Proračun Općine Pašman za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pašman prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinapasman.hr.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga dio novca ulažemo u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture.  Osigurana su sredstva za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, i poljskih putova, uređenje plaža i sanacija obalnog područja. Također, planiramo uređenje parking zona, izgradnju cesta, izgradnju šetnice, izgradnju javne rasvjete i izgradnju svjetlovodne distribucijske mreže.

Kako bismo mlade potaknuli u njihovom obrazovanju učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije, sufinanciramo tečajeve stranih jezika,  financiramo radne bilježnice i materijal učenicima osnovnih škola.

Nastavljamo sa demografskim i socijalnim mjerama stoga su i u proračunu za 2023. godinu osigurana sredstva za porodiljine naknade i opremu za novorođenčad. Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i njegu u kući.

Našim najmlađim stanovnicima želimo omogućiti sretno odrastanje i što zanimljiviju i edukativniji igru, stoga ulažemo u objekte dječjih vrtića.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za subvencije našim poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima kako bi im na neki način pomogli u daljnjem razvoju njihove djelatnosti.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i utjecaj stoga smo osigurali sredstva za donacije sportskim udrugama i za opremanje dječjih igrališta.

Volimo svoju općinu, zavičaj, običaje i ljude i svaki dan svoje napore ulažemo u nadi da će  ostvariti uspjeh i napredak za sve stanovnike naše zajednice.

 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pašman za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Pašman za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Pašman koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Pašman kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Pašman je Dječji vrtić Bodulić.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 4.099.132,37 0
Prihodi od poreza 1.744.181,29 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 836.047,51 0
Prihodi od imovine 221.754,73 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.223.155,88 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.322,64 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 71.670,32 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.283.754,08 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.283.754,08 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 524.881,28 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 524.881,28 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Općine Pašman za 2023. godinu planirani su u iznosu od  5.907.767,73 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Pašman za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.099.132,37 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.744.181,29 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 836.047,51 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 221.754,73 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.223.155,88 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.322,64 eura;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 71.670,32 eura.

 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.283.754,08 eura.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.283.754,08 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 524.881,28 eura

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 524.881,28 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.794.450,57 0
Rashodi za zaposlene 336.934,10 0
Materijalni rashodi 1.089.860,51 0
Financijski rashodi 18.634,28 0
Subvencije 10.617,90 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.654,46 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 124.971,78 0
Ostali rashodi 210.777,62 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.575.716,98 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 736.611,58 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.786.016,28 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 53.089,12 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.351,71 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.351,71 0
Vlastiti izvori 237.248,39  0
Vlastiti izvori 237.248,39  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Pašman za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.907.767,73 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Pašman za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.794.450,57 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 336.934,10 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.089.860,51 eura;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 18.634,28 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 10.617,82 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.654,46 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 124.971,78 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 210.777,62 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.575.716,98 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 736.611,58 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.786.016,28;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 53.089,12 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 300.351,71 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 300.351,71 eura

 

Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja  237.248,39 eura

 

RAZDJEL 001 VIJEĆE, UPRAVNI ODJELI I P.KORISNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 5.670.519,26 EURA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 37.640,18 EURA

 

Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 37.640,18 eura, od toga:

Za financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika planirano je 37.640,18 eura.


GLAVA 00103 DV OTOK PAŠMAN PLANIRANO U IZNOSU OD 181.499,65 EURA

 

Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 181.499,65 eura

Za predškolski odgoj  planirano je 181.499,65 eura.

 

GLAVA 00104 UO ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.032.344,50 EURA

Aktivnost 001 Poticanje razvoja turizma za kapitalni projekt k1000001 nabava montažnih ECO WC-a u iznosu od 66.361,40 eura financirano iz općih prihoda i primitaka

 

Program 1000 redovna djelatnost općinskog vijeća planirana u iznosu od 2.654,46 eura

Za  financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika planirano je 2.654,46 eura.


Program 1000 redovna djelatnost UO za opće poslove, komunalni sustav i financije planirano u iznosu od 768.292,50 eura

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 237.826,02 eura,

2. Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 28.800,86 eura,

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 184.259,05 eura,

4. Financijski rashodi planirani u iznosu od 115.070,66 eura,

5. Tekuća pomoć udrugama planirana u iznosu od 3.318,07 eura,

6. Kapitalna pomoć JKU planirana u iznosu od 26.544,56 eura,

7. Za tekuću pomoć županijskim proračunima planirano je 1.327,23 eura;

8. Rashodi za Božićno uređenje i Advent planirani u iznosu od 3.981,68 eura,

9. Tekuće donacije planirane u iznosu od 9.290,60 eura,

10. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 71.603,95 eura,

11. Rashodi za uređenje poslovnih zgrada planirani u iznosu od 86.269,82 eura.

 

Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 285.354,03 eura

1. Za uređenje plaža planirano je 26.544,56 eura,

2. Za izgradnju cesta planirano je 139.359,94 eura, 

3. Za groblja planirano je 26.544,56 eura,

4. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 92.905,97 eura.


Program 1000 Program održavanja javnih površina planirano u iznosu od 318.136,56 eura za:

1. Za održavanje javnih površina planirano je 102.860,18 eura, 

2. Za MO Kraj planirano je 13.272,28 eura 

3. Za MO Pašman planirano je 13.272,28 eura 

4. Za MO Barotul planirano je 13.272,28 eura 

5. MO Mrljane planirano je 13.272,28 eura 

6. MO Neviđane planirano je 13.272,28 eura 

7. MO Dobropoljana planirano je 13.272,28 eura 

8. MO Banj planirano je 13.272,28 eura 

9. MO Ždrelac planirano je 13.272,28 eura 

10. Za sanaciju obalnog područja – projektna dokumentacija planirano je 2.919,90 eura 

11. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 13.272,28 eura 

12. Za održavanje groblja planirano je 39.816,84 eura 

13. Održavanje poljskih puteva 53.089,12 eura.

 

Program 1001 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 225.628,77 eura

1. Za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete planirano je 66.361,40 eura,

2. Za opskrbu električnom energijom planirano je 159.267,37 eura.


Program 1002 Opskrba pitkom vodom planirano u iznosu od 6.636,14 eura

Za opskrbu vodom planirano je 6.636,14 eura.

 

Program 1001 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 6.636,14 eura

1. Za tekuće donacije za ostale sportske aktivnosti planirano je 6.636,14 eura.


Program 1002 Školstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 13.935,89 eura

1. Za socijalnu skrb planirano je 1.990,84 eura,

2. Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 11.945,05 eura


Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija planirano u iznosu od 53.752,73 eura

1. Za prostorni Plan i drugu prostorno plansku dokumentaciju planirano je 39.816,84 eura,

2. Za projektnu dokumentaciju luka planirano je 13.272,28 eura,

3. Za projektnu dokumentaciju lučica Tratica – Neviđane planirano je 663,61 eura.

 

Program 1001 Geodetsko katastarska izmjera planirano u iznosu od 119.450,53 eura

Za geodetsko katastarsku izmjeru planirano je 119.450,53 eura.

 

Program 1100 HORTIKULTURA planirana je u iznosu od 22.164,71 eura 

Za hortikulturu zeleni otoci planirano je 22.164,71 eura.

 

Program 1000 Gospodarenje otpadom planirano je u iznosu od 82.288,15 eura

Za nabavu komunalne opreme planirano je 2.654,46 eura


Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka planirani su u iznosu od 13.272,28 eura

1. Za projekt Marina Ždrelac planirano je 13.272,28 eura 


Program 1002 Tekuća pomoć udrugama planirana je u iznosu od 33.180,70 eura

1. Za tekuću pomoć TZ Općine Pašman planirano je 33.180,70 eura


Program 1003 Projekt biciklističkih staza na području Općine Pašman planirano u iznosu od 13.272,28 eura

Za Projekt biciklističkih staza planirano u iznosu od 13.272,28 eura

 

Program 1007 Osvjetljenje mosta Ždrelac planirano u iznosu od 1.327,23 eura

Za osvjetljenje mosta Ždrelac planirano je 1.327,23 eura.


GLAVA 00105 UO ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU 3.419.034,93 EURA

 

Program 1000 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirana u iznosu od 2.654,46 eura za financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika


Program 1001 Financiranje redovnih aktivnosti općinskih tijela planirana u iznosu od 2.654,46 eura

 

Program 1000 Redovna djelatnost Uo za gospodarstvo, društvene djelatnosti i eu fondove planiran u iznosu od 738.963,14 eura

1. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.981,68 eura,

2. Financijski rashodi planirani u iznosu od 225.628,77 eura,

3. Za donaciju vjerskim zajednicama planirano je 10.617,82 eura,

4. Rashodi za uređenje poslovnih zgrada planirani u iznosu od 498.734,87 eura.

 

Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.669.705,62 eura

1. Za uređenje parkirnih zona planirano je 66.361,40 eura ,

2. Za sustav odvodnje  planirano je 796.336,85 eura ,

3. Za izgradnju cesta planirano je 26.544,56 eura,

4. Za  šetnicu  Dobropoljana planirano je  41.860,39 eura ,

5. Za groblja planirano je 141,349,79 eura, 

6. Za zemljište za groblje Mrljane planirano je 53.089,12 eura .

7. Za sanaciju pomorskog dobra planirano je 345.079,30 eura 

8. Za Izgradnju svjetlovodne distribucijske mreže planirano je 66.361,40 eura 

9. Uređenje javne površine Ždrelac 132.722,81 eura.


Program 1000 Javne potrebe u kulturi planiran u iznosu od 22.562,87 eura

1. Za tekuće donacije u novcu udrugama planirano je 17.917,58 eura 

2. Za tekuće donacije u novcu za kulturna događanja planirano je 3.981,68 eura 

3. Za pokretanje knjižnice – bibliobusa stanovnicima Općine Pašman planirano je 663,61 eura 

 

Program 1001 Razvoj sporta i rekreacije planiran u iznosu od 81.624,52 eura

1. Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 10.883,27 eura 

2. Za tekuće donacije za ostale sportske aktivnosti planirano je 7.034,30 eura 

3. Opremanje sportskih igrališta planirano je 63.706,95 eura .

 

Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 136.187,40 eura

1. Za socijalnu skrb planirano je 93.781,93 eura,

2. Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 2.986,80 eura, 

3. Za sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Latica“ Zadar planirano je 663,61 eura ,

4. Za visoko obrazovanje planirano je 21.235,65 eura ,

5. Za osnovno i školsko obrazovanje planirano je 9.556,05 eura, 

6. Sufinanciranje tečajeva stranih 663,61 eura ,

7. Za ostale naknade za socijalnu skrb planirano je 7.299,75 eura.

 

Program 1004 Dom za stare i nemoćne planiran u iznosu od 39.816,84 eura

Za Dom za stare i nemoćne planirano je 39.816,84 eura.


Program 1005 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića planiran u iznosu od 464.529,83 eura

Za ulaganje u objekte dječjih vrtića planirano je 464.529,83 eura.

 

Program 1009 Održavanje sakralnih objekata planiran u iznosu od 53.089,12 eura

Za restauraciju sakralnih objekata planirano je 53.089,12 eura.


Program 1000 Subvencije poljoprivrednicima planirane u iznosu od 929,06 eura

Za pomoć udrugama poljoprivrednika planirano je 929,06 eura.


Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 41.011,35 eura

1. Za Civilnu zaštitu planirano je 530,89 eura;

2. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 1.327,23 eura;

3. Za protupožarnu zaštitu planirano je 37.162,39 eura;

4. Za Lovačko društvo planirano je 1.990,84 eura.


Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija planiran u iznosu od 1.327,23 eura

Za projektnu dokumentaciju luka planirano je 26.544,56 eura.


Program 1002 Hrvatski otočni proizvod planirano u iznosu od 1.327,23 eura 

Za tekuću pomoć poduzetnicima za HOP planirano je 1.327,23 eura.


Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka planiran u iznosu od 39.816,84 eura

Za sanaciju postojećih zgrada u kojima se obavljala društvena djelatnost planirano je 39.816,84 eura.


Program 1002 Tekuća pomoć udrugama planiran u iznosu od 22.297,43 eura

1. Za tekuću pomoć udrugama planirano je 2.389,01 eura,

2. Za tekuću pomoć TZ Općine Pašman planirano je 19.908,42 eura.

 

Program 1005 Realizacija projekta Južni Pašman planirano u iznosu od 3.981,69 eura

1. Naknade za rad ocjenjivačke komisija projekt „Južni Pašman“ planirano u iznosu od 2.654,46 eura,

2. Za kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 1.327,23 eura.

 

Program 1008 STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA planirana je u iznosu 58.066,23 eura

Za projekt strategija razvoja turizma planirano je 58.066,23 eura.


Program 1001 Program potpore za poticanje poduzetništva planirano u iznosu od 6.636,14 eura

Za program potpore za poticanje poduzetništva planirano je 6.636,14 eura.


Program 1002 Program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano u iznosu od 3.981,68 eura

Za program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano je 3.981,68 eura.


Program 1001 Postavljanje prometnih uspornika planirano je u iznosu od 2.654,46 eura

Za postavljanje prometnih uspornika planirano je 2.654,46 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti