Proračun Općine Prgomet za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Prgomet prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-prgomet.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima.

Tijekom 2023. godine nastavljamo s održavanjem javne rasvjete, cesta, građevinskih objekata, groblja i javnih površina, a ulažemo i u vodovod i odvodnju, a sve u cilju povećanja kvalitete života naših stanovnika.

Na području naše Općine djeluju sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, zato zaslužuju našu financijsku pomoć.

Kroz naknade građanima i kućanstvima želimo pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje, te dodjeljujemo pomoći koje se odnose na sufinanciranje prijevoza đaka. Također dodjeljivat ćemo naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama. U 2023. godini s programom „Zaželi“ želimo osigurati posao za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada i ulagat ćemo i u protupožarnu zaštitu, ali i u zdravstvo.

Trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu stoga smo dio sredstava izdvojili za donacije. Osim donacija za kulturu, sredstva smo izdvojili i za vjersku zajednicu koja djeluju na našem području. Nadamo se da će ovakve vrste poticaja pripomoći u njihovom rastu i razvitku.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Pozivam sve stanovnike da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi  postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s uvaženim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinsko vijeća predstaviti.

 


Vaš Načelnik!

 


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik predlaže te koji se podastire na usvajanje Općinsko vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna.

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Prgomet za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Prgomet za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Prgomet koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Prgomet kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 692.945,75 0
Prihodi od poreza 115.468,84 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  410.777,08 0
Prihodi od imovine 4.379,85 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 162.319,98 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

 


Ukupni prihodi Općine Prgomet za 2023. godinu planirani su u iznosu od 692.945,75 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Prgomet za 2023. godinu planirani su u iznosu od 692.945,75 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 115.468,84 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 410.777,08 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.379,85 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 162.319,98 eura.

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 515.097,20 0
Rashodi za zaposlene 128.077,51 0
 Materijalni rashodi 351.682,73 0
Financijski rashodi  2.023,56 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.617,81 0
Ostali rashodi 22.695,59 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 177.848,55 0
 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 173.866,87 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.981,68 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDATCI

Ukupni rashodi Općine Prgomet za 2023. godinu planirani su u iznosu od 692.945,75 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Prgomet za 2023. godinu planirani su u iznosu od 515.097,20 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 128.077,51 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 351.682,73 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu 2.023,56 eura;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 10.617,81 eura;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 22.695,59 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Prgomet za 2023. godinu planirani u iznosu od 177.848,55 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 173.866,87 eura; 

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 3.981,68 eura.

 

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 692.945,75 EURA

 

Program 1000 Javna uprava i administracija, planiran u iznosu od 164.972,60 eura

1. Za administrativne i stručne poslove Općine planirani rashodi iznose 146.691,42 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 98.214,88 eura, od toga plaće za zaposlene -stalni i povremeni (HZZ) zaposlenici iznose 79.633,69 eura, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene – stalni i povremeni (HZZ) zaposlenici iznose 1.990,84 eura, doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje iznose 15.926,74 eura i poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 663,61 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 42.471,30 eura, od toga dnevnice za službeni put u zemlji iznose 132,72 eura, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji iznose 66,36 eura, ostali rashodi za službena putovanja iznose 66,36 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla – stalni i povremeni (HZZ) zaposlenici iznose 4.645,30 eura, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) iznose 398,17 eura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje iznosi 398,17 eura, tisak iznosi 398,17 eura i ostale nespomenute usluge – naplata 1% prihoda iznose 663,61 eura, opskrba vodom iznosi 1.990,84, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja iznosi 265,45 eura, ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosi 663,61 eura, seminari, savjetovanja i simpozij iznose 398,17 eura, uredski materijal iznosi 4.645,30 eura, električna energija – domovi iznosi 2.654,46 eura, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme iznosu 663,61 eura, sitni inventar iznosi 398,17 eura, usluge telefona, telefaksa iznose 1.990,84 eura, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) iznose 1.990,84 eura, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz iznose 265,45 eura, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 1.990,84 eura, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja iznose 6.636,14 eura, ostale intelektualne usluge iznose 10.617,82 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 265,45 eura i tuzemna članarine – članarine i norme iznose 265,45 eura,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.023,56 eura, od toga usluge banaka iznose 1.327,23 eura, zatezne kamate iz poslovnih odnosa iznose 132,72 eura i ostale nespomenuti financijski rashodi iznose 563,61 eura,

• Ostali rashodi planirani  u iznosu od 3.981,68 eura za tekuće donacije osnovnim školama u novcu – tekuće donacije osnovnim školama – predškola;

2. Za troškove protokola planirani rashodi iznose 6.536,13 eura za materijalne rashode, od toga reprezentacija planirana u iznosu od 3.981,68 eura, rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) planirani u iznosu od 563,61 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.990,84 eura;

3. Za predstavnička tijela planirani rashodi iznose 10.417,82 eura za materijalne rashode, od toga ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 663,61 eura, naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća iznose 9.290,60 eura i ostale slične naknade za rad iznose 463,61 eura;

4. Za ulaganja u računalne programe planirano je 1.327,23 eura za ulaganja u računalne programe.

 

Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 316.014,86 eura

1. Za održavanje javne rasvjete planirani rashodi iznose 17.153,96 eura za materijalne rashode, od toga električna energija – vanjska rasvjeta iznosi 11.181,44 eura, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – Javna rasvjeta iznosi 663,61 eura i usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 5.308,91 eura;

