Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Levanjska Varoš

  Kontakt podaci
  Općina Levanjska Varoš
  Glavna 70 , 31416 Levanjska Varoš
  OIB: 41768774264
  031 864 010
  opcina.levanjska.varos@gmail.com

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Levanjska Varoš prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-levanjska-varos.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2020. godini nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, izgradnju cesta, izgradnju mrtvačnice, održavanje javne rasvjete, javnih površina, dječjih igrališta, cesta, nogostupa, poljskih puteva i groblja te sanaciju divljih deponija.

U planu nam je nastavak izgradnje višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara i energetska obnova sportske dvorane.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, stoga i ove godine našim učenicima sufinanciramo troškove prijevoza,  troškove školske kuhinje i kupnju udžbenika i školskog pribora. Učenicima koji stanuju u učeničkim domovima Općina na kraju polugodišta isplaćuje iznos od 300,00 kuna jednokratne pomoći.

Želimo da naša općina bude ugodno mjesto za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. Zato roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kn za prvo i drugo dijete, 5.000,00 kn za treće dijete i 10.000,00 kn za četvrto i svako sljedeće dijete kako bismo im na neki način pomogli i olakšali. Sufinanciramo i provođenje programa predškole.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje i pomoći za ogrjev.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu bilo je provedeno od 02.12.2019. do 17.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.Vaš Načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Levanjska Varoš koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Levanjska Varoš kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.892.000,00 kn 92,26 %
> Prihodi od poreza 2.621.000,00 kn 24,45 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 6.050.000,00 kn 56,43 %
> Prihodi od imovine 374.000,00 kn 3,49 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga 842.000,00 kn 7,85 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 kn 0,05 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 330.000,00 kn 3,08 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 310.000,00 kn 2,89 %
> Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.000,00 kn 0,19 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0 %
Primici od zaduživanja 500.000,00 kn 4,66 %
UKUPNO 10.722.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje roba i usluga
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.722.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.892.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.621.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.450.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 166.000,00  kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od .000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 6.050.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 1.850.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 3.900.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 374.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 372.000,00 kuna;

4. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 842.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 22.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 515.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 305.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije od neprofitnih organizacija


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 280.000,00 kuna i prihodi od prodaje nematerijalne imovine 30.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.322.000,00 kn 49,64 %
> Rashodi za zaposlene 1.045.000,00 kn 9,75 %
> Materijalni rashodi 3.650.000,00 kn 34,04 %
> Financijski rashodi 50.000,00 kn 0,47 %
> Subvencije 50.000,00 kn 0,47 %
> Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna 60.000,00 kn 0,56 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna 200.000,00 kn 1,87 %
> Ostali rashodi 267.000,00 kn 2,49 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.900.000,00 kn 45,70 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 2,80 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.550.000,00 kn 42,44 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 kn 0,47 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000,00 kn 4,66 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 500.000,00 kn 4,66 %
UKUPNO 10.722.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.722.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu planirani u iznosu od 5.322.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.045.000,00 kuna, od toga plaće 850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.650.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 125.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 260.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.609.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.641.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 40.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 60.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna planirano u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 267.000,00 kuna za tekuće donacije.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.900.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.550.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 4.105.000,00 kuna i postrojenje i oprema 445.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za toga dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.


RAZDJEL 1. OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 127.000,00 KUNA

Općinsko Vijeće i ured načelnika, zamjenika planirano u iznosu od 127.000,00 kuna


Za poslovanje Općinskog Vijeće i ured načelnika planirano je 127.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 115.000,00 kuna, od toga usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 kuna naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela 40.000,00 kuna, naknade članovima povjerenstava 10.000,00 kuna, reprezentacija 40.000,00 kuna i članarine 10.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za tekuće donacije političkim strankama.


RAZDJEL 2. FINANCIJSKI POSLOVI ZA POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE PLANIRANI U IZNOSU OD 3.445.000,00 KUNA

Za financijske i fiskalne poslove planirano je 3.445.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.045.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine i sl.) 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.350.000,00 kuna, od toga:

 Naknade troškova zaposlenima planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, od toga za službena putovanja(dnevnica,prijevoz I sl.) 35.000,00 kuna, naknada za korištenje privatnog automobile u službene svrhe – ZAŽELI 10.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 25.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla-ZAŽELI 5.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla-J.R. 10.000,00 kuna i stručno usavršavanje zaposlenih 5.000,00 kuna

 Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 260.000,00 kuna, o toga uredski materijal 20.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – ZAŽELI 40.000,00 kuna, električna energija 140.000,00 kuna, plin 15.000,00 kuna, gorivo i mazivo 20.000,00 kuna, sitan inventar i auto gume 10.000,00 kuna;

 Rashodi za usluge planirani u iznosu od 409.000,00 kuna, od toga usluge telefona 15.000,00 kuna,  poštarina 10.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 50.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 5.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 25.000,00 kuna, ostale usluge promidžbe i informiranja - ZAŽELI 60.000,00 kuna, utrošena voda 5.000,00 kuna, odvoz smeća 2.000,00 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika  5.000,00 kuna, intelektualne usluge – usluge računovodstva 70.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 50.000,00 kuna, ostale intel. usluge-savjetovanje Zaželi 20.000,00 kuna, ostale računalne usluge 30.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 kuna i ostale nespomenute usluge 60.000,00 kuna;

 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 15.000,00 kuna za naknade ostalih troškova;

 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.541.000,00 kuna, od toga premije osiguranja prijevoznih sredstava 1.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna, naknada za legalizaciju nezakonito. izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine 10.000,00 kuna i Projekt Zajedno za zajednicu 1.500.000,00 kuna;

 Kamate za primljene kredite i zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna;

 Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi 20.000,00 kuna.


OPREMANJE I INFORMATIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE – FINANCIJSKI POSLOVI 95.000,00 KUNA

Financijski i fiskalni poslovi - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine panirani u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga uredski namještaj 10.000,00 kuna, ostala uredska oprema 10.000,00 kuna, računalna oprema 10.000,00 kuna, telefon i telefonska centrala 5.000,00 kuna, oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje 20.000,00 kuna,  glazbeni instrumenti i oprema 20.000,00 kuna i oprema 20.000,00 kuna


ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - POSLOVNI OBJEKTI 2.155.000,00 kuna

1. Za poslovne objekte planirano je 300.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada (domova, mrtvačnica i dr.);

2. Za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva planirano je 300.000,00 kuna za građevinsko zemljište;

3. Za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-legalizacija zgrada u vlasništvu Općine, Izmjena i dopuna prostornog plana, izrada urbanističkog plana turističko-rekreacijske Zone Breznica Đ. planirano je 50.000,00 kuna

4. Za poslovnu zonu (zona malog poduzetništva) planirano je 5.000,00 kuna

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za građevinske objekte - izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara;

ODRŽAVNJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - CESTE 1.330.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta planirano je 630.000,00 kuna, od toga za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa 400.000,00 kuna, održavanje poljskih puteva i otresnica 200.000,00 kuna i izrada smeđe signalizacije 30.000,00 kuna;

2. Za gradnju i rekonstrukciju ceste planirano je 200.000,00 kuna;

3. Za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano je 500.000,00 kuna.


ODRŽAVNJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - OSTALI GRAĐEVIN. OBJEKTI 2.450.000,00 kuna

1. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja  javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna;

2. Za elektrifikaciju vikend naselja Majarsko brdo planirano je 50.000,00 kuna,

3. Za izradu projektne dokumentacije vodovodne mreže i vodocrpilišta planirano je 50.000,00 kuna

4. Za uređenje kanalske mreže za odvodnju i akumulaciju za navodnjavanje planirano je 50.000,00 kuna;

5. Za izgradnju mrtvačnice Slobodna Vlast, Majar i Ratkov Dol planirano je 600.000,00 kuna;

6. Za energetsku obnovu sportske dvorane planirano je 1.600.000,00 kuna;

7. Za kupovinu nekretnine planirano je 50.000,00 kuna 


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (ČIŠĆENJE, UREĐIVANJE, OPREMANJE) 20.000,00 KUNA

1. Za održavanje groblja planirano je 20.000,00 kuna


OSTALE KOMUNALNE USLUGE 770.000,00 KUNA

1. Za održavanje deponije i ostale komunalne usluge planirano je 135.000,00 kuna od toga za deratizaciju planirano je 30.000,00 kuna, saniranju divljih deponija 50.000,00 kuna, slivnu vodnu naknada 10.000,00 kuna, uređenje kanalske mreže u naseljima OLV 30.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 15.000,00 kuna;

2. Za poslove i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode strojeva;

3. Za opremu-ostala oprema za održavanje i zaštitu planirano je 200.000,00 kuna;

4. Za opremu za dječje igralište i  drugo planirano je 50.000,00 kuna;

5. Za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje planirano je 100.000,00 kuna od toga za veterinarske usluge 20.000,00 kuna, geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kuna, izrada procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara 10.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 50.000,00 kuna

6. Za civilnu zaštitu planirano je 35.000,00 kuna od toga sredstva za potrebe civilne zaštite 30.000,00 kuna i Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000,00 kuna;

7. Za protupožarnu zaštitu za tekuće donacije udrugama protupožarne zaštite planirano je 100.000,00 kuna 


SPORT 10.000,00 KUNA

Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 10.000,00 kuna.


KULTURA 10.000,00 KUNA

Za tekuće donacije za kulturu planirano je 10.000,00 kuna.


VJERSKE ZAJEDNICE 30.000,00 KUNA 

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna.


OSTALE DRUŠTVENE POTREBE 70.000,00 KUNA

Za tekuće donacije udrugama građana planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije ostalim udrugama građana 60.000,00 kuna i tekuće donacije –Crveni križ 10.000,00 kuna.


PREDŠKOLSKI ODGOJ 30.000,00 KUNA

Za tekuće donacije za predškolski odgoj planirano je 30.000,00 kuna.


OSTALO OBRAZOVANJE 80.000,00 KUNA

Za tekuće donacije za školstvo planirano je 80.000,00 kuna, od toga za sufinanciranje cijene prijevoza učenika 50.000,00 kuna i tekuće donacije za školstvo 30.000,00 kuna.


SOCIJALNA SKRB 150.000,00 KUNA

Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 150.000,00 kuna, od toga za pomoć obiteljima i kućanstvima 120.000,00 kuna i porodiljne naknade 30.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Općine Levanjska Varoš za 2020,2021,2022. godinu
  PREUZMI:

 5. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ -PRORAČUN 2020. godina
  PREUZMI:

 6. OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ - PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.,2021. I 2022. GODINU
  PREUZMI:

 7. Plan razvojnih programa Općine Levanjska Varoš za 2020,2021 i 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 9. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

 10. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OPćine Levanjska Varoš za 2019
  PREUZMI:

 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više