Komentari Godina ovog Proračuna je završena pa sukladno tome i mogućnost komentiranja istog.

Proračun Grada Paga za 2021. godinu


Proračun za građane

 

Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Proračun za građane za 2021. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pag.hr.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijelog Grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših sugrađana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. 

I u 2021. godini veliki dio novca planiramo izdvojiti za održavanje parkova i zelenih površina, javnih površina, održavanje i uređenje plaža, šetnica i biciklističkih staza, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, sustava odvodnih kanala, protupožarnih puteva, uređenje groblja, izgradnju nove javne rasvjete, uređenje dječjih igrališta i izgradnju i uređenje teniskih i nogometnih igrališta.

Nastavljamo s uređenjem luka na području Grada Paga, uređenjem Kneževog dvora i Doma kulture Pag te uređenjem platoa-stara riva.

Demografskim mjerama na području Grada nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Roditeljima novorođene djece za svako novorođeno dijete dodjeljujemo jednokratnu pomoć u iznosu 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, 30.000,00 kuna za treće dijete, 50.000,00 kuna za četvrto te svako sljedeće dijete. Pravo na godišnju naknadu od 10.000,00 kuna imaju obitelji sa petero djece do navršene 18. godine djeteta. Sufinanciramo boravak djece u Dječjem vrtiću.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, s toga smo dio sredstava izdvojili  za stipendiranje studenata, sufinanciranje nabave školskih knjiga i produženi boravak djece u školi, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak javnog prijevoza u školu. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći kako bismo im na neki način pomogli i olakšali stanovanje.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području našeg Grada dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Paga da zajedno s nama radite na boljitku našeg Grada kako bi on postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.

Poštovani sugrađani, izdvojili smo samo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

 

Vaš gradonačelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Paga za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Paga za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Paga koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Paga kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Proračun sadržava

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Paga su: Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag, Gradska knjižnica Pag i Javna vatrogasna postrojba Pag.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 45.885.000,00 
Prihodi od poreza 18.166.600,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.098.900,00 
Prihodi od imovine 3.718.000,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 16.403.500,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 198.000,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.340.000,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 6.340.000,00 
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi Grada Paga za 2021. godinu planirani su u iznosu od 52.225.000,00 kuna

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Paga za 2021. godinu su 45.885.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 18.166.600,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 5.900.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 11.836.600,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 430.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.098.900,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 830.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 2.419.500,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.900.000,00, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 949.400,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.718.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 603.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.115.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 16.403.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 901.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.110.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 12.392.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 198.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 130.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 68.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Paga za 2021. godinu planiranih u iznosu od 6.340.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 6.320.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

 

 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 28.200.500,00 
Rashodi za zaposlene 10.722.000,00 
Materijalni rashodi 13.758.000,00 
Financijski rashodi 614.500,00 
Subvencije 50.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.043.000,00 
Ostali rashodi 2.013.000,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.434.500,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.434.500,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.490.000,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.490.000,00 
Rezultat poslovanja 3.100.000,00 
Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 3.100.000,00 
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi Grada Paga za 2021. godinu planirani su u iznosu od 52.225.000,00 kuna

 

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Paga za 2021. godinu planirani su u iznosu od 28.200.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.722.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 8.485.450,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 845.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.391.550,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.758.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 463.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.441.750,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 8.206.600,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 2.643.150,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 614.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 200.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 414.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.043.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.013.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.713.000,00 kuna, , izvanredni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirana u iznosu od 50.000,00 kuna 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Paga za 2021. godinu planirani u iznosu od 19.434.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.093.500,00 kuna, od toga 4.089.500,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 4.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.191.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 5.440.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.163.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 318.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 6.270.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 2.140.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Paga za 2021. godinu planirani u iznosu od 1.490.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna izdaci za dionice i udjele u glavnici i 1.470.000,00 kuna izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova

 

Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu -3.100.000,00 kuna

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.825.500,00 KUNA

Program 1000 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 1.697.500,00 kuna

1. Predstavničko i izvršno tijelo planirano u iznosu od 777.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 430.000,00 kuna , od toga plaće (Bruto) 370.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 347.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 42.000,00 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 293.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.500,00 kuna

2. Za protokolarne izdatke i obilježavanje obljetnica i blagdana planirano je 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za međunarodnu i međugradsku suradnju planirano je 100.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 kuna

4. Za donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 250.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano do prihoda od prodaje nefinancijske imovine za izvanredne rashode

6. Za Savjet mladih planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za naknade građanima – prigodni pokloni planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za Izbore za predstavnička i izvršna tijela planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

 

Program 1001 Razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za rad političkih stranaka planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 678.000,00 kuna

Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 678.000,00 kuna, od toga:

 

Za Mjesni odbor Pag planirano je 529.500.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 521.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 431.000,00 kuna, rashodi za usluge 73.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za rashode za usluge

 

Za mjesni odbor Šimuni planirano je 62.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 11.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge

 

Za Mjesni odbor Dinjiška planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna, rashodi za usluge 17.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

 

Za Mjesni odbor Vlašići planirano je 33.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 26.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 11.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – Turistička pristojba planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za rashode za usluge

 

Za Mjesni odbor Miškovići planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna

 

Program 1003 Manifestacije planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje manifestacija planirano je 160.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  - turistička pristojba i 20.000,00 kuna financirano od pomoći  za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za Međunarodni festival čipke planirano je 130.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 20.000,00 kuna financirano od pomoći i 50.000,00 kuna financirano od donacija za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Advent je planirano 80.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za obilježavanje obljetnice uprizorenja Robinje je planirano 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-turistička pristojba za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

RAZDJEL 002 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 12.728.500,00 KUNA

 

GLAVA 00201 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.320.000,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.638.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.638.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.045.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 725.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 593.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 54.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 213.000,00 kuna, rashodi za usluge 289.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 kuna

 

Program 1001 Ostali rashodi Grada planirani u iznosu od 560.000,00 kuna 

1. Za ostale rashode po posebnim aktima planirano je 140.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje rada djelatnika i ustanova planirano je 220.000,00 kuna; 70.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene –komunalni doprinos za ostale nespomenute rashode poslovanja

3.  Za izradu strateških dokumenata i elaborata planirano je 200.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 50.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

Program 1003 Nabava i održavanje opreme i programa planirano u iznosu od 560.000,00 kuna

1. Za održavanje opreme i programa planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

2. Za računalnu i drugu opremu i programe planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 115.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 115.000,00 kuna

3. Za uredsku opremu i namještaj planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

4. Za umjetnička djela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

 

Program 1014 Zaštita i spašavanje planirano je 351.000,00 kuna

1. Za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara – DVD Pag planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za izradu Plana zaštite planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za aktivnost Civilne zaštite planirano je 55.000,00 kuna financirano od financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 5.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za djelatnost Crvenog križa planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 328.00,00 kuna

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana je u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 158.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1016 Očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 58.000,00 kuna

1. Za program prevencije ovisnosti planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za meteorološka mjerenja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za rad timova hitne medicinske pomoći planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 

Program 1017 Demografska obnova planirano u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvero i više djece planirane u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1018 Sufinanciranje školstva planirano u iznosu od 485.000,00  kuna

1. Za stipendije planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje kupnje školskih knjiga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za produženi boravak učenika planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje projekta - izdavanje knjige - Povijest školstva u Pagu planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

 

Program 1019 Trgovačka društva u vlasništvu Grada

1.  Za osnivanje trgovačkih društava planirano je 30.000,00 kuna; 20.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora i 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 4.580.000,00 KUNA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu planirano u iznosu od 2.500.000,00 kuna

Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 2.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.150.000,00 kuna, i doprinosi na plaće 350.000,00 kuna

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 2.072.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost ustanove predškolskog odgoja planirano je 2.072.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – proračunski korisnici planirani u iznosu od 1.274.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 896.000,00 kuna, rashodi za usluge 227.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – proračunski korisnici planirani u iznosu od 730.000,00 kuna od toga; plaće(bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna, doprinosi na plaće 80.000,00 kuna naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 23.000,000 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od donacija - proračunski korisnici  planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda - proračunski korisnici planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu

Program 1003 Posebni programi izvan standarda planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

Za program potreba iznad standarda u predškolstvu planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 447.500,00 KUNA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi planirano u iznosu od 360.000,00 kuna

1. Za stručno i administrativno osoblje planirano je 345.000,00 kuna, financirano do općih prohoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 284.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 225.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 39.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.250,00 kuna, rashodi za usluge 32.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna

2. Za nabavu opreme planirano je 5.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za postrojenje i opremu

3. Za knjižnu građu planirano je 10.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Program 1001 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 87.500,00 kuna

Za sufinanciranje programa planirano je 87.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda -  proračunski korisnici planirani u iznosu od 18.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 15.450,00 kuna i doprinosi na plaće 2.550,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 8.500,00 kuna  za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda - proračunski korisnici planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Materijalni rashodi financirani od pomoći - proračunski korisnici planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od pomoći - proračunski korisnici planirani u iznosu od 38.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 3.381.000,00 KUNA

Program 1000 Redovna djelatnost JVP planirano u iznosu od 2.900.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP planirano je 2.900.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći-Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad planirani u iznosu od 1.566.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.260.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 102.000,00 kuna i doprinosi na plaće 204.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Grad planirani u iznosu od 164.700.000,00 kuna , od toga; 81.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 24.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 44.400,00 kuna za rashode za usluge i 15.300,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Financijski rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Grad planirani u iznosu od 4.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Grad planirani u iznosu od 4.800,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći-Prihodi za decentralizirane funkcije-Općina planirani u iznosu od 1.044.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 840.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 68.000,00 kuna i doprinosi na plaće 136.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Općina planirani u iznosu od 109.800.000,00 kuna , od toga; 54.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 16.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 29.600,00 kuna za rashode za usluge i 10.200,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Financijski rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Općina planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije-Općina planirani u iznosu od 3.200,00 kuna

