Proračun Općine Novigrad za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Novigrad prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Novigrad bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.opcina-novigrad.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

I u narednoj godini nastavljamo s ulaganjem u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Neki od projekata su održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održavanje javne rasvjete, izgradnja lokalnih prometnica, postavljanje cestovne signalizacije, uređenje ulica u povijesnoj jezgri Novigrada i obnova kanalizacijskog sustava.

Veći dio sredstava iz proračuna za 2023. godinu izdvojili smo za ulaganje u poduzetničku zonu Pridraga 1. Novoizgrađena poslovna zona spremna je za investitore.

Želimo omogućiti svim mladima jednake uvjete za obrazovanje i potaknuti ih na što veći trud i zalaganje.. Iz toga razloga nastavljamo sa sufinanciranjem nabave udžbenika i radnog materijala osnovnoškolcima, sufinanciranjem prijevoza učenicima srednjih škola i isplatom stipendija studentima.

Demografskim mjerama na području Općine nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za demografski rast. Roditeljima novorođene djece isplaćujemo porodiljne naknade.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Najugroženijoj skupini građana sufinanciramo troškove stanovanje i prehranu starijim osoba (suradnja Dom u Zemuniku).

Na području naše općine djeluju sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Iz tog razloga kroz donacije pomažemo udrugama u realizaciji manifestacija koje održavaju, kao što su susreti 4 Novigrada, Advent u Općini Novigrad, Novigradski karneval, smotra folklora u Pridragi i mnoge druge. 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 


Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Novigrad za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…  

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.738.806,00 0
Prihodi od poreza 613.478,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 628.479,00 0
Prihodi od imovine 39.286,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 390.670,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 64.637,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.256,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.285.846,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.285.846,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 72.998,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 72.998,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Novigrad za 2022. godinu, planirani su u iznosu od 3.097.650,00 eura

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Novigrad za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.738.806,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 613.478,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 628.479,00 eura (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela općeg proračuna) prihodi od imovine u iznosu od 39.286,00 eura (prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine i prihodi od kamata), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 390.670,00 eura (upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade ), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 64.637,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.256,00 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.285.846,00 eura. 


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 72.998,00 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.484.445,00 0
Rashodi za zaposlene 481.293,00  0
Materijalni rashodi 509.132,00  0
Financijski rashodi 30.885,00 0
Subvencije 37.825,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.936,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 32.517,00 0
Ostali rashodi 378.857,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 897.829,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 559.293,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 338.536,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 656.978,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 656.978,00 0
Rezultati poslovanja 58.398,00 0
Rezultati poslovanja 58.398,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Rashodi poslovanja Općine Novigrad za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.484.445,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 481.293,00 eura:

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 509.132,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.885,00 eura

4. Subvencije planirane u iznosu od 37.825,00 eura za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 13.936,00 eura

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 32.517,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 378.857,00 eura


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 897.829,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 559.293,00 eura,

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 338.536,00 eura.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 656.978,00 eura

 

Rezultati poslovanja 58.398,00 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 15.263,00 EURA

GLAVA 0011 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANO U IZNOSU OD 15.263,00 EURA


Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 15.263,00 eura.

Sredstva za redovan rad Općinskog vijeća Općine Novigrad planirana su u iznosu od 15.263,00 eura, od toga naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 8.627,00 eura, reprezentacija 2.654,00 eura, javna priznanja Općine Novigrad 664,00 eura i izdaci za organizaciju proslave Dana Općine 3.318,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.023.989,00 EURA

GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JUO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.374.018,00 EURA 

 

