Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Rab

  Kontakt podaci
  Grad Rab
  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
  OIB: 9555102027
  051/777-488
  gradonacelnik@grad-rab.com

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu kroz koji je prikazan način prikupljanja i investiranja sredstava Grada Raba. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.rab.hr.

Projektom Proračun za građane želimo Vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo.

Brojnim komunalnim projektima na području Grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Stoga smo osigurali znatna sredstva za  održavanje postojeće komunalne infrastrukture; održavanje i uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, plaža, izgradnju i  uređenje mjesnih groblja i spomenika, održavanje i proširenje javne rasvjete, te planiramo nastavak izgradnje objekata i uređaja za odvodnju. Ulaganjem u zbrinjavanje komunalnog  otpada želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti.

I u 2021. godini osigurali smo sredstva iz Proračuna za stipendiranje učenika i studenata. Dodjeljuje se 15 učeničkih i 15 studentskih stipendija s ciljem olakšanja i motivacije učenika i studenata s područja Grada Raba koji predstavljaju budućnost našeg društva. Iznos stipendije je 500,00 kn za učenike koji se školuju na području Grada Raba, 800,00 kn za učenike koji se školuju van Raba, te 1.000,00 kn za studente. Omogućujemo sufinanciranje smještaja  učenika u učeničkim domovima, prijevoz učenika te financiramo nabavu radnih bilježnica .

Dio sredstva namijenili smo za sufinanciranje boravka djece u vrtićima, uređenje i opremanjem dječjeg vrtića.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2021. godini. Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga smo u proračunu za 2021. godinu osigurali sredstva za isplatu pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 3.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, 6.000,00 kuna za treće dijete, 12.000,00 kuna za četvrto, a za svako sljedeće po 6.000,00 kuna više.

Na području našeg Grada djeluju brojne kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. Omogućena  su sredstva za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab, ustanove za organizaciju kulturnih aktivnosti i obrazovanje odraslih.  Neke od značajnijih manifestacija na području Grad Raba su; Rapske glazbene večeri, Rabska fjera, , Festival „Petar Nakić“, Rapske klape, druge prigodne manifestacije, izložbe, radionice i aktivnosti .Danas se sve više teži da se svako dijete, razvija ne samo u svojim umnim, čuvstvenim, društvenim i duhovnim dimenzijama nego i u psihofizičkim, stoga smo osigurali sredstva za sportske udruge, za uređenje i održavanje sportskih objekata te nagrade sportašima.

Za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog statusa osigurali smo sredstva za nabavu osnovnih stvari potrebnih za život.

Nastavljamo s projektom Europskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije „Zdravi grad“ koji je dugoročni i međunarodni razvojni projekt s ciljem postavljanja zdravlja pri samom vrhu i promicanja sveobuhvatne lokalne strategije za zdravlje i održivi razvoj zajednice. Dio sredstava namijenjen je i za sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne osobe.

Gospodarskom razvoju teži svaki Grad, pa tako i naš, stoga, omogućujemo subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i trgovačkim društvima.

Poštovani Građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna  možete pogledati OVDJE.



Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl.oec.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Raba za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Raba za 2021.godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Raba koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Raba kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac,  i kako bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Raba su: Pučko otvoreno učilište Grada Raba, Gradska knjižnica Rab i Dječji vrtić „Pahuljica“ Rab


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.



Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 50.009.060,00 kn 6.637.342,89 € 86,53 %
> Prihodi od poreza 23.729.360,00 kn 3.149.427,30 € 41,06 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.680.600,00 kn 1.019.390,80 € 13,29 %
> Prihodi od imovine 2.616.000,00 kn 347.202,87 € 4,53 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 15.096.200,00 kn 2.003.610,06 € 26,12 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 686.900,00 kn 91.167,30 € 1,19 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,35 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.780.920,00 kn 634.537,13 € 8,27 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.005.000,00 kn 398.832,04 € 5,20 %
UKUPNO 57.794.980,00 kn 7.670.712,06 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Raba za 2021 godinu planirani su u iznosu od 57.794.980,00,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Raba za 2021. godinu su 50.009.060,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 23.729.360,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 14.128.360,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 8.700.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 901.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.680.600,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.259.600,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.146.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od  1.275.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.616.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 242.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.374.000,00kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 15.096.200,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 1.335.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.361.200,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 10.400.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 686.900,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 526.900,00 kuna, donacije od pravnih I fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 200.000,00 kuna za kazne i upravne mjere