 

Program 1001 Financiranje iznad standarda – JVP Pag planirano u iznosu od 481.000,00 kuna

Za financiranje iznad standarda planirano je 481.000,00 kuna , od toga;

• 252.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,

I. 87.000,00 kuna za rashode za zaposlene, od toga; 72.000,00 kuna za plaće(bruto), 3.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene i 12.000,00 kuna za doprinose na plaće

II. 159.600,00kuna za materijalne rashode, od toga; 15.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, , 18.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 96.000,00 kuna za rashode za usluge i 30.600,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

III. 6.000,00 kuna za rashode za nabavu dugotrajne imovine za postrojenje i opremu

• 50.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda-proračunski korisnici za rashode za materijal i energiju

• 178.400,00 kuna financirano od Pomoći-proračunski korisnici

I. 58.000,00 kuna za rashode za zaposlene, od toga; 48.000,00 kuna za plaće(bruto), 2.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene i 8.000,00 kuna za doprinose na plaće

II. 116.400,00kuna za materijalne rashode, od toga; 10.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, , 12.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 74.000,00 kuna za rashode za usluge i 20.400,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

III. 4.000,00 kuna za rashode za nabavu dugotrajne imovine za postrojenje i opremu

 

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.354.500,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.084.500,00 kuna

1.Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.084.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 710.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 94.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 57.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 32.500,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

 

Program 1001 Ostali rashodi vezani uz financije planirani u iznosu od 2.270.000,00 kuna 

1. Za financijske rashode planirano je 410.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka, od toga 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 395.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za premije osiguranja planirano je 170.000.00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za članarine planirano je 20.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za otplatu kredita planirano je 1.670.000,00 kuna; financirano do općih prohoda i primitaka, od toga 850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih financijskih institucija i 820.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove 

 

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE PLANIRANO U IZNOSU OD 12.325.000,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.885.000,00  kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 985.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 930.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 725.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kuna i doprinosi na plaće 110.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 14.000,00 kuna ,rashodi za materijal i energiju 34.000,00 kuna i 7.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za odvjetničke i druge usluge planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 770.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 kuna

 

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.980.000,00 kuna

1. Za održavanje parkova i zelenih površina planirano je 655.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 2.330.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 645.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada, 1.205.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Turistička pristojba za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 900.000,00 kuna ; 600.000,00financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge i 300.000,00 kuna financirano od prihoda z aposebne namjene –komunalni doprinos

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 670.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

5. Za električnu energiju za javnu rasvjetu planirano je 455.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

6. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

7. Za dekoraciju javnih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za održavanje odvodnih kanala planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

9. Za energetsku uslugu javne rasvjete planirano je 360.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

10. Za postavljanje ormara javne rasvjete planirano je 10.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene –komunalna naknada

11. Za održavanje i uređenje javne površine – plaže planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – turistička pristojba

12. Za održavanje i uređenje javne površine – protupožarni prolazi panirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

 

Program 1003 Uređenje stanja u prostoru planirano u iznosu od 900.000,00 kuna 

1. Za geodetsko-katastarske usluge planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 130.000,00 kuna

2. Za izmjeru i evidentiranje objekata planirano je 200.000,00 kuna , od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

3. Za financiranje katastarskih izmjera planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

 

Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora grada planirano je u iznosu od 330.000,00 kuna

Za održavanje i uređenje gradskih prostora planirano je 330.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 10.000,00 kuna za rashode  za materijal i energiju i 320.000,000 kuna za rashode za usluge

 

Program 1008 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 3.050.000,00 kuna

1. Za Programska rješenja upravljanja imovinom planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene –komunalni doprinos za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za otkup i raspolaganje imovinom planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

 

Program 1009 Preventivne mjere zaštite stanovništva i zbrinjavanje životinja planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za mjere deratizacije i dezinsekcije planirano je 100.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za zaštitu životinja planirano je 80.000,00 kuna  za rashode za usluge

 

Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

 

Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 17.891.500,00

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.295.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.255.000,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.140.000,00  kuna, od toga plaće (bruto) 845.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 145.000,00 kuna i doprinosi na plaće 150.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 115.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.500,00 kuha, rashodi za materijal i energiju 49.500,00 kuna i rashodi za usluge 29.000,00 kuna

2. Za ostale rashode odjela planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 

Program 1001 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 403.000,00 kuna

1. Za Geodetsko katastarske usluge planirano je 3.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 400.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

 

Program 1003 Gospodarstvo i turizam planirano u iznosu od 2.280.000,00 kuna

1. Za subvencije, donacije i pomoći planirano je 460.000,00 kuna, od toga 410.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Za investicijske studije i programe planirano je 115.000,00 kuna financirano o0d općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za lokalna akcijska grupu planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4 Za zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja" planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

5.  Za sufinanciranje programa Turističke zajednice planirano je 80.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene - turistička pristojba za tekuće donacije

6. Za uređenje poslovne zone planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine, od toga: 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva i 1.000.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izgradnju lokalne komunalne infrastrukture planirano je 200.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine za  nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

Program 1004 Uređenje i gradnja javno prometnih površina planirano u iznosu od 3.975.000,00 kuna

1. Za Projekte prometnih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinosi  za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za autobusni kolodvor planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  komunalni doprinos, od toga 150.000,00 kuna za građevinske objekte i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za gradsku tržnicu planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za Uređenje luka na području  Paga planirano je 750.000,00 kuna ; 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga postrojenja i oprema 250.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovine 300.000,00 kuna i 200.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za projekt uređenja parkova planirano je 20.000,00 kuna, od toga 12.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu financirano od prihoda za posebne namjene –Komunalni doprinos i 8.000,000 kuna financirano od donacija za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za uređenje biciklističkih staza planirano je 100.000,00 kuna, financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni  doprinos za građevinske objekte

7. Za projekt popločavanja ulica planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za uređenje prostora Uhlinac planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9. Za uređenje šetnica i plaža planirano je 1.560.000,00 kuna, od toga 1.410.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 150.000,00 kuna financirano od pomoći 

10. Za uređenje ulaza u grad Pag planirano je 200.000,00 kuna , od toga 150.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za postavljanje i uređenje dječjih igrališta planirano je 105.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos, za, postrojenje i opremu 

12. Za opremanje javnih površina planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

13. Za uređenje platoa - stara riva planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga građevinski objekti 150.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 250.000,00 kuna

14. Za uređenje starog mosta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Program 1005 Uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada planirano u iznosu od 3.630.000,00 kuna

1. Za uređenje magazina soli planirano je 250.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

2. Za uređenje Kneževog dvora planirano je 350.000,00 kuna, od toga  30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 200.000,00 kuna financirano od pomoći, 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

3. Za Kula Skrivanat planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od pomoći

4. Za uređenje Doma kulture Pag planirano je 500.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za Uređenje palače Matasović planirano je 200.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 150.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

6. Za Izrada suhozidne čipke planirano je 100.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za Dvoranu"Kuća vjetra" planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna

8. Za projekt - dom umirovljenika planirano je 480.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 450.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

9. Za izgradnju i uređenje tenis terena planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga građevinski objekti 170.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

10. Za uređenje nogometnog igrališta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos; 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 200.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za uređenje i dogradnju Doma zdravlja Pag planirano je 200.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka 

12. Za uređenje platoa Prosika planirano je 500.000,00 kuna , 240.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos i 260.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine

13. Za uređenje područja Hanzine planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

 

Program 1006 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.550.000,00 kuna

1. Za izgradnju nove javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene –komunalni doprinos, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izgradnju sustava odvodnih kanala planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-komunalni  doprinos od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za uređenje groblja planirano je 1.300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene-komunalni  doprinos, od toga 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva, 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Program 1007 Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planiran u iznosu od 3.229.500,00 kuna

1. Za Sanacija deponije Sv. Kuzam planirano je 2.529.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 570.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 509.500,00 kuna za materijalnu imovinu 

• •Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.210.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 180.00,00 kuna za materijalnu imovinu 

2. Za izgradnju plohe i sortirnice planirano je 700.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga: 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 500.000,00 kuna financirano od pomoći

 

Program 1008 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 485.000,00 kuna

Za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 485.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene komunalni doprinos

 

Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 360.000,00 kuna

1. Za odlaganje i zbrinjavanje otpada planirano je 260.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 100.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za ugradnju električnih punionica planirano je 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu, od toga ; 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od pomoći

 

Program 1010 Financiranje programa javnih potreba i razvoja civilnog društva planirano u iznosu od 555.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u kulturi planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za javne potrebe u sportu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za tekuće donacije

4. Za programe udruga civilnog društva planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za donacije župnim uredima i samostanima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu planirano je 20.000,00 kuna; 10.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna pomoći za tekuće donacije

7. Za javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od pomoći

 

Program 1011 Istraživanje i zaštita kulturne baštine planirano je u iznosu od 129.000,00 kuna

1. Za zaštitni znak i zaštita paške čipke planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za  nematerijalna imovina 

2. Za arheološka istraživanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za rad kapelnika Gradske glazbe Pag planirano je 95.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.