Program 0100 Redovna djelatnost planiran u iznosu od 1.333.008,00 eura

Za redovnu djelatnost JUO planirano je 8 1.333.008,00 eura, od toga plaće za redovan rad 169.759,00 eura, nagrade i bonusi 3.982,00 eura, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 3.318,00 eura, doprinosi za zdravstveno osiguranje 26.545,00 eura, dnevnice za službena putovanja u zemlji 664,00 eura, ostali rashodi za službena putovanja 929,00 eura, troškovi cestarine 796,00 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 6.371,00 eura, stručno usavršavanje zaposlenika (seminari i savjetovanja), naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.654,00 eura, službena radna odjeća 398,00 eura, uredski materijal 8.627,00 eura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 995,00 eura, ostali materijalni rashodi ureda 2.654,00 eura, električna energija – prostorije Općine 14.600,00 eura, gorivo za općinska vozila 11.945,00 eura, sitni inventar 1.327,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.636,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme 2.256,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih objekata 6.902,00 eura, rashodi protokola (vijenci, cvijeće,svijeće) 2.654,00 eura, poštarina ureda Općine 3.318,00 eura, usluge telefona 11.945,00 eura, ostale nespomenute usluge 1.991,00 eura, usluge održavanja općinskih vozila 4.645,00 eura, usluge promidžbe i informiranja oglasi i natječaji 5.043,00 eura, preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 1.991,00 eura, geodetsko katastarske usluge 6.636,00 eura, ugovori o djelu 7.963,00 eura, odvjetničke usluge 11.945,00 eura, ostale intelektualne usluge 2.654,00 eura, konzultantske usluge 5.973,00 eura, usluge ažuriranja računalnih baza 12.609,00 eura, grafičke i tiskarske usluge 1.327,00 eura, usluge održavanja web stranica 3.185,00 eura, premije osiguranja imovine 3.318,00 eura, premije osiguranja općinskih vozila (osnovno i kasko) 5.309,00 eura, reprezentacija 3.982,00 eura, pristojbe i naknade 664,00 eura, operativni leasing – nabavka službenog vozila 4.645,00 eura, kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija 21.236,00 eura, bankarske usluge 3.982,00 eura, zatezne kamate iz poslovnih odnosa 53100 eura, ostali nespomenuti financijski rashodi 4.645,00 eura, otplata glavnice dugoročni kredit 53.089,00 eura, otplata poraza po godišnjoj prijavi 72.998,00 eura, obeštećenje fizičkih osoba za oduzetu imovinu 265.446,00 eura, otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija 530.891,00 eura, uredski namještaj 1.991,00 eura, računalna oprema 1.991,00 eura i nabava radnog alata, opreme i strojeva 2.389,00 eura.

 

Program 0101 Financiranje udruga građana planiran u iznosu od 11.944,00 eura

Za tekuće pomoći udrugama civilnog društva planirano 8.958,00 eura, od toga članarine udrugama 1.659,00 eura, Udruge branitelja s područja Općine Novigrad 1.327,00 eura, Hrvatski crveni križ (potpora sukladno zakonu o financiranju) 2.654,00 eura, ostala udruženja građana i političke stranke 3.318,00 eura. Za obilježavanje vojno-redarstvenih operacija planirano je 2.986,00 eura, od toga obilježavanje akcije Maslenica 1.991,00 eura i obilježavanje pogiblje pripadnika HRM 995,00 eura.


Program 0102 TZ Novigradsko more planiran u iznosu od 13.273,00 eura

Za sufinanciranje rada turističkog ureda planirano je 12.609,00 eura, od toga sufinanciranje rashoda turističke promidžbe Općine Novigrad 1.991,00 eura i turistička infrastruktura 10.618,00 eura. Za organizaciju zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni planirano je 664,00 eura – sufinanciranje tima hitne pomoći za sezonu 2023.

 

Program 0103 Civilna i protupožarna zaštita planiran u iznosu od 16.457,00 eura 

U ovom programu planiraju se sredstava za financiranje DVD-ova u iznosu od 11.945,00 eura (tekuće pomoći DVD Prigrada, tekuće pomoći DVD Novigrad), nabavu vatrogasne opreme u iznosu od 1.327,00 eura (ne uključuje vozila), sredstva za civilnu zaštitu i spašavanje  iznosu od 796,00 eura i izrada plana procjene ugroženosti od požara 2.389,00 eura.

