Komentari Godina ovog Proračuna je završena pa sukladno tome i mogućnost komentiranja istog.

Proračun Grada Paga za 2019. godinu


Proračun za građane za 2019. godinu

 

Poštovani sugrađani, 

predstavljamo vam Proračun za građane za 2019. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pag.hr.

U 2019. godini Grad Pag planira velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju cesta, popločavanje ulica, uređenje biciklističkih staza i prometnih površina, uređenje plaža, dječjih igrališta, parkova i javnih površina, uređenje parkirališta kao i izgradnju nove javne rasvjete.

Planiramo uređenje šetnica Šimuni, Vlašići i Dinjiška, te uređenje Starog mosta i prostora Uhlinac – fontana. Veliki dio novca izdvajamo za uređenje plaže Lungo mare Pag, uređenja luke Pag kao i uređenje Doma kulture Pag.

Projektom Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije, naši gradovi obnoviti će dijelove svoje baštine i stvoriti nove prostore u kojima će biti moguće ostvariti nove sadržaje. Grad Pag ulagat će u kulturno dobro Crkvu Marijina Uznesenja sa samostanom u Starom Pagu. Nositelj projekta je Zadarska županija, a partneri gradovi Benkovac, Pag i Nin.

Kako bismo pomogli roditeljima novorođene djece za svako novorođeno dijete dodjeljujemo jednokratnu pomoć u iznosu 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, 30.000,00 kuna za treće dijete, 50.000,00 kuna za četvrto te svako sljedeće dijete. Pravo na godišnju naknadu od 10.000,00 kuna imaju obitelji sa petero djece do navršene 18. godine djeteta. Sufinanciramo boravak djece u Dječjem vrtiću kao i program predškole. 

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva s toga našim učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije, i to 10 (deset) studentskih stipendija (od čega 6 za deficitarna zanimanja: medicina, građevinarstvo, geodezija, računarstvo, novinarstvo i psihologija) i 10 (deset) učeničkih stipendija (od čega 8 za deficitarna zanimanja: kuhar, konobar, medicinar, električar/elektromehaničar, vodoinstalater, tokar, bravar, urar). Visina studentske stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno dok visina učeničke stipendije iznosi 200,00 kuna mjesečno. Grad sufinanciraju produženi boravak djece u školi i prijevoz učenicima srednjih škola. S obzirom na to da je Pag poznat po svojoj čipki, Grad financira čipkarsku školu kojom njeguju ovu tradiciju.

Brinemo i o socijalno ugroženima, te obiteljima slabijeg imovinskog stanja osigurava jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev, a svi umirovljenici s mirovinom manjom od 3.000,00 kuna ostvaraju pravo na božićnice.

Grad Pag puno ulaže u očuvanje svoje tradicije i kulture te dio proračunskog novca izdvaja se za brojne udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području našeg Grada. Sufinanciramo razne manifestacije kao i Festival čipke, jer to je obilježje našeg kraja.

Poštovani sugrađani, izdvojili smo samo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

 

Vaš gradonačelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Paga za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Paga za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Paga koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Paga kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Proračun sadržava

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Paga su: Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag, Centar za kulturu i informacije Pag i Gradska knjižnica Pag.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 44.492.300,00 
Prihodi od poreza 19.142.500,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.253.500,00 
Prihodi od imovine 4.621.000,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 15.195.300,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 130.000,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 150.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.300.000,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.265.000,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi Grada Paga za 2019. godinu planirani su u iznosu od 48.792.300,00 kuna

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Paga za 2019. godinu su 44.492.300,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 19.142.500,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 6.900.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 11.612.500,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 630.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.253.500,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.323.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 885.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 45.500,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.621.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 506.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.115.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 15.195.300,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.009.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.679.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 11.507.300,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 90.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Paga za 2019. godinu planiranih u iznosu od 4.300.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 4.265.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 35.000,00 kuna.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 23.673.500,00 
Rashodi za zaposlene 6.448.400,00 
Materijalni rashodi 11.941.700,00 
Financijski rashodi 381.400,00 
Subvencije 100.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.093.000,00 
Ostali rashodi 3.709.000,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.426.500,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 704.000,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin 17.767.500,00 
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 5.000,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.950.000,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 600.000,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 600.000,00 
Rezultat poslovanja 3.092.300,00 
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja 3.092.300,00 
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi Grada Paga za 2019. godinu planirani su u iznosu od 48.792.300,00 kuna

