*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Novigrad za 2024. godinu


Vodič za građane 

 

Poštovani građani,         

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Novigrad prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Novigrad bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.opcina-novigrad.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Brojnim, i opsežnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika.

Kao i svake godine izdvajamo sredstva za ulaganje u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Neki od projekata su održavanje javne rasvjete, održavanje lokalnih prometnica, javnih površina i uređenje plaža, obnova dječjih igrališta, izgradnja javne rasvjete, uređenje ulica u povijesnoj jezgri Novigrada, izgradnja šetnice i mnogi drugi projekti.

Smatram da je poljoprivreda bitna grana razvoja za Općinu Novigrad, stoga smo dio proračunskih sredstava osigurali za poticajne mjere za razvoj poljoprivrede i malog gospodarstva – isplata subvencija poljoprivrednicima za nabavu sadnica.

S ciljem poboljšanja demografskih mjera, raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. U proračunu za 2024. godinu izdvojili smo sredstva za isplatu stipendija, nabavu školskih udžbenika i ostalog radnog materijala osnovnoškolcima, sufinanciranje Dječjih vrtića – Školjić i Latica i sufinanciranje  dječje igraonice Novigrad.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe građane te i ove godine nastavljamo s projektom Zaželi – pomoć u kući starijim osobama. Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine.

Na području naše općine djeluju sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Iz tog razloga kroz donacije pomažemo udrugama u realizaciji manifestacija koje održavaju, kao što su susreti 4 Novigrada, Advent u Općini Novigrad, Novigradski karneval, smotra folklora u Pridragi i mnoge druge. 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 

 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 10.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2024. godinu.

 

 

Vaš načelnik!

 

Savjetovanje za prijedlog Proračuna možete pronaći OVDJE.

 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Novigrad za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Novigrad je dječji vrtić Školjić.

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.882.750,00
Prihodi od poreza 691.128,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 646.672,00
Prihodi od imovine 43.100,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 413.400,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 86.950,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 889.200,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 889.200,00
Ukupno 0,00

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Novigrad za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 2.771.950,00 eura

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Novigrad za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.882.750,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 691.128,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 646.672,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 43.100,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 413.400,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 86.950,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.500,00 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 889.200,00 eura. 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.396.850,00
Rashodi za zaposlene 521.700,00
Materijalni rashodi 569.950,00
Financijski rashodi 23.200,00
Subvencije 25.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 52.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.500,00
Ostali rashodi 164.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.107.800,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 622.800,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 485.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 209.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 209.000,00
Vlastiti izvori 58.300,00
Vlastiti izvori 58.300,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Novigrad za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.396.850,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 521.700,00 eura:

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 569.950,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 23.200,00 eura

4. Subvencije planirane u iznosu od 25.000,00 eura za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 52.000,00 eura

6.  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 40.500,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7.  Ostali rashodi planirani u iznosu od 164.500,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.107.800,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 622.800,00 eura,

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 485.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 209.000,00 eura

 

Vlastiti izvori  58.300,00 eura

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Novigrad sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 0011 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JUO
Program 0100 Redovna djelatnost
Program 0101 Financiranje udruga građana
Program 0102 - TZ Novigradsko more
Program 0103 Civilna i protupožarna zaštita 
GLAVA 00202 GOSPODARENJE OBJEKTIMA JAVNE INFRASTRUKTURE
Program 0100 Javna rasvjeta
Program 0101 Održavanje cesta i prilaznih puteva
Program 0103 Javne površine
Program 0104 Uređenje mjesnih groblja
Program 0105 Sustav odvodnje u Novigradu
Program 0107 Poduzetnička zona
Program 0108 Izrada dokumentacije
Program 1011 Zgrada MO Paljuv
GLAVA 00203 KULTURA I ŠPORT
Program 0100 Javne potrebe u sportu
Program 0101 Javne potrebe u kulturi
Program 0102 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
GLAVA 00204 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, ZDRAVSTVO I  SOCIJALNA SKRB
Program 0100 Tekuće pomoći studentima i učenicima
Program 0101 Predškolski odgoj
Program 0102 Osnovnoškolsko obrazovanje
Program 0103 Socijalna skrb
GLAVA 00205 POLJOPRIVREDA I MALO GOSPODARSTVO
Program 0100 Poticanje razvoja poljoprivrede i malog gospodarstva

 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 14.400,00 EURA

GLAVA 0011 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANO U IZNOSU OD 14.400,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 14.400,00 eura.

Sredstva za redovan rad Općinskog vijeća Općine Novigrad planirana su u iznosu od 14.400,00 eura.

                    

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.699.250,00 EURA

GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JUO PLANIRANO U IZNOSU OD 842.200,00 EURA 

Program 0100 Redovna djelatnost planiran u iznosu od 807.700,00 eura.

Ovim programom osigurana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 238.300,00 eura, sredstva za rashode za materijal i energiju u iznosu ode 62.500,00 eura,  sredstva za rashode za usluge u iznosu od 135.200,00 eura, sredstva za financijske rashode u iznosu od 285.700,00 eura, sredstva za FREE WiFi Općine Novigrad u iznosu od 79.000,00 eura i  sredstva za rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.000,00 eura.

Program 0101 Financiranje udruga građana planiran u iznosu od 12.000,00 eura.

Za tekuće pomoći udrugama civilnog društva planiran je iznos od 9.200,00 eura i za obilježavanje vojno – redarstvenih operacija planiran je iznos od 2.800,00 eura.

Program 0102 TZ Novigradsko more planiran u iznosu od 6.500,00 eura.

Za sufinanciranje rada turističkog ureda planirano je 6.500,00 eura.

Program 0103 Civilna i protupožarna zaštita planiran u iznosu od 16.000,00 eura.

U ovom programu planiraju se sredstava za financiranje DVD-ova u iznosu od 13.000,00 eura, sredstva za nabavu vatrogasne opreme u iznosu od 1.500,00 eura, sredstva za Civilnu zaštitu u iznosu od 800,00 eura i sredstva za izradu Plana procjene ugroženosti od požara u iznosu od 700,00 eura.

 

GLAVA 00202 GOSPODARENJE OBJEKTIMA JAVNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU DO 1.140.500,00 EURA

Program 0100 Javna rasvjeta planiran u iznosu od 144.000,00 eura.

Za održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 64.000,00 eura i za izgradnju javne rasvjete sredstva u iznosu od 80.000,00 eura.

Program 0101 Održavanje cesta i prilaznih puteva planiran u iznosu od 327.000,00 eura.

Za održavanje i izgradnju lokalnih prometnica planirano je 277.000,00 eura i za uređenje ulica u povijesnoj jezgri Novigrada iznos od 50.000,00 eura.

Program  0103 Javne površine planiran u iznosu od 279.500,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za opskrbu vodom u iznosu od 13.500,00 eura, održavanje javnih površina na području Općine 48.500,00 eura, sanacija odlagališta otpada 1.500,00 eura, uređenje i održavanje plaža na području Općine 106.000,00 eura, obnova dječjih igrališta na području Općine Novigrad 10.000,00 eura i izgradnja šetnice 100.000,00 eura.

Program 0104 Uređenje mjesnih groblja planirano u iznosu od 139.000,00 eura.

Za uređenje groblja planirana su sredstva u iznosu od 139.000,00 eura.

Program 0105 Sustav odvodnje u Novigradu planiran u iznosu od 23.500,00 eura.

Za subvencije trgovačkom društvu Odvodnja Novigrad d.o.o. planirano je 20.000,00 eura i za sanaciju i dogradnju sustava javne odvodnje u Novigradu 3.500,00 eura.

Program 0107 Poduzetničke zone planiran u iznosu od 100.000,00 eura.

Za projekt ulaganja u poduzetničke zone planira se izdvojiti 100.000,00 eura iz proračuna.

Program 0108 Izrada dokumentacije planiran u iznosu od 107.500,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 55.000,00 eura i obnovu zemljišnih knjiga u iznosu od 52.500,00 eura

Program 1011 Zgrada MO Paljuv planiran u iznosu od 20.000,00 eura.

Za obnovu zgrade Mjesnog odbora Paljuv planirano je 20.000,00 eura.

 

GLAVA 00203 KULTURA I ŠPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 267.550,00 EURA

Program 0100 Javne potrebe u sportu planiran u iznosu od 91.800,00 eura.

Za financiranje sportskih klubova na području općine Novigrad planirano je 91.800,00 eura, (NK Hajduk Pridraga, boćarski klub Hajduk Pridraga, Boćarski klub Paljuv , NK Nošk, Boćarski klub Novigrad i udruge konopaša Pridrage), za održavanje sportskih terena planirano je 33.300,00 eura i za organizaciju sportskih događanja 4.500,00 eura.

Program 0101 Javne potrebe u kulturi planiran u iznosu od 130.900,00 eura.

Za tekuće pomoći za rad KUD-ova i ostalih udruga planirano je 6.000,00 eura ( KUD Luzarica Pridraga, KUD Fortica, Klapa Paljuv), za organizacija kulturnih manifestacija i ostalih sličnih događanja 29.900,00 eura ( smotra folklora u Pridragi, susreti 4 Novigrada, Advent u Općini Novigrad, Maškare 2024) i za obnovu doma kulture u Novigradu panirano je 50.000,00 eura, obnova kulturno povijesnih građevina 45.000,00 eura.

Program 0102 Redovna djelatnost ustanova u kulturi planiran u iznosu od 44.850,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za financiranje etnografskog muzeja u iznosu od 2.500,00 eura i financiranje Knjižnice i čitaonice Novigrad u iznosu od 42.350,00 eura.

 

GLAVA 00204 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA KRB PLANIRANO U IZNOSU OD 444.000,00 EURA

Program 0100 Tekuće pomoći učenicima i studentima planiran u iznosu od 12.000,00 eura.

Za isplatu stipendija studentima planirano je 12.000,00 eura.

Program 0101 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 306.000,00 eura.

Za sufinanciranje predškolskog odgoja planirano je 306.000,00 eura, od toga sufinanciranje dječje igraonice u Novigradu 6.200,00 eura, sufinanciranje dječjeg vrtića Latica 12.000,00 eura i sufinanciranje dječjeg vrtića Školjić 297.800,00 eura.

Program 0102 Osnovnoškolsko obrazovanje planiran u iznosu od 8.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za sufinanciranje nabave školskih udžbenika i ostalog radnog materijala osnovnoškolcima.

Program 0103 Socijalna skrb planiran u iznosu od 118.000,00 eura.

Za tekuće pomoći planiraju se izdvojiti proračunska sredstva u iznosu od 22.500,00 eura, za projekt „Zaželi“ – pomoć u kući 82.500,00 eura i za obnovu stomatološke ordinacije u Pridragi 13.000,00 eura.

 

GLAVA 00205 POLJOPRIVREDA I MALO GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU DO 5.000,00 EURA

Program 0100 Poticanje razvoja poljoprivrede i malog gospodarstva planiran u iznosu od 5.000,00 eura.

Za isplatu subvencija poljoprivrednicima za nabavku sadnica planirano je 5.000,00 eura. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.