 

GLAVA 00202 GOSPODARENJE OBJEKTIMA JAVNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU DO 948.664,00 EURA


Program 0100 Javna rasvjeta planiran u iznosu od 648.000,00 eura

Za održavanje javne rasvjete planirano je 96.888,00 eura, od toga električna energija – javna rasvjeta 53.089,00 eura, materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete 4.645,00 eura, usluge održavanja javne rasvjete 5.973,00 eura, izgradnja javne rasvjete na području Općine 33.181,00 eura.


Program 0101 Održavanje cesta i prilaznih puteva planiran u iznosu od 94.985,00 eura

Za održavanje i izgradnju lokalnih prometnica planirano je 55.080,00 eura, od toga cestovna signalizacija 1.991,00 eura, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 19.908,00 eura, izgradnja nerazvrstanih cesta 33.181,00 eura. Za uređenje ulica u povijesnoj jezgri Novigrada planirano je 39.815,00 eura.


Program  0103 Javne površine planiran u iznosu od 310.840,00 eura

Ovim programom izdvajaju se sredstva za opskrbu vodom u iznosu od 13.500,00 eura, održavanje javnih površina na području Općine 13.272,00 eura, rashodi za nabavu sezonskog cvijeća 1.195,00 eura, deratizacija i dezinsekcija za 2023. godinu 3.982,00 eura, odštopavanje i čišćenje kanalizacijskog sustava u Novigradu 1.991,00 eura i odvoz smeća 13.272,00 eura, održavanje odlagališta otpada Bravarići 1.500,00 eure, održavanje plaža 5.309,00 eura, obnova plaže u Pridragi 199.084,00 eura, obnova dječjih igrališta 4.645,00 eura, izgradnja nogostupa 26.545,00 eura i izgradnja šetnica 26.545,00 eura.


Program 0104 Uređenje mjesnih groblja planirano u iznosu od 83.708,00 eura

Za uređenje groblja planirano je 83.708,00 eura, od toga održavanje groblja u Novigradu 1.991,00 eura, održavanje groblja Sv.Martin – Pridraga 1.991,00 eura, izgradnja mrtvačnice na groblju u Pridragi 33.181,00 eura, proširenje groblja u Pridragi 26.545,00 eura i obnova mrtvačnice na mjesnom groblju u Novigradu 20.000,00 eura.

 

Program 0105 Sustav odvodnje u Novigradu planiran u iznosu od 36.498,00 eura

Za subvencije trgovačkom društvu Odvodnja Novigrad d.o.o. planirano je 19.908,00 eura, za održavanje sustava odvodnje planirano je  3.318,00 eura i sufinanciranje obnove kanalizacijskog sustava u Novigradu 13.272,00 eura.

 

Program 0106 Vodoopskrbni cjevovodi planiran u iznosu od 39.817,00 eura

Za izgradnju lokalne vodovodne mreže planirano je 39.817,00 eura - sufinanciranje građenja vodnih građevina - ogranci vodovodne mreže.

 

Program 0107 Poduzetničke zone planiran u iznosu od 199.084,00 eura

Za projekt ulaganja u poduzetničke zone planira se izdvojiti 199.084,00 eura iz proračuna kojim bi se započela izgradnja poslovne zone Pridraga 1.

 

Program 0108 Izrada dokumentacije planiran u iznosu od 700.000,00 eura

Ovim programom izdvajaju se sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 46.453,00 eura i obnovu zemljišnih knjiga u iznosu od 13.936,00 eura

 

Program 1011 Zgrada MO Paljuv planiran u iznosu od 26.545,00 eura

Za obnovu zgrade Mjesnog odbora Paljuv planirano je 26.545,00 eura.


GLAVA 00203 KULTURA I ŠPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 255.322,00 EURA

 

Program 0100 Javne potrebe u sportu planiran u iznosu od 64.637,00 eura

Za financiranje sportskih klubova na području općine Novigrad planirano je 40.482,00 eura, (NK Hajduk Pridraga 26.545,00 eura, boćarski klub Hajduk Pridraga 2.654,00 eura, Boćarski klub Paljuv 1.992,00 eura, NK Nošk 5.973,00 eura, Boćarski klub Novigrad 2.654,00 eura i udruge konopaša Pridrage 664,00 eura), za održavanje sportskih terena planirano je 4.247,00 eura, za organizaciju sportskih događanja 6.636,00 eura i za svlačionice na nogometnom igralištu u Pridragi planirano je 13.272,00 eura.

 

Program 0101 Javne potrebe u kulturi planiran u iznosu od 189.889,00 eura

Za tekuće pomoći za rad KUD-ova i ostalih udruga planirano je 4.645,00 eura ( KUD Luzarica Pridraga, KUD Fortica, Klapa Paljuv), za organizacija kulturnih manifestacija i ostalih sličnih događanja 20.838,00 eura ( smotra folklora u Pridragi, susreti 4 Novigrada, Advent u Općini Novigrad, Maškare 2023), za obnovu doma kulture u Novigradu panirano je 26.545,00 eura, obnova kulturno povijesnih građevina 117.460,00 eura i za projekt „Mladi moru“ planirano je 20.401,000 eura. 


Program 0102 Redovna djelatnost ustanova u kulturi planiran u iznosu od 37.188,00 eura

Ovim programom izdvajaju se sredstva za financiranje etnografskog muzeja u iznosu od 796,00 eura i financiranje Knjižnice i čitaonice Novigrad u iznosu od 36.392,00 eura.

 

GLAVA 00204 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA KRB PLANIRANO U IZNOSU OD 407.603,00 EURA

 

Program 0100 Tekuće pomoći učenicima i studentima planiran u iznosu od 7.963,00 eura

Za isplatu stipendija studentima planirano je 7.963,00 eura.

 


Program 0101 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 289.670,00 eura

Za sufinanciranje predškolskog odgoja planirano je 289.670,00 eura, od toga sufinanciranje dječje igraonice u Novigradu 12.942,00 eura, sufinanciranje dječjeg vrtića Latica 1.991,00 eura i sufinanciranje dječjeg vrtića Školjić 274.737,00 eura.

 

Program 0102 Osnovnoškolsko obrazovanje planiran u iznosu od 7.300,00 eura

Ovim programom izdvajaju se sredstva za sufinanciranje nabave školskih udžbenika i ostalog radnog materijala osnovnoškolcima.

 

Program 0103 Socijalna skrb planiran u iznosu od 102.670,00 eura

Za sufinanciranje stomatološke ordinacije dr.Čoza planirano je izdvojiti 3.185,00 eura, sufinanciranje ordinacije opće medicine dr. Žunić 1.593,00 eura, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 6.636,00 eura, pomoć obiteljima i kućanstvima 6.636,00 eura, sufinanciranje troškova stanovanja 1.991,00 eura, sufinanciranje prehrane starijim osobama (suradnja Dom u Zemuniku) 1.991,00 eura. Za projekt „Zaželi“ – pomoć u kući planirano je 80.638,00 eura, od toga plaće za redovan rad 59.725,00 eura, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.855,00 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 3.759,00 eura, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.645,00 eura i konzultantske usluge 

 

GLAVA 00205 POLJOPRIVREDA I MALO GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU DO 4.645,00 EURA

 

Program 0100 Poticanje razvoja poljoprivrede i malog gospodarstva planiran u iznosu od 4.645,00 eura

Za sufinanciranje sadnica vinove loze, maslina i ostalih voćaka planirano je 4.645,00 eura. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!