Proračun Općine Perušić za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Perušić ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.perusic.hr. Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti način na koji ćemo raspolagati proračunskim sredstvima Općine Perušić. 

Kao i do sada prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rast i razvoj Općine, stoga dio sredstva iz proračuna ulažemo u održavanje komunalne infrastrukture, održavanje službenog odlagališta i javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih prometnih površina uključujući parkirališta, groblja, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene omogućujući zajednici javne i društvene sadržaje koji doprinose kvaliteti života i razvijenosti infrastrukture namijenjene stanovnicima Općine. 

Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za ulaganja u komunalnu infrastrukturu  izgradnju nerazvrstanih cesta, proširenje groblja u Perušiću i Kosinju, rekonstrukciju zgrade ekonomske škole, rekonstrukciju turske kule, za gospodarenjem otpadom i izgradnju kanalizacije te sanacije deponije Razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta. Jedan od značajnijih projekta Općine je izgradnja „ceste spasa“, prometnici na dionici Krš-Donji Kosinj koja je neophodna za početak gradnje HES Kosinj-Senj 2.

Bitan segment razvoja Općine Perušić su i demografske mjere kojima se nastoji pomoći građanima i osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast, u proračunu za 2023. godinu osigurali smo sredstva za isplatu pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta te sufinanciranje cijene vrtića.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, proračunskim sredstvima sufinanciramo trošak prehrane u školi, troškove prijevozima kupnje opreme za školu, redovitim studentima Sveučilišta i Veleučilišta dodjeljujemo novčane pomoći.

Socijalno ugroženim stanovnicima pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje kako bi im na neki način osigurali dostojanstven život.

Našim poljoprivrednicima i obrtnicima osigurali smo subvencije kao i novac za naknade štete prouzročene elementarnom nepogodom. 

Ponosimo se našom Općinom, njenom poviješću, ljepotom i kulturom kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali našu tradiciju. Kroz suradnju s Turističkom zajednicom ulažemo u turizam i s ponosom predstavljamo prirodne ljepote, kulturu i običaje naše Općine.

Poštovani građani izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini, ako imate prijedloge što nam je još potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 26.11.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

 

Načelnik Općine

Ivica Turić

OBRAZOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Perušić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 
U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Perušić za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Perušić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Perušić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Perušić su: Javna ustanova Pećinski park Grabovača i Narodna knjižnica Općine Perušić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 3.095.657,36 0
Prihodi od poreza 351.448,27 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.508.205,39 0
Prihodi od imovine 452.294,11 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651.603,94 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 132.105,65 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 181.166,62 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 81.624,52 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 99.542,10 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 199.084,21 0
Primici od zaduživanja 199.084,21 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi Općine Perušić za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.475.908,19 eura

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Perušić za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.095.657,36 eura, a čine ih : 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 351.448,27 eura

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.508.205,39 eura

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 452.294,11 eura

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 651.603,94 eura 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 132.105,65 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Perušić za 2023. godinu planirani su u iznosu od 181.166,62 eura, a čine ih :

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 81.624,52 eura 

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 99.542,10 eura 

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 199.084,21 eura 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.862.104,69 0
Rashodi za zaposlene 337.645,11 0
Materijalni rashodi 1.113.018,87 0
Financijski rashodi 18.713,92 0
Subvencije 29.862,63 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 83.482,66 0
Ostali rashodi 279.381,50 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 981.418,78 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 143.340,63  
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 771.716,75 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 66.361,40 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 222.310,70 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 222.310,70 0
Vlastiti izvori financiranja 410.073,97 0
Vlastiti izvori financiranja 410.073,97 0
Sredstva iz prethodnih godina 0,05 0
Sredstva iz prethodnih godina 0,05 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi Općine Perušić za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.475.908,19 eura

 

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Općine Perušić za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.862.104,69 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 337.645,11 eura

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.113.018,87 eura

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.713,92 eura

4. Subvencije planirane u iznosu od 29.862,63 eura

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 83.482,66 eura

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 279.381,50 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Perušić za 2023. godinu planirani su u iznosu od 981.418,78 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 143.340,63 eura 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 771.716,75 eura

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 66.361,40 eura 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Perušić za 2023. godinu planirani su u iznosu od 222.310,70 eura 

 

Vlastiti izvori financiranja 

Vlastiti izvori financiranja Općine Perušić za 2023. godinu planirani su u iznosu od 410.073,97eura.

 

Sredstva iz prethodnih godina

Sredstva iz prethodnih godina Općine Perušić za 2023. godinu planirani u iznosu od 0,05 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 14.599,51 EURA

 

Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 14.599,51 eura

Za naknadu članovima vijeća planirano je 14.599,51 eura za materijalne rashode.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.051.234,66 EURA

 

Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 821.685,18 eura

1. Za rashode za zaposlene planirano je 191.119,12 eura 

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 9.290,60 eura za materijalne rashode 

3. Za otplatu glavnice kredita planirano je 222.310,70 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

4. Za troškove proslave dana Općine planirano je 1.327,23 eura za materijalne rashode

5. Za energiju planirano je 37.162,39 eura za materijalne rashode

6. Za električnu energiju - javna rasvjeta planirano je 72.997,54 eura za materijalne rashode

7. Za vodu planirano je 6.636,14 eura za materijalne rashode

8. Za troškove goriva- benzin, diesel, lož ulje planirano je 27.871,79 eura za materijalne rashode

9. Za literaturu planirano je 5.972,53 eura za materijalne rashode 

10. Za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirano je 2.654,46 eura za materijalne rashode 

11. Za usluge telefona, telefaxa i poštarine planirano je 21.899,27 eura za materijalne rashode

12. Za usluge promidžbe i informiranja planirano je 10.617,82 eura za materijalne rashode

13. Za ugovore o djelu planirano je 1.327,23 eura za materijalne rashode

14. Za intelektualne usluge planirano je 72.002,13 eura za materijalne rashode

15. Za računalne usluge planirano je 43.134,91 eura za materijalne rashode 

16. Za premije osiguranja planirano je 8.162,45 eura za materijalne rashode

17. Za reprezentaciju planirano je 12.874,11 eura za materijalne rashode, 

18. Za usluge banaka i otplata kamata po kreditima planirano je 18.581,20 eura za financijske rashode

19. Za troškove cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija planirano je 2.654,46 eura za materijalne rashode 

20. Za tuzemne članarine planirano je 7.432,47 eura za materijalne rashode

21. Za sitni inventar i auto gume planirano je 3.981,68 eura za materijalne rashode 

22. Za natječaje i oglase planirano je 9.290,60 eura za materijalne rashode

23. Za troškove registracije prijevoznih sredstava planirano je 1.327,23 eura za materijalne rashode

24. Za troškove službenih putovanja planirano je 7.963,36 eura za materijalne rashode

25. Za nagrade, darove, naknade za zaposlene planirano je 17.784,85 eura za rashode za zaposlene

26. Za seminare, savjetovanja, simpozij planirano je 3.981,68 eura za materijalne rashode 

27. Za naknade za prijevoz na posao i s posla planirano je 1.327,23 eura za materijalne rashode

 

RAZVOJ KOMUNALNOG SUSTAVA

RAZVOJ KOMUNALNOG SUSTAVA PLANIRANO U IZNOSU 331.807,00 EURA

 

Program 1002 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić planirano u iznosu 164.576,27 eura

1. Za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić planirano je 65.034,17 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

2. Za izgradnju ceste spasa planirano je 99.542,10 eura, od toga 33.180,70 eura za materijalne rashode i 66.361,40 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 

 

Program 1003 Izgradnja javne rasvjete planirano u iznosu od 663,61 eura

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 663,61 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

Program 1004 Obnova i izgradnja općinskih groblja planirano u iznosu od 73.661,16 eura

Za proširenje groblja u Perušiću i Kosinju planirano je 73.661,16 eura, od toga 26.544,56 eura za materijalne rashode i 47.116,60 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

Program 1005 Obnova i izgradnja parkova planirano u iznosu 92.905,96 eura

Za uređenje parkirališta planirano u iznosu 92.905,96 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 330.596,72 EURA

 

Program 1002 Održavanje javnih površina i parkova planirano u iznosu od 311.351,92 eura

1. Za održavanje javnih površina planirano je 112.051,27 eura za materijalne rashode 

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 6.437,35 eura za materijalne rashode

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 174.035,39 eura za materijalne rashode

4. Za veterinarsko higijeničarske poslove planirano je 6.636,14 eura za materijalne rashode

5. Za deratizaciju, dezinsekciju planirano je 1.990,84 eura za materijalne rashode 

6. Za održavanje službenog odlagališta otpada planirano je 1.990,84 eura za materijalne rashode

7. Za blagdansku dekoraciju planirano je 8.210,09 eura za materijalne rashode 

 

Program 1004 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 19.244,80 eura

Za gospodarenje otpadom planirano je 19.244,80 eura, od toga 12.608,66 eura za materijalne rashode i 6.636,14 eura za ostale rashode 

 

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA 

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.272,28 EURA

 

Program 1001 Izgradnja kanalizacije Perušić planirano u iznosu od 13.272,28 eura

Za izgradnju kanalizacije planirano je 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

NABAVA I ODRŽAVANE IMOVINE

NABAVA I ODRŽAVANE IMOVINE PLANIRANO U IZNOSU OD 615.037,45 EURA

 

Program 1001 Nabava imovine planirano u iznosu od 48.974,71 eura

1. Za računala i računalnu opremu planirano je 3.981,68 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

1. Za komunikacijsku opremu planirano je 2.654,46 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2. Za ostalu uredsku opremu planirano je 8.494,26 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3. Za nabavu komunalne opreme planirano je 26.544,56 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4. Za prometnu signalizaciju planirano je 7.299,75 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

Program 1002 Održavanje imovine planirano u iznosu od 566.062,74 eura

1. Za investicijsko održavanje planirano je 36.498,76 eura za materijalne rashode

2. Za održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine planirano je 147.322,30 eura za materijalne rashode

3. Za ostale stambene objekte planirano je 4.645,30 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4. Za rekonstrukciju turske kule planirano je 66.361,40 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

5. Za rekonstrukciju zgrade ekonomske škole planirano je 311.234,94 eura, od toga 7.963,37 eura za materijalne rashode i 303.271,61 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

 

SANACIJA DEPONIJA I IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

SANACIJA DEPONIJA I IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PLANIRANO U IZNOSU OD 8.626,98 EURA

 

Program 1001 Sanacija deponije Razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta planirano u iznosu od 8.626,98 eura

Za sanaciju odlagališta Razbojište planirano je 8.626,98 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE I DRUGIH STRATEŠKIH PLANOVA

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE I DRUGIH STRATEŠKIH PLANOVA PLANIRANO U IZNOSU OD 96.954,02 EURA

 

Program 1001 Izrada planske dokumentacija planirano u iznosu od 96.954,02 eura

1. Za ostale projekte i dokumentaciju planirano je 73.196,63 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2. Za izmjene i dopune urbanističkog plana planirano je 21.102,93 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3. Za izradu projektne dokumentacije vezano za odlaganje otpada planirano je 2.654,46 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA

RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA PLANIRANO U IZNOSU OD 143.340,63 EURA

 

Program 1001 Otkup zemljišta i projektna dokumentacija planirano u iznosu od 143.340,63 eura

1. Za otkup zemljišta i projektnu dokumentaciju nerazvrstanih cesta planirano je 76.979,23 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

2. Za otkup objekata planirano je 66.361,40 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 63.043,33 EURA

 

Program 1002 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 1.990,84 eura

Za osnovno školstvo planirano je 1.990,84 eura za ostale rashode

 

Program 1003 Potrebe Općine u kulturi planirano u iznosu od 5.308,91 eura

Za potrebe u kulturi planirano je 5.308,91 eura za ostale rashode

 

Program 1005 Turistička zajednica planirano u iznosu od 55.743,58 eura 

Za turističku zajednicu planirano je 55.743,58 eura za ostale rashode 

 

DONACIJE IZ PRORAČUNA

DONACIJE IZ PRORAČUNA PLANIRANO U IZNOSU OD 254.827,79 EURA 

 

Program 1001 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 3.318,07 eura

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 3.318,07 eura za ostale rashode 

 

Program 1002 Civilna zaštita planirano u iznosu od 1.990,84 eura

Za civilnu zaštitu planirano je 1.990,84 eura za ostale rashode

 

Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 2.654,46 eura

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 2.654,46 eura za ostale rashode 

 

Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano u iznosu od 13.935,89 eura

Za tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano je 13.935,89 eura za ostale rashode

 

Program 1010 Crveni križ planirano u iznosu od 3.318,07 eura

Za Crveni križ planirano je 3.318,07 eura za ostale rashode

 

Program 1014 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 45.125,76 eura

Za tekuće donacije građanima i kućanstvima planirano je 45.125,76 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

Program 1015 Ostale tekuće donacije planirano u iznosu od 9.954,21 eura

Za donacije ostalim sportskim udrugama planirano je 9.954,21 eura za ostale rashode 

 

Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih planirano u iznosu od 1.990,84 eura 

Za Društvo slijepih i slabovidnih planirano je 1.990,84 eura za ostale rashode

 

Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta planirana u iznosu od 2.654,46 eura 

Za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta planirano je 2.654,46 eura za ostale rashode

 

Program 1018 Dječji centar Gospić vrtić Perušić planirano u iznosu od 119.450,53 eura

Za Vrtić Perušić planirano je 119.450,53 eura za ostale rashode

 

Program 1019 DVD Perušić planirano u iznosu od 50.434,66 eura

Za DVD Perušić planirano je 50.434,66 eura za ostale rashode

 

SUBVENCIJE

SUBVENCIJE PLANIRANE U IZNOSU OD 68.219,53 EURA

 

Program 1001 Subvencija komunalnom poduzeću planirana u iznosu od 26.544,56 eura

Za nabavu materijalne i nematerijalne imovine planirano je 26.544,56 eura za subvencije

 

Program 1003 Subvencija nerentabilnih linija planirana u iznosu od 11.148,72 eura

Za subvencije autobusne linije Gospić – Kosinj planirano je 11.148,72 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

 

Program 1004 Ostale subvencije planirane u iznosu od 27.871,79 eura

1. Za subvencije prijevoza učenika planirano je 9.290,60 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2. Za subvencije poljoprivrednicima – veterinarske usluge planirano je 1.327,23 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

3. Za subvenciju studentima planirano je 5.308,91 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

4. Za naknadu štete zbog elementarne nepogode planirano je 4.645,30 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

5. Za Subvenciju Domu zdravlja planirano je 663,61 eura za subvencije

6. Za ostale subvencije planirano je 6.636,14 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

Program 1006 Subvencija kamata na kredite obrtnicima planirano u iznosu od 2.654,46 eura

Za subvencije kamata obrtnicima planirano je 2.654,46 eura za subvencije

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 303.823,75 EURA

 

PRORAČUNSKI KORISNIK JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA PLANIRANO U IZNOSU OD 272.944,46 EURA

 

Program 1004 Javna ustanova Pećinski park Grabovača planirano u iznosu od 272.944,46 eura

1. Za Pećinski park Grabovača planirano u iznosu od 110.027,22 eura, od toga 105.381,92 eura za rashode za zaposlene i 4.645,30 eura za materijalne rashode 

2. Za Pećinski park – regres, dar za djecu planirano je 3.384,43 eura za rashode za zaposlene

3. Za Pećinski park Grabovača - službena putovanja planirano u iznosu od 1.260,86 eura za materijalne rashode

4. Za Pećinski park Grabovača – edukacije planirano u iznosu od 530,90 eura za materijalne rashode

5. Za Pećinski park Grabovača - uredski materijal planirano u iznosu od 530,90 eura za materijalne rashode

6. Za Pećinski park Grabovača – energija planirano u iznosu od 663.61 eura za materijalne rashode

7. Za Pećinski park – materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 9.954,22 eura za materijalne rashode

8. Za Pećinski park – usluge telefona, prijevoza i pošte planirano u iznosu od  4.247,12 eura za materijalne rashode

9. Za Pećinski park usluge platnog prometa planirano u iznosu od 132,72 eura za financijske rashode

10. Za Pećinski park – promocija planirano u iznosu od 16.457,62 eura za materijalne rashode

11. Za Pećinski park – gorivo za automobil planirano u iznosu od 3.981,68 eura za materijalne rashode

12. Za Pećinski park - registracija automobila planirano u iznosu od 398,17 eura za materijalne rashode

13. Za Pećinski park – zakup zemljišta planirano u iznosu od 3.583,51 eura za materijalne rashode

14. Za JU PP GRABOVAČA – intelektualne usluge planirano u iznosu od 21.501,09 eura za materijalne rashode

15. Za JU OO GRABOVAČA – računalne usluge planirano u iznosu od 4.844,38 eura za materijalne rashode

16. Za JU PP GRABOVAČA – premije osiguranja planirano u iznosu od 2.123,57 eura za materijalne rashode

17. Za JU PP GRABOVAČA – reprezentacija planirano u iznosu od 2.654,46 eura za materijalne rashode

18. Za JU PP GRABOVAČA – gotovi proizvodi planirano u iznosu od 9.954,21 eura za materijalne rashode

19. Za JU PP GRABOVAČA – usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano u iznosu od 6.901,58 eura za materijalne rashode

20. Za JU PP GRABOVAČA- članarina planirano u iznosu od 66,36 eura za materijalne rashode

21. Za JU PP GRABOVAČA – sitni inventar planirano u iznosu od 1.990,84 eura za materijalne rashode

22. Za JU PP GRABOVAČA – projekti volonteri planirano u iznosu od 48.510,20 eura, od toga 2.986,26 eura za rashode za zaposlene i 45.523,94 eura za materijalne rashode

23. Za JU PP GRABOVAČA – kapitalne investicije planirano u iznosu od 17.253,97 eura, od toga 16.192,19 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 1.061,78 eura za materijalne rashode

24. Za JU PP GRABOVAČA – računalna oprema planirano u iznosu od 1.327,23 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

25. Za JU PP GRABOVAČA – ostala oprema planirano u iznosu od 663,61 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

PRORAČUNSKI KORISNIK – NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ

PRORAČUNSKI KORISNIK – NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 30.879,29 EURA

 

Program 1006 Narodna knjižnica planirano u iznosu od 30.879,29 eura

1. Narodna knjižnica – rashodi za zaposlene planirano u iznosu 17.187,61 eura, od toga 16.988,53 eura za rashode za zaposlene i 199,08 eura za materijalne rashode

2. Narodna knjižnica – uredski materijal planirano u iznosu od 663,61 eura za materijalne rashode

3. Narodna knjižnica – rashodi za usluge planirano u iznosu od 3.757,38 eura za materijalne rashode

4. Narodna knjižnica – reprezentacija planirano u iznosu od 311,90 eura za materijalne rashode

5. Narodna knjižnica – promidžba i informiranje planirano u iznosu od 1.592,68 eura za materijalne rashode

6. Narodna knjižnica – usluge telefona i telefaksa planirano u iznosu od 597,25 eura za materijalne rashode 

7. Narodna knjižnica – Tisak planirano u iznosu od 530,89 eura za materijalne rashode 

8. Narodna knjižnica – ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 530,89 eura za materijalne rashode

9. Narodna knjižnica – knjige planirano u iznosu od 5.707,08 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!