*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Prgomet za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani stanovnici Općine Prgomet,

Predstavljamo Vodič za građane za 2024. godinu u kojem je prikazano na koji način Općina Prgomet prikuplja i investira sredstva.

Odlučili smo vam približiti rad Općine Prgomet vodeći se našom misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje sredstvima i provođenjem razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Prgomet bolje životne uvjete.

Komunalnim projektima želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. U 2024. godini Općina Prgomet planira velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Nastavlja se održavanje javne rasvjete, ceste, građevinskih objekata, groblja i javnih površina. 

Općina Prgomet i dalje ulaže značajna financijska sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture. U planu nam je ulagati u građevinske objekte, vodovod i odvodnju.

Kako bi zaštitili naše stanovnike i mogli im pružati sigurnost izdvojili smo sredstva iz proračuna i za elementarne katastrofe.

Razvojem sporta i rekreacije pokrećemo naše stanovnike. Nastojimo mladima omogućiti priliku za zdravijim životom zato ulažemo u program javnih potreba u sportu.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za usluge protupožarne zaštite i donacije za HGSS.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Osigurali smo naknade za građane i kućanstva te donacije vjerskim zajednicama i Zavodu za javno zdravstvo.

Kako bismo uključili nezaposlene osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, sredstva smo izdvojili i za javne radove.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine osigurali sredstva za javne potrebe u kulturi.

Dragi stanovnici Općine Prgomet, izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.

Ukoliko mislite da je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo Vas da nam na to ukažete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 16.11.2023. do 16.12.2023. Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2024. godinu možete pogledati OVDJE.

 


Vaš Načelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe. 
Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 854.684,35
Prihodi od poreza 145.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 506.361,40
Prihodi od imovine 17.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 186.322,95
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE PRGOMET ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 854.684,35 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Prgomet za 2024. godinu planirani su u iznosu od 854.684,35 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 145.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 506.361,40 eura, prihodi od imovine u iznosu od 17.000,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 186.322,95 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 577.114,04
Rashodi za zaposlene 157.940,14
Materijalni rashodi 378.116,79
Financijski rashodi 2.123,56
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16.636,13
Ostali rashodi 22.297,42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 277.570,31
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 253.588,63
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 23.981,68
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Prgomet za 2024. godinu planirani su u iznosu od 577.114,04 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 157.940,14 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 378.116,79 eura, 
3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.123,56 eura, 
4.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 16.636,13 eura,
5.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 22.297,42 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 277.570,31 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 253.588,63 eura,
2.    Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od  23.981,68 eura.

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Prgomet sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1000 Javna uprava i administracija
Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture
Program 1002 Program izgradnje komunalne infrastrukture
Program 1003 Program javnih potreba u sportu
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi
Program 1006 Protupožarna zaštita
Program 1007 Elementarne katastrofe
Program 1009 Program održavanja komunalne infrastrukture
Program 1011 Tekuće donacije HGSS
Program 1012 Tekuće donacije - Zavod za javno zdravstvo
Program 1013 Ulaganja u radnu zonu Labin
Program 1014 Javni radovi

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE – 854.684,35 EURA
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE – 854.684,35 EURA

Program 1000 Javna uprava i administracija – 180.100,35 eura, od toga:

Za administrativne i stručne poslove općine izdvaja se 161.519,17 eura, za troškove protokola 6.636,13 eura, za predstavnička tijela 10.617,82 eura i za ulaganja u računalne programe 1.327,23 eura.

 

Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture – 330.871,97 eura, od toga:

Za održavanje javne rasvjete izdvaja se 23.281,44 eura, za održavanje ceste 155.604,46 eura, za održavanje građevinskih objekata 36.590,35 eura i za održavanje groblja i javnih površina 115.395,72 eura.

 

Program 1002 Program izgradnje komunalne infrastrukture – 223.062,38 eura, od toga:

Za ulaganje u građevinske objekte izdvaja se 50.526,24 eura, za ulaganja – vodovod 165.900,00 eura i za ulaganja – odvodnja 6.636,14 eura.

 

Program 1003 Program javnih potreba u sportu – 2.654,46 eura, od toga:

Za program javnih potreba u sportu izdvaja se 2.654,46 eura.

 

Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi – 16.636,13 eura, od toga:

Za naknade građanima i kućanstvima izdvaja se 6.636,13 eura i za naknade građanima i kućanstvima 10.000,00 eura.


Program 1005 Program javnih potreba u kulturi – 7.299,75 eura, od toga:

Za javne potrebe u kulturi izdvaja se 663,61 eura i za vjerske zajednice 6.636,14 eura.

 

Program 1006 Protupožarna zaštita – 6.636,14 eura, od toga:

Za usluge protupožarne zaštite izdvaja se 6.636,14 eura.

 

Program 1007 Elementarne katastrofe – 663,61 eura, od toga:

Za elementarne katastrofe izdvaja se 663,61 eura.

 

Program 1009 Program održavanja komunalne infrastrukture – 4.645,29 eura, od toga:

Za stručne aktivnosti izdvaja se 4.645,29 eura.

 

Program 1011 Tekuće donacije HGSS – 663,62 eura, od toga:

Za tekuće donacije izdvaja se 663,62 eura.

 

Program 1012 Tekuće donacije – Zavod za javno zdravstvo – 663,61 eura, od toga:

Za tekuće donacije zavod za javno zdravstvo izdvaja se 663,61 eura.

 

Program 1013 Ulaganja u radnu zonu Labin – 20.000,00 eura, od toga:

Za ulaganja u radnu zonu Labin izdvaja se 20.000,00 eura.

Program 1014 Javni radovi – 60.787,04 eura, od toga: 

Za javne radove izdvaja se 60.787,04 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.