Proračun Općine Podgora za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Podgora prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.podgora.hr.

Važno nam je upoznati Vas s našim radom i pozvati da sudjelujete u kreiranju proračuna za 2023. godinu. Ovim Proračunom za građane želimo Vam pokazati što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna.

I u 2023. godini nastavljamo raditi  na infrastrukturnim i razvojnim projektima jer svi ti projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našoj općini.  Nastavljamo s održavanjem javne rasvjete, groblja, nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica te zelenih površina.   Ulažemo  u uređenje pješačkih zona i šetnica, revitalizaciju centra Drašnica, uređenje raskrižja Sutikla, ceste u Igranima-D8 do Crkve Gospe od Ružarija, društveni centar Živogošće, rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade stare uljare u Podgori-nova Općina, izgradnju ambulante te obnovu stare uljare u Marinovićima. Sanacijom divljih odlagališta nastojimo osigurati kvalitetan sustav gospodarenja otpadom.  Tijekom 2023. godine u planu je i sanacija pomorskog dobra. Na taj način želimo zaštiti prirodu te utvrditi granice pomorskog dobra. 

Iz Proračuna za 2023. godinu vidljivo je da nam je prioritet bolji životni standard naših mještana, poput pomoći umirovljenicima i obiteljima slabijeg imovinskog stanja, nabava dodatnog školskog obrazovnog materijala za učenike osnovne škole, stipendija studentima kao i sufinanciranje cijena prijevoza učenicima i studentima. Nastavljamo Projekt „Zaželi Sunce“ koji pruža  novu šansu za posao ženama koje su dulje vrijeme bile nezaposlene.


Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovo djece i mladeži stoga financiramo prijevoz djece na trening i športske udruge i društva. Osigurana su  sredstva za izgradnju i rekonstrukcija dječjeg igrališta te uređenje sportskog terena i dvorane. Kako bi našim mališanima omogućili sretno i kvalitetno odrastanje i obrazovanje planirana su sredstva za energetsku obnovu vrtića kao i uređenje jasličkih jedinica. 


Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture našeg kraja, stoga ulažemo u održavanje spomenika kulture i vjerskih objekata , te dio sredstava izdvajamo za financiranje udruga koje nas predstavljaju i organiziranje kulturnih zbivanja i proslava. 


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.


Vaša načelnica!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podgora za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Podgora za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podgora koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podgora kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 3.824.169,00 0
Prihodi od poreza 1.580.941,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 992.364,00 0
Prihodi od imovine 391.732,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 812.680,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.272,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 33.180,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 346.405,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 316.542,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 29.863,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi Općine Podgora za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.170.574,00 eura 

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podgora za 2023. godinu planirani su u iznosu od   3.824.169,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.580.941,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 992.364,00 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 391.732,00 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 812.680,00 eura,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 13.272,00 eura,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 33.180,00 eura.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 346.405,00 eura a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 316.542,00 eura,

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 29.863,00 eura.

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 2.057.065,00 0
Rashodi za zaposlene 455.911,00 0
Materijalni rashodi 1.303.785,00 0
Financijski rashodi 10.290,00 0
Subvencije 7.963,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 17.254,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 60.788,00 0
Ostali rashodi 201.074,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.488.385,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 71.007,00  
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 784.291,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 633.087,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 558.763,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 558.763,00 0
Vlastiti izvori 66.361,00 0
Vlastiti izvori 66.361,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi Općine Podgora za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.170.574,00 eura


Rashodi poslovanja Općine Podgora za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.057.065,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 455.911,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.303.785,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.290,00 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 7.963,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 17.254,00 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 60.788,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 201.074,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 1.488.385,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 71.007,00 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 784.291,00 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 633.087,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 558.763,00 eura


Vlastiti izvori – 66.361,00 eura.

 

OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 55.081,00 EURA

 

Program 1000 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 55.081,00 eura, od toga:

1. Za pripremu i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirano je 1.991,00 eura

2. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 36.765,00 eura, 

3. Za razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planirano je 1.991,00 eura,

4. Za jačanje partnerstva i suradnje planirano je 1.327,00 eura,

5. Za članstvo u lokalnim akcijskim grupama i tuzemnim udrugama i asocijacijama planirano je 3.716,00 eura,

6. Za održavanje izbora planirano je 9.291,00 eura.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 4.034.860,00 EURA

 

Program 1000 Javna uprava, administracija i upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.274.141,00 eura

