*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Pitomača za 2024. godinu


Proračunski vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojem je prikazano na koji način Općina Pitomača prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Pitomača bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici www.pitomaca.hr, a kroz istu prikazati ćemo Vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine Pitomača. 

I dalje nastavljamo s brojnim ulaganima u komunalne projekte na području cijele općine, jer želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

U naselju Križnica planirana je izgradnja tlačnog cjevovoda duljine oko 12 kilometara te izgradnja jedne hidrostanice za podizanje tlaka, dok se u naselju Velika Črešnjevica planira izgradnja sustava odvodnje kojim je predviđeno 176 priključka na sustav javne odvodnje koji će biti postavljeni neposredno uz objekte u naselju Velika Črešnjevica.

Završili smo najveći općinski projekt - Aglomeracija Pitomača, kojim je obuhvaćena izgradnja kanalizacijskog sustava u naseljima Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare i Otrovanec, Stari Gradac te rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji će narednih godinu dana biti u fazi probnog rada.

Kako bismo osigurali dovoljno mjesta za upis djece nastavljamo s nadogradnjom Dječjeg vrtića Potočnica. Nakon završetka nadogradnje i uređenja prizemlja i potkrovlja postojeće vrtićke zgrade, krenuli smo sa rekonstrukcijom stare škole Stari Gradac u područni odjel DV Potočnica. Ista će imati kapacitet za ukupno 54 djece različitih dobnih skupina. Projektiranom adaptacijom planiraju se napraviti jedinice za jasličku dob za 12 djece uzrasta od 12 do 36 mjeseca, jedinice za vrtićku dob za 20 djece uzrasta od 3 do 5 godina, jedinice za vrtićku dob za 22 djece uzrasta od 5 do 7 godina. No to nije sve po pitanju predškolskog odgoja i obrazovanja. U izradi je dokumentacija za izgradnju novog objekta DV Potočnica u Pitomači, koji će služiti isključivo kao prostor za smještaj jasličkih skupina djece. Ponosni smo što se na području naše općine rađa puno djece i što smo jedni od rijetkih koji se mogu pohvaliti takvim podacima.

Kako bismo pomogli našim mladima u daljnjim obrazovanju, izdvojili smo sredstva za stipendiranje studenata, sufinanciranje rada osnovne i srednje škole, Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici te Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica. 

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima izvan područja općine. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće materijalnih troškova stanovanja. Nastavljamo s provedbom projekta ZAŽELI, kako bismo pomogli zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, ali i starijim žiteljima naše općine osigurali potrebnu skrb.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi sumještani, u ovom uvodu izdvojili smo samo dio projekata koji su u planu za provedbu u tijeku 2024. godine. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite, a Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete dostaviti u Općinu Pitomača, kako bi smo ih razmotrili i eventualno uvrstili u općinski proračun za 2024. godinu.

 

Savjetovanje za Proračun Općine Pitomača za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 14.11.2023. do 14.12.2023. godine, a više o tome možete pogledati OVDJE.

 

Vaš načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pitomača za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna


Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:


Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnici Općine Pitomača su: Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača i Centar za kulturu Drago Britvić.


Zakoni i sankcije:


Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 
Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 7.878.600,00
Prihodi od poreza 1.721.500,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.111.100,00
Prihodi od imovine 438.200,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 486.800,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 121.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.500,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00
Primici od zaduživanja 700.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Pitomača za 2024. godinu planirani su u iznosu od 8.582.100,00 eura

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Pitomača za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.878.600,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.721.500,00 eura, pomoći iz inozemstva (darovnice)i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.111.100,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 438.200,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade planirani u iznosu od 486.800,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 121.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.500,00 eura, od toga Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 2.000,00 eura i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 700.000,00 eura


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 5.513.100,00
Rashodi za zaposlene 1.721.900,00
Materijalni rashodi 1.708.500,00
Financijski rashodi 12.300,00
Subvencije 153.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 906.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 332.600,00
Ostali rashodi 678.800,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.943.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 25.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.858.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.060.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 700.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 700.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Pitomača za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.156.100,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Pitomača za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.513.100,00 eura, a čine ih: rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.721.900,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.708.500,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 12.300,00 eura, subvencije planirane u iznosu od 153.000,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 906.000,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 332.600,00 eura te ostali rashodi 678.800,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu 2.943.000,00 eura, a čine ih: rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 25.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.858.000,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.060.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 700.000,00 eura

