*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Orle za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani stanovnici Općine Orle,

predstavljam vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Orle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji možete naći na internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-orle.hr.

Kao i do sada nastavljamo s ulaganjem u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Osigurana su sredstva za održavanje javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i mrtvačnica, poljskih putova i uređenje sustava vodoopskrbe.

U planu je izgradnja nogometnog igrališta i Centra za edukaciju, sport i zdrav život Bukevje kroz koji želimo utjecati na razvoj sporta, te proširenje sportskih  sadržaja za djecu i stanovnike općine Orle kao i sportske klubove.

Jedan od velikih i značajnih projekta za našu općinu jeste izgradnja dječjeg vrtića, za koji su osigurana sredstva u iznosu od 4.705.000,00 eura. Jer veliki problem roditeljima je što na području Općine Orle trenutno ne postoji vrtić, već samo predškolski program. Zato je jako potrebna izgradnja vrtića za svu našu djecu. 

Značajniji projekti za razvoj naše općine su i rekonstrukcija ambulante Orle, izgradnja Gospodarske poslovne zone, izgradnja sunčane elektrane u gospodarskoj zoni, izgradnja Vidikovca -Promatračnica ptica Veleševec, izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja Dječjeg igrališta Orle s opremom, izgradnja nogostupa Bukevje i drugi.

Nastavljamo  i sa projektom „ZAŽELI za Općinu Orle”. Kroz ovaj projekt želimo pomoći nezaposlenim ženama koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, ali i osobama starije životne dobi na način da nezaposlene žene na projektu budu zaposlene kao radnice za pomoć u kući starijim osobama i da kao takve brinu o starijim/nemoćnim korisnicima te da nakon završetka predviđenog radnog odnosa budu osposobljene za neko traženo zanimanje na tržištu rada.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva, želimo im pomoći u njihovom školovanju, te ih potaknuti na još veći trud i zalaganje. I ove godine nastavljamo s isplatom stipendija studentima i učenicima, sufinanciranjem javnog prijevoza učenike i studente, sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i opreme za školu, kao i izlet za učenike osnovnih škola i škola u prirodi.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 270,00 eura za pravo dijete, 400,00 eura za drugo dijete, 670,00 eura za treće dijete i svako sljedeće dijete u obitelj.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja kao i ostale socijalne potrebe. Umirovljenicima smo osigurali Božićnice i Uskrsnice, kao i sufinanciranje javnog prijevoza za invalidne osobe.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za poticaje našim poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima kako bi im na neki način pomogli u daljnjem razvoju njihove djelatnosti.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaj

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2024. godini. 

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2024. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Orle za 2024. godinu bilo je otvoreno do 30.11.2023. godine. Savjetovanje možete pronaći OVDJE.

 

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?     
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Orle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


 

  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 9.007.000,00
Prihodi od poreza 530.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.270.000,00
Prihodi od imovine 84.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 108.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 40.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 162.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 162.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Orle za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.209.000,00 eura

 

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Orle za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.007.000,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 530.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.270.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 84.000,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 108.000,00 eura, te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 15.000,00 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 40.000,00 eura

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 162.000,00 eura


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.507.000,00
Rashodi za zaposlene 179.000,00
Materijalni rashodi 1.041.500,00
Financijski rashodi 4.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 107.000,00
Ostali rashodi 175.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.702.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.682.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 162.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 162.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Orle za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.209.000,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Orle za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.507.000,00 eura, a čine ih: rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 179.000,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.041.500,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 eura, naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 107.000,00 eura, te ostali rashodi 175.500,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.702.000,00 eura, a čine ih: rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.682.000,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 10.000,00 eura.