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Raba za 2021. godinu planiranih u iznosu od 4.780.920,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 700.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 4.080.920,00,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Raba za 2021. godinu planirani u iznosu od 3.005.000,00 kuna, a čine ih:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za Primitke (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima planirani u iznosu od 5.000,00

2. Primici od zaduživanja - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna



Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 35.747.860,00 kn 4.744.556,37 € 61,85 %
> Rashodi za zaposlene 9.888.265,00 kn 1.312.398,30 € 17,11 %
> Materijalni rashodi 17.132.345,00 kn 2.273.852,94 € 29,64 %
> Financijski rashodi 601.000,00 kn 79.766,41 € 1,04 %
> Subvencije 448.000,00 kn 59.459,82 € 0,78 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.353.700,00 kn 312.389,67 € 4,07 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.682.000,00 kn 223.239,76 € 2,91 %
> Ostali rashodi 3.642.550,00 kn 483.449,47 € 6,30 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.345.320,00 kn 2.036.673,97 € 26,55 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.200.000,00 kn 690.158,60 € 9,00 %
Razlika Višak/Manjak 1.501.800,00 kn 199.323,11 € 2,60 %
UKUPNO 57.794.980,00 kn 7.670.712,06 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Razlika Višak/Manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Raba za 2021. godinu planirani su u iznosu od 57.794.980,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Raba za 2021. godinu planirani su u iznosu od 35.747.860,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.888.265,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 7.220.060,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 599.200,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 2.069.005,00kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 17.132.345,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 286.220,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.544.690,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 10.906.045,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 11.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 2.382.390,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 601.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 350.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 251.000,00 kuna

4. Subvencije - subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 448.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – pomoći unutar općeg proračuna planirano u iznosu od 2.353.700,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.682.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.642.550,00  kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 2.966.550,00 kuna, kapitalne donacija planirane u iznosu od 96.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 580.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Raba za 2021. godinu planirani u iznosu od 15.345.320,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.858.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 150.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 1.708.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.537.020,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 7.092.100,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 425.280,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 122.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 897.640,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 4.950.300,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 4.890.300,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirano u iznosu od 60.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Raba za 2021. godinu planirani u iznosu od 5.200.000,00 kuna - otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 4.300.000,00 kuna i za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti planiran je iznos od 900.000,00 kuna


Razlika Višak/Manjak po prethodnoj godini 1.501.800,00kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 16.756.200,00 KUNA


JAVNE POVRŠINE PLANIRNO U IZNOSU OD 3.751.000,00 KUNA


Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina planirano u iznosu od 3.751.000,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 2.686.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 2.486.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 2.436.000,00kuna

2.  Za uređenje javnih površina planirano je 850.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 380.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani  od komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 270.000,00 kuna od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 za građevinske objekte i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinske objekte i 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

• Ostali rashodi financirani od pomoći –Grad Rab planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Za održavanje javnih površina planirano je 215.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 190.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna


 

NERAZVRSTANE CESTE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.344.000,00 KUNA


Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 2.344.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 686.000,00 kuna. od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 91.000,00 kuna, od toga; za ostale nespomenute rashode poslovanja planiran je iznos od 71.000,00 kuna i za rashode za usluge planiran je iznos od 20.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani su u iznosu od 595.000,00 kuna; za ostale nespomenute rashode planiran je iznos od 20.000,00 kuna i za rashode za usluge planiran je iznos od 575.000,00 kuna

2. Za uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 1.658.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalnih doprinosa planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna za Materijalna imovina - prirodna bogatstva

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano iz komunalnih doprinosa planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od komunalnih doprinosa planirani su u iznosu od 1.198.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći-Grad Rab planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


GLAVNI PROGRAM - GROBLJA PLANIRANA SU U IZNOSU OD 3.657.000,00 KUNA

Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika planiran u iznosu od 3.647.000,00,00 kuna

1. Za održavanje spomenika i groblja planirano je 137.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za izgradnju i uređenje groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge 

