*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Pašman za 2024. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pašman prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinapasman.hr.

Aktivnim ulaganjem u komunalne projekte želimo poboljšati život stanovnika, unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Pašman. Kao i ranijih godina Općina Pašman značajan dio proračunskih sredstava usmjerava na održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Nastavljamo s uređenjem plaža, održavanjem javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, poljskih putova, parking zona i javne rasvjete. Osim uređenja, izdvojili smo sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U planu je izgradnja cesta, mrtvačnice, groblja, javne rasvjete( 106.636,14 eura), za nabavu komunalne opreme, rekonstrukciju šumske ceste Mrljane-Kobiljak(400.526,11 eura), kao i izgradnju svjetlovodne distribucijske mreže.

Kako bismo doprinijeli  izgradnji poticajnog okruženja za mlade i obitelj, u proračunu smo osigurali sredstva za ulaganje u objekte dječjih vrtića(1.300.000,00 eura). Kvalitetni vrtići i programi potiču mlade obitelji na ostanak u općini.

Iz Proračuna za 2024. godinu vidljivo je da nam je prioritet bolji životni standard naših mještana, poput isplata jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za troškove stanovanja i njegu u kući. Nastavljamo s isplatama porodiljnih naknada i opremom za novorođenče.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za protupožarnu zaštitu, civilnu zaštitu i sufinanciranje HGSS – a.

Za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Pašmanu osigurana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 eura.

 Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva, stoga dodjeljujemo stipendije učenicima i studentima, sufinanciramo tečajeve stranih jezika,  financiramo radne bilježnice i materijal učenicima osnovnih škola . Iznos stipendija je povećan u odnosu na prošle godine za 50%, znači iznosi 100 eura. Donesena je i odluka o povećanju božićnica za naše umirovljenike također za 50%, a od ove godine krećemo i sa isplatnom uskrsnice.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga  dio novca ulažemo u odlaganje i zbrinjavanje otpada, kao i  zelene otoke.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. 

 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

                  
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pašman za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakoni i sankcije:

                    
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 5.000.242,66
Prihodi od poreza 1.748.093,99
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.231.018,01
Prihodi od imovine 263.560,74
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.696.061,82
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.140,84
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 59.377,26
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 579.101,85
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 579.101,85
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.300.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.300.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi  Općine Pašman za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.879.344,51  eura

PRIHODI 

Prihodi poslovanja Općine Pašman za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.000.242,66 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.748.093,99 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.231.018,01 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 263.560,74 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.696.061,82 eura , prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.140,84 eura i kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 59.377,26 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 579.101,85 eura, a čine prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 4.300.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.310.940,23
Rashodi za zaposlene 458.955,00
Materijalni rashodi 1.347.016,51
Financijski rashodi 29.645,05
Subvencije 20.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.327,23
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 147.617,82
Ostali rashodi 304.378,62
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.142.982,22
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.266.369,45
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.876.612,77
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 188.528,37
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 188.528,37
Višak/manjak koji će se prenijeti iz prethodne godine  236.893,65
Višak/manjak koji će se prenijeti iz prethodne godine  236.893,65
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Pašman za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.879.344,51 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Pašman za 2024. godinu planirani u iznosu od  2.310.940,23  eura, od toga:

1.Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 458.955,00 eura;

2.Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.347.016,51 eura;

3.Financijski rashodi planirani su u iznosu od 29.645,05 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 3.327,23 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 147.617,82 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 304.378,62 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.142.982,22 eura za; 

1.Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 5.266.369,45 eura,

2. Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 1.876.612,77 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 188.528,37 za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Višak/manjak koji će se prenijeti iz prethodne godine planiran u iznosu od 236.893,65 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Pašman sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 VIJEĆE, UPRAVNI ODJELI I P. KORISNIK
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELAst
Program 100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća
Program 1001 Financiranje redovnih aktivnosti općinskih tijela
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1000 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BODULIĆ
Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb 
GLAVA 00104 UO ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I FINANCIJE
Aktivnost 001 poticanje razvoja turizma
Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća
Program 1000 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture
Program 1000 Program održavanja javnih površina
Program 1001 Javna rasvjeta
Program 1002 Opskrba pitkom vodom
Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb
Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija
Program 1001 Geodetsko katastarska izmjera
Program 1100 Hortikultura
Program 1000 Gospodarenje otpadom
Program 1003 Projekt biciklističkih staza na području Općine   Pašman
Program 1007 Osvjetljenje mosta Ždrelac
GLAVA 00105 UO ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I FONDOVE
Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća
Program 1001 Financiranje redovnih aktivnosti            općinskih tijela
Program 1000 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
Program 1000 Javne potrebe u kulturi
Program 1001 Razvoj sporta i rekreacije
Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture
Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb
Program 1004 Dom za stare i nemoćne
Program ulaganja u objekte dječjih vrtića
Program 0100 Zaštita od požara i civilna zaštita
Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija
Program 1002 Hrvatski otočni proizvod
Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka
Program 1002 Tekuća pomoć udrugama
Program 1005 Realizacija projekta Južni Pašman
Program 1008 Strategija razvoja turizma
Program 1001 Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Program 1001 Postavljanje prometnih uspornika

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 VIJEĆE, UPRAVNI ODJELI I P.KORISNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 9.642.450,82 EURA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 46.077,31 EURA

Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 46.077,31 eura, od toga:

Za financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika planirano je 46.077,31 eura.

