Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Marko Jeličić, mag. iur.

Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice

Tel.: 042/352-466

E-mail: marko.jelicic@varazdinske-toplice.hr


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
 2. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Varaždinske Toplice
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 01.01.-31.12.2022.
 4. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 5. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
 6. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.
 7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica
 8. Etički kodeks ponašanja članova gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
 9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica
 10. Sporazum o prijateljstvu i suradnji Grada Varaždinskih Toplica i Grada Novalje
 11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
 12. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Varaždinskih Toplica i Grada Novalje
 13. Odluka o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice
 14. Odluka o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju suglasnosti za organizaciju produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Varaždinskih Toplica
 15. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin
 16. Odluka o kupnji nekretnina k.č.br 4892/1, 4892/2, 4892/3, z.k. ul. 1414, k.o. Varaždinske Toplice
 17. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu
 18. Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 19. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu
 20. Izmjene srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 21. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica
 22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju
 23. Odluka o ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica
 24. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 25. Izmjene plana davanja koncesija za 2022. godinu
 26. Odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice
 27. Odluka o izradi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine
 28. Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Grada Varaždinskih Toplica
 29. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu
 30. I. Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 31. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 32. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu
 33. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini
 34. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
 35. Izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini
 36. Izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture te objekata društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu
 37. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 38. Odluka o prihvaćanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031.g
 39. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica
 40. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinske Topline
 41. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 42. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 43. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
 44. Odluka o gašenju javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica
 45. Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
 46. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini
 47. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Varaždinskih Toplica
 48. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mreži nerazvrstanih cesta
 49. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu
 50. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 51. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu
 52. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2023. do 2025. godine
 53. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu
 54. Odluka o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 55. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2023. godinu
 56. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu
 57. Plan davanja koncesija za 2023. godinu
 58. Odluka o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u izgradnju Sportske dvorane u Svibovcu
 59. Program javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2023. godini
 60. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. i projekciju za 2024. I 2025. godinu
 61. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
 62. Odluka o otpisu zastarjelog i nenaplativog potraživanja za prihode od boravišne pristojbe
 63. Odluka o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u izgradnju Vatrogasnog doma u Varaždinskim Toplicama
 64. Program građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu
 65. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini