Proračun Općine Privlaka za 2023. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljam vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Privlaka prikuplja i investira sredstva. Radi unaprjeđivanja transparentnosti i komunikacije s mještanima Općine Privlaka, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-privlaka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Kako bismo poboljšali kvalitetu i razinu komunalne infrastrukture te potaknuli gospodarski razvoj osigurali smo sredstva za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Stoga nastavljamo s održavanjem nerazvrstanih cesta, nogostupa i općine, održavanjem javne rasvjete te sanacijom odlagališta. U planu je rekonstrukcija mostova preko kanalske mreže, izgradnja zida na k.č. 1397/2, izgradnja dječjeg igrališta, obilježavanje pješačkih prijelaza i izgradnja autobusnih stajališta.

Osigurana su sredstva za završetak radova i nabavu opreme za opremanje knjižnice, izradu projektne dokumentacije za izgradnju Doma kulture, za izgradnju gospodarske zone u Privlaci kao i za proširenje dječjeg vrtića. Svi ti investicijski projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našoj općini.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za različita kulturna i sportska događanja, za pomoći kulturno umjetničkim društvima, vjerskoj zajednici, za donacije sportskim udrugama i za nagrade nadarenim sportašima.

Nastavili smo sa socijalnim i demografskim mjerama te i u ovoj godini isplaćujemo naknade za novorođenčad, jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima , sudjelujemo u humanitarnim akcijama i plaćanju poštanskih naknada te sufinanciramo dječji vrtić i predškolski odgoj. Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz, a studentima dodjeljujemo stipendije. 

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Privlaka da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

 

Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

 

Općinski Načelnik!

 

 


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Privlaka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Privlaka za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Privlaka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Privlaka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnik Općine Privlaka je Dječji vrtić Privlaka.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 3.280.858,70 0
Prihodi od poreza  411.543,16 0
 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.496.590,08 0
Prihodi od imovine 162.731,44 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 203.092,43 0
Prihodi od prodaje roba i usluga 6.636,14  0
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda 265,45 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 59.725,26 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 59.725,26 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 165.903,51 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 165.903,51 0
Vlastiti izvori  583.980,36 0
Vlastiti izvori  583.980,36 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi i primici Općine Privlaka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.090.467,95 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Privlaka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.280.858,70 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 411.543,16 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.496.590,08 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 162.731,44 eura; 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 203.092,43 eura; 

5. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 6.636,14 eura;

6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda planirani u iznosu od 265,45 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 59.725,26 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 165.903,51 eura

 

Vlastiti izvori  planirani u iznosu od 583.980,36 eura

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.447.050,95 0
Rashodi za zaposlene 441.276,77 0
 Materijalni rashodi 605.933,43 0
Financijski rashodi 3.716,24 0
Subvencije 48.443,83 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  5.972,53 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 129.802,91 0
Ostali rashodi 211.905,24 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.643.417,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 33.180,71 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.610.236,29 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Privlaka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.090.467,95 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Privlaka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.447.050,95  eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 441.276,77 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 605.933,43 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.716,24 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 48.443,83 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.972,53 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 129.802,91 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu 211.905,24 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.643.417,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.180,71 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.610.236,29 eura.

 

OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 20.837,48 EURA

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 20.837,48 eura

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 19.244,81 eura;

2. Za potporu radu političkih stranaka planirano je 1.592,67 eura.

 

NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 45.391,21 EURA

 

Program 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 45.391,21 eura

1. Za rad ureda načelnika planirano je 40.082,30 eura;

2. Za reprezentaciju je planirano 5.308,91 eura.

 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.556.524,08 EURA

 

Program 1003 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 413.162,45 eura

1. Za  administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 391.263,17 eura;

2. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 2.654,46 eura;

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 19.244,82 eura.

 

Program 1005 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 45.192,10 eura

1. Za DVD Privlaka planirano je 33.180,70 eura;

2. Za civilnu zaštitu planirano je 12.011,40 eura.

 

Program 1006 Javne potrebe u obrazovanju Općine Privlaka planirano u iznosu od 82.022,70 eura

1. Za Dječji vrtić planirano je 7.830,65 eura;

2. Za Osnovnu školu planirano je 29.729,91 eura;

3. Za srednje školstvo planirano je 17.917,58 eura;

4. Za studentske stipendije planirano je 26.544,56 eura.

 

Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.598.158,50 eura

1. Za izgradnju i dodatna ulaganja na zgradama planirano je 50.700,12 eura;

2. Za izgradnju vodovodne mreže planirano je 9.290,60 eura;

3. Za izgradnju  lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih objekata komunalne infrastrukture planirano je 176.521,35 eura;

4. Za izgradnju centra Općine planirano je 14.599,51 eura;

5. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 14.377,20 eura,

6. Za izgradnju Narodne knjižnice i čitaonice planirano je 750.812,93 eura;

7. Za Gospodarsku zonu planirano je 996.084,67 eura;

8. Za javnu rasvjetu planirano je 7.963,37 eura;    

9. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 455.239,23 eura;

10. Za projekt prekogranične suradnje planirano je 6.636,14 eura;

11. Za izgradnju nerazvrstane ceste unutar naselja planirano je 32.649,81 eura;

12. Za uspostavu i uređenje poučnih staza i vidikovaca Zvirinac planirano je 4.645,30 eura;

13. Za energetsku učinkovitost planirano je 3.318,07 eura;

14. Za Dom kulture planirano je 46.121,18 eura;

15. Za centralni križ na groblju planirano je 20.572,04 eura;

16. Za sportske terene planirano je 8.626,98 eura.

 

Program 1008 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Privlaka planirano u iznosu od 17.930,85 eura

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 13.285,56 eura;

2. Za socijalne usluge – prema programu rada planirano je 4.645,29 eura.

 

Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 70.210,36 eura

1. Za Dan Općine planirano je 15.926,74 eura;

2. Za vjerske zajednice – pomoć u radu planirano je 23.890,11 eura;

3. Za djelatnost kulturno-umjetničkih društava planirano je 15.926,73 eura;

4. Za kulturne manifestacije planirano je 14.466,78 eura.

 

Program 1010 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 61.052,50 eura

Za sportske djelatnosti planirano je 61.052,50 eura.

 

Program 1011 Program javnih potreba u zdravstvu planirano u iznosu od 2.654,46 eura

Za zdravstvene ustanove planirano je 2.654,46 eura.

 

Program 1017 Demografska obnova planirano u iznosu od 55.743,58 eura

1. Za stambeno zbrinjavanje planirano je 39.816,84 eura;

2. Za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete planirano je 15.926,74 eura.

 

Program 1020 Program „Zaželi“ faza III. planirano u iznosu od 98.023,49 eura

Za projekt  „Ojačaj svoj radni potencijal“ faza III. planirano je 98.023,49 eura.

 

Program 1021 Programa „Energija i klimatske promjene“ planirano je 69.901,79 eura

1. Za provedbu programa „Energija i klimatske promjene“ planirano je 36.721,08 eura;

2. Za izgradnju fotonaponske elektrane na krovištu vrtića planirano je 33.180,71 eura.

 

Program 1001 Program poticanja gospodarstva planirano je 42.471,30 eura

1. Za poticanje zapošljavanja u trgovačkim društvima i obrtima planirano je 13.272,28 eura;

2. Za program potpore u poljoprivredi  planirano je 29.199,02 eura.

 

VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 249.386,17 EURA


Program 1013 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 97.484,90 eura

Za rad vlastitog pogona planirano 97.484,90 eura.

 

Program 1014 Održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 138.960,79 eura

1. Za održavanje zelenih površina planirano je 107.505,47 eura;

2. Za usluge i dijelovi za održavanje javne rasvjete planirano je 9.290,60 eura;

3. Za uređenje prostora – sanacija odlagališta planirano je 1.327,23 eura;

4. Za održavanje zgrade Mrtvačnice planirano je 929,06 eura;

5. Za popravak dječjeg igrališta planirano je 9.290,60 eura;

6. Za program održivog gospodarenja planirano je 10.617,83 eura.

 

Program 1015 Program zaštite životinja planirano u iznosu od 1.327,23 eura

Za zaštitu životinja planirano je 1.327,23 eura.

 

Program 1016 Poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje planirano u iznosu od 11.613,25 eura 

Za poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje planirano je 11.613,25 eura.

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ

DJEČJI VRTIĆ PRIVLAKA

Program 1019 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 218.329,01 eura

1. Za rashode poslovanja planirano 218.329,01 eura.

 

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!