Komentari Godina ovog Proračuna je završena pa sukladno tome i mogućnost komentiranja istog.

Proračun Grada Paga za 2022. godinu


Proračunski vodič za građane

Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Vodič za građane za 2022. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Vodič za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pag.hr.

U ovoj godini nastavljamo s aktivnim ulaganjem u održavanje i poboljšanje postojeće infrastrukture kao i nadogradnju iste kako bi naš okoliš ostao u naslijeđe mlađim generacijama. Volimo svoj grad, zavičaj, običaje i ljude i svaki dan svoje napore ulažemo u nadi da će polučiti uspjeh i napredak za sve stanovnike naše zajednice.

Nastavljamo s održavanjem parkova i zelenih površina, javnih površina, održavanjem i uređenje plaža, šetnica i biciklističkih staza, održavanjem nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, sustava odvodnih kanala, protupožarnih puteva, uređenjem groblja, izgradnjom nove javne rasvjete, uređenjem dječjih igrališta i izgradnjom i uređenje teniskih i nogometnih igrališta.

Želja mi je da naš Grad bude ugodno i poželjno mjesto za život i rad stanovnika. Kako bi u tome uspjeli, moramo dosta resursa i snage usmjeriti na mlade. Živimo u vremenu koje stavlja na kušnju naše strpljenje i mogućnost napretka pa je stoga bitno da kroz zajedništvo i potporu smanjimo generacijski jaz i zajedničkim snagama riješimo problem današnjice koji mladi ne žele slijediti.

Ulaganje u obrazovanje od velikog nam je značaja zato smo i ove godine izdvojili sredstva za isplatu stipendija studentima, sufinanciranje nabave školskih knjiga i produženi boravak djece u školi, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak javnog prijevoza u školu. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Demografskim mjerama na području Grada nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Roditeljima novorođene djece za svako novorođeno dijete dodjeljujemo jednokratnu pomoć u iznosu 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, 30.000,00 kuna za treće dijete, 50.000,00 kuna za četvrto te svako sljedeće dijete. Pravo na godišnju naknadu od 10.000,00 kuna imaju obitelji sa petero djece do navršene 18. godine djeteta. Sufinanciramo boravak djece u Dječjem vrtiću.

Proračunom su naravno obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Osigurana su sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći.

Održavanjem raznih manifestacija trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike. Izdvajamo sredstva za razne manifestacije kao i za redovan rad udruga.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice

Poštovani sugrađani, izdvojili smo samo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

 

Vaš gradonačelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Paga za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Paga za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Paga koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Paga kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Proračun sadržava

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Paga su: Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag, Gradska knjižnica Pag i Javna vatrogasna postrojba Pag.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 52.395.000,00 
Prihodi od poreza 20.340.920,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.754.580,00 
Prihodi od imovine 4.063.000,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 19.689.000,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 247.500,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.060.000,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.055.000,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi Grada Paga za 2022. godinu planirani su u iznosu od 55.455.000,00 kuna

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Paga za 2022. godinu su 52.695.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 20.340.920,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 5.900.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 13.840.420,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 600.500,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.054.580,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.226.030,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.944.050,00, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 884.500,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.063.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 203.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.860.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 19.689.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 877.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 5.770.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 13.042.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 247.500,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 179.500,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 68.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Paga za 2022. godinu planiranih u iznosu od 3.060.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 3.055.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 5.000,00 kuna


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 34.452.000,00 
Rashodi za zaposlene 10.981.000,00 
Materijalni rashodi 19.719.000,00 
Financijski rashodi 611.000,00 
Subvencije 200.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.088.000,00 
Ostali rashodi 1.853.000,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.073.000,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 954.000,00  
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.339.000,00 
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 10.000,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.770.000,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.130.000,00 
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 850.000,00 
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 1.280.000,00 
Rezultat poslovanja 5.800.000,00 
Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 5.800.000,00 
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi Grada Paga za 2022. godinu planirani su u iznosu od 55.455.000,00 kuna