3. Za izgradnju i uređenje groblja planirano je 3.460.000,00 kuna, od toga ; 460.000,00 financirano od komunalne naknade za građevinske objekte ,800.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte,1.200.000,00 kuna financirano od Pomoći – Grad Rab za građevinske objekte, 1.000.000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 3202 Ostale pogrebne usluge planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za ostale pogrebne usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge



GLAVNI PROGRAM- JAVNA RASVJETA PLANIRANA U IZNOSU OD 1.353.000,00 KUNA


Program 3301 Održavanje i proširenje javne rasvjete planirano u iznosu od 1.353.000,00 kuna

1. Za održavanje i potrošnju javne rasvjete planirano je 1.153.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000.000,00 kuna, rashodi za usluge 145.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

2. Za proširenje i opremanje javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalne naknade planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalnih doprinosa planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte



GLAVNI PROGRAM- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJA PLANIRANO JE U IZNOSU OD 2.390.200,00 KUNA


Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje planirano je u iznosu od 740.000,00 kuna

1. Za tekuće financijske rashode planirano je 90.000,00 kuna od toga; 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od vlastitih izvora-GRAD  za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za odvodnju otpadnih voda planirano je 250.000,00 kuna, od toga: 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za zbrinjavanje otpadnih voda planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je u iznosu od 1.650.200,00 kuna


Za program zbrinjavanja otpada planirano je 1.650.200,00 kuna, od toga:

• Za materijalne rashode planiran je iznos od 53.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

• Za materijalne rashode planiran je iznos od 245.000,00 kuna financirano do pomoći – Grad Rab od toga 95.000,00 kuna za rashode za usluge, Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 150.000,00 financiran od pomoći – Grad Rab za građevinske objekte

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 1.275.000,00 kuna financiran od Pomoći – Eu za građevinske objekte

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 56.300.000,00 kuna financiran od nefinancijske imovine za građevinske objekte 

• Za materijalne rashode financirane od pomoći-Općine Lopar planiran je iznos od 1.300,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći Općine Lopar planiran je iznos od 18.800,00 kuna za građevinske objekte


.GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI SU U IZNOSU OD 60.000,00 KUNA


Program 3001 Održavanje i uređenje javnih površina planirano je u iznosu od 60.000,00 kuna

• Za održavanje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 10.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge


 

STANOVANJE I POSLOVNI PROSTOR PLANIRANO U IZNOSU OD 1.160.000,00 KUNA


Program 3701 Poslovni i stambeni prostor planirano u iznosu od 1.160.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje planirano je 335.000,00 kuna;  financirano od općih prihoda i primitaka planiran je iznos od 25.000,00 kuna za rashode za usluge i financirano od općeg zakupa poslovnih prostora planiran je iznos od 310.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga:

• Rashodi za materijal i energiju 290.000,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi 20.000,00 kuna

2. Za održavanje stambenih i poslovnih prostora planirano je 300.000,00 kuna, od toga: 

• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijali rashodi financirani od prihoda od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za ulaganja u postrojenja i opremu planirano je 25.000,00 kuna, financirano iz nefinancijske imovine za postrojenje i opremu

4. Za ulaganje u stambene objekte planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za poslovni prostor planirano je 400.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od zakupa poslovnog prostora planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od komunalne naknade planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima



DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MO PLANIRNA JE U IZNOSU OD 2.041.000,00 KUNA


Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave planirano u iznosu od 2.041.000,00 kuna

1. Za djelatnost MO Banjol planirano je 195.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna, rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 55.000,00 kuna

2. Za djelatnost MO Barbat planirano je 106.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 86.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

3. Za djelatnost MO Palit planirano je 148.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 63.000,00 kuna i rashodi za usluge 85.000,00 kuna

4. Za djelatnost MO Kampor planirano je 72.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna

5. Za djelatnost MO Mundanije planirano je 88.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 68.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

6. Za djelatnost MO Donja Supetarska Draga planirano je 55.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

7. Za djelatnost MO Gornja Supetarska Draga planirano je 20.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za materijal i energiju

8. Za djelatnost MO Banjol planirano je 255.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

9. Za djelatnost MO Barbat planirano je 270.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

10.  Za djelatnost MO Rab planirano je 179.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

11  Za djelatnost MO Palit planirano je 230.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

12.  Za djelatnost MO Kampor planirano je 167.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13.  Za djelatnost MO Mundanije planirano je 22.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