1. Za rashode za zaposlene planirano je 261.464,00 eura;

2. Za materijalne rashode planirano je48.314,00 eura;

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 187.803,00 eura, 

4. Za održavanje poslovnih prostora/zgrada u vlasništvu Općine planirano je 2.655,00 eura,

5. Financijski rashodi planirani u iznosu od 568.053,00 eura, 

6. Za održavanje vatrogasnih cisterni i službenog vozila planirano je 5.309,00 eura,

7. Za najam zemljišta za potrebe uređenja parkirališta i okretišta  planirano je 2.389,00 eura,

8. Za konzultantske usluge za prijavu na natječaje planirano je 9.291,00 eura,

9. Za zbrinjavanje otpada i eko renta planirano je 33.977,00 eura,

10. Za nabavu dugotrajne imovine 11.546,00 eura,

11. Za Društveni centar Živogošće planirano je 39.816,00 eura

12. Za rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade stare uljare u Podgori planirano je 66.362,00 eura,

13. Za obnovu stare uljare u Marinovićima planirano je 9.291,00 eura,

14. Za plažni objekt Sutikla planirano je 1.327,00 eura,

15. Za nabavu prometnih sredstava za komunalno redarstvo planirano je 2.654,00 eura, 

16. Za sustav Prometno redarstvo planirano je 17.254,00 eura,

17. Za Smart city upravljanje infrastrukturom planirano je 6.636,00 eura.

 

Program 9000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 902.779,00 eura

1. Za održavanje groblja planirano je 3.982,00 eura;

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica planirano je 71.006,00 eura,

3. Za  održivo gospodarenje plažama planirano je 39.816,00 eura, 

4. Za održavanje zelenih površina planirano je 83.615,00 eura, 

5. Za uređenje ostalih javnih površina planirano je 14.599,00 eura, 

6. Za nabavu sitnog inventara, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 10.619,00 eura;

7. Za nabavu opreme za komunalnu infrastrukturu planirano je 45.125,00 eura,

8. Za redovni trošak električne energije-mrežarina i opskrba planirano je 61.053,00 eura,

9. Za održavanje javne rasvjete planirano je 67.689,00 eura, 

10. Za uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane planirano je 17.918,00 eura,

11. Za održavanje i čišćenje naselja – Podgorski komunalac j.d.o.o. planirano je 265.446,00 eura;

12. Za sanaciju divljih deponija, uspostava digitalnog nadzora i revitalizacija područja planirano je 65.299,00 eura,

13. Za sanaciju odvodnje i odvodnih kanala planirano je 19.908,00 eura,

14. Za sanaciju pomorskog dobra Drašnice planirano je 26.544,00 eura,

15. Za sanaciju pomorskog dobra Podgora planirano je 92.906,00 eura,

16. Za sanaciju pomorskog dobra Igrane planirano je 1.327,00 eura,

17. Za sanaciju pomorskog dobra Živogošće planirano je 6.636,00 eura,

18. Za održavanje elektro instalacija planirano je 9.291,00 eura.


Program 1000 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 26.544,00 eura, od toga:

1. Za izradu prostornih  - urbanističkih planova planirano je 19.908,00 eura,

2. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora planirano je 6.636,00 eura.

 

Program 1001 Izrada projektne dokumentacije planirano u iznosu od 62.378,00 eura, od toga:

1. Za izradu projektne dokumentacije – Općina Podgora planirano je 13.272,00 eura,

2. Za uređenje zemljišnih knjiga-katastarska izmjera planirano je 33.180,00 eura,

3. Izrada projektne dokumentacije LED planirano je 7.963,00 eura,

4. Za izrada planova, programa i projekata održive mobilnosti i razvoj zelene, plave i sive infrastrukture planirano je 7.963,00 eura.

 

Program 1002 Izrada sustava baze podataka planirano u iznosu od 52.426,00 eura, od toga:

1. Za sustav za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka planirano je 9.291,00 eura,

2. Za izradu Geografskog informacijskog sustava planirano je 43.135,00 eura.


Program 1000 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 381.576,00 eura

1. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica-OPĆINA PODGORA planirano je 46.453,00 eura,

2. Za revitalizaciju centra Drašnica planirano je 9.291,00 eura,

3. Za uređenje vidikovaca planirano je 7.963,00 eura,

4. Za sportsko rekreacijski centar Žanjeva s lučicom planirano je 13.272,00 eura,

5. Za izgradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta  planirano je 13.272,00 eura,

6. Za uređenje sportskog terena i dvorane planirano je 13.272,00 eura,

7. Za izgradnju šetnica i biciklističkih staza planirano je 13.272,00 eura,

8. Za uređenje raskrižja Sutikla I. faza planirano je 26.545,00 eura,

9. Za uređenje ceste u Igranima -D8 do Crkve Gospe od Ružarija planirano je 99.542,00 eura,

10. Za uređenje groblja u Podgori planirano je 29.198,00 eura;

11. Za uređenje groblja u Drašnicama planirano je 6.636,00 eura,

12. Za uređenje groblja u Igranima planirano je 6.636,00 eura,

13. Za uređenje groblja u Živogošću planirano je 36.499,00 eura,

14. Za javnu rasvjeta - PODGORA planirano je 6.636,00 eura,

15. Za javnu rasvjetu - DRAŠNICE planirano je 2.654,00 eura,

16. Za javnu rasvjetu - IGRANE planirano je 2.654,00 eura

17. Za javnu rasvjetu - ŽIVOGOŠĆE planirano je 3.982,00 eura,

18. Za zamjenu stare rasvjete led rasvjetom planirano je 26.545,00 eura

19. Za nabavu opreme i vozila za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 6.636,00 eura,

20. Za komunalnu zonu Gornje Igrane planirano je 10.618,00 eura.


Program 1000 Program socijalne skrbi i novčanih davanja planirano u iznosu od 45.524,00 eura

1. Za poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano je 2.654,00 eura,

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 24.288,00 eura,

3. Za pomoć umirovljenicima planirano je 9.291,00 eura,

4. Za projekt Zaželi sunce planirano je 9.291,00 eura.


Program 1000 Zaštita od požara, civilna zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 235.581,00 eura

1. Za troškove civilne zaštite planirano je 1.991,00 eura,

2. Za redovnu djelatnost DVD Podgora planirano je 46.452,00 eura, 

3. Za sezonsku obranu od požara planirano je 26.545,00 eura,

4. Za pomoći zdravstvenim organizacijama, institucijama i praksama planirano je 21.235,00 eura,

5. Za financiranje udruga od značaja za zaštitu i sigurnost planirano je 9.290,00 eura,

6. Za nabavu vatrogasnog vozila planirano je 54.416,00 eura,

7. Za izradu projekata za prevenciju, povećanje pripravnosti u slučaju prirodnih i drugih katastrofa planirano je 6.636,00 eura,

8. Za izgradnju ambulante planirano je 66.362,00 eura,

9. Za pomoći za uređenje prostorija MUP-a u Makarskoj planirano je 2.654,00 eura.

 

Program 1000 Športske udruge i društva planirano u iznosu od 28.536,00 eura

1. Za financiranje športskih udruga i društva planirano je 26.545,00 eura,

2. Za financiranje prijevoza djece na trening planirano je 1.991,00 eura.


Program 1000 Programi u kulturi, kulturne udruge i društva planirano u iznosu od 398.168,00 eura

1. Za financiranje kulturnih udruga i društava planirano je 6.636,00 eura,

2. Za održavanje spomenika kulture i vjerskih objekata planirano je 14.599,00 eura,

3. Za organiziranje kulturnih zbivanja i poslova planirano je 13.272,00 eura,

4. Za društveni dom Podgora planirano je 199.084,00 eura,

5. Za interpretacijski centar Zalina kula planirano je 2.654,00 eura

6. Za interpretacijski centar Galebova krila planirano je 148.650,00 eura,

7. Za idejno rješenje grba Općine Podgora planirano je 3.982,00 eura,

8. Za Ljak-uređenje platoa planirano je 9.291,00 eura.

 

Program 1001 LIFE PROGRAM planirano u iznosu od 19.908,00 eura

1. Za  Life program planirano je 6.636,00 eura,

2. Za Biosferu Biokovo-stara škola Podgora planirano je 13.272,00 eura.

 

Program 1000 Poljoprivreda planirano u iznosu od 15.927,00 eura

Za uređenje postojećih zapuštenih poljskih puteva planirano je 15.927,00 eura.

 

Program 1001 Civilno društvo planirano u iznosu od 664,00 eura

Za civilno društvo planirano je 664,00 eura. 

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 591.708,00 EURA

 

Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 563.171,00 eura

1. Za odgojno obrazovni program -DV MORSKI KONJIĆ planirano je 238.000,00 eura,

2. Za energetsku obnovu vrtića planirano je 225.629,00 eura.

3. Za uređenje vrtićkih jedinica planirano je 99.542,00 eura.


Program 1001 Školski odgoj planirano u iznosu od 5.310,00 eura

1. Za usluge u školstvu iznad standarda planirano je 5.310,00 eura,

2. Za besplatne dodatne školske obrazovne materijale  djeci osnovne škole planirano je 3.982,00 eura.


Program 1002 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano u iznosu od 14.600,00 eura

Za sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano je 14.600,00 eura.

 

Program 1003 Darovi djeci planirano u iznosu od 1.991,00 eura

Za darove djeci planirano je 1.991,00 eura.


Program 1007 Stipendije planirane u iznosu od 6.636,00 eura

Za stipendije planirano je 6.636,00 eura

 

Program 1000 Podgorski komunalac planirano u iznosu od 13.272,00 eura

Za Podgorski komunalac planirano je 13.272,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!