Proračun Općine Orle za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu


Poštovani stanovnici Općine Orle,

predstavljam vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Orle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji možete naći na internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-orle.hr.

Gospodarskom razvoju teži svaka Općina pa tako i naša, stoga i ove godine nastavljamo sa ulaganjem u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture.  Osigurana su sredstva za održavanje javnih zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i mrtvačnica, održavanje poljskih putova, održavanje i uređenje sustava vodoopskrbe te izgradnja poslovne zone.

Za budući razvoj i napredak izdvojena su sredstva za pripremu projektnih dokumentacija za gradnju infrastrukture u poslovnoj zoni, „Sunčane elektrane“ u poslovnoj zoni, „Vidikovca Veleševec" i za gradnju vrtića u Bukevju. Potrebna su dodatna ulaganja za rekonstrukciju garaže komunalnog pogona i mostne vage u Veleševcu.

Postali smo dio projekta „54+ za 29+ - zajedno do posla!“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a bazira se na održavanju radionica za osposobljavanje ranjivih skupina, održavanju sportskih, likovnih i kulturnih radionica i programa, te kampova za djecu i mlade. Ciljne kupine su djeca i mladi u dobi do 29 godina i osobe starije od 54 godine. Svrha programa je povećanje socijalne uključenosti i mogućnosti zaposlenja, povećanje kvalitete života kroz rekonstrukciju društvenog doma Orle u Kulturni centar i opremanje istog, te zaštita i očuvanje kulturnih i prirodnih vrijednosti.

Projekt „ZAŽELI za Općinu Orle” za cilj ima povezati i zadovoljiti potrebe nezaposlenih žena i osoba starije životne dobi te osoba u nepovoljnom položaju na način da nezaposlene žene na projektu budu zaposlene kao radnice za pomoć u kući starijim osobama i da kao takve brinu o starijim/nemoćnim korisnicima te da nakon završetka predviđenog radnog odnosa budu osposobljene za predmetno zanimanje na tržištu rada.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

U Općini Orle, cilj nam je poticanje bavljenje sportom i sportskim aktivnostima, a kako bi naši mladi ostali aktivni, dio sredstava smo izdvojili za izgradnju sportskog igrališta u Veleševcu, Centra za edukaciju, sport i zdrav život Bukevje, dodatnih dječja igrališta sa opremom ta za javne sportske i rekreacijske prostore.

Kako bismo poticali gospodarstvo i poljoprivredu te našim poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima na neki način pomogli u daljnjem razvoju njihove djelatnosti, predvidjeli smo za to proračunska sredstva.

Očuvanje okoliša od velike nam je važnosti jer o očuvanosti istoga ovise sadašnji i budući naraštaji, stoga smo dio sredstava izdvojili za čišćenje divljih odlagališta, upravljanje reciklažnim dvorištem te za nabavu dodatnih spremnika za otpad.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2023. godini.

 

Vaš Načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Orle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Orle za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Orle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Orle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve stanovnike na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe itd.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 4.353.700,00  
Prihodi od poreza 474.000,00  
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.702.900,00  
Prihodi od imovine 70.100,00  
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 101.000,00  
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.700,00  
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00  
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00  
Primici od financijske imovine i zaduživanja 132.000,00  
Primici od zaduživanja 132.000,00  
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Općine Orle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.505.700,00 eura


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Orle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.353,700,00 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 474.000,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 450.000,00 eura, porezi na imovinu planirani u iznosu od 20.000,00 eura i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 4.000,00 eura

2.Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.702.900,00 eura, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 80.000,00 eura, pomoći proračunu iz drugih proračuna 663.000,00 eura, pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.000,00 eura i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.949.900,00 eura

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 70.100,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 70.000,00 eura

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 101.000,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.000,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 20.000,000 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 80.000,00 eura

5.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.700,00 eura od toga prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga 4.000,00 eura i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.700,00 eura


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 eura

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 20.000,00 eura

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 132.000,00 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.264.600,00  
Rashodi za zaposlene 192.100,00  
Materijalni rashodi 788.500,00  
Financijski rashodi 25.000,0  
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 95.000,00  
Ostali rashodi 164.000,00  
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.959.100,00  
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00  
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.799.100,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00  
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 132.000,00  
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 132.000,00  
Vlastiti izvori 150.000,00  
Vlastiti izvori 150.000,00  
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Orle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.505.700,00 eura


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Orle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.264.600,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 192.100,00 od toga plaće planirane u iznosu od 156.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od  5.300,00 eura i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 30.800,00 eura

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 788.500,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 28.500,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 220.000,00 eura, rashodi za usluge planirani u iznosu od 323.000,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 217.000,00 eura

