Komentari Godina ovog Proračuna je završena pa sukladno tome i mogućnost komentiranja istog.

Proračun Grada Paga za 2020. godinu


Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Proračun za građane za 2020. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pag.hr.

Tijekom 2020. godine veliki dio novca planiramo izdvojiti za komunalnu infrastrukturu, održavanje parkova, javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje i uređenje plaža,protupožarnih puteva, šetnica, biciklističkih staza, uređenje groblja, izgradnju nove javne rasvjete, sustava odvodnih kanala i nerazvrstanih cesta,dječjih igrališta i izgradnju i uređenje teniskih i nogometnih igrališta.

U planu nam je i uređenje Kneževog dvora, Kule Skrivanat, uređenje ulaza u Grad Pag, Doma kulture Pag i uređenje palače Matasović i luke Pag.

Kako bismo pomogli roditeljima novorođene djece za svako novorođeno dijete dodjeljujemo jednokratnu pomoć u iznosu 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, 30.000,00 kuna za treće dijete, 50.000,00 kuna za četvrto te svako sljedeće dijete. Pravo na godišnju naknadu od 10.000,00 kuna imaju obitelji sa petero djece do navršene 18. godine djeteta. Sufinanciramo boravak djece u Dječjem vrtiću kao i program predškole. 

Želimo pomoći našim učenicima i studentima u njihovom daljnjem obrazovanju, s toga im dodjeljujemo stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno za studente i 200 kuna mjesečno za učenike. Grad Pag sufinancira produženi boravak djece u školi, nabavu školskih knjiga te prijevoz učenicima srednjih škola, 

Također, mislimo i na pojedince i obitelji slabijeg imovinskog stanja. Za njih smo osigurali novac za jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev.

Ulaganje u očuvanje kulture i tradicije od iznimne nam je važnosti, s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za uređenje sakralnih objekata, za zaštitni znak i zaštitu Paške čipke, brojne udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području našeg Grada, te sufinanciranje raznih manifestacija, kao što su Međunarodni festival čipke i Advent.

Poštovani sugrađani, izdvojili smo samo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

 

Vaš gradonačelnik!

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Paga za 2020. godinu bilo je provedeno od 21.11.2019. do 04.12.2019. godine. 

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Paga za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Paga za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Paga koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Paga kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Proračun sadržava

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Paga su: Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag i Gradska knjižnica Pag.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 47.011.700,00 
Prihodi od poreza 20.197.200,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.322.000,00 
Prihodi od imovine 4.822.000,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 15.177.500,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 193.000,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.758.300,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.723.300,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi Grada Paga za 2020. godinu planirani su u iznosu od 48.770.000,00 kuna

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Paga za 2020. godinu su 47.011.700,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 20.197.200,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 6.800.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 12.767.200,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 630.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.322.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 3.040.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 2.211.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 280.000,00, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 771.000,00 kuna i  pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 20.000,00 kuna

3  Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.822.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 602.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.220.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 15.177.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 999.500,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.681.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 11.497.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 193.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 130.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 63.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Paga za 2020. godinu planiranih u iznosu od 1.758.300,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 1.723.300,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 35.000,00 kuna


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 26.719.500,00 
Rashodi za zaposlene 8.855.500,00 
Materijalni rashodi 13.529.000,00 
Financijski rashodi 778.000,00 
Subvencije 100.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.100.000,00 
Ostali rashodi 2.357.000,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.110.500,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.044.000,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.468.200,00 
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 5.000,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.593.300,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 840.000,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 840.000,00 
Rezultat poslovanja 3.100.000,00 
Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 3.100.000,00 
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi Grada Paga za 2020. godinu planirani su u iznosu od 48.770.000,00 kuna

 

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Paga za 2020. godinu planirani su u iznosu od 26.719.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.855.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 6.941.373,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 768.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.145.627,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.529.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 426.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.335.400,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.273.600,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 3.491.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 778.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 360.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 418.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.357.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.007.000,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirana u iznosu od 50.000,00 kuna 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Paga za 2020. godinu planirani u iznosu od 18.110.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.044.000,00 kuna, od toga 1.040.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 4.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.468.200,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 5.820.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 2.065.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 253.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 6.330.200,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 2.593.300,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Paga za 2020. godinu planirani u iznosu od 840.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna izdaci za dionice i udjele u glavnici i 820.000,00 kuna izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova

 

Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu -3.100.000,00 kuna

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.176.000,00 KUNA

Program 1000 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 1.892.000,00 kuna

1. Predstavničko i izvršno tijelo planirano u iznosu od 1.017.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 465.000,00 kuna , od toga plaće (Bruto) 400.000,00 kuna i doprinosi na plaće 65.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 552.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 52.000,00 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 498.000,00 kuna

2. Za protokolarne izdatke i obilježavanje obljetnica i blagdana planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za međunarodnu i međugradsku suradnju planirano je 170.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna

4. Za donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 250.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano do prihoda od prodaje nefinancijske imovine za izvanredne rashode

6. Za Savjet mladih planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za naknade građanima – prigodni pokloni planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1001 Razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za rad političkih stranaka planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 702.500,00 kuna

Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 702.500,00 kuna, od toga:

 

Za Mjesni odbor Pag planirano je 532.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 524.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 431.000,00 kuna, rashodi za usluge 76.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za rashode za usluge

 

Za mjesni odbor Šimuni planirano je 68.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 63.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge

 

Za Mjesni odbor Dinjiška planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna, rashodi za usluge 12.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

 

Za Mjesni odbor Vlašići planirano je 39.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 32.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za rashode za usluge

 

Za Mjesni odbor Miškovići planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

 

Program 1003 Manifestacije planirano u iznosu od 531.500,00 kuna

1. Za sufinanciranje manifestacija planirano je 261.500,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, 171.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  - boravišna pristojba i 20.000,00 kuna financirano od pomoći  za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za Međunarodni festival čipke planirano je 70.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 10.000,00 kuna financirano od pomoći i 45.000,00 kuna financirano od donacija za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Advent je planirano 200.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

RAZDJEL 002 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.697.500,00 KUNA

 

GLAVA 00201 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.489.000,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje kata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.670.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.035.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 730.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 635.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 54.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 231.000,00 kuna, rashodi za usluge 293.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 kuna

 

Program 1001 Ostali rashodi Grada planirani u iznosu od 425.000,00 kuna

1. Za ostale rashode po posebnim aktima planirano je 150.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje rada djelatnika i ustanova planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za izradu strateških dokumenata i elaborata planirano je 255.000,00 kuna, od toga 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 100.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

Program 1003 Nabava i održavanje opreme i programa planirano u iznosu od 595.000,00 kuna

1. Za održavanje opreme i programa planirano je 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 160.000,00 kuna

2. Za računalnu i drugu opremu i programe planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 105.000,00 kuna o nematerijalna proizvedena imovina 175.000,00 kuna

3. Za uredsku opremu i namještaj planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

4. Za umjetnička djela planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

 

Program 1014 Zaštita i spašavanje planirano je 456.000,00 kuna

1. Za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara – DVD Pag planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za izradu Plana zaštite planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za aktivnost Civilne zaštite planirano je 55.000,00 kuna financirano od financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 5.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za djelatnost Crvenog križa planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 255.000,00 kuna

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana je u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1016 Očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 58.000,00 kuna

1. Za program prevencije ovisnosti planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za meteorološka mjerenja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za rad timova hitne medicinske pomoći planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 

Program 1017 Demografska obnova planirano u iznosu od 360.000,00 kuna

1. Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvero i više djece planirane u iznosu od 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 1018 Sufinanciranje školstva planirano u iznosu od 640.000,00  kuna

1. Za stipendije planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje kupnje školskih knjiga planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za produženi boravak učenika planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za sufinanciranje projekta - izdavanje knjige - Povijest školstva u Pagu planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije

 

Program 1019 Trgovačka društva u vlasništvu Grada

1. Za osnivanje trgovačkih društava planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 5.110.000,00 KUNA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu planirano u iznosu od 3.030.000,00 kuna

Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 3.030.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.870.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.360.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 kuna i doprinosi na plaće 390.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna

 

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 2.072.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost ustanove predškolskog odgoja planirano je 2.072.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – proračunski korisnici planirani u iznosu od 1.274.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 896.000,00 kuna, rashodi za usluge 227.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – proračunski korisnici planirani u iznosu od 730.000,00 kuna , od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 23.000,000 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od donacija - proračunski korisnici  planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu do 630.000,00 kuna , od toga plaće (bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 80.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda - proračunski korisnici planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu

 

Program 1003 Posebni programi izvan standarda planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

Za program potreba iznad standarda u predškolstvu planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