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Paga za 2022. godinu planirani su u iznosu od 34.752.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.981.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 8.648.070,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 764.080,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.568.850,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 19.719.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 556.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.458.750,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 12.373.600,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 4.327.650,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 611.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 200.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 411.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.088.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.853.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.653.000,00 kuna, , izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Paga za 2022. godinu planirani u iznosu od 13.073.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 954.000,00 kuna, od toga 950.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 4.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.339.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.265.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.362.500,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 215.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 5.496.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 1.770.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Paga za 2022. godinu planirani u iznosu od 2.130.000,00 kuna, od toga 850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i 1.280.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

 

Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu -5.800.000,00 kuna

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.610.500,00 KUNA

Program 1000 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 1.512.500,00 kuna

1. Predstavničko i izvršno tijelo planirano u iznosu od 777.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 430.000,00 kuna , od toga plaće (Bruto) 370.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 347.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 42.000,00 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 293.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.500,00 kuna

2. Za protokolarne izdatke i obilježavanje obljetnica i blagdana planirano je 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za međunarodnu i međugradsku suradnju planirano je 100.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 kuna

4. Za donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 100.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

6. Za Savjet mladih planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za naknade građanima – prigodni pokloni planirano je 205.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za Izbore za predstavnička i izvršna tijela planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

 

Program 1001 Razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za rad političkih stranaka planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 678.000,00 kuna

Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 678.000,00 kuna, od toga:

Za Mjesni odbor Pag planirano je 529.500.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 521.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 431.000,00 kuna, rashodi za usluge 73.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – turistička pristojba planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za rashode za usluge

 

Za mjesni odbor Šimuni planirano je 62.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 11.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – turistička pristojba planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge

Za Mjesni odbor Dinjiška planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna, rashodi za usluge 17.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

 

Za Mjesni odbor Vlašići planirano je 33.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 26.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 11.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – turistička pristojba planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za rashode za usluge

Za Mjesni odbor Miškovići planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna

 

Program 1003 Manifestacije planirano u iznosu od 370.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje manifestacija planirano je 160.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  - turistička pristojba i 20.000,00 kuna financirano od pomoći  za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za Međunarodni festival čipke planirano je 130.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 20.000,00 kuna financirano od pomoći i 50.000,00 kuna financirano od donacija za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Advent je planirano 80.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

RAZDJEL 002 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.064.000,00 KUNA

 

GLAVA 00201 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.190.000,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.638.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.638.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.045.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 725.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 593.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 54.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 213.000,00 kuna, rashodi za usluge 289.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 kuna

 

Program 1001 Ostali rashodi Grada planirani u iznosu od 380.000,00 kuna

1  Za ostale rashode po posebnim aktima planirano je 140.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje rada djelatnika i ustanova planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za izradu strateških dokumenata i elaborata planirano je 170.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 20.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

Program 1003 Nabava i održavanje opreme i programa planirano u iznosu od 560.000,00 kuna

1. Za održavanje opreme i programa planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

2. Za računalnu i drugu opremu i programe planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 115.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 115.000,00 kuna

3. Za uredsku opremu i namještaj planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

4. Za umjetnička djela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

 

Program 1014 Zaštita i spašavanje planirano je 351.000,00 kuna

1. Za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara – DVD Pag planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za izradu Plana zaštite planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za aktivnost Civilne zaštite planirano je 55.000,00 kuna financirano od financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 5.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za djelatnost Crvenog križa planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 328.00,00 kuna

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana je u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 158.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1016 Očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 238.000,00 kuna

1. Za program prevencije ovisnosti planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za meteorološka mjerenja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za rad timova hitne medicinske pomoći planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

4. Za rad pedijatrijske ordinacije planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 

Program 1017 Demografska obnova planirano u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvero i više djece planirane u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1018 Sufinanciranje školstva planirano u iznosu od 385.000,00  kuna

1. Za stipendije planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje kupnje školskih knjiga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za produženi boravak učenika planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 4.779.000,00 KUNA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu planirano u iznosu od 2.750.000,00 kuna

Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 2.750.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.360.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.150.000,00 kuna, i doprinosi na plaće 390.000,00 kuna

 

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 2.021.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost ustanove predškolskog odgoja planirano je 2.021.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – proračunski korisnici planirani u iznosu od 1.253.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 860.000,00 kuna, rashodi za usluge 226.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – proračunski korisnici planirani u iznosu od 730.000,00 kuna od toga; plaće(bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna, doprinosi na plaće 80.000,00 kuna naknade troškova zaposlenima 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 23.000,00 kuna, rashodi za usluge 23.000,000 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od donacija - proračunski korisnici  planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda - proračunski korisnici planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu

 

Program 1003 Posebni programi izvan standarda planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

Za program potreba iznad standarda u predškolstvu planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 504.920,00 KUNA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi planirano u iznosu od 403.920.000,00 kuna

1. Za stručno i administrativno osoblje planirano je 388.920,00 kuna, financirano do općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 284.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 327.920,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 43.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.250,00 kuna, rashodi za usluge 32.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna

2. Za nabavu opreme planirano je 5.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

3. Za knjižnu građu planirano je 10.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

Program 1001 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 101.000,00 kuna

Za sufinanciranje programa planirano je 101.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda -  proračunski korisnici planirani u iznosu od 18.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 15.450,00 kuna i doprinosi na plaće 2.550,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 8.500,00 kuna  za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda - proračunski korisnici planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Materijalni rashodi financirani od pomoći - proračunski korisnici planirani u iznosu od 7.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.500,00 kuna i ostali nespomenuti troškovi poslovanja 3.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od pomoći - proračunski korisnici planirani u iznosu od 38.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 3.590.000,00 KUNA

Program 1000 Redovna djelatnost JVP planirano u iznosu od 3.240.080,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP planirano je 3.240.080,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći-Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad planirani u iznosu od 1.626.650,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.275.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 102.000,00 kuna i doprinosi na plaće 295.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Grad planirani u iznosu od 315.000,00 kuna , od toga; 121.200,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 103.800,00 kuna za rashode za materijal i energiju i90.000,00 kuna za rashode za usluge

• Financijski rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Grad planirani u iznosu od 2.400,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći-Prihodi za decentralizirane funkcije-Općina planirani u iznosu od 1.084.430,00 kuna, od toga plaće (bruto) 850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 37.630,00 kuna i doprinosi na plaće 196.800,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Općina planirani u iznosu od 210.000,00 kuna , od toga; 80.800,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 69.200,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 60.000,00 kuna za rashode za usluge

• Financijski rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Općina planirani u iznosu od 1.600,00 kuna

 

Program 1001 Financiranje iznad standarda – JVP Pag planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za financiranje iznad standarda planirano je 350.000,00 kuna , od toga;

• 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

• 50.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda-proračunski korisnici za rashode za materijal i energiju

• 100.000,00 kuna financirano od pomoći – proračunski korisnici za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.014.500,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.084.500,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.084.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 710.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 94.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 57.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 32.500,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

 

Program 1001 Ostali rashodi vezani uz financije planirani u iznosu od 2.293.000,00 kuna 

1. Za financijske rashode planirano je 410.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 395.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za premije osiguranja planirano je 170.000.00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za članarine planirano je 20.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za otplatu kredita planirano je 2.330.000,00 kuna od toga 2.130.000,00 za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i 200.000,00 kuna za kamate

 

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE PLANIRANO U IZNOSU OD 14.005.000,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.885.000,00  kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 985.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 930.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 725.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kuna i doprinosi na plaće 110.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 14.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 34.000,00 kuna i 7.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za odvjetničke i druge usluge planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 770.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 kuna

 

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.760.000,00 kuna

1. Za održavanje parkova i zelenih površina planirano je 655.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 2.200.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 645.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada, 1.205.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Turistička pristojba za rashode za usluge

3. Za održavanje i uređenje javnih površina – odvodni kanali planirano je 210.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 10.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene i 200.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene – komunalna naknada 

4. Za održavanje i uređenje javnih površina – dekoracija planirano je 70.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za ostale nespomenut rashode poslovanja

5. Za održavanje i uređenje javnih površina – stpčarski putovi i protupožarni prolazi planirano je 280.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 180.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene, a 100.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

6. Za održavanje i uređenje javne površine – plaže planirano je 160.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – turistička pristojba za rashode za usluge

7. Za održavanje čistoće javnih površina – čišćenje i pometanje planirano je 250.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

8. Za održavanje javne rasvjete planirano je 670.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

9. Za energetsku uslugu javne rasvjete planirano je 360.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge,

10. Za postavljanje ormara javne rasvjete planirano je 10.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge,

11. Za električnu energiju za javnu rasvjetu planirano je 455.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za materijal i energiju,

12. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 800.000,00 kuna, od toga 600.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge i 200.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene – komunalni doprinosi za rashode za usluge i nematerijalnu proizvedenu imovinu,

13. Za održavanje pješačkih staza planirano je 240.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 10.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene, 100.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene – komunalni doprinosi i 130.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene – turistička pristojba,

14. Za sanaciju urušenih područja uz obalu planirano je 400.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene -komunalni doprinos za rashode za usluge

 

Program 1003 Uređenje stanja u prostoru planirano u iznosu od 4.720.000,00 kuna 

1. Za geodetsko-katastarske usluge planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Za izmjeru i evidentiranje objekata planirano je 250.000,00 kuna , od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge i 230.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

3. Za financiranje katastarskih izmjera planirano je 3.150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna,

5. Za sanaciju urušenih i oštećenih objekata planirano je 700.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanje, od toga 20.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene i 680.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene – komunalni doprinosi

 

Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora grada planirano je u iznosu od 330.000,00 kuna

Za održavanje i uređenje gradskih prostora planirano je 330.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 10.000,00 kuna za rashode  za materijal i energiju i 320.000,000 kuna za rashode za usluge

 

Program 1008 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za Programska rješenja upravljanja imovinom planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene –komunalni doprinos za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za otkup i raspolaganje imovinom planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

 

Program 1009 Preventivne mjere zaštite stanovništva i zbrinjavanje životinja planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za mjere deratizacije i dezinsekcije planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za zaštitu životinja planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

 

Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

 

Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 15.961.000,00

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.311.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.255.000,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.140.000,00  kuna, od toga plaće (bruto) 845.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 145.000,00 kuna i doprinosi na plaće 150.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 115.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.500,00 kuha, rashodi za materijal i energiju 49.500,00 kuna i rashodi za usluge 29.000,00 kuna

2. Za ostale rashode odjela planirano je 56.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 

Program 1001 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 411.000,00 kuna

1. Za Geodetsko katastarske usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 401.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 51.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

Program 1003 Gospodarstvo i turizam planirano u iznosu od 2.195.000,00 kuna

1. Za subvencije, donacije i pomoći planirano je 660.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 200.000,00 kuna za subvencije, 360.000,00 kuna za tekuće donacije i 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za investicijske studije i programe planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za lokalna akcijska grupu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja" planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za sufinanciranje programa Turističke zajednice planirano je 80.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene - turistička pristojba za tekuće donacije

6. Za uređenje poslovne zone planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine, od toga: 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva i 1.000.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izgradnju lokalne komunalne infrastrukture planirano je 100.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine za  nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

Program 1004 Uređenje i gradnja javno prometnih površina planirano u iznosu od 4.410.000,00 kuna

1. Za Projekte prometnih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinosi  za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za autobusni kolodvor planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  komunalni doprinos, od toga 150.000,00 kuna za građevinske objekte i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za gradsku tržnicu planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za Uređenje luka na području  Paga planirano je 1.510.000,00 kuna ; 310.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga postrojenja i oprema 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovine 280.000,00 kuna, 200.000,00 kuna financirano je iz pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja i 200.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za projekt uređenja parkova planirano je 20.000,00 kuna, od toga 12.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu financirano od prihoda za posebne namjene –Komunalni doprinos i 8.000,000 kuna financirano od donacija za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za uređenje biciklističkih staza planirano je 100.000,00 kuna, financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni  doprinos za građevinske objekte

7. Za projekt popločavanja ulica planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za uređenje prostora Uhlinac planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9. Za uređenje šetnica i plaža planirano je 700.000,00 kuna, od toga 600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 100.000,00 kuna financirano od pomoći 

10. Za uređenje ulaza u grad Pag planirano je 200.000,00 kuna , od toga 150.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za postavljanje i uređenje dječjih igrališta planirano je 520.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos, za, postrojenje i opremu 

12. Za opremanje javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

13. Za uređenje platoa - stara riva planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga građevinski objekti 150.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 250.000,00 kuna

14. Za uređenje starog mosta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Program 1005 Uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada planirano u iznosu od 3.290.000,00 kuna

1. Za uređenje magazina soli planirano je 110.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

2. Za uređenje Kneževog dvora planirano je 250.000,00 kuna, od toga  30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 100.000,00 kuna financirano od pomoći, 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

3. Za Kula Skrivanat planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od pomoći

4. Za uređenje Doma kulture Pag planirano je 270.000,00 kuna, od toga 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za Uređenje palače Matasović planirano je 300.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

6. Za Izrada suhozidne čipke planirano je 230.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 180.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za izradu spomenika buri planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za projekt - dom umirovljenika planirano je 380.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 350.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

9. Za izgradnju i uređenje tenis terena planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga građevinski objekti 170.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

10. Za uređenje sportskog centra planirano je 650.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos; za građevinske objekte 200.000,00 kuna, 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 150.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za uređenje platoa Prosika – Outdoor centar planirano je 500.000,00 kuna , 240.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos i 260.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine

 

Program 1006 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.400.000,00 kuna

1. Za izgradnju nove javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene –komunalni doprinos, od toga 150.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izgradnju sustava odvodnih kanala planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-komunalni  doprinos od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za uređenje groblja planirano je 1.100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-komunalni  doprinos, od toga 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva, 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 800.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Program 1007 Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planiran u iznosu od 1.405.000,00 kuna

1. Za Sanacija deponije Sv. Kuzam planirano je 705.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 145.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 115.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za materijalnu imovinu 

• •Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 250.00,00 kuna za materijalnu imovinu 

2. Za izgradnju plohe i sortirnice planirano je 700.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga: 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 500.000,00 kuna financirano od pomoći

 

Program 1008 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 480.000,00 kuna

Za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 480.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene komunalni doprinos

 

Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 375.000,00 kuna

1. Za odlaganje i zbrinjavanje otpada planirano je 275.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za ugradnju električnih punionica planirano je 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu, od toga ; 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od pomoći

 

Program 1010 Financiranje programa javnih potreba i razvoja civilnog društva planirano u iznosu od 555.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u kulturi planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za javne potrebe u sportu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za tekuće donacije

4. Za programe udruga civilnog društva planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za donacije župnim uredima i samostanima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu planirano je 20.000,00 kuna; 10.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna pomoći za tekuće donacije

7. Za javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od pomoći

 

Program 1011 Istraživanje i zaštita kulturne baštine planirano je u iznosu od 129.000,00 kuna

1. Za zaštitni znak i zaštita paške čipke planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za  nematerijalna imovina 

2. Za arheološka istraživanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za rad kapelnika Gradske glazbe Pag planirano je 95.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.