Proračun Općine Milna za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Milna prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinamilna.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kao i svake godine nastavljamo s ulaganjem u redovna održavanja komunalne infrastrukture kako bi naša Općina izgledala uređeno i atraktivno. Dio sredstava iz proračuna izdvaja se za održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih i protupožarnih puteva, javne rasvjete i javnih zelenih površina te uređenje mjesnih plaža sve u cilju da se stvori ugodna okolina koja privlači posjetitelje u Općinu. Nastavljamo i s projektom energetske obnove putem povećanja učinkovitosti javne rasvjete.

Jedan od velikih i značajnih projekata za Općinu i cijelu regiju je „Projekt Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne“ za koji su osigurana sredstva iz EU fondova. Provedbom projekta stvaraju se uvjeti za proširenje kulturnog i društvenog života Milne i očuvanje njezine baštine. Završetkom projekta Centar će biti namijenjen svima, odraslima, djeci, domaćem stanovništvu i posjetiteljima općine Milna i otoka Brača.

Također, dio sredstava izdvaja se za financiranje udruga u kulturi i neprofitnih organizacija poput Udruge balunjera Crvana, sportskog društava Milna i Udruge roditelja – Brački pupoljci, te ih tim putem podržavamo i pomažemo u predstavljanju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i motivirali ih na ostvarivanje svojih potencijala, osigurali smo sredstva za stipendije, sufinanciranje prijevoza, nabavu radnih bilježnica i besplatnu prehranu djeci kojoj je potrebna pomoć tog aspekta.

Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga i u ovoj narednoj proračunskoj godini izdvajamo sredstva za isplatu porodiljnih naknada i sufinanciramo dječji vrtić. 

Za najugroženiju skupinu stanovnika nudimo pomoć financiranje troškova stanovanja i pomoći kućanstvima. Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivamo sve stanovnike Općine Milna da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine i njenog daljnjeg  razvoja. 

Dragi stanovnici, ovim kratkim obraćanjem predstavio sam Vam dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ako mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Milna za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…  

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.635.556,72 0
Prihodi od poreza 1.264.848,38 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 689.123,62 0
Prihodi od imovine 153.347,94 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 528.236,78 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 136.987,28 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 115.751,63 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 21.235,65 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 522.645,83 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 522.645,83 0
Viška iz prethodnih godina 108.115,96 0
Viška iz prethodnih godina 108.115,96 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi i primici Općine Milna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3,295,189.82 eura


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Milna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.635.556,72 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.264.848,38 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 597.252,65 eura, porezi na imovinu planiran u iznosu od 623.797,20 eura i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 43.798,53 eura

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 689.123,62 eura, od toga pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 503.112,61 eura, pomoći iz proračuna 185.811,93 eura i pomoći proračunskim korisnicima 199,08 eura

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 153.347,94 eura, od toga prihodi od financijske imovine 822,87 eura i prihodi od nefinancijske imovine 152.525,06 eura

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 528.236,78 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe  68.484,97 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 28.402,68 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 431.349,13 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 136,987.28 eura, od toga prihodi od prodaje neproizvedene imovine 115.751,63 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 21.235,65 eura.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja (primljeni zajmovi banaka i ostalih financijskih institucija) planirani u iznosu od 522.645,83 eura.

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.273.939,88 0
Rashodi za zaposlene 305.926,07 0
Materijalni rashodi 678.014,46 0
Financijski rashodi 6.901,59  0
Subvencije 32.915,26 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.972,53 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 63.706,95 0
Ostali rashodi 180.503,02 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.560.250,51 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.001.524,30 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 558.726,21 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 132.722,81 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 132.722,81 0
Vlastiti izvori 436.392,59 0
Vlastiti izvori 436.392,59 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Milna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3,403,305.79 eura


Rashodi poslovanja Općine Milna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.273.939,88  eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od  305.926,07 eura, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 254.827,79 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.626,98 eura i doprinosi na plaće  42.471,30 eura

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od  678.014,46 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 20.970,2 eura, rashodi za materijal i energiju 84.478,04 eura, rashodi za usluge 514.168,18 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.398,03 eura

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.901,59 eura , od toga kamate za primljene zajmove 3.318,07 eura i ostali financijski rashodi 3.583,51 eura

4. Subvencije planirane u iznosu od 32.915,26 eura, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 17.253,987 eura i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima malim i srednjima 15.661,29 eura

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirani u iznosu od 5.972,53 eura

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 63.706,95 eura

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 180.503,02 eura. od toga tekuće donacije 176.521,34 eura i kazne, penali i naknade štete 3.981,68 eura


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 1,560,250.51 eura

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  1.001.524,30 eura, od toga za građevinske objekte 826.581,04 eura, za postrojenje i opremu planirano u iznosu od 29.199,02 eura i nematerijalna proizvedena imovina planirano u iznosu od  145.744,24 eura

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od  558.726,21 eura, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 545.453,93eura i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 13.272,28 eura


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 132.722,81 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirani u iznosu od 132.722,81 eura za otplatu glavnice primljenih zajmova od banka i ostalih financijskih institucija.

Vlastiti izvori - 436.392,59 eura

 

Glava 00101 OPĆINA MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.782.428,46 EURA

 

Program 101-Općina Milna planiran u iznosu od 136.040,88 eura

Za Općinu Milna planirano je 136.040,88 eura, od toga 3.318,07 eura za financijske rashode i 132.722,81 eura za otplatu glavnice primljenih zajmova.


Program 111 Javna uprava planiran u iznosu od 353.109,01 eura

1. Za redovnu djelatnost planirano je 329.218,90 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od  192.448,07 eura , od toga plaće (bruto) 159.267,37 eura, ostali rashodi za zaposlene 6.636,14 eura i doprinosi na plaće 26.544,56 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 132.789,15 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 17.121,24 eura, rashodi za materijal i energiju  16.391,25 eura, rashodi za usluge 49.107,45 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.169,21 eura

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.654,45 eura za ostale financijske rashode

2. Za komunalne usluge planirano je 23.890,11 eura za rashode za usluge 


Program 112 Sport planirano u iznosu od 30.526,25 eura

Za sufinanciranje sportskih aktivnosti planirano je 30.526,25 eura, od toga rashodi za usluge 23.890,11 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.636,14 eura.


Program 115 Neprofitne organizacije planirano u iznosu od 46.983,89 eura

1. za ostale udruge i društva planirano je 6.636,14 eura za tekuće donacije

2. Za sportske udruge planirano je 12.608,67 eura za tekuće donacije, od toga  4.645,30 eura za Udrugu balunjera „Crvana“, 5.972,53 eura za Sportsko društvo „Milna“ i za ostale udruge 1.990,84 eura

3. Za udruge roditelja planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije – Udruga „Brački pupoljci“

4. Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 2.654,46 eura

5. Za DDDK planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije

6. Za LAG Brač, Šolta planirano je 2.654,46 eura za tekuće donacije

7. Za Udrugu Bobovišće na moru planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije

8. Za Hrvatsku pučku prosvjetu Ložišća planirano je 4.645,30 eura za tekuće donacije

9. Za KŠRM Mrdulja planirano je 4.512,58 eura za tekuće donacije

10. Za Lovačko društvo Brač planirano je 1.327,23 eura za tekuće donacije 

11. Za Udrugu Uzmah planirano je 3.981,68 eura za tekuće donacije

12. Za Amatersko kazalište Servantes planirano je 3.981,68 eura za tekuće donacije

 

Program 116 Socijalna i zdravstvena skrb planirano u iznosu od  64.370,56 eura

1. Za pomoć kućanstvima planirano je 35.835,16 eura, od toga pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je  7.299,75 eura, porodiljine naknade i oprema za novorođenčad  23.890,11 eura i ostale naknade iz proračuna u novcu  1.990,84 eura, ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane su u iznosu od 2.654,46 eura za stanovanje 

2. Za pomoć studentima i đacima planirano je 27.871,79 eura, od toga stipendije i školarine  18.581,19 eura, ostale naknade iz proračuna  1.990,84 eura, sufinanciranje cijene prijevoza 2.654,46 eura i ostale naknade iz proračuna u naravi 4.645,30 eura

3. Za suzbijanje ovisnosti planirano je  663,61 eura za rashode za materijal i energiju

 

Program 118 Protupožarna i civilna zaštita i Crveni križ planirano u iznosu 94.233,18 eura

1. Za sufinanciranje DVD-a planirano je 66.361,40 eura za tekuće donacije

2. Za protupožarne i zaštitne aktivnosti planirano je u iznosu od  10.617,82 eura za tekuće donacije

3. Za Sufinanciranje Crvenog križa planirano je 6.636,14 eura

4. Za Plan djelovanja Civilne zaštite planirano je 3.981,68 eura


Program 119 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 426.040,20 eura