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 eura za ostale financijske izdatke 

4.Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 95.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.Ostali rashodi planirani u iznosu od 164.000,00 eura za tekuće donacije

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.959,100,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 eura za materijalnu imovinu

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.799.100,00 eura, od toga građevinski objekti 2.489.000,00 eura, postrojenja i oprema 250.100,00 eura, i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 eura

3.Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 10.000,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice i primljenih kredita i zajmova planiran su u iznosu od 132.000,00 eura

 

Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda planirani su u iznosu od 150.000,00 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 0111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 467.000,00 EURA

Za izvršnu upravu i administraciju planirano je 467.000,00  eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 160.000,00 eura, od toga plaće za redovan rad 128.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 eura i doprinosi na plaće 25.000,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 234.000,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 24.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju 38.000,00 eura, rashodi za usluge 85.000,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 eura za ostale financijske rashode

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano je 500.000,00 eura za postrojenja i opremu

 

Program 0112 OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 15.000,00 EURA

Za Općinsko vijeće planirano je 15.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

Program 0113 „54+ za 29+ - zajedno do posla“ planirano u iznosu od 19.700,00 eura

Za program „54+29+- zajedno do posla“ planirano je 19.700,00 eura, od toga;

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.100,00 eura, od toga plaće za redovan rad 3.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 300,00 eura i doprinosi na plaće 800,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.600,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 500,00 eura, rashodi za usluge 15.000,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 eura


Program 0114 Program „Zaželi za Općinu Orle“ planirano u iznosu od 36.000,00 eura

Za program „Zaželi za Općinu Orle“ planirano je 36.000,00 eura, od toga;

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 30.000,00 eura, od toga plaće za redovan rad 25.000,00 eura, i doprinosi na plaće 5.000,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 eura, rashodi za usluge 2.000,00 eura

 

Program 0115 Javni red i sigurnost planirano u iznosu od 51.000,00 eura

Za protupožarnu i civilnu zaštitu planirano je 51.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura

•Ostali rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 eura

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 20.000,00 eura, od toga postrojenja i oprema 5.000,00 eura i ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 eura

•Dodatna ulaganja planirana u iznosu od 10.000,00 eura

 

Program 0116 Program društvenih djelatnosti planirano u iznosu od 279.000,00 eura, od toga;

1.Za javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 35.000,00 eura za tekuće donacije

2.Za vjerske ustanove planirano u iznosu od 30.000,00 eura za tekuće donacije 

3.Za sportske aktivnosti planirano u iznosu od 26.000,00 za tekuće donacije 

4.Za socijalnu skrb planirano u iznosu od 48.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

5.Za političke stranke planirano u iznosu od 3.000,00 eura za tekuće donacije

6.Za školstvo planirano u iznosu od 95.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.Za predškolski odgoj  planirano u iznosu od 42.000,00 eura, od toga;

•Za ostale naknade građanima i kućanstvima 40.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitka

•Za ostale naknade građanima i kućanstvima 2.000,00 eura financirani od pomoći


Program 0017 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 333.000,00 eura

1.Za redovno održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 103.000,00 eura, od toga od toga rashodi za materijal i energiju 88.000,00 eura, rashodi za usluge 15.000,00 eura, postrojenja i oprema 5.000,00 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 eura

2.Za poljske puteve planirano u iznosu od 20.000,00 eura za rashode za usluge

3.Za javnu rasvjetu planirano u iznosu od 40.000,00 eura, od toga od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 eura i rashodi za usluge 10.000,00 eura

4.Za javnu površinu planirano u iznosu od 25.000,00 eura za rashode za usluge

5.Za groblja planirano u iznosu od 5.000,00 eura za rashode za usluge

6.Za mrtvačnice planirano u iznosu od 10.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura

7.Za pojačano održavanje cesta planirano u iznosu od 130.000,00 eura za građevinske objekte

 

Program 0018 Građevine i uređaji javne namjene planirano u iznosu od 2.660.000,00 eura

1.Za vatrogasno – društveni dom Bukevje planirano je 51.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i građevinski radovi 50.000,00 eura

2.Za vatrogasno društveni dom Drnek planirano je 17.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 2.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i rashodi za usluge 1.000,00 eura

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 15.000,00 eura za postrojenja i opremu

3.Za općinsku zgradu planirano je 70.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 20.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 eura i rashodi za usluge 10.000,00 eura

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 40.000,00 eura za postrojenja i opremu

4.Za vatrogasni dom Vrbovo planirano je 2.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i rashodi za usluge 1.000,00 eura

5.Za Seljačko prosvjetni dom Stružec Posavski planirano je 15.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 eura i rashodi za usluge 12.000,00 eura