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE


Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 
•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Pitomača sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1001 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Općinskog vijeća
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1003 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela
Program 1004 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja
Program 1005 Program poticanja razvoja gospodarstva i poljoprivrede
Program 1006 Program održavanja objekata i  uređaja komunalne infrastrukture 
Program 1007 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1008 Program zaštite okoliša
Program 1012 Javne potrebe u školstvu
Program 1013 Javne potrebe u zdravstvu
Program 1015 Javne potrebe u sportu
Program 1016 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
Program 1018 Program javnih potreba udruga civilnog društva
Program 1019 Program poticanja razvoja turizma
Program 1023 Program javnih potreba u kulturi i religiji
Program 1026 Program upravljanja imovinom
Program 1027 Program aktivne politike zapošljavanja
GLAVA 00205 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
Program 1011 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
GLAVA 00207 PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Program 1014 Redovna djelatnost knjižnice i čitaonice
GLAVA 00212 PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ
Program 1024 Redovna djelatnost centra za kulturu

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 101.500,00 EURA

GAVA 00101 OPĆINKSO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 103.600,00 EURA

 

Program 1001 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Općinskog vijeća planirane u iznosu od 101.500,00 eura.

Rashodi vezani uz poslovanje Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 95.500,00 eura i to za troškove reprezentacije i protokola te naknade članovima predstavničkog tijela. Za donacije političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću planirana je 6.000,00 eura, što će biti podijeljeno sukladno njihovoj zastupljenosti u istome.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 9.054.600,00 EURA

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 7.835.000,00 EURA

 

Program 1003 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela planirane u iznosu od 1.717.900.000,00 eura

Za javnu upravu i administraciju planirano je 906.000,00 eura za rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, dnevnice, naknade za prijevoz, seminari, savjetovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, telefon, poštarina, tisak, promidžbeni materijali, fotografija, usluge registracije, ugovori o djelu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge banaka, platnog prometa, Porezne uprave, za literaturu, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja imovine i osoba, za kazne, penale i naknade štete, elektronske medije, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge i rashode protokola - vijenci, cvijeće, svijeće…). 
Za otplatu kratkoročnog kredita za premoštenje tekuće nelikvidnosti planirano je 705.000,00 eura, za održavanje skele i plaće dijela zaposlenih skelara planirano je 80.000,00 eura, financiranje vodnog gospodarstva (naknada za uređenje voda za objekte u općinskom vlasništvu) 6.400,00 eura, za rad općinskog Savjeta mladih 500,00 eura, dok se za prostorno-plansku dokumentaciju planira 20.000,00 eura.

 

Program 1004 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 136.400,00 eura

Vatrogasna zajednica općine Pitomača krovna je organizacija općinskog vatrogastva, koje po svojoj dugogodišnjoj tradiciji i organiziranosti služi na ponos cijeloj općini Pitomača. Za financiranje rada Vatrogasne zajednice planirano je 130.000,00 eura, za financiranje rada civilne zaštite 3.000,00 eura, gorske službe spašavanja 1.400,00 eura, a za Vatrogasnu zajednicu Virovitičko-podravske županije 2.000,00 eura.
    

Program 1005 Program poticanja razvoja gospodarstva planiran u iznosu od 698.500,00 eura

Gospodarstvo je najznačajnija grana svake, pa tako i Općine Pitomača. U granicama svojih mogućnosti općina kontinuirano radi na stvaranju uvjeta za jačanje iste. Kao pretežito poljoprivredno područje općina je za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirala 48.000,00 eura (umjetno osjemenjivanje goveda, sufinanciranje sadnje bobičastog voća, sufinanciranje projekta analize tla, objave oglasa i geodetske usluge vezene uz izmjeru državnog poljoprivrednog zemljišta…). Za poticanje razvoja gospodarstva planirano je 174.500,00 eura za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima kroz program poticanja poduzetništva na području općine, kao i tekuće donacije institucijama (LAG VIP) i tvrtkama u općinskom vlasništvu (Draft d.o.o.), da pojačaju svoje aktivnosti prema zainteresiranim poduzetnicima, u smislu pružanja potrebnih informacija, prijava na natječaje ili slično. Kao i do sada nastavljamo ulaganja u proširenje Poduzetničke zone Rakitka u Kladarama, a planiranim iznosom od 476.000,00 eura.

 

Program 1006 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 335.000,00 eura
Za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta planirano je 130.000,00 eura, održavanje javnih površina 100.000,00 eura, javne rasvjete 95.000,00 eura i održavanje groblja 10.000,00 eura.
  