 

GLAVA 00103 DV BODULIĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 309.764,81 EURA

Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 43.452,00 eura

Za rashode za rad dječjeg vrtića  planirano je 43.452,00 eura.

 

Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 266.312,81 eura

Za predškolski odgoj  planirano je 266.312,81 eura.

 

GLAVA 00104 UO ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.476.665,71 EURA

Aktivnost 001 Poticanje razvoja turizma za kapitalni projekt k1000001 nabava montažnih ECO WC-a u iznosu od 20.000,00 eura 

Program 1000 redovna djelatnost općinskog vijeća planirana u iznosu od 2.654,46 eura

Za  financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika planirano je 2.654,46 eura.

 

Program 1000 redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 939.661,68 eura

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 283.687,62 eura,

2.Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 35.257,39 eura,

3.Rashodi za usluge planirani u iznosu od 232.680,45 eura,

4.Financijski rashodi planirani u iznosu od 141.882,99 eura,

5.Tekuća pomoć udrugama planirana u iznosu od 3.318,07 eura,

6.Kapitalna pomoć JKU planirana u iznosu od 60.000,00 eura,

7.Za tekuću pomoć županijskim proračunima planirano je 2.000,00 eura;

8.Rashodi za Božićno uređenje i Advent planirani u iznosu od 15.000,00 eura,

9.Tekuće donacije planirane u iznosu od 9.290,60 eura,

10.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 36.544,56 eura,

11.Rashodi za uređenje poslovnih zgrada planirani u iznosu od 120.000,00 eura.

 

Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 441.807,68 eura

1.Za uređenje plaža planirano je 40.000,00 eura,

2. Za izgradnju cesta planirano je 260.000,00 eura, 

3. Za mrtvačnice planirano je 8.626,98 eura,

4. Za groblja planirano je 26.544,56 eura,

5.Za izgradnju javne rasvjete planirano je 106.636,14 eura.

  

Program 1000 Program održavanja javnih površina planirano u iznosu od 425.216,66 eura za:

1. Za održavanje javnih površina planirano je 102.860,18 eura, 

2. Za MO Kraj planirano je 13.272,28 eura ,

3. Za MO Pašman planirano je 13.272,28 eura, 

4.Za MO Barotul planirano je 13.272,28 eura, 

5.MO Mrljane planirano je 13.272,28 eura, 

6. MO Neviđane planirano je 13.272,28 eura, 

7. MO Dobropoljana planirano je 13.272,28 eura, 

8.MO Banj planirano je 13.272,28 eura, 

9.MO Ždrelac planirano je 13.272,28 eura, 

10.Za sanaciju obalnog područja – projektna dokumentacija planirano je 110.000,00 eura, 

11.Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 13.272,28 eura, 

12.Za održavanje groblja planirano je 39.816,84 eura, 

13.Održavanje poljskih puteva 53.089,12 eura.

 

Program 1001 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 225.628,77 eura

1. Za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete planirano je 66.361,40 eura,

2.Za opskrbu električnom energijom planirano je 159.267,37 eura.

  

Program 1002 Opskrba pitkom vodom planirano u iznosu od 6.636,14 eura

Za opskrbu vodom planirano je 6.636,14 eura.

 

Program 1002 Školstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 13.935,89 eura

1. Za socijalnu skrb planirano je 1.990,84 eura,

2.Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 11.945,05 eura.

 

Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija planirano u iznosu od 73.661,15 eura

1.Za prostorni Plan i drugu prostorno plansku dokumentaciju planirano je 66.361,40 eura,

2.Za projektnu dokumentaciju luka planirano je 6.636,14 eura,

3. Za projektnu dokumentaciju lučica Tratica – Neviđane planirano je 663,61 eura.

 

Program 1001 Geodetsko katastarska izmjera planirano u iznosu od 79.633,68 eura

Za geodetsko katastarsku izmjeru planirano je 79.633,68 eura.

 

Program 1100 HORTIKULTURA planirana je u iznosu od 19.908,42 eura 

Za hortikulturu zeleni otoci planirano je 19.908,42 eura.

 

Program 1000 Gospodarenje otpadom planirano je u iznosu od 166.858,69 eura

1.Za nabavu komunalne opreme planirano je 87.225,00 eura,

2. Za odlaganje i zbrinjavanje otpada planirano je 79.633,69 eura.

  

Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka planirani su u iznosu od 13.272,28 eura

  1. Za projekt Marina Ždrelac planirano je 13.272,28 eura.

 

Program 1002 Tekuća pomoć udrugama planirana je u iznosu od 33.180,70 eura

1.Za tekuću pomoć TZ Općine Pašman planirano je 33.180,70 eura.

 

Program 1003 Projekt biciklističkih staza na području Općine Pašman planirano u iznosu od 13.272,28 eura

Za Projekt biciklističkih staza planirano u iznosu od 13.272,28 eura.