6.Za vatrogasni dom Veleševec planirano je 10.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura 

7.Za društveni dom Veleševec planirano je 201.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 1.000,00 eura i građevinski objekti 200.000,00 eura

8.Za vatrogasni dom Ruča planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

9.Za vatrogasni dom Suša planirano je 10.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura

10.Za područnu školu Veleševec planirano je 10.000,00 eura za građevinske objekte

11.Za kulturni centar Orle planirano je 8.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 3.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i rashodi za usluge 2.000,00 eura

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 5.000,00 eura za postrojenja i opremu

12.Za područnu školu Bukevje planirano je 11.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 1.000,00 eura 

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 10.000,00 eura za građevinske objekte

13.Za reciklažno dvorište planirano je 25.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 24.000,00 eura i građevinski objekti 1.000,00 eura

14.Za nogostup Bukevje planirano je 159.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 4.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 eura i rashodi za usluge 2.000,00 eura

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 155.000,00 eura za građevinske objekte

15.Za Centar za edukaciju, sport i zdrav život Bukevje planirano je 10.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura

16.Za nogometno igralište Bukevje planirano je 330.000,00 eura, od toga građevinski objekti 300.000,00 eura  postrojenja i oprema 30.000,00 eura

17.Za rasvjetu Poučne staze Veleševec planirano je 84.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 eura i rashodi za usluge 2.000,00 eura

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 80.000,00 eura za građevinske objekte

18.Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 950.000,00 eura za građevinske objekte

19.Za Dom zdravlja Orle planirano je 136.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 22.000,00 eura za rashode za usluge

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 114.000,00 eura, 14.000,00 eura za postrojenja i opremu i 100.000,00 eura za građevinske objekte

20.Za Most-rijeka Odra Veleševec planirano je 137.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 2.000,00 eura za rashode za usluge

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 135.000,00 eura za građevinske objekte

21.Za javnu rasvjetu planirano je 10.000,00 eura za građevinske objekte

22.Za garažu za potrebe komunalnog pogona planirano je 70.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 10.000,00 eura za rashode za usluge 

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 60.000,00 eura za građevinske objekte

23.Za mostnu vagu Veleševec planirano je 50.000,00 eura za građevinske objekte

24.Za sunčane elektrane planirano je 30.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 10.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 20.000,00 eura za građevinske objekte

25.Za izgradnju poslovne zone planirano je 200.000,00 eura, od toga;

•Materijalni rashodi planirano u iznosu od 50.000,00 eura od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 eura i rashodi za usluge 25.000,00 eura

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 150.000,00 eura za materijalnu imovinu

26.Za vidikovac Promatračnica ptica Veleševec planirano je 150.000,00 eura

27.Za vodoopskrbne objekte planirano je 50.000,00 eura za građevinske objekte

 

Program 0019 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 100.000,00 eura

Za nerazvrstane ceste planirano je 100.000,00 eura za građevinske objekte, financirane od pomoći.

 

Program 1704 Javne zelene površine planirano u iznosu od 86.000,00 eura, od toga:

1.Za parkove planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za dječja igrališta sa opremom planirano je 50.000,00 eura za postrojenja i opremu

3.Za javne sportske i rekreacijske prostore planirano je 65.000,00 eura za građevinske objekte

4.Za nadstrešnice na stajalištima autobusa planirano je 15.000,00 eura za postrojenja  opremu

5.Za spomenike i skulpture planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

6.Za spremnike za otpad planirano je 1.000,00 eura za postrojenja i opremu

 

Program 0020 sanacije divljih odlagališta otpada planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Čišćenje divljih odlagališta planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka

 

Program 0021 Javna rasvjeta planirana u iznosu od 23.000,00 eura

Javna rasvjeta planirana je 23.000,00 eura za građevinske objekte financirano od općih prihoda i primitaka

 

Program 0022 Poticanje poduzetništva planirano u iznosu od 119.000,00 eura, od toga;

1.Poticaji razvoju poljoprivrede planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

2.Poticanje poduzetništva planirano je 10.00000 eura za tekuće donacije

3.Za udruge u gospodarstvu planirano je 10.000,00 eura za tekuće donacije

4.Za praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško pitanje planirao je 45.000,00 eura, od toga materijalni rashodi 10.000,00 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 eura

5.Za širokopojasnu infrastrukturu planirano je 2.000,00 eura za rashode za usluge

6.Za geodetske izmjere planirano je 20.000,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7.Za razvoj turizma planirano je 2.000,00 eura za rashode za usluge

8.Za zelenu energiju planirano je 20.000,00 eura od toga materijalni rashodi 5.000,00 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!