*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Nova Bukovica za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Bukovica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.novabukovica.hr.

Želimo Vam pokazati što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili sredstva iz Proračuna, stoga Vam predstavljamo Vodič za građane.

Plan nam je i u 2024. godini izdvojiti dio sredstava za građenje građevina i održavanje komunalne infrastrukture, stoga i ove godine nastavljamo s održavanjem javnih zelenih površina, groblja, javne rasvjete, uređenjem i sanacijom vjerskih objekata na području Općine kao i  zimskim održavanjem nerazvrstanih cesta. Aktivnim ulaganjem u komunalne projekte želimo poboljšati život stanovnika, unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Nova Bukovica. Ceste su jedna od temeljnih komunalnih infrastruktura te nezaobilazni čimbenik gospodarskog i svakog drugog razvoja, stoga je planirano asfaltiranje novih dionica cesta i nogostupa te  autobusnih ugibališta.

U proračunu za 2024. godinu osigurali smo sredstva za deratizaciju kako bismo spriječili nastanak i širenje zaraznih bolesti, kao i za veterinarske usluge.

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva, podržavamo naše studente te nagrađujemo njihov trud i zalaganje izdvajanjem sredstva za stipendije studentima u iznosu od 106,18 eura mjesečno te sufinanciranjem troškova prijevoza i stanovanja učenicima srednjih škola. Iz Proračuna za 2024. godinu vidljivo je da nam je prioritet bolji životni standard naših mještana, poput pomoći umirovljenicima, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima iznad područja Općine Nova Bukovica, sufinanciranje kupovine radnih bilježnica osnovnoškolcima, sufinanciranjem školske kuhinje kao i darivanje naših najmlađih mještana povodom sv. Nikole.

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i utjecaj. Sport predstavlja opće ljudsko dobro stoga smo osigurali sredstva za izgradnju dječjih igrališta i  planu je izgradnja multifunkcionalnog centra za posjetitelje s kuglanom i brojnim drugim sadržajima, no njegova izgradnja ovisi o prolasku na natječaju u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva turizma i sporta. 

Kultura i tradicije od iznimne nam je važnosti, s toga dodjeljujemo pomoći kulturnim Udrugama, ulažemo u kulturne i sakralne objekte te pomažemo i ostalim Udrugama koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 11.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2024. godinu.

 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                    
Proračunski korisnici:

 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Proračunski korisnici Općine Nova Bukovica je dječji vrtić 

 

Zakoni i sankcije:

  
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 5.047.700,00
Prihodi od poreza 276.500,00
Pomoći iz inozemstva(DAROVNICE) i od subjekata unutar općeg proračuna 3.855.000,00
Prihodi od imovine 471.540,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 444.460,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 200,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.800,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.800,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Nova Bukovica  za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.153.500,00 eura

 

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Nova Bukovica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.047.700,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 276.500,00 eura, Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.855.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 471.540,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 444.460,00 eura i  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 200,00 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 100.000,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine .

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 5.800,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.211.870,00
Rashodi za zaposlene 303.340,00
Materijalni rashodi 650.135,00
Financijski rashodi 22.520,00
Subvencije 12.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 720,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 46.690,00
Ostali rashodi 175.965,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.841.630,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.841.630,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 100.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.153.500,00 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Nova Bukovica za 2024. godinu planirani u iznosu od  1.211.870,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 303.340,00 eura;

2.Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 650.135,00 eura;

3.Financijski rashodi planirani su u iznosu od 22.520,00 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 12.500,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 720,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 46.690,00  eura;

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 175.965,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.841.630,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 100.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Nova Bukovica sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela
Program 1003 Kapitalna ulaganja 
Program 1004 Održavanje i upravljanje imovinom
Program 1005 Komunalna i ruralna infrastruktura
Program 1006 Razvoj i podrška civilnog društva
Program 1007 Zdravstvo i socijalna skrb
Program 1008 Unaprjeđenje kulture i kulturne baštine
Program 1009 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1010 Predškolski odgoj, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Program 1011 Ruralni razvoj u poljoprivredi
RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
  Program 1001 Javna uprava i administracija
RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNIK
GLAVA 00301 DJEČJI VRTIĆ
Program 1012 Proračunski korisnik Dječji vrtić

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 4.665.240,00 EURA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 4.665.240,00

Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 186.455,00 eura, od toga za:

1 Općinsko vijeće planirano je 18.575,00 eura,

2. Općinski načelnik planirano je 29.000,00 eura,

3. Dan općine planirano je 22.000,00 eura,

4. Troškove reprezentacije planirano je 4.660,00 eura,

5. Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Nova Bukovica planirano je 800,00 eura,

6. Kreditno zaduženje planirano je 110.620,00 eura.

 

Program 1003 Kapitalna ulaganja planirana u iznosu od 3.655.300,00 eura, od toga za: 

1. Uređenje društvenih domova (Energetska učinkovitost) planirano je 30.000,00 eura,

2. Ulaganja u sportske objekte planirano je 3.000.000,00 eura,

3 . Izgradnju nogostupa planirano je  360.000,00 eura ,

4 .PRŠI planirano je 150.000,00 eura,

5.Izgradnju i sanaciju društvenih domova na području Općine planirano je 70.000,00 eura,

6 .Zgradu društvenog doma u Donjoj Bukovici planirano je 45.300,00 eura.

 

Program 1004 Održavanje i upravljanje imovinom planirano u iznosu od 13.410,00 eura, od toga za: 

1. Društvene domove planirano je 6.600,00 eura,

2. Režijske troškove (imovina) planirano je 670,00 eura ,

3. Geodetsko katastarske usluge planirano je 1.640,00 eura,

4.  Intelektualne usluge planirano je 4.500,00 eura .

 

Program 1005 Komunalna i ruralna infrastruktura planirana u iznosu od 502.130,00 eura, od toga za: 

1.Izgradnju dječjih igrališta planirano je 24.500,00 eura,

2.  Kanalizaciju planirano je 26.500,00 eura,

3.  Održavanje groblja planirano je 45.500,00  eura,

4. Održavanje javne rasvjete planirano je 12.000,00 eura,

5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 2.000,00 eura,

6. Evidentiranje komunalne infrastrukture (trošak usluga) planirano je 5.000,00 eura,

7. Nabavu opreme i sitnog inventara planirano je 36.000,00 eura,

8.Kupnju nekretnine za potrebe vlastitog pogona planirano je 135.000,00 eura,

9. Tekuće i režijske troškove (vlastiti pogon) planirano je 6.670,00 eura ,

10.Deratizaciju planirano je 6.640,00 eura , 

11.Veterinarske usluge planirano je 10.640,00 eura,

12. Trgovačko društvo Elkomnet planirano je 3.000,00 eura,

13. Materijal i dijelove za održavanje strojeva i opreme planirano je 19.780,00 eura, ,

14.Očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša planirano je 3.900,00 eura,

15.Održavanje javnih zelenih površina planirano je 10.000,00 eura,

16. Autobusna stajališta planirano je 10.000,00 eura,

17. Krčenje zapuštenih površina planirano je 105.000,00 eura ,

18. Izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 40.000,00 eura.

 

Program 1006 Razvoj i podrška civilnog društva planirano u iznosu od 91.000,00 eura  za: 

1.Javne potrebe u sportu planirano je 72.000,00 eura,

2.Podrške institucionalnom, organizacijskom, i programskom razvoju udruga koje ne provode programe javnih potreba planirano je 13.000,00 eura ,

3. Linijski prijevoz putnika planirano je 6.000,00 eura.

 

Program 1007 Zdravstvo i socijalnu skrb planirano u iznosu od 29.750,00  eura, od toga za:

1. Zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom planirano je 4.750,00, eura,

2.Podmirenje troškova stanovanja i jednokratne pomoći po Odluci o socijalnoj skrbi planirano je 5.000,00 eura,

3.Socijalna davanja planirano je 14.700,00 eura,

4. Sufinanciranje plaća liječnika specijalista i Zavoda za hitnu medicinu planirano je 5.300,00 eura.

 

Program 1008 Unapređenje kulture i kulturne baštine planirano u iznosu od 36.130,00 eura, od toga za:

1.Javne potrebe u kulturi planirano je 18.830,00 eura,

2.Sufinanciranje i ulaganje u objekte vjerske zajednice planirano je 14.000,00 eura ,

3. Arheološka iskopavanja planirano je 3.300,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 1009 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 23.330,00 eura, od toga za: 

1.Vatrogastvo planirano je 15.000,00 eura,

2.Civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 eura, 

3.HGSS planirano je 1.330,00 eura ,

4. Crveni križ planirano je 2.000,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 1010 Predškolski odgoj, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 41.470,00 eura, od toga za

1. Predškolski i školski odgoj planirano je 4.250,00 eura,

2.  Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja ONB planirano je 10.220,00 eura, 

3.Potpore studentima – stipendije planirano je 15.000,00 eura,

4. Sufinanciranje troškova prijevoza i stanovanja učenicima srednjih škola planirano je 2.000,00 eura,

5. Sufinanciranje kupovine radnih bilježnica OŠ planirano je 4.040,00 eura,

6. Učeničku zadrugu planirano je 1000,00  eura , 

7. Sufinanciranje školske kuhinje OŠ planirano je 1.100,00 eura , 

8. Sufinanciranje rada Veleučilišta planirano je 1.330,00 eura,

9.  Darivanje djece povodom sv. Nikole planirano je 1.200,00 eura,

10.Nagrade učenicima OŠ planirano je 1.330,00 eura.

 

Program 1011 Ruralni razvoj u poljoprivredi planirano u iznosu od 86.265,00 eura, od toga za: 

1. Ulaganje u edukaciju OPG-a planirano je 265,00  eura,

2. Intelektualne usluge (Program ruralni razvoj u poljoprivredi) planirano je 50.000,00 eura ,

3. Ulaganje u jačanje potpornih organizacija/institucija (LAG) planirano je 4.000,00 eura,

4. Održavanje poljskih puteva planirano je 30.000,00 eura ,

5. Geodetsko katastarske usluge planirano je 2.000,00 eura. 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

Program 1001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 288.260,00 eura, od toga za:

1.Plaće JLS planirano je 159.000,00 eura, 

2. Edukacije planirano je 2.000,00 eura,

3. Isplate neoporezivih iznosa planirano je 18.000,00 eura,

4.Nagrade planirano je 18.140,00 eura ,

5. Rashode za režijske troškove planirano je 40,850,00 eura,

6.  Digitalizaciju usluga planirano je 20.130,00 eura

7.  Ostale usluge planirano je 30.140,00 eura.

 

DJEČJI VRTIĆ

 

Program 1012 proračunski korisnik Dječji vrtić planirano u iznosu od 200.000,00 eura, od toga:

Za dječji vrtić planirano je 200.000,00 eura.

 

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.