 

Izdaci za imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 162.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

 • Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
 • Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
 • Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
 • Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
 • Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
 • Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Orle sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 0011 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU
Program 0111 Javna uprava i administracija
Program 0112 Općinska tijela
Program 0113 Program Zaželi
Program 0114 Javni red i sigurnost
Program 0115 Kultura
Program 0116 Donacije ostalim udrugama
Program 0118 Sport
Program 0119 Socijalna skrb
Program 0110 Školstvo
Program 0111 Predškolsko obrazovanje
Program 0112 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 0113  Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 0114 Razvoj gospodarstva
Program 0115 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRNO U IZNOSU OD 9.209.000,00 EURA

GLAVA 0011 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU

 

Program 0111 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 334.000,00 eura

Za izvršnu upravu i administraciju planirano je 334.000,00 eura, od toga: 

 • Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 149.000,00 eura, od toga plaće (bruto) 114.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 eura i doprinosi na plaće 19.000,00 eura
 • Materijalni rashodi planirani u iznosu od 161.000,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju 25.000,00 eura, rashodi za usluge 105.000,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 eura
 • Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 eura,
 • Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano je 20.000,00 eura.

Program 0112 Općinska tijela planirano u iznosu od 55.000,00 eura

 1. Za Općinsko vijeće - naknade članovima Općinskog vijeća, odbora i komisija planirano je 10.000,00 eura,
 2. Za troškove izbornih povjerenstava planirano je 40.000,00 eura,
 3. Za političke stranke planirano je 5.00,00 eura.

 

Program 0113 Program zaželi planirano u iznosu od 44.000,00 eura

Za program Zaželi za općinu Orle planirano je 44.000,00 eura, od toga;

 • Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 30.000,00 eura, od toga plaće (bruto) 25.000,00 eura i doprinosi na plaće 5.000,00 eura,
 • Materijalni rashodi planirani u iznosu od 14.000,00 eura.
                      

Program 0114 Javni red i sigurnost planirano u iznosu od 256.000,00 eura

 1. Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 40.000,00 eura,
 2. Vatrogasni domovi planirano u iznosu od 210.000,00 eura,
 3. Za civilnu zaštitu planirano je 6.000,00 eura.

        

Program 0115 Kultura planirano u iznosu od 27.500,00 eura

 1. Za javne potrebe u kulturi – manifestacije planirano je 6.000,00 eura,
 2. Za redovnu djelatnost udruga – KUD Slavuj Bukevje planirano je 6.000,00 eura,
 3. Za redovnu djelatnost udruga – KUD Veleševec planirano je 6.000,00 eura,
 4. Za redovnu djelatnost udruga – Udruga mladih Orle planirano je 3.000,00 eura,
 5. Za redovnu djelatnost udruga – Udruga mladih Veleševec planirano je 3.000,00 eura,
 6. Za redovnu djelatnost udruga – Klub žena Orle planirano je 3.000,00 eura,
 7. Za redovnu djelatnost udruga – Etno udruga Orle planirano je 500,00 eura.

 

Program 0116 Donacije ostalim udrugama planirano u iznosu od 6.000,00 eura

 1. Za redovna djelatnost udruga - Udruga umirovljenika i starijih osoba Orle planirano je 4.500,00 eura,
 2. Za redovna djelatnost udruga - Udruga edukacijom protiv raka dojke planirano je 200,00 eura,
 3. Za redovna djelatnost udruga - Udruga 153. brigada planirano je 1.000,00 eura,
 4. Za redovna djelatnost udruga - Udruga  antifašista planirano je 300,00 eura.

 

Program 0117 Vjerske zajednice na području Općine Orle planirano u iznosu od 8.000,00 eura

 1. Za Vjerske ustanove - Župa Bukevje planirano je 4.000,00 eura,
 2. Za Vjerske ustanove - Župa Veleševec planirano je 4.000,00 eura.

 

Program 0118  Sport planirano u iznosu od 32.000,00 eura

Za sportske aktivnosti planirano je 32.000,00 eura.

 

Program 0119 Socijalna skrb planirano u iznosu od 22.000,00 eura

 1. Za "Božićnice" i "Uskrsnice" za umirovljenike planirano je 6.000,00 eura,
 2. Naknade za ogrijev korisnicima minimalne zajamčene naknade planirane su u iznosu od 2.500,00 eura,
 3. Za jednokratne pomoći - sufinanciranje javnog prijevoza za invalidne osobe planirano je 3.500,00 eura,
 4. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 3.000,00 eura,
 5.  Naknade za opremu za novorođenu djecu planirane su u iznosu od 7.000,00 eura.

 

Program 0110 Školstvo planirano u iznosu od 59.000,00 eura

 1. Za sufinanciranje prijevoza za učenike i studente planirano je 25.000,00 eura,
 2. Stipendije za učenike i studente planirano je 27.000,00 eura,
 3. Za izlet za učenike osnovnih škola i škola u prirodi planirano je 4.000,00 eura,
 4. Za radne bilježnice i opremu za škole planirano je 3.000,00 eura.

          

Program 0111 Predškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 45.000,00 eura

 1. Za predškolski odgoj - sufinanciranje vrtića planirano je 33.000,00 eura,
 2. Za predškolski odgoj - "mala škola" planirano je 12.000,00 eura.

 

Program 0012 Održavane komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 406.500,00 eura

1. Za redovno održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 32.000,00 eura,

2. Za održavanje ulične rasvjete planirano je 20.000,00 eura,

 

Vlastiti komunalni pogon - održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 eura,

 1. Za održavanje groblja planirano je 2.000,00 eura,
 2. Za održavanje mrtvačnica planirano je 2.000,00 eura,
 3. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 eura,
 4. Za održavanje općinske zgrade planirano je 36.000,00 eura,
 5. Za održavanje Seljačko prosvjetnog doma Stružec Posavski planirano je 1.000,00 eura,
 6. Za održavanje Društvenog doma Veleševec planirano je 173.500,00 eura,
 7. Za održavanje Područne škole Bukevje planirano je 1.000,00 eura,
 8. Za održavanje Područne škole Veleševec planirano je 2.000,00 eura,
 9. Za održavanje i upravljanje reciklažnim dvorištem planirano je 31.000,00 eura,
 10. Za spremnike za otpad planirano je 1.000,00 eura,
 11. Za čišćenje divljih odlagališta otpada planirano je 5.000,00 eura.
   

Program 0113 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.664.000,00 eura

 1. Za izgradnju ulične rasvjete planirano je 56.000,00 eura,
 2. Za izgradnju Centra  za edukaciju, sport i zdrav život Bukevje planirano je 504.000,00 eura,
 3. Za izgradnja nogometnog igrališta Bukevje planirano je 304.000,00 eura,
 4. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 4.705.000,00 eura,
 5. Za rekonstrukciju ambulante Orle planirano je 670.000,00 eura,
 6. Za izgradnju garaže za potrebe komunalnog pogona planirano je 33.000,00 eura,
 7. Za izgradnja mostne vage  Veleševec planirano je 78.000,00 eura,
 8. Za izgradnja sunčane elektrane - gospodarska zona planirano je 1.000,00 eura,
 9. Za izgradnju Gospodarske poslovne zone planirano je 40.000,00 eura,
 10. Za izgradnju Vidikovca -Promatračnica ptica Veleševec planirano je 120.000,00 eura,
 11.  Za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda planirano je 77.000,00 eura,
 12. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 1.025.000,00 eura,
 13. Za parkove planirano je 3.000,00 eura,
 14. Za izgradnju Dječjeg  igrališta Orle  s opremom planirano je 30.000,00 eura,
 15. Za nabavu i ugradnja nadstrešnica na stajalištima autobusa planirano je 15.000,00 eura,
 16. Za izgradnju spomenika i skulptura planirano je 2.000,00 eura,
 17. Za izgradnja nogostupa Bukevje planirano je 1.000,00 eura.

 

Program 0114 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 170.000,00 eura

 1. Za poticaje razvoju poljoprivrede planirano je 3.000,00 eura za rashode za usluge,
 2. Za poticanje poduzetništva planirano je 12.000,00 eura za tekuće donacije,
 3. Za praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško pitanje planirao je 45.000,00 eura,
 4. Za geodetske izmjere planirano je 50.000,00 eura,
 5. Za razvoj turizma planirano je 10.000,00 eura,
 6. Za zelenu energiju planirano je 50.000,00 eura.

 

Program 0115 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planirano u iznosu od 80.000,00 eura

Za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama uzrokovane prirodnim katastrofama planirano je 80.000,00 eura

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.