 

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Paga za 2019. godinu planirani su u iznosu od 23.673.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.448.400,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 5.081.103,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 513.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 853.797,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.941.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 349.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.786.400,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.661.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 3.139.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 381.400,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 180.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 201.400,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.093.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.709.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.239.000,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 335.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirana u iznosu od 1.035.000.000,00 kuna

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Paga za 2019. godinu planirani u iznosu od 21.426.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 704.000,00 kuna, od toga 700.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 4.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 17.767.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 8.215.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 430.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 52.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 9.070.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 2.950.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Paga za 2019. godinu planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 

 

 

Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 3.092.300,00 kuna

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.360.500,00KUNA

 

 

Program 1000 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 1.719.000,00 kuna

1. Predstavničko i izvršno tijelo planirano u iznosu od 1.034.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 468.000,00 kuna , od toga plaće (Bruto) 400.000,00 kuna i doprinosi na plaće 68.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 566.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 522.000,00 kuna

2. Za protokolarne izdatke i obilježavanje obljetnica i blagdana planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za međunarodnu i međugradsku suradnju planirano je 180.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 kuna

4. Za donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

6. Za Savjet mladih planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za naknade građanima – prigodni pokloni planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

 

Program 1001 Razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za rad političkih stranaka planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

 

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 591.500,00 kuna

Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 591.500,00 kuna, od toga:

 

 

Za Mjesni odbor Pag planirano je 422.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 414.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 321.000,00 kuna i rashodi za usluge 76.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za rashode za usluge

Za mjesni odbor Šimuni planirano je 68.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 63.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge

 

 

Za Mjesni odbor Dinjiška planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna, rashodi za usluge 12.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

 

 

Za Mjesni odbor Vlašići planirano je 38.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 32.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.500,00 kuna, rashodi za usluge 13.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za rashode za usluge

 

 

Za Mjesni odbor Miškovići planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

 

 

RAZDJEL 002 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.170.500,00 KUNA

 

 

GLAVA 00201 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 8.378.000,00 KUNA

 

 

Program 1000 Priprema i donošenje kata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.623.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.623.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.025.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 750.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 125.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 598.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 54.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 209.000,00 kuna, rashodi za usluge 293.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 kuna

 

 

Program 1001 Ostali rashodi Grada planirani u iznosu od 276.000,00 kuna

1. Za ostale rashode po posebnim aktima planirano je 150.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje rada djelatnika i ustanova planirano je 126.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 55.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000,00 kuna

 

 

Program 1003 Nabava i održavanje opreme i programa planirano u iznosu od 360.000,00 kuna

1. Za održavanje opreme i programa planirano je 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 135.000,00 kuna

2. Za računalnu i drugu opremu i programe planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 105.000,00 kuna o nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 kuna

3. Za uredsku opremu i namještaj planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

4. Za umjetnička djela planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

Program 1007 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.664,00 kuna

1. Za zaštitni znak i zaštitu čipke planirano je 19.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i nematerijalna imovina 4.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje manifestacija planirano je 240.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna rashodi za usluge i 100.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Festival čipke planirano je 155.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna rashodi za usluge i 30.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna rashodi za usluge i 25.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4. Za Advent planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za arheološka istraživanja planirano je 950.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za nematerijalnu  proizvedenu imovinu

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za javne potrebe u kulturi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

 

Program 1008 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 286.000,00 kuna 

1. Za donacije župnim uredima i samostanima planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Donacije za sanaciju sakralnih objekta planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za kapitalne donacije

3. Za Udruge proizašle iz Domovinskog rata planirano je 26.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za poticaj djelovanja udruga civilnog društva planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

 

Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 600.00,00 kuna

1. Za javne potrebe u sportu planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za izgradnju i uređenje tenis terena planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

3. Za uređenje nogometnog igrališta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

 

Program 1010 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 896.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa Turističke zajednice planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba za tekuće donacije

2. Za financiranje oglašavanja zračnog prijevoza planirano je 126.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene - boravišna pristojba za rashode za usluge

