Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Rugvica

  Kontakt podaci
  Općina Rugvica
  Trg Josipa Predavca 1, 10372 Rugvica
  OIB: 07295007204
  01/2764-215
  opcina.rugvica@rugvica.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Rugvica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.rugvica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Općine Rugvica.

Ovaj proračun zadržava visoku razinu kvalitete života građana i kroz održavanje i izgradnju  komunalne infrastrukture. Tu posebno ističem izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, izgradnju javne rasvjete i energetsku obnovu( LED rasvjeta), izgradnju nogostupa po naseljima Općine, proširenje Trga dr. Franje Tuđmana i groblja u Nart Jalševcu, asfaltiranje cesta, uređenje Domova, izgradnja Doma zdravlja u Lalševcu Nartskom. Osigurali smo značajna sredstva za prenamjenu stare škole Rugvica u muzej i knjižnicu i za izgradnju garaže u Sopi.

Svaka Općina teži gospodarskom rastu, pa tako i naša. Kako bi uspjeli realizirati želju za razvojem planiramo izgradnju Poduzetničkog inkubatora, izgradnju prometnica i komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Rugvica Sjever. Planiramo i izgradnju multimedijalnog centra u Rugvici. 

Demografskim mjerama na području Općine  nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga nastavljamo izgradnju i opremanjem dječjeg vrtića, sufinanciramo boravak u vrtićima u iznosu od 70% za prvo dijete, 75% za druge dijete i 80% za treće dijete. Sufinanciramo i boravak za predškolu te logopeda. 

Dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći roditeljima za svako novorođeno dijete; za prvo dijete iznos od 3.000,00 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete iznos od 5.000,00 kuna. Za blizance se dodjeljuje iznos od 12.000,00 kuna, koji se isplaćuje u jednakim mjesečnim obrocima tijekom 2 kalendarske godine, u iznosu po 500,00 kn mjesečno, a za trojke i četvorke 24.000,00 kn koji će se isplatiti u jednakim mjesečnim obrocima tijekom 2 kalendarske godine, u iznosu od po 1.000,00 kn mjesečno.

Podržavamo naše učenike i studente, kroz novčane naknade svim studentima(redovnim i izvanrednim) dva puta godišnje po 700,00 kuna, jednokratne nagrade najboljim učenicima i studentima, također omogućujemo besplatan prijevoz učenika i studenata. Za učenike slabijeg imovinskog stanja omogućujemo besplatnu prehranu

U Proračunu Općine osigurana su sredstva i za zaštitu najugroženijih mještana kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život. Kroz socijalni program osigurali smo sredstva za jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje i ogrjev kao i novčane pomoći umirovljenicima. 

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i utjecaj. Sport predstavlja opće ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti, stoga ulažemo u sport kroz provedbu projekta za izradu projektne dokumentaciju i izgradnju sportsko-rekreacijske zone, asfaltiranje igrališta po naseljima Općine, izgradnjom igrališta u Čistoj Mlaci i Trsteniku. Izdvojili smo sredstva u Proračunu za otkup zemljišta za sportski centar i dom u Rugvici

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Rugvica da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 17.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Rugvica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Rugvica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Rugvica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 124.102.000,00 kn 16.471.165,97 € 79,51 %
> Prihodi od poreza 15.990.000,00 kn 2.122.237,71 € 10,24 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 95.215.000,00 kn 12.637.202,20 € 61,00 %
> Prihodi od imovine 2.302.000,00 kn 305.527,90 € 1,47 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 10.595.000,00 kn 1.406.198,16 € 6,79 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.617.500,00 kn 745.570,38 € 3,60 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 16.370.000,00 kn 2.172.672,37 € 10,49 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 10.000.000,00 kn 1.327.228,08 € 6,41 %
UKUPNO 156.089.500,00 kn 20.716.636,80 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Rugvica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 156.089.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Rugvica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 124.102.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.990.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 11.610.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 4.120.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 260.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 95.215.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 2.115.000,00 kuna, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 17.000.000,00 kuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 76.100.000,00kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.302.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 117.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.185.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 10.595.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 465.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.170.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 8.960.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.617.500,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 16.370.000,00 kuna, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 370.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 16.000.000,00 kuna