1. Za nerazvrstane ceste, mjesne ulice, trgove i parkove planirano je 46.452,98 eura za rashode za usluge

2. Za poljske i protupožarne puteve planirano je 59.725,26 eura za rashode za usluge

3. Za javne površine i čistoću planirano je 116.796,07 eura, od toga uređenje zelenih površina 13.272,28 eura, iznošenje i odvoz smeća 63.706,95 eura, deratizacija i dezinsekcija 6.636,14 eura, saniranje odlagališta 13.272,28 eura, ekološka renta  6.636,14 eura, ostale komunalne usluge 9.290,60 eura i ostale kazne 3.981,68 eura

4. Za javnu rasvjetu planirano je 59.725,26 eura, od toga energija  39.816,84 eura i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.908,42 eura

5. Za mjesne plaže planirano je 15.926,73 eura, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.299,75 eura, zakupnine i najamnine 6.636,14 eura i postrojenja i oprema 1.990,84 eura

6. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 1.327,23 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 119.450,53 eura za ostale komunalne usluge

8. Za održavanje ostalih objekata planirano je 6.636,14 eura za rashode za usluge

 

Program 120 Komunalna infrastruktura – izgradnja planirano u iznosu od  892.942,45 eura

1. Za igralište Milna planirano je 46.452,98 eura za građevinske objekte

2. Za parkirališta planirano je 47.780,21 eura, od toga za građevinske objekte 39.816,84 eura i ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu 7.963,37 eura

3. Za nerazvrstane ceste planirano je 257.482,24 eura, od toga 232.264,90 eura za građevinske objekte, 5.972,53 eura za postrojenja i opremu i 19.244,81 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za javnu rasvjetu planirano je 13.272,28 eura za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

5. Za projekt energetske obnove putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete planirano je 389.923,02 eura

6. Za groblja planirano je 110.159,93 eura za građevinske objekte

7. Za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 19.908,42 za postrojenje i opremu

8. Za građevinske objekte planirano je 7.963,37 eura

 

Program 121 Javne potrebe ustanova planirano u iznosu od 45.258,47 eura

1. Za doniranje zdravstvu (ambulanta, ginekolog i pedijatar) planirano je 4.778,02 eura

2. Za Osnovnu školu Milna planirano je 7.963,37 eura za tekuće donacije

3. Za Turističku zajednicu Općine Milna planirano je 26.544,56 eura za tekuće donacije

4. Za policijsku postaju Brač planirano je 1.990,84 eura – pomoći unutar opće države

5. Za  zajedničku sportsku dvoranu planirano je 3.981,68 eura – pomoći unutar opće države


Program 123 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije planirano u iznosu od 660.008,31 eura

1. Za ostala kapitalna ulaganja - studije planirano je 40.613,18 eura, od toga ID PPUO Milna 4.340,04 eura, ulaganja u računalne programe 5.972,53 eura i elaborati 5.308,91 eura,

2. Za ulaganje u imovinu DV planirano je 73.941,20 eura za projektnu dokumentaciju,

3. Za Centar maritimne povijesti Milne planirano je 545.453,93 eura – dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Program 125 Kopneni i pomorski prijevoz planirano u iznos od 32.915,26 eura

1. Za sufinanciranje autobusne linije planirano je 17.253,97 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sufinanciranje katamaranske linije planirano je 15.661,29 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja


GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 157.940,16 EURA

 

Program 201 Dječji vrtić Milna planirano u iznosu od 157.940,16 eura

Za Dječji vrtić Milna planirano je 157.940,16 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 113.478,00 eura, od toga plaće (bruto) 95.560,42 eura, ostali rashodi za zaposlene 1.990,84 eura i doprinosi na plaće 15.926,74 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 43.533,10 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 3.450,80 eura, rashodi za materijal i energiju 23.757,38 eura, rashodi za usluge 14.732,24 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja  1.592,68 eura

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 929,06 eura za usluge bankama 


GLAVA 00103 CENTAR ZA KULTURU MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 26.544,56 EURA

 

Program 301 Centar za kulturu planirano u iznosu  26.544,56 eura

Za Centar za kulturu planirano je 26.544,56 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 398,17 eura, rashodi za materijal i energiju 3.848,96 eura i rashodi za usluge 22.297,43 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti