.

 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 18.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

 

 

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Ražanac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ražanac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ražanac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio :
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio :
• Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnici Općine Ražanac su: Knjižnica Juraj Baraković i Dječji vrtić Ražanac


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.941.528,00 0
Prihodi od poreza  1.057.400,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 1.312.168,00 0
Prihodi od imovine 89.080,00 0
Prihodi administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 465.990,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.890,00  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  11.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 465.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 465.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 486.320,00  0
 Primici od financijske imovine i zaduživanja 486.320,00  0
 Vlastiti izvori  235.152,00 0
Vlastiti izvori  235.152,00 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

 

Ukupni prihodi i primici Općine Ražanac za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.128.000,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Ražanac za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.941.528,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.057.400,00 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.312.168,00 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 89.080,00 eura, 

4. Prihodi administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 465.990,00 eura, 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.890,00 eura,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 11.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 465.000,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 486.320,00 eura. 

 

Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja planirani su u iznosu od 235.152,00 eura.

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.448.327,00 0
Rashodi za zaposlene 428.137,00 0
Materijalni rashodi 825.040,00 0
Financijski rashodi 5.630,00 0
Subvencije 2.600,00  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 29.200,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 72.800,00 0
Ostali rashodi 84.920,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.655.273,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.465.700,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 154.573,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova 24.400,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova 24.400,00 0
Ukupno 0,00 0

 


 RASHODI I IZDACI

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Ražanac za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.128.000,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Ražanac za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.448.327,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 428.137,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 825.040,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.630,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.600,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 29.200,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 72.800,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 84.920,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.655.273,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.465.700,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 154.573,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova

Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 24.400,00 eura.

 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 80.425,00 EURA

 

OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 24.520.00 EURA

 

Program 1001 Sredstva za rad Općinskog vijeća i političkih stranaka planirano u iznosu od 24.520,00 eura

1. Za sredstava za rad Općinskog vijeća planirano je 22.770,00 eura za materijalne rashode,

2. Za potporu rada političkih stranaka planirano je1.750,00 eura za ostale rashode.

 

URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU 55.905,00 EURA

 

PROGRAM 1002 URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 55.905,00 EURA

1. Za rad ureda načelnika planirano je 50.605,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 33.335,00 eura i za materijalne rashode planirano je 17.270,00 eura,

2. Za proračunsku zalihe planirano je 5.300,00 eura za materijalne rashode.

 

UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 4.047.575,00 EURA

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE PLANIRANO JE 1.076.902,00 EURA

 

Program 1003 Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove planirano u iznosu od 601.084,00 eura

1. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 2.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za rad Upravno odjela za opće, pravne i ekonomske poslove planirano u iznosu od 599.084,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 170.350,00 eura, materijalne rashode planirano je 400.004,00 eura, financijske rashode planirano je 4.330,00 eura, izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 24.000,00 eura.

 

Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 5.200,00 eura

Za tekuće potpore poticaju poljoprivrede planirano je 5.200,00 eura, od toga subvencije planirano je 2.600,00 eura i ostale rashode planirano je 2.600,00 eura.

 

Program 1005 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 63.060,00 eura

1. Za redovan rad Knjižnice Juraj Baraković planirano je 46.560,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 30.080,00 eura, materijalne rashode planirano je 15.940,00 eura i financijske rashode planirano je 540,00 eura.

2. Za nabava dugotrajne imovine za potrebe knjižnice Juraj Baraković  planirano u iznosu od 8.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za donacije udrugama kulture planirano je 8.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1006 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 12.000,00 eura

Za donacije sportskim društvima planirano je 12.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1007 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 147.298,00 eura

1. Za jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama planirano je 5.400,00 eura za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade,

2. Za jednokratne pomoći osobama s invaliditetom planirano je 1.400,00 eura za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade,

3. Za naknade za novorođenčad planirano je 20.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade,

4. Za stipendije i školarine planirano je 12.700,00 eura za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade,

5. Za pomoć umirovljenicima i osobama starije životne dobi planirano je 2.700,00 eura za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade,

6. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 21.100,00 eura za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade,

7. Za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica i školskog pribora planirano je 9.500,00 eura za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade,

8. Za pomoći humanitarnog karaktera planirano je 1.400,00 eura za ostale rashode,

9. Za projekt „RAŽANAC MOJ DOM +“ planirano je 73.098,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 56.672,00 eura, materijalne rashode planirano je 16.226,00 eura i financijske rashode planirano je 200,00 eura.