3. Za valorizaciju ljekovitog blata – zdravstveni turizam planirano je 470.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 420.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna građevinski objekti i 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene - boravišna pristojba planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za projekt WIF14EU planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

 

Program 1011 Poticanje gospodarstva planirano u iznosu od 540.000,00 kuna

1. Za subvencije, donacije i pomoći planirano je 400.000,00 kuna, od toga:

• Subvencije financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 350.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna, tekuće donacije 250.000,00 kuna i kapitalne donacije 50.000,00 kuna

• Subvencije financirane od prihoda za posebne namjene planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za Lokalnu akcijsku grupu planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za investicijske studije i programe planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

 

 

Program 1013 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 708.000,00 kuna

1. Za javne potrebe izvan standarda u osnovnom školstvu – OŠ Jurja Dalmatinca Pag planirano je 37.000,00 kuna, od toga 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije

2. Za javne potrebe izvan standarda u osnovnom školstvu – SŠ Bartula Kašića Pag planirano je 51.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za stipendije planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje kupnje školskih knjiga planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za produženi boravak učenika planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za sufinanciranje uređenja zgrade osnovne škole planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

 

Program 1014 Zaštita i spašavanje planirano je 632.000,00 kuna

1. Za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara – DVD Pag planirano je 590.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za izradu Plana zaštite planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za aktivnost Stožera za zaštitu i spašavanje planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za aktivnost Civilne zaštite planirano je 4.000,00 kuna financirano od financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za Javnu vatrogasnu postrojbu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

 

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 243.000,00 kuna

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana je u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 103.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

 

Program 1016 Očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za deratizaciju, dezinsekciju i veterinarske usluge planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za program prevencije ovisnosti planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za meteorološka mjerenja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za rad timova hitne planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 

 

Program 1017 Demografska obnova planirano u iznosu od 360.000,00 kuna

1. Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece planirane u iznosu od 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

 

GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 4.233.000,00 KUNA

 

 

Program 1001 Izgradnja i uređenje vrtića planirano u iznosu od 760.000,00 kuna

Za izgradnju i uređenje dječjeg vrtića planirano je 760.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

 

 

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu planirano u iznosu od 2.500.000,00 kuna

Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 2.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.349.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.929.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 320.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 151.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 kuna

 

 

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 965.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost ustanove predškolskog odgoja planirano je 965.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – proračunski korisnici planirani u iznosu od 937.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 660.000,00 kuna, rashodi za usluge 177.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda - proračunski korisnici planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

 

 

Program 1003 Posebni programi izvan standarda planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

Za program potreba iznad standarda u predškolstvu planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

 

GLAVA 00203 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 165.000,00 KUNA

 

 

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi planirano u iznosu od 165.000,00 kuna

Za stručno i administrativno osoblje planirano je 165.000,00 kuna, financirano do općih prohoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 110.400,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 93.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 kuna i doprinosi na plaće 16.100,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 49.200,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.400,00 kuna

 

 

GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 394.500,00 KUNA

 

 

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za stručno i administrativno osoblje planirano je 317.000,00 kuna, financirano do općih prohoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 263.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 221.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 kuna i doprinosi na plaće 34.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 51.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 18.900,00 kuna, rashodi za usluge 30.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

2. Za nabavu opreme planirano je 5.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za postrojenje i opremu

3. Za knjižnu građu planirano je 8.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

 

Program 1001 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 64.500,00 kuna

Za sufinanciranje programa planirano je 64.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda -  proračunski korisnici planirani u iznosu od 15.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 12.803,00 kuna i doprinosi na plaće 2.197,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda - proračunski korisnici planirani u iznosu od 14.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Materijalni rashodi financirani od pomoći - proračunski korisnici planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od pomoći - proračunski korisnici planirani u iznosu od 30.500,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.107.000,00 KUNA

 

 

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.017.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.017.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 930.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 725.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 kuna i doprinosi na plaće 115.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 87.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 57.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna

 

 

Program 1001 Ostali rashodi vezani uz financije planirani u iznosu od 1.090.000,00 kuna 

1. Za financijske rashode planirano je 185.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za ostale financijske rashode

2. Za premije osiguranja planirano je 110.000.00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za članarine planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za otplatu kredita planirano je 780.000,00 kuna financirano do općih prohoda i primitaka, od toga 600.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih financijskih institucija i 180.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

 

 

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE PLANIRANO U IZNOSU OD 28.062.000,00 KUNA

 

 

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 2.062.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.377.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.288.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 950.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 165.000,00 kuna i doprinosi na plaće 173.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 89.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 27.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 62.000,00 kuna

2. Za odvjetničke i druge usluge planirano je 685.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 575.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 kuna

 

 

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.255.000,00 kuna

1. Za održavanje parkova i zelenih površina planirano je 470.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 1.280.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 595.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada, 385.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 190.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 730.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

5. Za električnu energiju za javnu rasvjetu planirano je 355.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

6. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

7. Za dekoraciju javnih površina planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za održavanje oborinskih kanala planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

9. Za iskope javne površine za kabliranje elektro mreže planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

10. Za održavanje i uređenje javne površine – protupožarni prolazi panirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

 

 

Program 1002 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.280.000,00 kuna

1. Za izgradnju nove javne rasvjete planirano je 490.000,00 kuna, od toga 430.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada i 60.000,00 kuna financirano od pomoći

2. Za izgradnju sustava odvodnih kanala planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

3. Za uređenje groblja planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 100.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna

4. Za uređenje autobusnog kolodvora planirano je 280.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 200.000,00 kuna za građevinske objekte i 80.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za uređenje gradske tržnice planirano je 280.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga200.000,00 kuna za građevinske objekte i 80.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za uređenje luke Pag planirano je 1.430.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 400.000,00 kuna za građevinske objekte i 1.030.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izvlaštenje zemljišta planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za kapitalne donacije

 

 

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 2.295.000,00 kuna

1. Za geodetsko-katastarske usluge planirano je 400.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene -  komunalna naknada planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 845.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za financiranje katastarskih izmjera planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 980.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

 

 

Program 1004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 1.480.000,00 kuna

1. Za odlaganje i zbrinjavanje otpada planirano je 640.000,00 kuna, od toga 165.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 475.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne donacije

2. Za sanaciju deponije sv. Kuzam planirano je 840.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

• Ostali rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 410.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

 

 

Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 1.775.000,00 kuna

1. Za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 870.000,00 kuna, od t toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos planirani u iznosu od 170.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 600.000,00 kuna  za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za projekte prometnih površina planirano je 250.000,00 kuna imovine financirani od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos kuna  za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za uređenje biciklističkih staza planirano je 655.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos planirani u iznosu od 355.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte

 

 

Program 1006 Uređenje i gradnja javno prometnih površina planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna 

1. Za projekt uređenja parkova planirano je 70.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos planirani u iznosu od 62.300,00 kuna , od toga za građevinski objekti 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 12.300,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu od 7.700,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za popločavanje ulica planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za uređenje starog mosta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za uređenje prostora Uhinac – fontana planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za šetnicu Vodice, Prosika, Bašaca planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za šetnicu Šimuni planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za šetnicu Vlašići planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za šetnicu Dinjiška planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za uređenje plaže Prosika planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za uređenje i postavljanje dječjih igrališta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, od toga 950.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za opremanje javnih površina planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za postrojenje i opremu

 

 

Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora Grada planirano je 5.795.000,00 kuna

1. Za održavanje i uređenje gradskih prostora planirano je 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i usluge 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 340.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

2. Za uređenje magazina soli planirano je 645.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 305.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 240.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za uređenje kneževog dvora planirano je 570.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 400.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za kulu Skrivanat planirano je 125.000,00 kuna, od toga.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za uređenje palače Matasović planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za uređenje Doma kulture Pag planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za izgradnju suhozidne čipke i dvorane „Zvukovi vjetra“ planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna i 700.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za kulturnu rutu putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije planirano je 1.610.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 502.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.107.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za uređenje javnog wc-a planirano je 275.000,00 kuna, od  toga:

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 29.500,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od prihoda za posebne namjene – boravišna pristojba planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 180.500,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

 

Program 1008 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 4.120.000,00 kuna

1. Za otkup građevina i prostora planirano je 4.100.00,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 120.000,00 kuna i građevinski objekti 3.980.000,00 kuna

2. Za Dom umirovljenika planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.