Višak/manjak 

Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirani u iznosu od 10.000.000,00 kuna 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 37.326.000,00 kn 4.954.011,55 € 23,91 %
> Rashodi za zaposlene 3.097.000,00 kn 411.042,54 € 1,98 %
> Materijalni rashodi 10.807.000,00 kn 1.434.335,39 € 6,92 %
> Financijski rashodi 320.000,00 kn 42.471,30 € 0,21 %
> Subvencije 9.199.000,00 kn 1.220.917,11 € 5,89 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 356.000,00 kn 47.249,32 € 0,23 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.304.000,00 kn 571.238,97 € 2,76 %
> Ostali rashodi 9.243.000,00 kn 1.226.756,92 € 5,92 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 118.463.500,00 kn 15.722.808,41 € 75,89 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 kn 39.816,84 € 0,19 %
UKUPNO 156.089.500,00 kn 20.716.636,80 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Rugvica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 156.089.500,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Rugvica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 37.326.000 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.097.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.300.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 520.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 277.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.807.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 185.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 720.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.694.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.208.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 300.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 9.199.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 9.054.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 145.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 356.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 256.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 4.304.000,00 kuna , od toga 2.692.000,00 kuna za Naknade građanima i kućanstvima u novcu, 1.500.000,00 kuna za Naknade građanima i kućanstvima u naravi i 112.000,00 kuna za Sufinanciranje hitne pomoći i poštanskog ureda u Oborovu

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 9.243.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije u novcu planirane u iznosu od 8.0433.000,00 kuna , tekuće donacije civilna zaštita i DVD planirane u iznosu od 1.100.000,00 kuna ostali izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 118.463.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.700.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 114.763.500,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 110.440.500,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 380.000,00 kuna, prijevozna sredstva 190.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 3.553.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 156.049.500,00 KUNA


Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 841.000,00 kuna

1. Za općinsko vijeće – naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstva planirano je 250.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 130.000,00 kuna za sredstva za političke stranke

3. Za režijske troškove društvenih domova planirano je 155.000,00 kuna, od toga potrošnja električne energije – domovi 50.000,00 kuna, potrošnja plina – domovi 42.000,00 kuna, potrošnja vode – domovi 13.000,00 kuna i sredstva za održavanje domova prema prijedlozima mještana 50.000,00 kuna

4. Za Dom Nart Jalševec planirano je 46.000,00 kuna , od toga Dom Nart – rashodi za električnu energiju 9.000,00 kuna, Dom Nart – rashodi za plin 24.000,00 kuna, Dom Nart rashodi za vodu 5.000,00 kuna i Dom Nart – izdaci za osiguranje 8.000,000 kuna

5. Za nabavu opreme za članove Općinskog vijeća planirano je 60.000,00 kuna

6. Za sredstva za izbore planirano je 200.000,00 kuna


Program 002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti planirano u iznosu od 10.789.000,00 kuna


1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 5.489.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.354.000,00kuna, od toga Plaće za zaposlene – Uprava 1.600.000,00 kuna, ostali izdaci za zaposlene – Uprava 500.000,00 kuna, doprinosi za zapošljavanje – Uprava 24.000,00 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje – Uprava 230.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.115.000,00 kuna, od toga službena putovanja 35.000,00 kuna, gorivo 18.000,00 kuna, prijevoz - Uprava 85.000,00 kuna, stručno usavršavanje 17.000,00 kuna, uredski materijal 72.000,00 kuna, materijal i sirovine 30.000,00 kuna, električna energija – Uprava 18.000,00 kuna, plin – Uprava 30.000,00 kuna, potrošnja vode – Uprava 10.000,00 kuna, gorivo 80.000,00 kuna, inventar 12.000,00 kuna, pošta 110.000,00 kuna, telefon 75.000,00 kuna, informiranje – MT Eter 80.000,00 kuna, Informiranje - medijske usluge 300.000,00 kuna, Informiranje – objava natječaja 40.000,00 kuna, čišćenje 20.000,00 kuna, Ugovori od djelu 75.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 100.000,00 kuna, geodetske usluge 110.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 450.000,00 kuna, računalne usluge – redovno održavanje 103.000,00 kuna, ostale računalne usluge 51.000,00 kuna, ostale usluge 65.000,00 kuna, premije osiguranja 35.000,00 kuna, reprezentacija 45.000,00 kuna, obilježavanje prigodnih datuma 350.000,00 kuna i ostali nespomenuti izdaci – naknada poreznoj upravi i ostali izdaci 250.000,00 kuna, Program „Doček nova godina“ 190.000,00 kuna i 250.000,00 kuna za „Program za Dane općine“, Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale financijske rashode – provizija banke

2. Za tekuću zalihu planirano je 100.000,00 kuna za izvanredne rashode

3. Za zdravstvene i veterinarske usluge – zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina planirano je 200.000,00 kuna

4. Za održavanje kapitalnih objekata Općine Rugvica planirano je 250.000,00 kuna

5. Za upravljanje grobljima planirano je 143.000,00 kuna, od toga plaće djelatnika 100.000,00 kuna, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.000,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 kuna

6. Izdaci za projekte, studije i slično planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna za projekti, studije i slično

7. Za ostale troškove planirano je 2.300.000,00 kuna, za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500,00 kuna i subvencija materijalnih troškova 800.000,00 kuna

8. Za nabavu kombi vozila planirano je 147.000,00 kuna

9. Za nabavu osobnog automobila planirano je 125.000,00 kuna

10. Za dezinsekciju i ostale usluge planirano je 150.000,00 kuna za ostale zdravstvene i veterinarske usluge

11. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 385.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 150.000,00 kuna, nabava dugotrajne imovine 190.000,00 kuna i računalni programi 45.000,00 kuna

12. Za financijske rashode – kamata na kredit planirano je 300.000,00 kunaProgram 003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 1.807.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu planirano je 700.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za nabavi vatrogasnog vozila planirano je 1.000.000,00 kuna

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 107.000,00, od toga troškovi uspostave sustava zaštite i spašavanja 100.000,00 kuna i HGSS 7.000,00 kuna


Program 004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama i ustanovama planirano u iznosu od 2.939.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna planirano je 547.000,00 kuna, od toga prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja i djece branitelja 100.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći 120.000,00 kuna, troškovi stanovanja 250.000,00 kuna, troškovi za ogrjev (financira Zagrebačka županija) 52.000,00 kuna i naknada Centru za socijalnu skrb 25.000,00 kuna, 

2. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitajka i to 350.000,00 kuna za Božićnicu i Uskrsnicu i 50.000,00 za novčanu pomoć umirovljenicima u naravi

3. Za novčanu pomoć obiteljima za svako novorođeno dijete planirano je 350.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za sufinanciranje hitne pomoći planirano je 72.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima u novcu financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za sufinanciranje poštanskog ureda u Oborovcu planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za novčanu pripomoć ostale udruge planirano je 150.000,00 kuna za financiranje programa udruga – manifestacije financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za sufinanciranje hrvatskog prvenstva - Kinološko društvo Dugo Selo planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za novčanu pripomoć invalidima Domovinskog rata planirano je 50.000,00 kuna za ostale rashode financirano od općih prihoda i primitaka

9. Za novčanu pripomoć Crvenom križu Dugo Selo planirano je 60.000,00 kuna za ostale rashode financirano od općih prihoda i primitaka

10. Za novčanu pripomoć u slučaju elementarne nepogode planirano je 50.000,00 kuna za ostale rashode financirano od općih prihoda i primitaka

11. Za novčanu pripomoć poticanja malog poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna za ostale rashode financirano od općih prihoda i primitaka

12. Za novčanu pripomoć župnim uredima planirano je 180.000,00 kuna za sredstva za vjerske institucije financirano od općih prihoda i primitaka

13. Za sredstva za Turističku zajednicu općine Rugvica planirano je 400.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

14. Za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

15. Za ostale udruge građana planirano je 250.000,00 kuna za sredstva za udruge građana financirano od općih prihoda i primitaka

16. Za novčanu pripomoć podmirenje troškova ukopa planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu financirano od općih prihoda i primitaka

17. Za novčanu pripomoć socijalno ugroženima prema zaključcima planirano je u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu financirano od općih prihoda i primitaka

18. Za pomoć za crkve u Ježevu i crkve u Jalševcu Nartskom planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

19. Naknada z auklanjanje azbestnih ploča planirano je 20.000,00 kuna za rashode poslovanja financirano od općih prihoda i primitaka


Program 005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju planirano je u iznosu od 2.600.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa dječjeg vrtića planirano je 2.500.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za sufinanciranje predškole planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka


Program 006 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 3.266.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 1.500.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za novčanu pomoć studentima planirano je 220.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu financirano od općih prihoda i primitaka

3. Sredstva za Osnovnu školu Rugvica planirana su u iznosu od 730.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 100.000,00 kuna za sufinanciranje produženog boravka: 90.000,00 kuna za financiranje škole u prirodi. 50.000,00 kuna za sufinanciranje najma sportske dvorane, 250.000,00 kuna za financiranje ostalih troškova,240.000,00 kuna za nabavu školskih udžbenika

4. Za jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima planirano je 16.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

5.Naknada za djecu od navršene 2 godine života do završetka srednjoškolskog obrazovanja planirana u iznosu od 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6.Novčana pripomoć djeci koja pohađaju 2 škole ( npr glazbena škola) planirana u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Nabava opreme djeci predškolske i školske dobi ( promicanje sporta) planirana u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 007 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 606.000,00 kuna

1. Sredstva za kulturu prema programu planirana su u iznosu od 350.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

2. Sredstva za pučko otvoreno učilište planirana su u iznosu od 256.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 008 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 1.380.000,00 kuna

1. Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu planirana su u iznosu od 1.350.000.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

2. Sportske igre mladih planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Program 009 Održavanje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.481.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 3.500.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od namjenskih prihoda-za održavanje infrastrukture i objekata

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 350.000,00 kuna za zimsku službu  financirano od namjenskih prihoda-za održavanje infrastrukture i objekata


3. Rashodi za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za rashode za javnu rasvjetu-električna energija  financirano od namjenskih prihoda-za održavanje infrastrukture i objekata

4. Naknade prema ugovoru o energetskoj učinkovitosti planirani u iznosu od 1.030.000,00 kuna za naknadu prema ugovoru o energetskoj učinkovitosti   financirano od namjenskih prihoda-za održavanje infrastrukture i objekata

5. Za uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine planirano je 30.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za održavanje infrastrukture i objekata

6. Za održavanje i uređivanje javnih površina planirano je 246.000,00 kuna za radove po naseljima po zahtjevima mještana  financirano od namjenskih prihoda-za održavanje infrastrukture i objekata

7. Za održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica planirano je 25.000,00 kuna za održavanje i popravak  financirano od namjenskih prihoda-za održavanje infrastrukture i objekata


Program 010 Upravljanje grobljima planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za upravljanje i održavanje groblja planirano je 350.000,00, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i sredstva za održavanje groblja i mrtvačnice 295.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-groblja i mrtvačniceProgram 011 Razvoj poljoprivrede planiran u iznosu od 2.110.000,00 kuna

1. Za davanje zajmova poljoprivrednicima planirano je 300.000,00 kuna za izdatke za dane zajmove financirano od namjenskih prihoda-za poljoprivredu

2. Za razvoj poljoprivrede planirano je 1.385.000,00 kuna, od toga za stručno usavršavanje poljoprivrednika planirano je 30.000,00 kuna, materijalni troškovi vezani uz poljoprivredno zemljište 50.000,00 kuna i subvencioniranje uzgoja gusaka 80.000,00 kuna, održavanje ruralne infrastrukture i oborinska odvodnja 800.000,00 kuna, projektiranje ruralne infrastrukture 30.000,00 kuna i subvencija osiguranja poljoprivrednika i poljoprivrednih kultura 145.000,00 kuna i za sredstva kreditiranja tova junadi 250.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za poljoprivredu

3. Za sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za poljoprivredu

4. Za program potpore lovnom gospodarstvu planirano je 100.000,00 kuna za sredstva za razvoj lovstva financirano od namjenskih prihoda-za poljoprivredu

5. Za program potpore uređenja objekata Lovačkih društava planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od namjenskih prihoda-za poljoprivredu

6. Za subvencije troškova analize tla planirano je 30.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za poljoprivredu

7. Za sufinanciranje uređivanja raketne stanice za protugradnu obranu Čista Mlaka i Oborovo planirano je 60.000,00 kuna za financiranje protugradne obrane financirano od namjenskih prihoda-za poljoprivreduProgram 012 Program izgradnje i izvanrednog održavanja objekata za opće društvene potrebe planirano je 56.383.500,00 kuna

1. Za uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu planirano je 150.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

2. Za uređenje Doma Ježevo planirano je 700.000,00 kuna : 400.000,00 kuna za uređenje Doma Ježevo-Krovište i 300.000,00 kuna za uređenje Doma Ježevo-sanitarni čvor financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

3. Za uređenje Doma u Gredi Donjoj - fasada i unutarnje uređenje planirano je 200.000,00 kuna građevinske objekte financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

4. Za Dom Rugvica – opremanje sale planirano je 120.000,00 kuna za ostale građevinske objekte financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

5. Za projekt i prenamjenu stare škole Rugvica (muzej i knjižnica) planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

6. Za uređenje Doma Novaki Obrovski planirano je 46.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

7. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 937.500,00 kuna za energetsku obnovu financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

8. Za svlačionicu Oborovo planirano je 70.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

9. Za izgradnju zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č. br 558/1 k.o. Okunšćak planirano je 9.000.000,00 kuna, od toga: 2.930.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za izgradnju objekata javne namjene za ostale nespomenute građevinske objekte, 4.440.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći za ostale nespomenute građevinske objekte, 1.630.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za ostale nespomenute građevinske objekte

10. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 27.800.000,00 kuna za izgradnju financirano iz kapitalne pomoći 

11. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 300.000,00 kuna za energetsku obnovu „mali dom“ u Oborovu financirano od kapitalne pomoći

12. Uređenje doma u Preseki planirano je 200.000,00 kuna za uređenje doma u Preseki financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

13. Za izgradnju multimedijalnog centra planirano je 5.000.000,00 kuna za izgradnju  multimedijalnog centra u Rugvici financirano od kapitalne pomoći

14. Za uređenje Doma u Črncu Dugoselskom planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od kapitalne pomoći

15. Za Garažu u Sopi planirano je 500.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda -za održavanje infrastrukture i objekata

16. Za uređenje Doma u Obedišću planirano je 50.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda -za održavanje infrastrukture i objekata

17. Za uređenje Doma u Sopi planirano je 300.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda -za izgradnju infrastrukture 

18. Za energetsku obnovu i preuređenje „stare škole“ u Oborovu planirano je 1.300.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda -za izgradnju infrastrukture 

19.  Za izgradnju Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom planirano je 3.500.000,00 kuna za izgradnju Doma zdravlja  financirano od namjenskih prihoda -za izgradnju infrastrukture 

20. Za opremanje Doma u Otoku Svibovskom planirano je 50.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda -za održavanje infrastrukture i objekata

21. Za otkup zemljišta za izgradnju sportskog centra i doma u Rugvici planirano je 100.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda -za izgradnju infrastrukture 

22. Za opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom planirano je 120.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda -za održavanje infrastrukture i objekata

23. Za gradnju Doma u Čistoj Mlaki planirano je 200.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda -za održavanje infrastrukture i objekata

24. Za uređenje Doma u Prevlaki planirano je 180.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda -za održavanje infrastrukture i objekata

25. Za izgradnju kuće za udrugu “Savski lađari“ planirano je 250.000,00 kuna za kupnju kuće za udrugu “Savski lađari“  financirano od namjenskih prihoda -za održavanje infrastrukture i objekata

26. Za uvođenje interneta  (vatrogasni dom, društveni domovi, Osnovna škola Rugvica) planirano je 220.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda -za održavanje infrastrukture i objekata

27.Za izgradnju i opremanje vanjske teretane sa spravama planirano je 200.00,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

28. Za Izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže planirano je 670.000,00 kuna  financirano namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata 

29. Za odvodnju i kanalizaciju u naseljima planirano je 1.020.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata


Program 013 Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 66.487.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta u Nart Jalševcu za proširenje parkirališta i dječje igralište planirano je 300.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

2. Za izgradnju i sanaciju javne rasvjete planirano je 600.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

3. Za izgradnju i uređenje trga u Jalševcu Nartskom planirano je 500.000,00 kuna za izgradnja i uređenje trga financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

4. Za kanalizacijsku mrežu – elaborat procjene nekretnine planirano je 50.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

5. Za energetsku obnovu javne rasvjete – led lampe planirano je 300.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

6. Za izgradnju ceste uz BC Institu planirano je 620.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

7. Za uređenje groblja  (staze, okviri i ostalo) planirano je 472.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

8. Za asfaltiranje cesta planirano je 2.400.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

9. Za izgradnju prometnice u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever planirano je 15.660.000,00 kuna, od toga 9.360.000,00 kuna za izgradnju prometnica u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever financirano od kapitalne pomoći i 6.300.000,00 kuna za izgradnju prometnica u radnim zonama financiranje vlastite komponente projekta financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

10. Za izgradnju nogostupa po naseljima u Općini Rugvica planirano je 7.995.000,00 kuna za ostale nespomenute građevinske objekte  financirano namjenskih primitaka od zaduživanja

11. Za proširenje Trga Dr. Franje Tuđmana planirano je 4.500.000,00 kuna za ostale građevinske objekte financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture 

12. Za imovinsko pravni odnos za prometnice planirano je 500.000,00 kuna za zemljište financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

13. Za izgradnju komunalne infrastrukture u radnoj zoni Rugvica Sjever planirano je 5.000.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći

14. Za uređenje javnih površina (parkovi i jezera) planirano je 9.500.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći

15. Za uređenje Trga Josipa Predavca planirano je 500.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

16. Za otkup parcele za proširenje groblja u Nart Jalševcu planirano je 1.200.000,00 kuna za zemljište  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

17. Za projektiranje izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rugvica planirano je 200.000,00 kuna   financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

18. Za projektiranje urbanističkih planova uređenja planirano je 300.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

19. Za projekt APN – stanovi planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći

20. Za asfaltiranje igrališta po naseljima planirano je 1.200.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

21. Za projektnu dokumentaciju za prometnice unutar naselja i radnih zona planirano je 1.000.000,00 kuna za projekte za nerazvrstane ceste  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

22. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 190.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

23 Za komunalnu opremu – oglasni panoi i stupovi planirano je 64.000,00 kuna za komunalnu opremu na javnim površinama  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

24. Za otkup zemljišta za dječje igralište u Svibnju i Trsteniku planirano je 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodno bogatstvo  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

25. Za Projektnu dokumentacija - sportsko rekreacijska zona Rugvica planirano je 500.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

26. Za imovinsko pravne odnose za pristupnu cestu planirano je 1.000.000,00 kuna za imovinsko pravni odnosi - spojna cesta, dječje igralište  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

27. Uređenje igrališta u Čistoj Mlaci i Trsteniku planirano j e 875.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

28. Za projekt za spojnu cestu Rugvica – Novo Svibje planirano je 300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za spojnu cestu Rugvica – Novo Svibje  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

29.Za uređenje dječjih igrališta Rugvici i Jalševcu Nartskom planirano je 250.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

30. Za izgradnju i opremanje sportske građevine u Ježevu planirano je 513.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

31. Za nabavu antistresnih podloga za dječja igrališta planirano je 120.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

32. Za uređenje autobusnih nadstrešnica i nabava autobusnih nadstrešnica planirano je 240.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

33. Za projekt cikloturističke staze planirano je 40.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

34. Za izgradnju ceste i okretišta u Rugvici planirano je 1.150.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

35. Za projektnu dokumentaciju za cestu i okretište autobusa u Rugvici planirano je 100.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

36. Za projektnu dokumentaciju za Trg Josipa Predavca planirano je 63.000,00 kuna,  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

37. Za izgradnju pristaništa za čamce planirano je 150.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata

38. Za sufinanciranje projekta širokopojasnog interneta planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

39. Za izgradnju nogometnog igrališta u Oborovu planirano je 120.000,00 kuna

40Za imovinsko pravne odnose - stara škola u Rugvici planirano je 400.000,00 kuna  financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

41. Za izgradnju sjenica po naseljima planirano je 150.000,00 kuna za izgradnju i opremanje sjenica  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

42. Za video-nadzor na javnim površinama planirano je 200.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

43. Za projektnu dokumentaciju sportsko – rekreacijske zone planirano je 5.000.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

44.Za asfaltiranje parkirališta uz groblje Obrovo planirano je 100.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

45.Za uređenje tematskog parka uz Savu planirano je 150.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture

46.Za asfaltiranje šetnice između Narta i Okunšćaka planirano je 900.000,00 kuna  financirano od namjenskih prihoda-za izgradnju infrastrukture
Program 014 Program Zaželi i zaposli se planirano u iznosu od 1.050.000,00 kuna

Za program Zaželi i zaposli se planiranoj je 1.050.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz proračuna, od toga plaće za zaposlene 600.000,00 kuna i ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 450.000,00 kuna
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Rugvica za 2021 godinu
  PREUZMI:

 3. Projekcije plana proračuna
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa
  PREUZMI:

 5. Odluka o planu razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršenju Proračuna za 2021 godinu
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.g.
  PREUZMI:

 9. I. izmjene Plana razvojnih programa za 2021 godinu.
  PREUZMI:

 10. I IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA 2021.GODINU.
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2021. - posebni dio
  PREUZMI:

 13. Polugodišni izvještaj o izvršenju 2021. godina - opći dio
  PREUZMI:

 14. Obrazloženje polugodišnjeg obračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 15. II IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA 2021. GODINU - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

Više