2. Za održavanje ceste planirani rashodi iznose 161.921,83 eura za materijalne rashode, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija nerazvrstane ceste iznosi 132.722,81 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – održavanje cesta iznose 2.654,46 eura i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija poljskih puteva Bogdanovići – Visoka iznose 26.544,56 eura;

3. Za održavanje građevinskih objekata planirani rashodi iznose 29.699,04 eura za materijalne rashode, od toga ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 3.218,07 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – sanacija igrališta iznose 13.272,28 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – prostorije i domovi mo iznose 6.572,55, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – legalizacija domova iznose 6.636,14 eura;

4. Za održavanje groblja i javnih površina planirani rashodi iznose 107.240,03 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 74.059,33 eura od toga ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) – gorivo, ulje za kosilicu iznose 398,17 eura, iznošenje i odvoz smeća – sanacija i uređenje zelenih površina (hortikultura) iznosi 26.544,56 eura, ostale komunalne usluge – nabavka kanti za smeće iznose 22.562,88 eura, iznošenje i odvoz smeća iznosi 7.299,75 eura, ostale komunalne usluge iznose 1.327,23 eura, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čišćenje divljih deponija iznose 15.926,74 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.180,70 eura, od toga spomenici (povijesni, kulturni i slično) – spomenici iznose 6.636,14 eura, spomenici (povijesni, kulturni i slično) – proširenje groblja (Bogdanovići, Trolokve, Labin i Prgomet) iznose 26.544,56 eura. 

 

Program 1002 Program izgradnje komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 143.340,62 eura

1. Za ulaganje u građevinske objekte planirani rashodi iznose 30.526,24 eura, od toga: 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 26.544,56 eura za građevinske objekte – izgradnja vatrogasnog doma,

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 3.981,68 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – ulaganja za mrtvačnice,

2. Za ulaganja u vodovod planirani rashodi iznose 106.178,24 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga plinovod , vodovod , kanalizacija – vodovod (Trolokve, Prgomet i Labin) – projektna dokumentacija i izgradnja iznosi 66.361,40 eura i plinovod, vodovod, kanalizacija – vodoopskrba iznosi 39.816,84 eura;

3. Za ulaganje u odvodnju planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za plinovod, vodovod, kanalizacija – kanalizacija – odvodnja iznosi 6.636,14 eura.

 

Program 1003 Program javnih potreba u sportu, planiran u iznosu od 2.654,46 eura

Za program javnih potreba u sportu planirani rashodi iznose 2.654,46 eura za tekuće donacije sportskim društvima – sport i udruge.

 

Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, planiran u iznosu od 10.617,81 eura

1. Za naknade građanima i kućanstvima planirani rashodi iznose 6.636,13 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, od toga pomoć obiteljima i kućanstvima iznosi 3.987,68 eura, stanovanje iznosi 1.990,84 eura i ostale naknade iz proračuna u naravi iznose 663,61 eura;

2. Za naknade građanima i kućanstvima planirani rashodi iznose 3.981,68 eura za sufinanciranje cijene prijevoza – prijevoz putnika i đaka. 

 

Program 1005 Program javnih potreba u kulturi, planiran u iznosu od 7.299,75 eura

1. Za javne potrebe u kulturi planirani rashodi iznose 663,61 eura za tekuće donacije zakladama i fundacijama – donacije za kulturu i tehničku kulturu;

2. Za vjerske zajednice planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za tekuće donacije vjerskim zajednicama – tekuće donacije vjerskim zajednicama.

 

Program 1006 Protupožarna zaštita, planiran u iznosu od 6.636,14 eura

Za usluge protupožarne zaštite planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za tekuće donacije DVD – tekuće donacije DVD.

 

Program 1007 Elementarne katastrofe, planiran u iznosu od 663,61 eura

Za elementarne katastrofe planirani rashodi iznose 663,61 eura za naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama.

 

Program 1009 Program održavanja komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 8.626,98 eura

Za stručne aktivnosti planirani rashodi iznose 8.626,98 eura za materijalne rashode, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme iznose 663,61 eura i geodetsko – katastarske usluge iznose 7.963,37 eura.

 

Program 1011 Tekuće donacije HGSS, planiran u iznosu od 1.061,79 eura

Za tekuće donacije HGSS planirani rashodi iznose 1.061,79 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 265,45 eura za ostale usluge promidžbe i informiranja – promidžba i informiranje,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 796,34 eura, od toga ostale tekuće donacije – tekuće donacije HGSS iznose 398,17 eura i tekuće donacije humanitarnim organizacijama – donacija crveni križ iznose 398,17 eura.

 

Program 1012 Tekuće donacije – Zavod za javno zdravstvo, planiran u iznosu od 663,61 eura

Za tekuće donacije Zavod za javno zdravstvo planirani rashodi iznose 663,61 eura za ostale tekuće donacije.

 

Program 1014 Javni radovi, planiran u iznosu od 30.393,52 eura

Za javne radove planirani rashodi iznose 30.393,52 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 29.862,63 eura, od toga plaće za zaposlene iznose 26.544,56 eura i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznose 3.318,07 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 530,89 eura za naknade za prijevoz i s posla.

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!