Proračun Općine Nova Rača za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Rača prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.nova-raca.hr.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga  dio novca ulažemo u  održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, groblja, te deratizaciju i dezinsekciju. Gospodarskom razvoju teži svaka općina, pa tako i naša. Stoga planiramo rekonstrukciju dviju cesta, ugradnju solarnih panela u poduzetničku zonu i  izgradnju nove ulice . Nastavljamo s izgradnjom vodovodne mreže kao i s uređenjem odlagališta otpada Kozarevac.

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva, stoga smo osigurali sredstva za pomoć studentima te za financiranje radnih bilježnica za osnovnu školu.  Kako bismo pomogli mladim obiteljima na području Općine sufinanciramo cijenu vrtića i isplaćujemo naknade za novorođenčad kao i naknade za rješavanje stambenog pitanja.

Osigurana su sredstva i za zaštitu najugroženijih stanovnika kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život te našim umirovljenicima isplaćujemo božićnice i uskrsnice.

Nastavljamo  s projektom „Zaželi“ kojim smanjujemo broj nezaposlenih i povećavamo kvalitetu života starijih osoba.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za različita kulturna i sportska događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za našu Općinu.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Nova Rača da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici predstavili sam dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ako mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Općinski Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Rača za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Nova Rača za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Rača koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Rača kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Nova Rača je DV Račići.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 1.589.497,00 0
Prihodi od poreza 325.437,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.019.483,00  0
Prihodi od imovine 125.657,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 101.400,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 17.520,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 91.048,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 88.659,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.389,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 431.350,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 431.350,00 0
Vlastiti izvori 100.900,00 0
Vlastiti izvori 100.900,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Općine Nova Rača za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.212.795,00 eura


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Rača za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.589.497,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 325.437,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.019.483,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 125.657,00 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 101.400,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga  planirani su u iznosu od 17.520,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 91.048,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 88.659,00 eura;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.389,00 eura.


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 431.350,00 eura

 

Vlastiti izvori planirani u iznosu od 100.900,00 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.237.216,00 0
Rashodi za zaposlene 389.822,00 0
Materijalni rashodi 583.211,00 0
Financijski rashodi 16.961,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 164.045,00 0
Ostali rashodi 83.177,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 891.137,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 762.482,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 128.655,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 84.442,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 84.442,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Rača za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.212.795,00 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Nova Rača za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.237.216,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 389.822,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 583.211,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 16.961,00 eura;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 164.045,00 eura;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 83.177,00 eura.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 891.137,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 762.482,00 eura;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 128.655,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 84.442,00 eura.

 

Glava 00110 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 36.924,00 EURA

Program 1000  Predstavnička tijela planirana u iznosu od 36.924,00 eura

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 10.220,00 eura,

2. Za donacije nacionalnim zajednicama i manjinama planirano je 664,00 eura,

3. Za članstvo u udrugama i organizacijama planirano je 2.575,00 eura,

4. Za osnovne funkcije političkih stranaka planirano je 23.465,00 eura.


GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 6.636,00 EURA

Program 1001 Djelokrug izvršnog tijela planirano u iznosu od 6.636,00 eura

1. Za nabavu i održavanje prijevoznih sredstava planirano je 6.636,00 eura.

 

Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.169.235,00 EURA

 

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.284.312,00 EURA

Program 1002 Javna uprava i administracija planirana je u iznosu 310.556,00 eura

1. Za jedinstveni upravni odjel planirano je 198.653,00 eura,

2. Za pripremu i donošenje akata planirano je 100.471,00 eura, 

3. Za opremanje Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.327,00 eura,

4. Za javne radove planirano je 10.105,00 eura.


Program 1003 Pomoć u kući planirana je u iznosu od 163.952,00 eura

1. Za zapošljavanje žena planirano je 152.219,00 eura,

2. Za upravljanje projektom i administracija planirano je 11.733,00 eura.

 

Program 1004 Upravljanje javnim financijama planirano je u iznosu od 96.387,00 eura

1. Za otplatu zajma poslovnim bankama planirano je 56.570,00 eura,

2. Za otplatu zajmova od državnog proračuna planirano je 39.817,00 eura.


Program 1005 Program održavanja općinskih prostora planiran je u iznosu od 23.226,00 eura

