Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Podgora

  Kontakt podaci
  Općina Podgora
  Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora
  OIB: 91632513473
  021 603 953
  opcina.podgora1@st.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Podgora prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.podgora.hr.

Važno nam je upoznati Vas s našim radom i pozvati da sudjelujete u kreiranju proračuna za 2021. godinu. Ovim Proračunom za građane želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna.

I ove godine planiramo dio novca izdvojiti za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica na području cijele Općine, izgradnju groblja u Podgori, Igranima i Živogošću, rekonstrukciju kino dvorane, uređenje Branimirove obale – predio centar, uređenje vidikovaca u Igranima i uređenje raskrižja Suzikla.

Ulažemo u uređenje javnih površina, održavanje groblja, nerazvrstanih cesta, puteva, šetnica, javne rasvjete, te plažnih i zelenih površina. 

Očuvanje okoliša od velike nam je važnosti jer o njemu ovise sadašnji i budući naraštaji, stoga smo dio sredstava izdvojili za nabavu opreme i vozila za zbrinjavanje komunalnog otpada i sanaciju divljih deponija.

Za našu Vatrogasnu postrojbu osigurali smo sredstva iz proračuna za nabavu vatrogasnog vozila i uređenje Vatrogasnog doma.

Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih, stoga smo za učenike osnovne škole osigurali besplatne radne bilježnice i marende, sufinanciramo prijevoz učenicima i studentima.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčanu pomoć za nabavu opreme za dijete. Visina novčanog iznosa za prvo i drugo dijete iznosi 7.500,00 kuna jednokratno, za treće 17.500,00 kuna i za četvrto i svako sljedeće dijete 22.500,00 kuna koji će se isplaćivati u pet kalendarskih godina.

Za naše najmlađe stanovnike izdvojili smo novac za energetsku obnovu i opremanje Dječjeg vrtića, kako bi im osigurali ugodan boravak i prostor u kojem će se kroz igru i zabavu pripremati za školu. Također i ove godine osigurali smo sredstva za darove za djecu. 

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova stanovanja i pomoć umirovljenicima. 

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture našeg kraja, stoga dio sredstava izdvajamo za financiranje udruga koje nas predstavljaju i organiziranje kulturnih zbivanja i proslava. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2021. godinu provodi se od 10.12.2020. do 20.12.2020. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE. 


Općinski Načelnik

Ante Miličić

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podgora za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Podgora za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podgora koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podgora kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine te se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Općina Podgora ima jednog proračunskog korisnika- DV Morski konjić.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 23.632.473,00 kn 3.136.568,19 € 96,73 %
> Prihodi od poreza 5.910.543,00 kn 784.463,87 € 24,19 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.514.000,00 kn 1.262.724,80 € 38,94 %
> Prihodi od imovine 3.242.030,00 kn 430.291,33 € 13,27 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.768.900,00 kn 632.941,80 € 19,52 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 22.000,00 kn 2.919,90 € 0,09 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 175.000,00 kn 23.226,49 € 0,72 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 800.000,00 kn 106.178,25 € 3,27 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 53.089,12 € 1,64 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 53.089,12 € 1,64 %
UKUPNO 24.432.473,00 kn 3.242.746,43 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Podgora za 2021. godinu planirani su u iznosu od 24.432.473,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podgora za 2021. godinu planirani su u iznosu od   23.632.473,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.910.543,00 kuna, od toga je porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.417.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.910.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 383.543,00 kuna i ostali prihodi od poreza 200.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.514.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.242.030,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 201.030,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.041.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.768.900,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.060.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 608.900,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.100.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 7.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 15.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 75.000,00 kuna i ostali prihodi 100.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 14.196.473,00 kn 1.884.195,77 € 58,10 %
> Rashodi za zaposlene 3.218.168,00 kn 427.124,29 € 13,17 %
> Materijalni rashodi 8.167.205,00 kn 1.083.974,38 € 33,43 %
> Financijski rashodi 89.100,00 kn 11.825,60 € 0,36 %
> Subvencije 400.000,00 kn 53.089,12 € 1,64 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 312.000,00 kn 41.409,52 € 1,28 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 545.000,00 kn 72.333,93 € 2,23 %
> Ostali rashodi 1.465.000,00 kn 194.438,91 € 6,00 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.236.000,00 kn 827.659,43 € 25,52 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 465.000,00 kn 61.716,11 € 1,90 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.401.000,00 kn 716.835,89 € 22,11 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 370.000,00 kn 49.107,44 € 1,51 %
Vlastiti izvori-rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 4.000.000,00 kn 530.891,23 € 16,37 %
UKUPNO 24.432.473,00 kn 3.242.746,43 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Vlastiti izvori-rezultat poslovanja višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Podgora za 2021. godinu planirani su u iznosu od 20.432.473,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Podgora za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.196.473,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.218.168,00 kuna, od toga su plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.666.190,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 140.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 411.978,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.167.205,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 139.585,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 806.820,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.420.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 790.300,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 89.100,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 49.100,00 kuna;

4. Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 400.000,00 kuna;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 312.000,00 kuna, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 212.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 545.000,00 kuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.465.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije planirano u iznosu od 1.060.000,00 kuna, kapitalne donacije 400.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 6.236.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 465.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 200.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 265.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.401.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 4.035.000,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 280.000,00 kuna,  prijevozna sredstva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.016.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 370.000,00 kuna.


Razlika- vlastiti izvori

Višak / manjak - 4.000.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 608.000,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 708.000,00 kuna, od toga: 

1. Za pripremu i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za izvanredne rashode;

2. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 375.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 240.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu do 95.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za jačanje partnerstva i suradnje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za članstvo u lokalnim akcijskim grupama i tuzemnim udrugama i asocijacijama planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

6. Za održavanje izbora planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.624.473,00 KUNA


Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 17.898.000,00 kuna


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 4.142.000,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 2.008.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće(bruto) 1.660.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 248.000,00 kuna;

2. Za materijalne rashode planirano je 248.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 93.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna;

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.098.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.045.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 kuna i rashodi za usluge ekonomskih poslova 30.000,00 kuna;

4. Za održavanje i rekonstrukciju poslovnih prostora/zgrada u vlasništvu Općine planirano je 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, građevinski objekti 150.000,00 kuna i rashodi za usluge obrazovanja 15.000,00 kuna;

5. Financijski rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 45.000,00 kuna;

6. Za održavanje voznog parka u vlasništvu Općine planirao je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna;

7. Za najam zemljišta za potrebe uređenja parkirališta planirano je 88.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge ekonomskih poslova;

8. Za konzultantske usluge za prijavu na natječaje – PLUR i dr. planirano je 20.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga;

9. Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe uprave planirano je 155.000,00 kuna od toga financirano od općih prihoda i primitaka a za rashode nematerijalne imovine 15.000,00 kuna te postrojenje i oprema 70.000,00 kuna, 70.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano je iz prihoda za posebne namjene;

10. Za uređenje starog doma za komunalne potrebe planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte;

11. Za sustav Pametno redarstvo planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 9000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.626.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica planirano je 580.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

3. Za održavanje plažnih površina i priobalne infrastrukture planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

4. Za održavanje zelenih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna;

5. Za uređenje ostalih javnih površina planirano je 580.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

6. Za nabavu sitnog inventara, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 190.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju ekonomskih poslova 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 65.000,00 kuna za rashode materijala i energiju usluga unapređenja stanovanja i zajednice financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Za nabavu opreme za komunalnu infrastrukturu planirano je 100.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu;

8. Za redovni trošak javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju;

9. Za održavanje javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju (50.000,00 kn ) i za rashode za usluge (250.000,00 kn);

10. Za uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

11. Za održavanje i čišćenje naselja – Podgorski komunalac j.d.o.o. planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga;

12. Za održavanje čistoće Općine Podgora planirano je 630.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

13. Za zbrinjavanje otpada i eko-renta planirano je 416.000,00 kuna od toga 256.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga zaštite okoliša i 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja;

14. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga;

15. Za sanaciju divljih deponija planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga;

16. Za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije planirano je 295.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga.


Program 1000 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 495.000,00 kuna, od toga:

1. Za izradu Drašnice - urbanistički plan- zona 13 planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Za izradu izmjena i dopuna UPU Veliko Brdo planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

3. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

4. Za urbanistički plan Podgora Čaklje planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

5. Za urbanistički plan zona 12 Drašnice planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

6. Za urbanistički plan dijela naselja Igrane planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1001 Izrada projektne dokumentacije planirano u iznosu od 570.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije – Općina Podgora planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Izrada projektne dokumentacije Drašnice, planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

3. Izrada katastra nekretnina Živogošće planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga;

4. Izrada prometne studije Drašnice, Igrane, Živogošće planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

5. Izrada katastra nekretnina Igrane planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga;

6. Izrada katastra nekretnina Drašnice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga.


Program 1002 Izrada sustava baze podataka planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za izradu baze podataka za sustav za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka planirano je 250.000,00 kuna financirano općim prihodima i primicima za nematerijalnu imovinu.


Program 1000 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.965.000,00 kuna

1. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica – Podgora planirano je 500.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

2. Za uređenje Branimirove obale - predio centar planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

3. Za uređenje vidikovaca u Igranima planirano je 30.000,00 kuna financirano od  prihoda za posebne namjene  za građevinske objekte;

4. Za uređenje sekundarnog dijela plaže (šetnice) Igrane- V. faza planirano je 500.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode građevinskih objekata;

5. Za uređenje raskrižja Sutikla planirnao je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

6. Za pristupnu prometnicu Živogošće Porat planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

7. Za izgradnju groblja u Podgori planirano je 400.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

8. Za izgradnju groblja u Igranima planirano je 290.000,00 kuna;

9. Za izgradnju groblja u Živogošću planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte;

10. Za javnu rasvjeta - PODGORA planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

11. Za javnu rasvjetu - DRAŠNICE planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

12. Za javnu rasvjetu - IGRANE planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

13. Za javnu rasvjetu - ŽIVOGOŠĆE planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

14. Za nabavu opreme i vozila za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 90.000,00 kuna od toga 10.000,00 kuna za građevinske objekte i 80.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

15. Za komunalnu zonu Gornje Igrane planirano je 575.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte.

16. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine


Program 1000 Program socijalne skrbi i novčanih davanja planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

1. Za poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 410.000,00 kuna;

3. Za pomoć umirovljenicima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1000 Zaštita od požara, civilna zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 1.025.000,00 kuna

1. Za troškove civilne zaštite planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za redovnu djelatnost DVD Podgora planirano je 350.000,00 kuna općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za sezonsku obranu od požara planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za financiranje udruga od značaja za zaštitu i sigurnost planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za nabavu vatrogasnog vozila planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije.


Program 1000 Športske udruge i društva planirano u iznosu od 225.000,00 kuna

1. Za financiranje športskih udruga i društva planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za financiranje prijevoza djece na trening planirano je 25.000,00 kuna.


Program 1000 Programi u kulturi, kulturne udruge i društva planirano u iznosu od 695.000,00 kuna

1. Za financiranje kulturnih udruga i društava planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za održavanje spomenika kulture i vjerskih objekata planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga;

3. Za idejno rješenje Spomenika domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga; 

4. Za organiziranje kulturnih zbivanja i proslava planirano je 155.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 55.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna;

5. Za pripremu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

6. Za rekonstrukciju kino dvorane planirano je 270.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu;

7. Za idejno rješenje grba Općine Podgora planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga.


Program 1001 Civilno društvo planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za civilno društvo planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1001 Pomoć poduzetnicima korisnicima javnih površina pogođenim pandemijom COVID 19 planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za pomoć poduzetnicima korisnicima javnih površina pogođenim pandemijom COVID 19 planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije.


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.726.473,00 KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.429.473,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića – Morski konjić planirano je 1.049.160,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 771.060,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 627.540,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 103.520,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu o 273.000,00  kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 37.380,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 124.820,00 kuna, rashodi za usluge 106.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.300,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.100,00 kuna za ostale financijske rashode,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 1.000,00 kuna;

2. Za unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja planirano je 280.313,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Plaće (bruto) 138.650,00 kuna, 

• Doprinosi na plaće 20.458,00 kuna

• Naknade troškova zaposlenima 9.205,00 kuna 

• Rashodi za materijal i energiju 112.000,00 kuna 

3. Za energetsku učinkovitost i opremanje vrtića planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode dodatnih ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.


Program 1001 Školski odgoj planirano u iznosu od 212.000,00 kuna

1. Za usluge u školstvu iznad standarda planirano je 119.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za besplatne udžbenike i radne bilježnice djeci osnovne škole planirano je 93.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 1002 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano je 70.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1003 Darovi djeci planirano u iznosu od 15.000,00 kuna 

Za darove djeci planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1000 Podgorski komunalac planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za Podgorski komunalac planirano je 100.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Podgora za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Podgora za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podgora za 2021
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2020 (nije usvojeno)
  PREUZMI:

 5. Financijskih izvještaj za razdoblje sječanj-ožujak 2021. godine
  PREUZMI:

 6. Financijskih izvještaj za razdoblje sječanj-lipanj 2021. godine
  PREUZMI:

 7. Financijskih izvještaj za razdoblje sječanj-prosinac 2020. godine
  PREUZMI:

 8. Prijedlog Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021.
  PREUZMI:

 10. Financijski izvjestaji Općine Podfora za 2021. godinu
  PREUZMI:

 11. Bilješke uz financijske izvjestaje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. Konsolidirani financijski izvjestaj Opcine Podgora 2021
  PREUZMI:

 13. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgora za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgora za 2021. godinu
  PREUZMI:

 15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgora za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više