Program 1007 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 678.000,00 eura

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava (Vodakom d.o.o.) planirano je 40.000,00 eura, za izgradnju kanalizacijskog sustava 70.000,00 eura, za izgradnju plinskog sustava (Plinkom d.o.o. Pitomača) planirano je 20.000,00 eura, a za izgradnju/rekonstrukciju općinskih groblja (Komunalno Pitomača d.o.o.) planirano je 10.000,00 eura. Za općinsko učešće u provedbi projekta Aglomeracija Pitomača planirano je 100.000,00 eura, dok se za gradnju javnih parkirališta planira 20.000,00 eura.

U naselju Križnica predviđena je izgradnja tlačnog cjevovoda duljine oko 12 kilometara te izgradnja jedne hidrostanice za podizanje tlaka. Projektom su također osigurani kompletni priključci na sustav javne vodoopskrbe za cijelo naselje Križnica za čega su previđena sredstva sudjelovanja općine u iznosu od 85.000,00 eura.

Sustavom javne odvodnje u naselju Velika Črešnjevica sve sanitarne otpadne vode naselja prikupit će se i transportirati do spoja na izgrađeni sustav odvodnje u naselju Otrovanec, odakle će se putem postojećeg sustava odvodnje transportirati do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pitomači. Predviđeno je i 176 priključka na sustav javne odvodnje koji će biti postavljeni neposredno uz objekte u naselju Velika Črešnjevica. Za ovaj projekt predviđena su sredstva općinskog učešća u iznosu od 120.000,00 eura.

Namjera je nastaviti i aktivnosti vezane uz zamjenu općinske javne rasvjete led-rasvjetom, za što je planirano je 75.000,00 eura, a za izgradnju javno prometnih površina 138.000,00 eura.        
  


Program 1008 Program zaštite okoliša planiran u iznosu od 97.500,00 eura

Za provođenje programa i projekata zaštite okoliša planirano je 39.500,00 eura, deratizaciju i dezinsekciju 25.000,00 eura, a za veterinarske usluge zbrinjavanja životinja lutalica planiran je iznos od 33.000,00 eura.

Program 1012 Javne potrebe u školstvu planirane u iznosu od 2.089.600,00 eura

Za stipendiranje studenata planirano je 56.000,00 eura, za sufinanciranje materijalnih troškova Osnovne škole planirano je 20.000,00 eura, za sufinanciranje rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice iznos od 2.700,00 eura, a za sufinanciranje materijalnih troškova Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači 15.000,00 eura.                                                                      

Za financiranje rada predškolske glazbene igraonice Osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky, Područna škola dr. Marijana Jergovića planirano je 4.400,00 eura. Općina je navedenoj glazbenoj školi na besplatno korištenje ustupila i prostor u kome se odvija njen rad, dok su srednjoj školi bez naknade na raspolaganju prostori za ugostiteljski i poljoprivredni praktikum. Za sufinanciranje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica - COOR Virovitica planirano je 9.500,00 eura za sufinanciranje polaznika njihovog dječjeg vrtića. 

Za izgradnju novog dječjeg vrtića Potočnica-jaslička grupa planirano je 727.000,00 eura, a za rekonstrukciju stare škole Stari Gradac u područni odjel DV Potočnica planirano je 734.000,00 eura. 

Za županijski projekt izgradnje II. Osnovne škole i sportske dvorane, Općina Pitomača planirala je izdvojiti 521.000,00 eura.

 

Program 1013 Javne potrebe u zdravstvu planirane u iznosu od 48.500,00 eura

Za preventivne preglede i savjetovanja planirano je 48.500,00 eura (sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista u pitomački Dom zdravlja, sufinanciranje rada Hitne službe Virovitičko-podravske županije, subvenciju troškova pregleda na trihinelozu…). 


Program 1015 Javne potrebe u sportu planirane u iznosu od 170.000,00 eura

Za financiranje rada Sportske zajednice općine Pitomača i provedbu ostalih sportskih aktivnosti na području općine planirano je 170.000,00 eura. Navedenim sredstvima Općina skrbi o osnovnim potrebama tridesetak općinskih natjecateljskih i rekreacijskih sportskih udruga.

       

Program 1016 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći planiran u iznosu od 829.600,00 eura

Za izuzetno osjetljivo područje socijalne skrbi za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 101.100,00 eura i to za sufinanciranje mjesečne đačke putne karte polaznicima srednjih škola, sufinanciranje cijene koštanja prijevoza djece s posebnim potrebama od kuće do Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici, materijalne troškove i pomoć za ogrjev korisnika zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb. Za naknadu štete od elementarne nepogode inicijalno je planirano 1.500,00 eura, a za sufinanciranje humanitarne djelatnosti Gradske organizacije Crvenog križa Virovitica 30.000,00 eura. Za projekt: Zaželi-program zapošljavanja žena planirano je 500.000,00 eura, za pomoć obiteljima za poboljšanje demografske strukture planirano je 157.000,00 eura, dok je za sufinanciranje usluge linijskog prijevoza putnika planirano 40.000,00 eura.

   

Program 1018 Program javnih potreba udruga civilnog društva planiran u iznosu od 17.000,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti udruga civilnog društva koje djeluju na području općine Pitomača, a kojima osnovna djelatnost nije kultura ili sport, planirano je 10.000,00 eura dostupnih putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2024. godinu, dok se za sufinanciranje projekta udruga civilnog društva od strane općine planira 3.500,00 eura.

    

Program 1019 Program poticanja razvoja turizma planiran u iznosu od 103.000,00 eura

Sredstva planirana u iznosu od 45.000,00 eura namijenjena su za financiranje redovnog rada Turističke zajednice općine Pitomača (rashodi za zaposlene, materijalni troškovi…), iznos od 15.000,00 eura za sufinanciranje provedbe turističkih manifestacija koje zajednički provode Turistička zajednica i Općina Pitomača, dok je za subvencije agencijama za organizirani dolazak izletnika planirano 3.000,00 eura.

Za potrebe sufinanciranja plaća zaposlenika Centra za posjetitelje Križnica planiran je iznos od 40.000,00 eura. Ukupna površina Centra za posjetitelje iznosi 10.762 m², a na njoj se nalazi glavna zgrada u kojoj su smještene multimedijske prezentacijska dvorana, bio istraživačka stanica, multimedijska učionica i prezentacijska dvorana, suvenirnica te vidikovac. Na vanjskom dijelu Centra nalazi se poučna staza, umjetno biološko jezero, a okoliš je uređen s autohtonim biljnim vrstama i odličan za provođenje aktivnosti škole u prirodi.

   

Program 1023 Program javnih potreba u kulturi i religiji planiran u iznosu od 96.500,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti udruga u kulturi koje djeluju na području općine Pitomača planirano je 50.000,00 eura dostupno putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području kulture za 2024. godinu. Iz ovog programa sredstva se izdvajaju i za financiranje vjerskih zajednica za što je planirano 26.500,00 eura, dok je za nadogradnju postava i interijera Interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića planirano 20.000,00 eura.
       

Program 1026 Program upravljanje imovinom planiran u iznosu od 797.500,00 eura

Za održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje planirano je 138.500,00 eura (električna energija, plin, gorivo, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, pričuva), a za nabavu dugotrajne imovine (građevinski objekti, građevinsko zemljište, osobni automobil, računalna i ostala oprema) iznos od 201.000,00 eura. 
Za troškove rada mjesnih odbora po naseljima planirano je 98.000,00 eura za rashode goriva, električne energije, plina, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge i legalizacija objekata, na poziciji vezanoj uz građevinske objekte planirano je 320.000,00 eura za kapitalne općinske projekte, dok je za izgradnju novih dječjih igrališta planirano 40.000,00 eura. 

 

Program 1027 Program aktivna politika zapošljavanja planiran u iznosu od 20.000,00 eura

Za zapošljavanje kroz neku od mjera koje se provode u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u proračunu (javni radovi) planirano je 20.000,00 eura.

 

GLAVA 00205 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIČ POTOČNICA

 

Program 1011 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića planirana u iznosu od 962.200,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Potočnica koji pohađa više od 200 polaznika, planirano je 962.200,00 eura (20-tak zaposlenih odgojitelja i pomoćnog osoblja, didaktički materijal za potrebe vrtića i male škole), a dio troškova poslovanja vrtić pokriva i od naknade koju plaćaju roditelji korisnika.
 


GLAVA 00207 PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA 

Program 1014 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice planirana u iznosu od 95.600,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice i čitaonice Pitomača planirano je 95.600,00 eura (ravnatelj knjižnice na pola radnog vremena, rashodi za nabavu knjižne i ne knjižne građe, materijal i energija, oprema…). Knjižnica dio troškova pokriva i iz vlastitih prihoda od članarine, a tijekom godine provodi niz događanja poput obilježavanja Mjeseca knjige, Noći knjige, Međunarodnog dana bijelog štapa, promocija knjiga i izložbi slika.

     

GLAVA 00212 PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KUTURU DRAGO BRITVIĆ 

Program 1024 Redovna djelatnost Centra za kulturu planirana u iznosu od 161.800,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti Centra za kulturu Drago Britvić, kao krovne organizacije koja skrbi o kulturnim potrebama naše općine, planirano je 161.800,00 (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine…). Ova sredstva omogućiti će odvijanje niza manifestacija koje se provode na području općine.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.