GLAVA 00203 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 31.000,00 KUNA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi planirano u iznosu od 31.000,00 kuna

Za stručno i administrativno osoblje planirano je 31.000,00 kuna, financirano do općih prohoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

•  Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna

 

GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 462.500,00 KUNA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi planirano u iznosu od 383.500,00 kuna

1. Za stručno i administrativno osoblje planirano je 358.500,00 kuna, financirano do općih prohoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 297.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 245.923,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 kuna i doprinosi na plaće 44.077,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.400,00 kuna, rashodi za usluge 32.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna

2. Za nabavu opreme planirano je 10.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za postrojenje i opremu

3. Za knjižnu građu planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

Program 1001 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 79.000,00 kuna

Za sufinanciranje programa planirano je 79.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda -  proračunski korisnici planirani u iznosu od 18.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 15.450,00 kuna i doprinosi na plaće 2.550,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda - proračunski korisnici planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Materijalni rashodi financirani od pomoći - proračunski korisnici planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od pomoći - proračunski korisnici planirani u iznosu od 38.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 605.000,00 KUNA

Program 1000 Redovna djelatnost JVP planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP planirano je 385.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 80.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi na plaće 13.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći - decentralizirane funkcije planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 160.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 44.000,00 kuna i doprinosi na plaće 26.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći  - prihodi za decentralizirane funkcije planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

Program 1001 Financiranje iznad standarda planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

Za financiranje iznad standarda planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 200.000,00 kuna za postrojenja i opremu

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.978.000,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.188.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.188.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 88.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 57.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna

 

Program 1001 Ostali rashodi vezani uz financije planirani u iznosu od 1.790.000,00 kuna 

1. Za financijske rashode planirano je 420.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka, od toga 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 405.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za premije osiguranja planirano je 170.000.00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za članarine planirano je 20.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za otplatu kredita planirano je 1.180.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka, od toga 820.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih financijskih institucija i 360.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

 

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE PLANIRANO U IZNOSU OD 10.265.300,00 KUNA

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.787.000,00  kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 855.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 815.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 615.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kuna i doprinosi na plaće 105.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 14.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 26.000,00 kuna

2. Za odvjetničke i druge usluge planirano je 932.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 802.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 kuna

 

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.815.000,00 kuna

1. Za održavanje parkova i zelenih površina planirano je 660.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 1.330.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 595.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada, 475.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 290.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 670.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

5. Za električnu energiju za javnu rasvjetu planirano je 455.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

6. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

7. Za dekoraciju javnih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za održavanje odvodnih kanala planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

9. Za energetsku uslugu javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

10. Za postavljanje ormara javne rasvjete planirano je 10.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene –komunalna naknada

11. Za održavanje i uređenje javne površine – plaže planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada 

12. Za održavanje i uređenje javne površine – protupožarni prolazi panirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

 

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 910.000,00 kuna

1. Za izgradnju nove javne rasvjete planirano je 310.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada i 60.000,00 kuna financirano od pomoći

2. Za izgradnju sustava odvodnih kanala planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

3. Za uređenje groblja planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 100.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna

 

Program 1003 Uređenje stanja u prostoru planirano u iznosu od 1.320.000,00 kuna 

1. Za geodetsko-katastarske usluge planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

2. Za izmjeru i evidentiranje objekata planirano je 200.000,00 kuna , od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

3. Za financiranje katastarskih izmjera planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 980.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

 

Program 1005 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

Za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada, od toga materijalna imovina  200.000,00 kuna , građevinski objekti 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 kuna

 

Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora grada planirano je u iznosu od 350.000,00 kuna

Za održavanje i uređenje gradskih prostora planirano je 350.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 10.000,00 kuna za rashode  za materijal i energiju i 340.000,000 kuna za rashode za usluge

 

Program 1008 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 123.300,00 kuna

Za otkup građevina i prostora planirano je 123.300,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Program 1009 Preventivne mjere zaštite stanovništva i zbrinjavanje životinja planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

1. Za mjere deratizacije i dezinsekcije planirano je 100.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za zaštitu životinja planirano je 60.000,00 kuna  za rashode za usluge

 

Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

 

Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.380.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.365.000,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.270.000,00  kuna, od toga plaće (bruto) 965.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 145.000,00 kuna i doprinosi na plaće 160.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuha, rashodi za materijal i energiju 39.000,00 kuna i rashodi za usluge 2.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani ode pomoći planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za plaće (bruto)

2. Za ostale rashode odjela planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 

Program 1001 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 860.000,00 kuna

1. Za Geodetsko katastarske usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 850.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.0000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

Program 1003 Gospodarstvo i turizam planirano u iznosu od 1.280.000,00 kuna

1. Za subvencije, donacije i pomoći planirano je 400.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Za investicijske studije i programe planirano je 115.000,00 kuna financirano o0d općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za lokalna akcijska grupu planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja" planirano je 400.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba

5. Za sufinanciranje programa Turističke zajednice planirano je 150.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene - boravišna pristojba za tekuće donacije

6. Za sufinanciranje turističkog oglašavanja planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Boravišna pristojba za rashode za usluge

7. Za projekt WIFI4EU planirano je 115.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Boravišna pristojba  i 100.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za uređenje prostora info punkta-most planirano je 50.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 

Program 1004 Uređenje i gradnja javno prometnih površina planirano u iznosu od 6.460.000,00 kuna

1. Za Projekte prometnih površina planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinosi  za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za autobusni kolodvor planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  komunalni doprinos, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za gradsku tržnicu planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za Uređenje luke Pag planirano je 750.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga postrojenja i oprema 200.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovine 550.000,00 kuna

5. Za projekt uređenja parkova planirano je 70.000,00 kuna, od toga 50.000,00 za građevinske objekte i 12.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu financirano od prihoda za posebne namjene i 8.000,000 kuna financirano od donacija za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za uređenje biciklističkih staza planirano je 655.000,00 kuna, od toga 335.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni  doprinos i 300.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

7. Za projekt popločavanja ulica planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za uređenje prostora Uhlinac planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9. Za uređenje šetnica i plaža planirano je 2.345.000,00 kuna, od toga 1.435.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 910.000,00 kuna financirano od pomoći 

10. Za uređenje ulaza u grad Pag planirano je 500.000,00 kuna , od toga 450.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za postavljanje i uređenje dječjih igrališta planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga građevinski objekti 100.000,00 kuna, postrojenja i oprema 650.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

12. Za opremanje javnih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

13. Za uređenje platoa - stara riva planirano je 380.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga građevinski objekti 200.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 180.000,00 kuna

14. Za uređenje starog mosta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Program 1005 Uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada planirano u iznosu od 4.305.000,00 kuna

1. Za uređenje magazina soli planirano je 450.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

2. Za uređenje Kneževog dvora planirano je 530.000,00 kuna, od toga  100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 260.000,00 kuna financirano od pomoći, 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

3. Za Kula Skrivanat planirano je 125.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od pomoći

4. Za uređenje Doma kulture Pag planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 1.040.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za Uređenje palače Matasović planirano je 400.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 150.000,00 kuna financirano od pomoći i 150.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

6. Za Izrada suhozidne čipke planirano je 350.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za Dvoranu"Kuća vjetra" planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 kuna

8. Za projekt - dom umirovljenika planirano je 500.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 450.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

9. Za izgradnju i uređenje tenis terena planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga građevinski objekti 170.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

10. Za uređenje nogometnog igrališta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

Program 1006 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 3.360.200,00 kuna

1. Za odlaganje i zbrinjavanje otpada planirano je 710.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 130.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 85.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani su u iznosu od 475.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za Sanacija deponije Sv. Kuzam planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 625.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 125.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 555.000,00 kuna za materijalnu imovinu 

• •Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.125.000,00 kuna

3. Za ugradnju električnih punionica planirano je 150.200,00 kuna, od toga 94.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 56.000,00 kuna financirano od pomoći

 

Program 1007 Financiranje programa javnih potreba i razvoja civilnog društva planirano u iznosu od 789.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u kulturi planirano je 188.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za javne potrebe u sportu planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata planirano je 26.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za tekuće donacije

4. Za programe udruga civilnog društva planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za donacije župnim uredima i samostanima planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za donacije za sanaciju sakralnih objekata planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu planirano je 37.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za tekuće donacije

8. Za javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu planirano je 51.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

Program 1008 Istraživanje i zaštita kulturne baštine planirano je u iznosu od 119.000,00 kuna

1. Za zaštitni znak i zaštita paške čipke planirano je 19.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge  15.000,00 kuna i nematerijalna imovina 4.000,00 kuna

2. Za arheološka istraživanja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.