*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Grada Paga za 2024. godinu


Vodič za građane

 

Poštovani mještani,

predstavljamo vam Vodič za građane za 2024. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici »pag.hr«.

Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će u konačnici podignuti transparentnost u našem Gradu. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2024. godini.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijeloga grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

Nastavljamo s ulaganjem u održavanje javnih površina i javne rasvjete, izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta, uređenje parkova, šetnica, luka na području Paga, uređenje prostora Uhlinac, uređenje ulaza u grad Pag, postavljanje i uređenje dječjih igrališta, izgradnju pješačke staze Šimuni, uvođenje videonadzora prometa te uređenje poslovne zone i Doma kulture Pag.

Jedan od značajnih projekata u 2024. godini je razvoj centra za poduzetništvo za koji su osigurana sredstva iz proračuna u iznosu od 1.000.000,00 eura. 

Osigurali smo isplatu jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece i sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću.

U cilju nam je da naš Grad postane mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem privući nove stanovnike.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u budućnost, stoga smo našim studentima i učenicima osigurali isplatu stipendija. Sufinanciramo javni prijevoz srednjoškolaca, kupnju školskih knjiga i produženi boravak učenicima. Želimo potaknuti mlade na još veći trud i zalaganje i pomoći im u njihovom daljnjem školovanju.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Grada, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika.

Na području grada djeluju brojne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Stoga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku grada. 

Osigurana su sredstva za manifestacije poput Međunarodnog festivala čipke, Adventa i sl. 

Dragi sugrađani, izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2024. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2024. godinu.

 

 

Savjetovanje za prijedlog Proračuna Grada Paga za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu provedeno je od 19.10.2023. do 18.11.2023. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.

 

Što je proračun?

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Paga su Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag, Gradska knjižnica Pag i Javna vatrogasna postrojba Pag.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je Gradonačelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika Gradonačelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 9.184.900,00
Prihodi od poreza 4.809.700,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 883.950,00
Prihodi od imovine 595.400,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.801.400,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 51.600,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 42.850,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 315.100,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 314.600,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500,00
Ukupno 0,00

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Grada Paga za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 9.500.000,00 eura

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Grada Paga za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.184.900,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.809.700,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 883.950,00 eura (pomoći iz drugih proračuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) prihodi od imovine u iznosu 595.400,00 eura (prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine i prihodi od kamata), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.801.400,00 eura (upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 51.600,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 42.850,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 315.100,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene imovine 314.600,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene imovine 500,00 eura. 

 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 6.522.600,00
Rashodi za zaposlene 1.976.500,00
Materijalni rashodi 2.915.300,00
Financijski rashodi 71.500,00
Subvencije 70.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 139.500,00
Ostali rashodi 359.800,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.079.400,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 54.300,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.700.800,00
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 3.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 321.300,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 123.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 123.000,00
Vlastiti izvori 775.000,00
Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 775.000,00
Ukupno 0,00

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Grada Paga za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.522.600,00 eura, a čine ih rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.976.500,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.915.300,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 71.500,00 eura, subvencije planirane u iznosu od 60.000,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.000.000,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 139.500,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 359.800,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.079.400,00 eura, a čine ih rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 54.300,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.700.800,00 eura, rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirani u iznosu od 3.000,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 321.300,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu 

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 123.000,00 eura.

 

Vlastiti izvori

Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 775.000,00 eura

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·       Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·       Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·       Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·       Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·       Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·       Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Grada Paga sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1000 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 
Program 1001 Razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka 
Program 1002 Mjesna samouprava 
Program 1003 Manifestacije 
RAZDJEL 002 URED GRADA 
GLAVA 00201 URED GRADA 
Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 
Program 1001 Ostali rashodi Grada 
Program 1003 Nabava i održavanje opreme i programa 
Program 1014 Zaštita i spašavanje 
Program 1015  Socijalna skrb
Program 1016 Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja
Program 1017 Zdravstvo
Program 1018 Sufinanciranje školstva
GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG
Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu
Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika
GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG
Program 1000 Provedba  zakonskog standarda u kulturi
Program 1001 Poslovanje financirano iz ostalih izvora
GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA PODTROJBA PAG
Program 1000 Redovna djelatnost JVP 
Program 1001 Financiranje iznad standarda – JVP Pag 
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 
Program 1001 Ostali rashodi vezani uz financije 
RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE 
Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 
Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Program 1003 Uređenje stanja u prostoru 
Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora grada 
Program 1008 Upravljanje imovinom 
Program 1009 Preventivne mjere zaštite stanovništva i zbrinjavanje životinja 
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 
Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 
Program 1001 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Program 1003 Gospodarstvo i turizam 
Program 1004 Uređenje i gradnja javno prometnih površina 
Program 1005 Uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada 
Program 1006 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Program 1007 Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 
Program 1008 Nerazvrstane ceste 
Program 1009 Zaštita okoliša
Program 1010 Financiranje udruga po programima javnih potreba
Program 1011 Istraživanje i zaštita kulturne baštine

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 458.300,00 EURA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Program 1000 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planiran je u iznosu od 211.000,00 eura

Sredstva za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirana su u iznosu od 106.900,00 eura (plaće (bruto), doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja), sredstva za protokolarne izdatke i obilježavanje obljetnica i blagdana planirana su u iznosu od 33.100,00 eura, sredstva za međunarodnu i međugradsku suradnju planirana su u iznosu do 13.300,00 eura, sredstva za donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama planirana su u iznosu od 15.300,00 eura, sredstva za proračunsku zalihu planirana su u iznosu od 14.000,00 eura, sredstva za Savjet mladih planirana su u iznosu od 700,00 eura te sredstva za naknade građanima – prigodni pokloni planirana su u iznosu od 27.700,00 eura.     

Program 1001 Razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planiran je u iznosu od 6.600,00 eura.

Za redovnu djelatnost političkih stranaka planirana su sredstva u iznosu od 6.600,00 eura.

 

Program 1002 Mjesna samouprava planiran je u iznosu od 148.100,00 eura.

Za djelokrug mjesne samouprave planirana su sredstva u iznosu od 148.100,00 eura.

Za Mjesni odbor Pag – 115.100,00 eura, Mjesni odbor Šimuni – 20.500,00 eura, Mjesni odbor Dinjiška – 6.100,00 eura, Mjesni odbor Vlašići – 4.700,00 eura i Mjesni odbor Miškovići – 1.700,00 eura.

 

Program 1003 Manifestacije planiran je u iznosu od 92.600,00 eura.

U ovom programu planiraju se sredstava za sufinanciranje manifestacija u iznosu od 47.000,00 eura, za Međunarodni festival čipke u iznosu od 35.000,00 eura i za Advent 10.600,00 eura.

             

RAZDJEL 002 URED GRADA PLANIRAN U IZNOSU OD 2.144.700,00 EURA

GLAVA 00201 URED GRADA PLANIRANA U IZNOSU OD 726.700,00 EURA

Program 1000 Priprema i odnošenje akata iz djelokruga tijela planiran u iznosu od 329.900,00 eura.

Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 329.900,00 eura.

 

Program 1001 Ostali rashodi grada planiran u iznosu od 90.600,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za ostale rashode po posebnim aktima u iznosu od 50.900,00 eura, za sufinanciranje rada djelatnika i ustanova u iznosu od 15.000,00 eura i za izradu strateških dokumenata i elaborata u iznosu od 24.700,00 eura.

 

Program 1003 Nabava i održavanje opreme planiran u iznosu od 95.600,00 eura.

Za program nabave i održavanja opreme planirana su sredstva u iznosu od 95.600,00 eura, od toga za aktivnost održavanja opreme i programa 45.100,00 eura, kapitalni projekt računalne opreme i programa 35.500,00 eura, kapitalni projekt uredska oprema i namještaj 12.000,00 eura te kapitalni projekt umjetnička djela 3.000,00 eura.

 

Program 1014 Zaštita i spašavanje planiran je u iznosu od 48.200,00 eura

Za unaprjeđenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara – DVD Pag planirana su sredstva u iznosu od 26.500,00 eura, za izradu planova 4.100,00 eura, za gorsku službu spašavanja 1.300,00 eura, za aktivnost civilne zaštite 7.300,00 eura te za djelatnost Crvenog križa 9.000,00 eura.

  

Program 1015 Socijalna skrb planiran je u iznosu od 38.000,00 eura.

Za program socijalne skrbi planirano je izdvojiti 38.000,00 eura iz gradskog proračuna, od toga za pomoć za podmirenje troškova stanovanja 18.000,00 eura i za pomoći pojedincima i obiteljima 20.000,00 eura.

 

Program 1016 Očuvanje i unapređenje zdravlja planiran je u iznosu od 12.000,00 eura.

Za program prevencije ovisnosti planirano je izdvojiti 700,00 eura, za meteorološka mjerenja 3.300,00 eura te za rad timova hitne medicinske službe 8.000,00 eura.

 

Program 1017 Demografska obnova planiran je u iznosu od 41.300,00 eura.

Za naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvero i više djece planirano je izdvojiti 40.000,00 eura, a za sufinanciranje boravka djece u vrtiću 1.300,00 eura.

 

Program 1018 Sufinanciranje školstva planiran je u iznosu od 71.100,00 eura.

Za program sufinanciranja školstva planirano je izdvojiti 71.100,00 eura iz gradskog proračuna. Od toga za stipendije 19.900,00 eura, za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 6.000,00, za sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora 6.600,00 eura te produženi boravak učenika 38.600,00 eura.

 

GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ “PAŠKI MALIŠANI“ PAG PLANIRAN O U IZNOSU OD 949.700,00 EURA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu planiran je u iznosu od 545.000,00 eura.

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu planiran je u iznosu od 545.000,00 eura za aktivnost odgojno, administrativno i tehničko osoblje.

  

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planiran je u iznosu od 404.700,00 eura.

Za redovnu djelatnost ustanove predškolskog odgoja planirano je izdvojiti 404.700,00 eura.

 

GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 84.600,00 EURA

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi planiran je u iznosu od 65.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za stručno, administrativno i tehničko osoblje u iznosu od 62.000,00 eura, sredstva za nabavu opreme u iznosu od 1.500,00 eura i knjižna građa 1.500,00 eura.

  

Program 1001 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planiran je u iznosu od 19.600,00 eura.

Za sufinanciranje programa planirano je izdvojiti 19.6010,00 eura.

GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 482.700,00 EURA

Program 1000 Redovna djelatnost JVP planiran je u iznosu od 232.600,00 eura

Ovim programom planira se 232.600,00 eura za redovnu djelatnost JVP.

  

Program 1001 Financiranje iznad standarda planirano je u iznosu od 250.100,00 eura.

Za financiranje iznad standarda planirano je izdvojiti 250.100,00 eura iz gradskog proračuna.

 

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 430.100,00 EURA

GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planiran je u iznosu od 195.500,00 eura.

Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je izdvojiti 195.500,00 eura.

 

Program 1001 Ostali rashodi vezani uz financije planiran u iznosu od 234.600,00 eura

Ovim programom planiraju se izdvojiti sredstva za financijske rashode u iznosu od 59.600,00 eura, za premije osiguranja u iznosu od 22.500,00 eura, za članarine u iznosu od 3.000,00 eura i za otplatu kredita u iznosu od 149.500,00 eura. 

 

RAZDJEL N004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.057.800,00 EURA

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE 

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planiran u iznosu od 552.500,00 eura.

Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je izdvojiti 186.700,00 eura iz gradsko proračuna i 365.800,00 eura za odvjetničke i druge usluge.

 

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 1.041.700,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za održavanje parkova u iznosu od 87.000,00 eura, održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori) u iznosu od 345.700,00 eura, održavanje i uređenje javnih površina – odvodni kanali u iznosu od 27.800,00 eura, održavanje i uređenje javnih površina – dekoracija u iznosu od 9.500,00 eura, održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta – stočarski putovi i protupožarni prolazi u iznosu od 50.000,00 eura, održavanje i uređenje javne površine – plaže u iznosu od 40.000,00 eura, održavanje čistoće javnih površina  - čišćenje i pometanje u iznosu od 45.000,00 eura, održavanje javne rasvjete u iznosu od 88.400,00 eura, energetska usluga javne rasvjete u iznosu od 48.000,00 eura, postavljanje ormara javne rasvjete u iznosu od 1.300,00 eura, električna energija za javnu rasvjetu u iznosu od 82.000,00 eura, održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 183.000,00 eura i održavanje pješačkih staza u iznosu od 34.000,00 eura.

Program 1003 Uređenje stanja u prostoru planiran u iznosu od 363.500,00 eura.

Za geodetsko-katastarske usluge planirano je izdvojiti 34.500,00 eura iz gradskog proračuna, za izmjeru i evidentiranje objekata 13.000,00 eura, financiranje katastarskih izmjera 230.000,00 eura, uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata 32.500,00 eura i sanaciju urušenih i oštećenih objekata 52.500,00 eura.

 

Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora grada planiran je u iznosu od 59.300,00 eura.

Za održavanje i uređenje gradskih prostora planirano je izdvojiti 59.300,00 eura.

 

Program 1008 Upravljanje imovinom planiran je u iznosu od 15.800,00 eura.

Ovim programom planiraju se izdvojiti sredstva za programska rješenja upravljanja imovinom u iznosu od 2.500,00 eura i otkup i raspolaganje imovinom u iznosu od 13.300,00 eura.

 

Program 1009 Preventivne mjere zaštite stanovništva i zbrinjavanje životinja planiran je u iznosu od 26.000,00 eura.

Za mjere deratizacije i dezinsekcije planiran je iznos od 15.000,00 eura, a za aktivnost zaštite životinja iznos od 11.000,00 eura.

 

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 3.534.100,00 EURA

Glava 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo 

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planiran je u iznosu od 250.500,00 eura.

Programom se izdvajaju sredstva za stručno, administrativno i tehničko osoblje u iznosu od 243.100,00 eura i sredstva za ostale rashode odjela u iznosu od 7.400,00 eura.

 

Program 1001 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planiran u iznosu od 47.800,00 eura.

Za aktivnost geodetsko katastarske usluge planirano je izdvojiti 1.300,00 eura i za prostorno plansku dokumentaciju 46.500,00 eura.

 

Program 1003 Gospodarstvo i turizam planiran u iznosu od 1.274.200,00 eura.

Ovim programom planiraju se izdvojiti sredstva za subvencije, donacije i pomoći u iznosu od 70.500,00 eura, za investicijske studije i programe u iznosu od 35.000,00 eura, za Lokalnu akcijsku grupu u iznosu od 7.000,00 eura, za zdravstveni turizam – valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja “Lokunja“ u iznosu od 6.000,00 eura, za sufinanciranje programa Turističke zajednice u iznosu 0,od 10.000,00 eura, za razvoj centra za poduzetništvo u iznosu od 1.000.000,00 eura, za uređenje poslovne zone u iznosu od 132.700,00 eura i za izgradnju lokalne komunikacijske infrastrukture u iznosu od 13.000,00 eura.

Program 1004 Uređenje i građenja javno prometnih površina planiran u iznosu od 811.100,00 eura.

Za projekte prometnih površina planirano je izdvojiti 13.000,00 eura, za autobusni kolodvor 46.400,00 eura, za gradsku tržnicu 19.900,00 eura, za uređenje luka na području Grada Paga 206.500,00 eura, za projekt uređenja parkova 104.800,00 eura, za uređenje biciklističkih staza 5.000,00 eura, za projekt popločavanja ulica 11.000,00 eura, za uređenje prostora Uhlinac 6.000,00 eura, za uređenje šetnica i plaža 52.000,00 eura, za uređenje ulaza u grad Pag 16.000,00 eura, za postavljanje i uređenje dječjih igrališta 69.000,00 eura, za opremanje javnih površina 30.000,00 eura, za uređenje platoa – stara riva 30.000,00 eura, za izgradnju pješačke staze Šimuni 136.000,00 eura, za sanaciju opasnih mjesta na prometnicama 12.500,00 eura i za video nadzor prometa 53.000,00 eura.

Program 1005 Uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada planiran je u iznosu od 534.500,00 eura.

Za ovaj program planira se izdvojiti 534.500,00 eura iz gradskog proračuna. Od toga za uređenje magazina soli 30.000,00 eura, za Kulu Skrivanat 30.500,00 eura, za uređenje Doma kulture Pag 185.000,00 eura, za izradu suhozidne čipke 20.000,00, za izradu spomenika buri 25.000,00 eura, za projekt – dom umirovljenika 14.000,00 eura, za izgradnju i uređenje tenis terena 97.000,00 eura, za uređenje sportskog centra i sportskih igrališta 75.000,00 eura, za uređenje platoa Prosika – Outdoor centar 58.000,00 eura.

 

Program 1006 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 104.000,00 eura.

Za kapitalni projekt izgradnje javne rasvjete planirano je izdvojiti 19.000,00 eura, za izgradnju sustava odvodnih kanala 13.000,00 eura i za uređenje groblja 72.000,00 eura.

 

Program 1007 Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planiran je u iznosu od 140.000,00 eura.

Programom se izdvajaju sredstva za sanaciju deponije sv.Kuzam u iznosu od 46.000,00 eura i izgradnju plohe i sortirnice u iznosu od 94.000,00 eura.

 

Program 1008 Nerazvrstane ceste planiran je u iznosu od 52.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 52.000,00 eura.

 

Program 1009 Zaštita okoliša planiran je u iznosu od 91.000,00 eura.

Za aktivnost odlaganja i zbrinjavanja otpada planirano je izdvojiti 91.000,00 eura iz gradskog proračuna.

 

Program 1010 Financiranje udruga po programima javnih potreba te razvoja civilnog društva planiran je u iznosu od 213.000,00 eura.

Za aktivnost javnih potreba u kulturi planirano je izdvojiti 30.000,00 eura, za javne potrebe u sportu 2.500,00 eura, za programe udruga civilnog društva 5.000,00 eura, za donacije župnim uredima i samostanima 130.00,00 eura, za javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu 5.500,00 eura i za javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu 10.000,00 eura.

Program 1011 Istraživanje i zaštita kulturne baštine planiran je u iznosu od 16.000,00 eura.

Programom se izdvajaju sredstva za zaštitni znak  i zaštitu paške čipke u iznosu od 1.000,00 eura, za arheološka istraživanja u iznosu od 2.000,00 eura i za rad kapelnika Gradske glazbe Pag 13.000,00 eura.

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.