14.  Za djelatnost MO Donja Supetarska Draga planirano je 140.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

15.  Za djelatnost MO Gornja Supetarska Draga planirano je 94.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte



UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM PLANIRAN U IZNOSU OD 6.026.000,00 KUNA


GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO JE U IZNOSU OD 1.005.000,00 KUNA


 Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva planiran u iznosu 725.000,00 kuna

1. Za subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za subvencije i sufinanciranje gospodarstva planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna i ostali rashodi  300.000,00 kuna

3. Priprema za izgradnju poduzetničkih zona planirano u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga: 100.000,00 kuna za rashode za usluge i 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 2802 Razvoj turizma planiran je u iznosu od 280.000,00 kuna 


Za program razvoja Grada Raba planirano je 280.000,00 kuna od toga;

• Materijalni rashodi financirani od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirane od pomoći-grad Rab planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirane od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


POMORSKO DOBRO PLANIRANO JE U IZNOSU OD 4.396.000,00 KUNA


Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano je u iznosu od 13.000,00 kuna


Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2802 Razvoj turizma planiran u iznosu od 4.383.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje plaža planirano je 1.283.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 510.000,00 kuna, od toga: 460.000,00 kuna za rashode za usluge i 50.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna za toga rashodi za usluge

• Subvencije financirane od boravišne pristojbe planirane su u iznosu od 173.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

• Subvencije financirane od posebnih izvora planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – Grad Rab planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

• Subvencije financirane od donacija –grad Rab planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


2. Za uređenje plaža planirano je 3.100.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna i Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Materijalni rashodi financirani od posebnih prihoda planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna za rashode za usluge i Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 610.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna i Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani pomoći-Grad Rab planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna i Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu za dodatna ulaganja na građevinskim objektima



PROSTORNO PLANIRANJE PLANIRANO JE U IZNOSU OD 625.500,00 KUNA


Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj planirani su u iznosu od 625.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa i izradu projekata planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

2. Za sufinanciranje programa i izradu projekata planirano je 610.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano iz naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 600.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRAN U IZNOSU OD 33.510.980,00 KUNA


PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 679.300,00 KUNA


Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 612.000,00 kuna

Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 587.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 25.000,00 financirano od pomoći Grad Rab za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1113 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 30.800,00 kuna 

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 30.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1114 Svijet mladih planirano u iznosu od 1.500,00 kuna

Za rad Svijeta mladih planirano je 1.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1115 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 35.000,00 kuna

Za Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promoviranje humanizma i demokracije planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


URED GRADA - PLANIRANO U IZNOSU OD 6.480.000,00 KUNA


Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 6.480.000,00 kuna

1. Za izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada planirano je 6.470,000 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.165.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 765.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 kuna, Ostali rashodi 105.000,00 kuna za tekuće donacije, Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od pomoći Grad Rab planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova financirani od namjenskih prihoda od financijske imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna

2. Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


IZDACI GRADSKE UPRAVE PLANIRANI U IZNOSU OD 5.844.400,00 KUNA


Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 5.844.400,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 5.744.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 4.263.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.710.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 250.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.303.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 630.400,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 18.000,00 kuna, rashodi za usluge 490.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 112.400,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 350.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 250.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – Grad planirani su u iznosu od 251.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 97.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 kuna

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za ulaganje u računalne programe i umjetnička djela planirano je 50.000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu


DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA PLANIRANE U IZNOSU OD 1.091.000,00 KUNA


Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 1.079.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice otoka Rab planirano je 620.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za osnovnu djelatnost DVD-a Rab planirano je 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za osnovnu djelatnost Civilne zaštite Rab planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 24.000,00 kuna, tekuće donacije 15.000,00 kuna, i 1.000,00 kuna za ostale rashode financirane od nefinancijske imovine 

4. Za djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ planirano je 39.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka; za rashode za usluge planirano je 35.000,00 kuna i 4.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba planirano je 7.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano  iz nefinancijske imovine za postrojenja i opremu

 


Program 1511 Izrada i procjene plana planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 32.000,00 KUNA


Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave planirano je u iznosu od 32.000,00 kuna

Za opće rashode Mjesne samouprave planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja



PRAVNI POSLOVI PLANIRANI SU U IZNOSU OD 140.000,00 KUNA


Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planiran u iznosu od 140.000,00 kuna

Za izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PLANIRANA U IZNOSU OD 240.000,00 KUNA


Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

Za Osnovnu glazbena škola Rab planirano je 240.000,00 kuna, od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od općih prihoda i primitaka planirane su u iznosu od 215.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirani od općih prihoda i primitaka – Lopar za glazbenu školu planirane su u iznosu od 25.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


OSNOVNA ŠKOLA „IVANA RABLJANINA“ PLANIRANA U IZNOSU OD 1.675.700,00 KUNA


Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna planirane u iznosu od 175.700,00 kuna

Za Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina" planirano je 175.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna planirana u iznosu od 1.500.000,00 kuna

Za sufinanciranje izgradnje škole planirano je 1.500,000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine za pomoći unutar općeg proračuna


SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA" PLANIRANO U IZNOSU OD 33.000,00 KUNA


Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna planirane u iznosu od 33.000,00 kuna

Za sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole „Markantuna de Dominisa“ planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLANIRANO U IZNOSU OD 391.500,00 KUNA


Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji – GDCK – Rab planirano u iznosu od 391.500,00 kuna

Za humanitarnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa – Rab planirano je 391.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA PLANIRANO U IZNOSU OD 300.000,00 KUNA


Program 2404 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

Za stipendije učenicima i studentima planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna



SOCIJALNA SKRB PLANIRANA JE U IZNOSU OD 1.072.000,00 KUNA


Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog

tijela planirano je u iznosu od 15.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 871.000,00 kuna

1. Za naknade građanima i kućanstvima u novcu planirano je 564.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade građanima i kućanstvima u naravi planirano je 307.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 297.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 9.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 186.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi planirano je 186.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna



PROGRAM UDRUGE PLANIRAN JE U IZNOSU OD 268.000,00 KUNA


Program 1115 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 57.500,00 kuna

Za poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada planirano je 57.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 


Program 2135 Program javnih potreba planirano u iznosu od 145.500,00 kuna

Za udruge, manifestacije i donacije kulturi planirano je 145.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2406 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 65.000,00 kuna

Za humanitarne udruge građana  planirano je 65.0000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije



SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.565.250,00 KUNA


Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 605.250,00 kuna

Za sportske udruge i manifestacije planirano je 605.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2504 Održavanje sportskih objekata planirano je u iznosu od 960.000,00 kuna

1. Za održavanje i opremanje planirano je 540.000,00 kuna od toga,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 540.000,00 kuna, od toga 240.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 300.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za uređenje i održavanje sportskih objekata planirano je 420.000,00 kuna od toga,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 300.000,00 kuna i postrojenje i oprema 20.000,00 kuna

 


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PLANIRANA JE U IZNOSU OD 355.000,00 KUNA


Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu planiran u iznosu od 355.000,00 kuna

Za tekuće pomoći županijskom proračunu – Dom zdravlja Rab planirano je 355.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna, od toga 270.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 85.000,00 kuna financirano od boravišnih pristojbi


PROGRAM „ZDRAVI GRAD“ PLANIRAN JE U IZNOSU OD 210.500,00 KUNA


Program 2603 Program „Zdravi grad“ planiran je u iznosu od 210.500,00 kuna

Za tekuće donacije neprofitnim organizacijama i preventiva planirano je u iznosu od 210.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE PLANIRANO U IZNOSU OD 20.000,00 KUNA


Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

Za rekonstrukciju zgrade Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge



KULTURNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 675.000,00 KUNA


Program 2504 Uređenje i održavanje kulturnih objekata planirano u iznosu od 675.000,00 kuna

1. Za održavanje i opremanje kulturnih objekata planirano je 630.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od spomeničke rente planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna za rashode za usluge i ostali rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – Grad Rab planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređenje kulturnih objekata planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

.


NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA PLANIRANE SU U IZNOSU OD 15.000,00 KUNA


Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna



IZDAVAČKA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA


Program 2143 Izdavačka djelatnost planirana u iznosu od 150.000,00 kuna

Za izdavačku djelatnost planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB PLANIRAN U IZNOSU OD 5.140.530,00 KUNA


GRAD RAB - POU PLANIRANO U IZNOSU OD 2.899.030,00 KUNA


Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta planiran je u iznosu od 1.268.870,00 kuna

1. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 803.250,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 634.365,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 543.060,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 86.305,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 168.885,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 12.220,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 26.790,00 kuna, rashodi za usluge 110.250,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.625,00 kuna

2. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 465.620,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 134.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 31.620,00 kuna financirani od nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2103 Glazbene večeri planirane u iznosu od 147.300,00 kuna


Za Rapske glazbene večeri planirano je 147.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 123.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.700,00 kuna


Program 2104 Klape planirano u iznosu od 84.470,00 kuna


Za Rapske klape planirano je 84.470,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 79.040,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.430,00 kuna


Program 2105 Prigodne manifestacije planirane u iznosu od 205.475,00 kuna

Za prigodne manifestacije planirano je 205.475,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 136.375,00 kuna i 69.100,00 kuna financirano od boravišnih pristojbi za rashode za usluge 35.500,00 kuna i ostale nespomenuti rashodi poslovanja 33.600,00 kuna


Program 2106 Izložbe planirano u iznosu od 92.300,00 kuna

Za izložbe planirano je 92.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 81.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 2107 Rapska fjera planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za Rapska fjera planirano je 500.000,00 kuna financirano od boravišnih pristojbi, od toga rashodi za materijal i energiju 28.200,00 kuna, rashodi za usluge 313.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 158.600,00 kuna


Program 2108 Folklor planirano u iznosu od 54.620,00 kuna

Za folklor „Rapski tanac“ planirano je 54.620,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 45.430,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.190,00 kuna


Program 2109 Obrazovanje planirano u iznosu od 8.460,00 kuna

Za obrazovanje planirano je 8.460,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 4.700,00  kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.760,00kuna


Program 2112 Festival „Petar Nakić“ planirano u iznosu od 26.460,00 kuna

Za festival „Petar Nakić“ planirano je 26.460,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 21.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.460,00 kuna


Program 2152 Kultura planirano u iznosu od 511.075,00 kuna

Za kulturu planirano je 511.075,00 kuna;318.175,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 278.350,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.825,00 kuna i 192.900,00 kuna financirano od boravišne pristojbe za materijalne rashode 


 ZA PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PLANIRAN JE IZNOSU OD 2.241.500,00 KUNA


Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta planiran je u iznosu od 1.703.500,00 kuna

1. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 411.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda – POU planirani su u iznosu od 36.200,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani su u iznosu od 336.500,00 od toga naknada troškova zaposlenima 26.500,00 kuna, , rashodi za materijal i energiju 112.100,00 kuna, rashodi za usluge 174.900,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, financirani od vlastitih prihoda – POU planirani su u iznosu od 38.500,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 31.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 kuna

2. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano 1.292.300,00 kuna; 92.300,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – POU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći POU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2116 Rapske glazbene večeri planirane su u iznosu od 121.000,00 kuna

Za Rapske glazbene večeri planirano je 121.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 16.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od Pomoći - POU planirani su u iznosu od 71.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od donacija – POU planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2117 Rapske klape planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za Rapske klape planirano je 20.000,00 kuna financirano od donacija – POU, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna




Program 2119 Izložbe planiran je u iznosu od 30.000,00 kuna

Za izložbe planirano je 30.000,00 kuna od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 8.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna


Program 2120 Rapska fjera planiran je u iznosu od 60.000,00 kuna

Za Rapsku fjeru planirano je 60.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2121 Folklor „Rapski tanac“ planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna

Za folklor „Rapski tanac“ planirano je 40.000,00 kuna, od toga:

•  Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostali nespomenute rashode poslovanja 


Program 2155 Kultura planiran je u iznosu 267.000,00 kuna

Za kulturu planirano je 267.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 105.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 117.000,00 kuna za rashode za usluge 

• Materijalni rashodi financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge



PRORAČUNSKI KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 505.000,00 KUNA


GRAD RAB – GRADSKA KNJIŽNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 368.000,00 KUNA


Program 2126 Program potreba Gradska knjižnica Rab planiran je u iznosu od 235.000,00 kuna

Za djelatnost Gradske knjižnice Rab planirano je 235.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 169.000,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 145.000,00 kuna i Doprinosi na plaće 24.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 66.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju 23.000,00 kuna, Rashodi za usluge 32.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 kuna


Program 2127 knjižna i neknjižna građa planirana u iznosu od 53.000,00 kuna

Za knjižnu i neknjižnu građu planirano je 53.000,00 kuna, od toga 8.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka namijenjeni za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 45.000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 


Program 2128 Informatizacija planirana u iznosu od 13.000,00 kuna

Za informatizaciju planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i postrojenja i oprema 3.000,00 kuna


Program 2129 Kulturno – animacijske aktivnosti planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

Za kulturno – animacijske aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 26.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna


Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile planirano u iznosu od 37.000,00 kuna

Za uređenje zgrade i vrta Banove vile planirano je 37.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode  za usluge


PROGRAM GRADSKE KNJIŽNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 137.000,00 KUNA


Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu planiran je u iznosu od 4.000,00 kuna 

Za djelatnost Gradske knjižnice planirano je 4.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – Gradska knjižnica, za ostale rashode za zaposlene


Program 2132 knjižna i neknjižna građa planirana je u iznosu od 94.000,00 kuna

Za knjižnu i neknjižnu građu planirano je 94.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu 7.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu 82.000,00 kuna, od toga knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 65.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 17.000,00

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu 5.000,00 kuna za Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 


Program 2133 Informatizacija planirana je u iznosu od 4.000,00 kuna

Za informatizaciju planiran je iznos od 4.000,00 kuna financiran od vlastitih izvora- gradska knjižnica za rashode za usluge


Program 2134 Kulturno – animacijske aktivnosti planirane  su u  iznosu od 16.000,00 kuna

Za Kulturno – animacijske aktivnosti planirano je 16.000,00 kuna, od toga 6.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – Gradska knjižnica za rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i 10.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Program 2140 Izdavačka djelatnost planirana je u iznosu od 19.000,00 kuna

Za izdavačku djelatnost planirano je 19.000,00 kuna financirani iz vlastitih izvora – Gradska Knjižnica za rashode za usluge


PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 6.627.800,00 KUNA


GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.000.000,00 KUNA


Program 2201 Program predškolskog odgoja planiran je u iznosu od 4.000.000,00 kuna

Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 4.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (Bruto) 3.412.000,00 kuna i Doprinosi na plaće 588.000,00 kuna



PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.627.800,00 KUNA


Program 2202 Predškolski odgoj planiran je u iznosu od 2.627.800,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 2.542.000,00 kuna od toga, 

• Rashodi financirani do općih prihoda dječji vrtić planirani u iznosu od 590,00 kuna od toga plaće (bruto) 410.000,00 kuna i doprinosi na plaće 67.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 89.100,00 kuna, rashodi za usluge 12.200,00 kuna i 11.000,00 kuna za postrojenje i opremanje

• Rashodi poslovanja financirani do vlastitih prihoda – dječji vrtić planirani u iznosu od 1.926.000,00 kuna, od toga ostali rashodi za zaposlene 304.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 143.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.055.000,00 kuna, rashodi za usluge 373.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 1.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći vrtiću planirani u iznosu od 26.000,00 kuna od toga naknada troškova zaposlenima 1.500,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 24.500,00 kuna

2. Za projekt uređenja i opremanja planirano je 85.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.800,00 kuna financirani od vlastitih prihoda – dječji vrtić za postrojenja i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija VRTIĆ planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA RABA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
  PREUZMI:

 5. Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023
  PREUZMI:

 6. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2021.GODINU
  PREUZMI:

 7. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 06-2021
  PREUZMI:

 8. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONS. PRORAČUNA GRADA RABA 06-2021
  PREUZMI:

 9. Bilješke uz GFI za 2021. godinu razina 23
  PREUZMI:

 10. Bilješke uz GFI za 2021. godinu razina 22
  PREUZMI:

 11. Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
  PREUZMI:

 13. Zaključak o nedonošenju Izvještaja o izvršenju Kons. proračuna Grada Raba za 2021.
  PREUZMI:

 14. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU KONS. PRORAČUNA GRADA RABA 2021
  PREUZMI:

 15. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2021
  PREUZMI:

Više