  

Program 1007 Osvjetljenje mosta Ždrelac planirano u iznosu od 1.327,23 eura

Za osvjetljenje mosta Ždrelac planirano je 1.327,23 eura.

 

GLAVA 00105 UO ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU 6.809.952,99 EURA

Program 1000 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirana u iznosu od 2.654,46 eura za financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika

 

Program 1001 Financiranje redovnih aktivnosti općinskih tijela planirana u iznosu od 2.654,46 eura

 

Program 1000 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planiran u iznosu od 250.796,06 eura

1.Rashodi za usluge planirani u iznosu od 10.000,00 eura,

2.Financijski rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 eura,

3.Za donaciju vjerskim zajednicama planirano je 10.617,82 eura,

4.Rashodi za uređenje poslovnih zgrada planirani u iznosu od 130.178,24 eura.

 

Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.412.516,28 eura

1.Za uređenje parkirnih zona planirano je 106.178,24 eura,

2.Za sustav odvodnje  planirano je 10.000,00 eura,

3.Za izgradnju cesta planirano je 26.544,56 eura,

4.Za  šetnicu  Dobropoljana planirano je  10.000,00 eura,

5.Za groblja planirano je 300.000,00 eura, 

6. Za rekonstrukciju šumske ceste Mrljane-Kobiljak planirano je 400.526,11 eura,

7.Za sanaciju pomorskog dobra planirano je 306.178,25 eura ,

8.Za Izgradnju svjetlovodne distribucijske mreže planirano je 200.000,00 eura 

9.Uređenje javne površine Ždrelac planirano je 53.089,12 eura.

 

Program 1000 Javne potrebe u kulturi planiran u iznosu od 25.663,61 eura

1. Za tekuće donacije u novcu udrugama planirano je 25.000,00 eura 

2.Za pokretanje knjižnice – bibliobusa stanovnicima Općine Pašman planirano je 663,61 eura .

 

Program 1001 Razvoj sporta i rekreacije planiran u iznosu od 277.162,39 eura

1. Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 30.000,00 eura, 

2. Za tekuće donacije za ostale sportske aktivnosti planirano je 10.000,00 eura, 

3.Opremanje sportskih igrališta planirano je 237,162,39 eura.

  

Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 156.268,23 eura

1.Za socijalnu skrb planirano je 106.963,37 eura,

2.Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 2.986,80 eura, 

3. Za sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Latica“ Zadar planirano je 663,61 eura ,

4. Za visoko obrazovanje planirano je 25.000,00 eura ,

5.Za osnovno i školsko obrazovanje planirano je 17.000,00 eura, 

6.Sufinanciranje tečajeva stranih planirano je 1.000,00 eura ,

7.Za ostale naknade za socijalnu skrb planirano je 2.654,45 eura.

 

Program 1004 Dom za stare i nemoćne planiran u iznosu od 89.816,84 eura

Za Dom za stare i nemoćne planirano je 89.816,84 eura.

 

Program 1005 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića planiran u iznosu od 1.300.000,00 eura

Za ulaganje u objekte dječjih vrtića planirano je 1.300.000,00 eura.

 

Program 0100 Zaštita od požara i civilna zaštita planiran u iznosu od 3.000.000,00 eura

Za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Pašmanu planirano je 3.000.000,00 eura.

 

Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 52.030,89 eura

1. Za Civilnu zaštitu planirano je 530,89 eura,

2.Za Gorsku službu spašavanja planirano je 1.500,00 eura,

3.Za protupožarnu zaštitu planirano je 50,000,00 eura.

 

Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija planiran u iznosu od 1.327,23 eura

Za projektnu dokumentaciju luka planirano je 26.544,56 eura.

 

Program 1002 Hrvatski otočni proizvod planirano u iznosu od 1.327,23 eura 

Za tekuću pomoć poduzetnicima za HOP planirano je 1.327,23 eura.

  

Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka planiran u iznosu od 10.000,00 eura

Za sanaciju postojećih zgrada u kojima se obavljala društvena djelatnost planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1002 Tekuća pomoć udrugama planiran u iznosu od 52.389,01 eura

1.Za tekuću pomoć udrugama građana planirano je 2.389,01 eura,

2.Za tekuću pomoć TZ Općine Pašman planirano je 50.000,00 eura.

 

Program 1005 Realizacija projekta Južni Pašman planirano u iznosu od 3.981,69 eura

1.Naknade za rad ocjenjivačke komisija projekt „Južni Pašman“ planirano u iznosu od 2.654,46 eura,

2.Za kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 1.327,23 eura.

 

Program 1008 STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA planirana je u iznosu 80.000,00 eura

Za projekt strategija razvoja turizma planirano je 80.000,00 eura.

 

Program 1001 Program potpore za poticanje poduzetništva planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Za program potpore za poticanje poduzetništva planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1002 Program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Za program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1001 Postavljanje prometnih uspornika planirano je u iznosu od 32.875,00 eura

Za postavljanje prometnih uspornika planirano je 32.875,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.