1. Za tekuće održavanje objekata po Mjesnim odborima planirano je 23.226,00 eura.

 

Program 1006 Program zaštite i spašavanja planiran je u iznosu od 13.299,00 eura

1. Za osnovnu djelatnost VZO planirano je 10.512,00 eura,

2. Za civilnu zaštitu planirano je 2.787,00 eura.

 

Program 1007 Socijalna skrb planirana je u iznosu od 111.382,00 eura 

1. Za pomoć u novcu i naravi pojedincima i obiteljima planirano je 109.630,00 eura,

2. Za pomoć udrugama socijalne skrbi planirano je 1.752,00 eura

 

Program 1008  Javne potrebe u kulturi  planirane su u iznosu od 23.890,00 eura

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 23.890,00 eura.


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano je u iznosu od 26.545,00 eura

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 26.545,00 eura.

 

Program 1010 Javne potrebe u školstvu planirane su u iznosu od 30.524,00 eura

1. Za predškolski odgoj planirano je 7.963,00 eura, 

2. Za osnovno školsko obrazovanje planirano je 16.590,00 eura,

3. Za srednjoškolski odgoj planirano je 5.971,00 eura.

 

Program 1011 Razvoj civilnog društva planiran je u iznosu od 10.816,00 eura

1. Za religiju planirano je 664,00 eura,

2. Za udruge građana planirano je 10.152,00 eura.


Program 1013 Demografija, obitelj, mladi planirani u iznosu od 26.545,00 eura

1. Za naknade mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja planirano je 26.545,00 eura.

 

Program 1014 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem planirano je u iznosu od 26.544,00 eura

Za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem planirano je 26.544,00 eura.

 

Program 2005 Izgradnja sakralnih objekata planirano je u iznosu od 26.545,00 eura

1. Za Svetište Nova Rača planirano je 26.545,00 eura


Program 2006 Dodatna ulaganja planirana su u iznosu od 128.655,00 eura

1. Za projekt Dom Drljanovac planirano je 88.840,00 eura,

2. Za projekt Dom Nevinac planirano je 19.908,00 eura,

3. Za projekt Dom Bedenik planirano je 3.981,00 eura,

4. Za prostor NK Trnski planirano je 2.654,00 eura,

5. Za projekt Dom Sasovac planirano je 13.272,00 eura.

 

Program 2007 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 265.446,00 eura

Za poduzetničku zonu Nova Rača planirano je 265.446,00 eura. 

 

KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 709.522,00 EURA

 

Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 215.671,00 eura

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 36.496,00 eura,

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva planirano je 75.544,00 eura,

3. Za održavanje javnih površina planirano je 99.542,00 eura,

4. Za održavanje groblja- popravci planirano je 4.089,00 eura.


Program 2002 Zaštita okoliša planirana je u iznosu u 20.041,00 eura

1. Za redovne aktivnosti  planirano je 2.787,00 eura,

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 17.254,00 eura.

 

Program 2003 Zaštita životinja planirana je u iznosu od 13.272,00 eura 

Za zbrinjavanje životinja planirano je 13.272,00 eura.

 

Program 2004 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirana je u iznosu od 460.538,00 eura

1. Za rekonstrukciju ceste Međurača – Kozarevac Račanski planirano je 132.723,00 eura, 

2. Za ulicu kod ambulante u Novoj Rači planirano je 19.908,00 eura,

3. Za izgradnju vodovodne mreže planirano je 108.823,00 eura,

4. Za uređenje odlagališta otpada Kozarevac Račanski planirano je 66.361,00 eura,

5. Za rekonstrukciju NC Orlovac- Dražica planirano je 132.723,00 eura.

 

GLAVA 00330 DJEČJI VRTIĆ PLANIRAN JE U IZNOSU OD 175.401,00 EURA

Program 4001 Financiranje Dječjeg vrtića Račići Nova Rača planirano u iznosu od 175.401,00 eura

1. Za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 173.411,00 eura,

2. Za opremanje dječjeg vrtića planirano je 1.990,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!