Proračun Grada Paga za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Vodič za građane za 2023. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Vodič za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pag.hr.

U narednoj godini nastavljamo ulagati u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. 

Osigurana su sredstva za izgradnju nove javne rasvjete, izgradnju i uređenje teniskih terena, ugradnju električnih punionica, uređenje luka na području grada, uređenje biciklističkih i pješačkih staza, javnih površina, plaža, uređenje prostora Uhlinac i magazina soli izrada suhozidne čipke i mnoge druge projekte. 

Ova financijska ulaganja u područje komunalne infrastrukture imaju za cilj unaprijediti i ubrzati razvoj Grada Paga.

Želimo preokrenuti negativne trendove iseljavanja koji vladaju u našoj domovini i Grad Pag učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. Roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne novčane pomoći. U cilju nam je da naš Grad postane mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem privući nove stanovnike.

Smatram da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i iz tog razloga želimo im pomoći u njihovom školovanju, te ih potaknuti na još veći trud i zalaganje. I ove godine nastavljamo s isplatom stipendija studentima, sufinanciranjem javnog prijevoza srednjoškolcima, sufinanciranje kupnje školskih knjiga i sufinanciranje produženog boravka.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Grada, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika

Bitan segmet svakog kraja je njegova povijest i koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području Grada dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2021. godine kada ćemo sve .zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog Proračuna za 2023. godinu

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Paga za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Paga za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Paga koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Paga kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Paga su: Dječji vrtić „Paški mališani“ Pag, Gradska knjižnica Pag i Javna vatrogasna postrojba Pag.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 7.989.300,01  0
Prihodi od poreza 3.379.299,99  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 986.400,00  0
Prihodi od imovine 563.600,00  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.973.100,01  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 41.800,00  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 45.100,01  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.032.000,00  0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.031.299,99  0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 700,01  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi Grada Paga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.021.300,00 eura

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Paga za 2023. godinu su 7.989.300,00 eura, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 3.379.300,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 986.400,00 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 563,300,00 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.973.100,00 eura, 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 41.800,00 eura,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 45.100,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Paga za 2023. godinu planiranih u iznosu od 31.032.000,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 1.031.300,00 eura

2.Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 700,00 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 5.565.500,02  0
Rashodi za zaposlene 1.700.200,00  0
Materijalni rashodi 3.266.700,01  0
Financijski rashodi 70.800,00  0
Subvencije 30.000,00  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 145.100,01 0
Ostali rashodi 352.700,01  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.405.799,99  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 113.600,00   
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.554.800,00  0
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 3.299,99  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 734.099,99  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 343.500,01  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 343.500,01  0
Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 706.499,99  0
Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 706.499,99  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi Grada Paga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.021.300,00 eura

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Paga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.565.500,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.700.200,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.266.700,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 70.800,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 eura za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 145.100,00  eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 352.700,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Paga za 2023. godinu planirani u iznosu od 2.405.800,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 113.600,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.554.800,00 eura, 

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirano u iznosu od 3.300,00 eura

4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 734.100,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Paga za 2023. godinu planirani u iznosu od 343.500,00 eura.

 

Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu -706.500,00 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 403.100,00 EURA

 

Program 1000 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 196.700,00 eura

1. Predstavničko i izvršno tijelo planirano u iznosu od 100.600,00 eura,od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 61.700,00 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 38.900,00 eura,

2. Za protokolarne izdatke i obilježavanje obljetnica i blagdana planirano je 25.100,00 eura 

3. Za međunarodnu i međugradsku suradnju planirano je 13.300,00 eura,

4. Za donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama planirano je 15.300,00 eura

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 14.000,00 eura

6. Za Savjet mladih planirano je 700,00 eura

7. Za naknade građanima – prigodni pokloni planirano je 27.700,00 eura

 

Program 1001 Razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planirano u iznosu od 6.600,00 eura 

Za rad političkih stranaka planirano je 6.600,00 eura 

 

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 148.100,00 eura

Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 148.100,00 eura, od toga:

• Za Mjesni odbor Pag planirano je 115.100,00 eura,

• Za mjesni odbor Šimuni planirano je 20.500,00 eura, 

• Za Mjesni odbor Dinjiška planirano je 6.100,00 eura 

• Za Mjesni odbor Vlašići planirano je 4.700,00 eura, 

• Za Mjesni odbor Miškovići planirano je 1.700,00 eura 

 

Program 1003 Manifestacije planirano u iznosu od 51.700,00 eura

1. Za sufinanciranje manifestacija planirano je 28.000,00 eura,

2. Za Međunarodni festival čipke planirano je 13.100,00 eura

3. Za Advent je planirano 10.600,00 eura.

 

RAZDJEL 002 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.045.500,00 EURA

GLAVA 00201 URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 647.000,00 EURA

 

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 293.000,00 eura

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 293.000,00, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 157.600,00 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 135.400,00 eura

 

Program 1001 Ostali rashodi Grada planirani u iznosu od 64.300,00 eura

1. Za ostale rashode po posebnim aktima planirano je 18.700,00 eura

2. Za sufinanciranje rada djelatnika i ustanova planirano je 15.000,00 eura,

3. Za izradu strateških dokumenata i elaborata planirano je 30.600,00 eura.

 

Program 1003 Nabava i održavanje opreme i programa planirano u iznosu od 97.500,00 eura

1. Za održavanje opreme i programa planirano je 45.100,00 eura,

2. Za računalnu i drugu opremu i programe planirano je 37.100,00 eura

3. Za uredsku opremu i namještaj planirano je 12.000,00 eura

4. Za umjetnička djela planirano je 3.300,00 eura.

 

Program 1014 Zaštita i spašavanje planirano je 48.200,00 eura

1. Za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara – DVD Pag planirano je 26.500,00 eura,

2. Za izradu Plana zaštite planirano je 4.100,00 eura,

3. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 1.300,00 eura, 

4. Za aktivnost Civilne zaštite planirano je 7.300,00 eura,

5. Za djelatnost Crvenog križa planirano je 9.000,00 eura

 

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 43.600,00 eura

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana je u iznosu od 22.600,00 eura

2. Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 21.000,00 eura

 

Program 1016 Očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 8.000,00 eura

1. Za program prevencije ovisnosti planirano je 700,00 eura,

2. Za meteorološka mjerenja planirano je 3.300,00 eura,

3. Za rad timova hitne medicinske pomoći planirano je 4.000,00 eura

 

Program 1017 Demografska obnova planirano u iznosu od 41.300,00 eura

1. Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvero i više djece planirane u iznosu od 40.000,00 eura,

2. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 1.300,00 eura

 

Program 1018 Sufinanciranje školstva planirano u iznosu od 51.100,00 eura

1. Za stipendije planirano je 19.900,00 eura,

2. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 6.000,00 eura, 

3. Za sufinanciranje kupnje školskih knjiga planirano je 6.600,00 eura,

4. Za produženi boravak učenika planirano je 18.600,00 eura

 

GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ „PAŠKI MALIŠANI“ PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 865.900,00 EURA

 

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u predškolstvu planirano u iznosu od 409.500,00 eura

Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 409.500,00 eura

 

Program 1002 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 455.300,00 eura

Za redovnu djelatnost ustanove predškolskog odgoja planirano je 455.300,00 eura, od toga rashodi za zaposlene 153.800,00 eura, materijalni rashodi 231.800,00 eura, financijski rashodi 700,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 69.000,00 eura

 

Program 1003 Posebni programi izvan standarda planirani u iznosu od 1.100,00 eura

Za program potreba iznad standarda u predškolstvu planirano je 1.100,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

GLAVA 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 69.100,00 EURA

 

Program 1000 Provedba zakonskog standarda u kulturi planirano u iznosu od 55.900,00 eura

1. Za stručno i administrativno osoblje planirano je 53.900,00 eura, financirano do općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 45.500,00 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.900,00 eura,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 eura

2. Za nabavu opreme planirano je 700,00 eura,

3. Za knjižnu građu planirano je 1.300,00 eura.

 

Program 1001 Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda korisnika planirano u iznosu od 13.200,00 eura

Za sufinanciranje programa planirano je 13.200,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.300,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.200,00 eura, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.700,00 eura 

 

GLAVA 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG PLANIRANO U IZNOSU OD 3463.500,00 EURA

 

Program 1000 Redovna djelatnost JVP planirano u iznosu od 232.600,00 eura

1. Za redovnu djelatnost JVP planirano je 232.600,00 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 210.900,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 21.500,00 eura,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 200,00 eura

 

Program 1001 Financiranje iznad standarda – JVP Pag planirano u iznosu od 230.900,00 eura

Za financiranje iznad standarda planirano je 230.900,00 eura , od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 160.500,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.100,00 eura i financijski rashodi planirani u iznosu od 300,00 eura.

 

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 619.300,00 EURA

 

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 169.200,00 eura

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 169.300,00 eura, od toga rashodi za zaposlene 156.200,,00 eura i materijalni rashodi 13.000,00 eura.

 

Program 1001 Ostali rashodi vezani uz financije planirani u iznosu od 450.100,00 eura 

1. Za financijske rashode planirano je 54.600,00 eura, 

2. Za premije osiguranja planirano 22.500,00 eura,

3. Za članarine planirano je 3.000,00 eura,

4. Za otplatu kredita planirano je 370.00,00 eura.

 

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.300.600,00 EURA

 

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 414.700,00 eura

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 158.900,00 eura, od toga rashodi za zaposlene 147.500,00 eura i materijalni rashodi 11.400,00 eura

2. Za odvjetničke i druge usluge planirano je 255.800,00 eura

 

Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.007.800,00 eura

1. Za održavanje parkova i zelenih površina planirano je 86.800,00 eura,

2. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 315.700,00 eura,

3. Za održavanje i uređenje javnih površina – odvodni kanali planirano je 27.800,00 eura, 

4. Za održavanje i uređenje javnih površina – dekoracija planirano je 9.500,00 eura,

5. Za održavanje i uređenje javnih površina – stočarski putovi i protupožarni prolazi planirano je 30.000,00 eura,

6. Za održavanje i uređenje javne površine – plaže planirano je 40.000,00 eura,

7. Za održavanje čistoće javnih površina – čišćenje i pometanje planirano je 40.000,00 eura, 

8. Za održavanje javne rasvjete planirano je 88.900,00 eura 

9. Za energetsku uslugu javne rasvjete planirano je 48.000,00 eura,

10. Za postavljanje ormara javne rasvjete planirano je 1.300,00 eura,

11. Za električnu energiju za javnu rasvjetu planirano je 82.000,00 eura,

12. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 183.200,00 eura, 

13. Za održavanje pješačkih staza planirano je 34.600,00 eura, ,

14. Za sanaciju urušenih područja uz obalu planirano je 20.000,00 eura 

 

Program 1003 Uređenje stanja u prostoru planirano u iznosu od 792.000,00 eura 

1. Za geodetsko-katastarske usluge planirano je 34.500,00 eura,

2. Za izmjeru i evidentiranje objekata planirano je 17.500,00 eura,

3. Za financiranje katastarskih izmjera planirano je 635.000,00 eura,

4. Za uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata planirano je52.500,00 eura,

5. Za sanaciju urušenih i oštećenih objekata planirano je 52.500,00 eura

 

Program 1007 Održavanje i uređenje javnih građevina i prostora grada planirano je u iznosu od 44.300,00 eura

Za održavanje i uređenje gradskih prostora planirano je 44.300,00 eura

 

Program 1008 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 15.800,00 eura

1. Za Programska rješenja upravljanja imovinom planirano je 2.500,00 eura,

2. Za otkup i raspolaganje imovinom planirano je 13.300,00 eura

 

Program 1009 Preventivne mjere zaštite stanovništva i zbrinjavanje životinja planirano u iznosu od 26.000,00 eura

1. Za mjere deratizacije i dezinsekcije planirano je 15.000,00 eura

2. Za zaštitu životinja planirano je 11.000,00 eura za rashode za usluge

 

Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 2.946.300,00 EURA 

 

Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 221.200,00 eura

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 213.800,00 eura, od toga rashodi za zaposlene 193.700,00 eura i materijalni rashodi 20.100,00 eura

2. Za ostale rashode odjela planirano je 7.400,00 eura 

 

Program 1001 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 54.600,00 eura

1. Za Geodetsko katastarske usluge planirano je 1.300,00 eura 

2. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 53.300,00 eura 

 

Program 1003 Gospodarstvo i turizam planirano u iznosu od 273.000,00 eura

1. Za subvencije, donacije i pomoći planirano je 46.300,00 eura,

2  Za investicijske studije i programe planirano je 33.000,00 eura,

3. Za lokalna akcijska grupu planirano je 4.500,00 eura,

4. Za zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja" planirano je 6.000,00 eura,

5. Za sufinanciranje programa Turističke zajednice planirano je 11.000,00 eura,

6. Za uređenje poslovne zone planirano je 1.200.000,00 eura 159.200,00 eura,

7. Za izgradnju lokalne komunalne infrastrukture planirano je 13.000,00 eura

 

Program 1004 Uređenje i gradnja javno prometnih površina planirano u iznosu od 1.064.700,00 eura

1. Za Projekte prometnih površina planirano je 13.000,00 eura,

2. Za autobusni kolodvor planirano je 46.400,00 eura,

3. Za gradsku tržnicu planirano je 19.900,00 eura,

4. Za Uređenje luka na području Paga planirano je710.000,00 eura, 

5. Za projekt uređenja parkova planirano je 2.700,00 eura,

6. Za uređenje biciklističkih staza planirano je 13.000,00 eura,

7. Za projekt popločavanja ulica planirano je a16.000,00 eura,

8. Za uređenje prostora Uhlinac planirano je 2.700,00 eura,

9. Za uređenje šetnica i plaža planirano je 93.000,00 eura,

10. Za uređenje ulaza u grad Pag planirano je 14.000,00 eura,

11. Za postavljanje i uređenje dječjih igrališta planirano je 69.000,00 eura,

12. Za opremanje javnih površina planirano je 26.500,00 eura,

13. Za uređenje platoa - stara riva planirano je 36.500,00 eura,

14. Za uređenje starog mosta planirano je 2.000,00 eura

 

Program 1005 Uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada planirano u iznosu od 648.800,00 eura

1. Za uređenje magazina soli planirano je 14.500,00 eura,

2. Za uređenje Kneževog dvora planirano je 33.000,00 eura,

3. Za Kula Skrivanat planirano je 13.000,00 eura,

4. Za uređenje Doma kulture Pag planirano je 35.000,00 eura,

5. Za Uređenje palače Matasović planirano je 39.000,00 eura

6. Za Izrada suhozidne čipke planirano je 30.500,00 eura,

7. Za izradu spomenika buri planirano je 39.800,00 eura,

8. Za projekt - dom umirovljenika planirano je 50.500,00 eura,

9. Za izgradnju i uređenje tenis terena planirano je 97.000,00 eura,

10. Za uređenje sportskog centra planirano je 206.000,00 eura,

11. Za uređenje platoa Prosika – Outdoor centar planirano je 90.500,00 eura

 

Program 1006 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 112.000,00 eura

1. Za izgradnju nove javne rasvjete planirano je 19.500,00 eura,

2. Za izgradnju sustava odvodnih kanala planirano je 13.000,00 eura,

3. Za uređenje groblja planirano je 79.500,00 eura

 

Program 1007 Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planiran u iznosu od 154.000,00 eura

1. Za Sanacija deponije Sv. Kuzam planirano je 60.000,00 eura, 

2. Za izgradnju plohe i sortirnice planirano je 94.000,00 eura

 

Program 1008 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 63.500,00 eura

Za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 63.500,00 eura

 

Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 115.900,00 eura

1. Za odlaganje i zbrinjavanje otpada planirano je 100.900,00 eura,

2. Za ugradnju električnih punionica planirano je 15.000,00 eura

 

Program 1010 Financiranje programa javnih potreba i razvoja civilnog društva planirano u iznosu od 221.100,00 eura

1. Za javne potrebe u kulturi planirano je 33.000,00 eura,

2. Za javne potrebe u sportu planirano je 33.000,00 eura,

3. Za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata planirano je 2.500,00 eura,

4. Za programe udruga civilnog društva planirano je 5.000,00 eura,

5. Za donacije župnim uredima i samostanima planirano je 133.000,00 eura,

6. Za javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu planirano je 5.800,00 eura,

7. Za javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu planirano je 8.800,00 eura

 

Program 1011 Istraživanje i zaštita kulturne baštine planirano je u iznosu od 17.500,00 eura

1. Za zaštitni znak i zaštita paške čipke planirano je 500,00 eura 

2. Za arheološka istraživanja planirano je 4.000,00 eura,

3. Za rad kapelnika Gradske glazbe Pag planirano je 13.000,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!