 

Program 1008 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 56.070,00 eura

1. Za redovan rad DVD-a Ražanac planirano je 40.000,00 eura za ostale rashode,

2. Za civilnu zaštitu planirano je 2.100,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 1.000,00 eura i ostale rashode planirano je 1.100,00 eura,

3. Za sufinanciranje rada HGSS-a planirano je 670,00 eura za ostale rashode,

4. Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Podvršju planirano je 13.300,00 eura. Za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

Program 109 Program javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju planirano u iznosu od 185.390,00 eura

1. Za redovan rad Dječjeg vrtića Ražanac planirano je 182.690,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 137.700,00 eura, materijalne rashode planirano je 36.030,00 eura, financijske rashode planirano je 560,00 eura, za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj obitelji planirano je 7.000,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 1.400,00 eura,

2. Za sufinanciranje aktivnosti Osnovne škole Juraj Baraković Ražanac planirano je 2.700,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

 

Program 1010 Donacije civilnim udrugama planirano u iznosu od 4.000,00 eura

1. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 3.000,00 eura za ostale rashode,

2. Za donacije civilnih udruga planirano je 1.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1011 Program razvoja turizma planirano u iznosu od 2.800,00 eura

Za potporu radu turističke zajednice Općine Ražanac planirano je 2.800,00 eura za ostale rashode.

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU, GOSPODARSTVENU JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.970.673,00 EURA

 

Program 1012 Upravni odjel za komunalnu, gospodarstvenu javnu nabavu i europske fondove planirano u iznosu od 237.580,00 eura

1. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 4.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

2. Za računalne baze planirano je 11.000,00 eura za materijalne rashode,

3. Za nabavu vozila za službene potrebe planirano je 15.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za nabavu višenamjenskog radnog stroja planirano je 99.580,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za nabavu kompostera za kućanstva planirano je 82.400,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za ugovorenu kaznu – FZO i EU planirano je 10.600,00 eura za ostale rashode, 

7. Za uređenje prostorija u zgradi Doma zdravlja i OŠ J, Brajković planirano je 15.000,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1013 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 274.500,00 eura

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 82.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 50.000,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za održavanje javnih površina planirano je 80.000,00 eura za materijalne rashode,

4. Za Održavanje groblja planirano je 10.000,00 eura za materijalne rashode,

5. Za odvoz otpada, dezinsekcija i deratizacija planirano je 42.500,00 eura za materijalne rashode, 

6. Za Opskrbu vodom planirano je 10.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1014 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.458.593,00 eura

1. Za izgradnju prometnica planirano je 80.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za izgradnja nogostupa u Radovinu II. faza planirano je 82.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za ulaganja u javnu rasvjetu planirano u iznosu od 531.593,00 eura, od toga za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 45.273,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 486.320,00 eura,

4. Za izgradnju vodovodne mreže laganja planirano je 72.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za izgradnju podružnice DV Ražanac u Radovinu planirano je 827.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 808.000,00 eura i za materijalne rashode planirano je 19.000,00 eura.

6. Za glavni projekt dogradnje O.Š.J.Baraković i P.Š. u Radovinu planirano je 26.500,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

7. Za turističko informativni centar u Ražancu planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

8. Za PZ Vukovac planirano je 23.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

9. Za uređenje dječjih igrališta i Ražancu planirano je  107.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 104.000,00 eura, 

10. Za dogradnju "Mletačke kule" u Ražancu planirano je 13.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

11. Za sanaciju i uređenje parka u Ražancu planirano je 53.500,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 50.500,00 eura,

12. Za uređenje plaže "Vlaški kraj" planirano je 6.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

13. Za uređenje plaže "Puntica" – I. faza planirano je 154.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

14. Za dodatna ulaganja u tržnice – ribarnice u Ražancu planirano je 7.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

15. Za uređenja Trga "Mirko Miočić" u Rtini planirano je 4.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

16. Za izgradnju šetnice u Rtini planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

17. Za rekonstrukcija  Zadruge planirano je 87.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 5.000,00 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 82.000,00 eura,

18. Za sanacije mosta "Mostina"u Ljupču planirano je 5.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

19. Za izgradnju šetnice u Ljubačkim Stanovima planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

20. Za ulaganje u prometnu infrastrukturu planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

21. Za uređenje trga u Jovićima planirano je 43.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

22. Za izgradnju ogradnog zida – crkva Sv. Andrija planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

23. Za proširenje groblja u Radovinu planirano je 6.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

24. Za postavljanje autobusnih nadstrešnica planirano u iznosu od 20.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

25. Za izgradnju nogostupa u Ražancu planirano je 79.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

26. Za konzervaciju arheološkog nalazišta "Ljubljana" planirano je 16.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

27. Za izgradnju parkirališta planirano je 78.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

28. Za nabavu meteorološkog tornja planirano je 11.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

29. Za uređenje platoa "Riva Miočići"  planirano je 23.000,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 3.000,00 eura i za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 eura,

30. Za izgradnju pomoćne zgrade u Podvršju planirano je 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

31. Za izgradnju puta u Jovićima planirano je 13.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti