Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Bukovica

  Kontakt podaci
  Općina Nova Bukovica
  Trg Franje Tuđmana 1
  OIB: 72006805985
  033 564 304
  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Bukovica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.novabukovica.hr.


Želimo Vam pokazati što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili sredstva iz Proračuna, stoga Vam predstavljamo Vodič za građane.


U novoj 2022. godini želimo ulagati u projekte komunalne infrastrukture kao što su npr. uređenje i održavanje cesta, groblja, javnih zelenih površina, javne rasvjete i sl., te u izgradnju nerazvrstanih cesta, nogostupa, kanalizacije i dječjih igrališta.


Neki od većih projekata u ovoj godini su izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Novoj Bukovici i izgradnja i sanacija društvenih domova (u Gornjem Viljevu, Bjelkovcu i Donjoj Bukovici), projekti u sveukupnoj vrijednosti od 5.003.000,00 kuna. 


Također, želimo ulagati u ruralni razvoj naše Općine, stoga smo dio sredstava iz proračuna izdvojili za edukacije i natječaje namijenjene za mlade i male poljoprivrednike. Kako bi smo što više olakšali našim poljoprivrednicima, ulažemo i u održavanje poljskih puteva. 


Za organizaciju i provođenje zaštite i spašavanja izdvojili smo 242.000,00 kuna jer nam je briga za naše građane i njihovu imovinu jako bitna.


Smatramo da je ulaganje u odgoj i obrazovanje djece i mladih najisplativije ulaganje, zato želimo olakšati njihov put obrazovanja kroz razne pomoći. Za naše najmlađe sufinanciramo boravak u vrtiću, učenicima osnovne škole sufinanciramo troškove školske kuhinje i radnih bilježnica a srednjoškolcima troškove prijevoza i stanovanja. Za naše vrijedne i darovite studente osigurali smo stipendije u iznosu od 800,00 kuna mjesečno.


Nastavljamo sa poticanjem demografskog rasta te roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane naknade i opremu za novorođenčad.


Želimo da naša Općina bude mjesto ugodno za život, stoga stanovnicima slabijeg imovinskog stanja podmirujemo troškove stanovanja te dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći. Također, pružamo podršku i osobama sa invaliditetom. 


Povijest i kultura naše Općine je ono što nas predstavlja, zato smo odlučili izdvojiti dio novca iz proračuna za područne udruge i zajednice te za događaje i aktivnosti, koje bi doprinijeli njihovom rastu i razvoju. 


Dragi naši stanovnici ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.


Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu bilo je provedeno od 15.11.2021. do 15.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Bukovica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Bukovica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 7.782.000,00 kn 56,05 %
> Prihodi od poreza 883.000,00 kn 6,36 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 3.911.000,00 kn 28,17 %
> Prihodi od imovine 1.806.500,00 kn 13,01 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.181.000,00 kn 8,51 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 500,00 kn 0,00 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 401.000,00 kn 2,89 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.700.000,00 kn 41,06 %
UKUPNO 13.883.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Nova Bukovica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.883.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Bukovica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 7.782.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 883.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 800.000,00 kuna, porez na imovinu 73.000,00 kuna i porez na robu i usluge 10.000,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.911.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 3.235.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 676.000,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.806.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine kamate na depozite po viđenju 1.000,00 kuna, naknade za 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 1.805.500,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.181.000,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna za upravne i administrativne pristojbe, 895.000,00 kuna za prihode po posebnim propisima i 285.000,00 kuna za komunalne doprinose i naknade,

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 500,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 401.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene imovine – prirodna bogatstva 1.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 5.700.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. 


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.221.500,00 kn 37,61 %
> Rashodi za zaposlene 977.000,00 kn 7,04 %
> Materijalni rashodi 2.448.200,00 kn 17,63 %
> Financijski rashodi 13.000,00 kn 0,09 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 437.500,00 kn 3,15 %
> Ostali rashodi 1.345.800,00 kn 9,69 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.828.000,00 kn 56,39 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 833.500,00 kn 6,00 %
UKUPNO 13.883.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.883.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Nova Bukovica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.221.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 977.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 854.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 29.000,00 kuna i doprinosi na plaće 94.000,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.448.200,00 kuna, od toga 78.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 1.227.000,00 kuna za materijal i energiju, 903.500,00 kuna za usluge i 3.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.000,00 kuna,

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 437.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.345.800,00 kuna, od toga 1.145.800,00 kuna za tekuće donacije i 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 7.828.000,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.828.000,00 kuna, od toga 7.198.000,00 kuna za građevinske objekte i 630.000,00 kuna za prijevozna sredstva. 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 833.500,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.475.700,00 kuna, od toga za: 

1. Plaće JLS planirano je 948.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 854.000,00 kuna i doprinosi na plaće 94.000,00 kuna,

2. Edukacije planirano je 10.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, od toga 5.000,00 kuna za seminare, savjetovanja i simpozije i 5.000,00 kuna za tečajeve i stručne ispite

3. Isplate neoporezivih iznosa planirano je 68.500,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna za dnevnice za službeni put u zemlji, 2.000,00 kuna za naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, 500,00 kuna ostali rashodi za službena putovanja, 35.000,00 kuna za naknade za prijevoz na posao i s posla i 30.000,00 kuna za naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe,

4. Nagrade planirano je 29.000,00 kuna, od toga 8.000,00 kuna za nagrade, 3.000,00 kuna za darove i 18.000,00 kuna za regres za godišnji odmor,

5. Rashode za režijske troškove planirano je 158.000,00 kuna za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, higijenske potrebe i njega, električna energija, plin, usluge telefona, telefaksa, poštarina, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz i za usluge čišćenja, pranja i slično,

6. Digitalizaciju usluga planirano je 100.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge,

7. Ostale usluge planirano je 162.200,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 149.200,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna, rashodi za usluge 102.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.200,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.000,00 kuna za ostale financijske rashode.


Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 1.065.300,00 kuna, od toga za:

1. Općinsko vijeće planirano je 120.800,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i 20.800,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama, 

2. Troškove reprezentacije planirano je 105.000,00 kuna,

3. Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Nova Bukovica planirano je 6.000,00 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća,

4. Kreditno zaduživanje planirano je 833.500,00 kuna za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Program 1003 Kapitalna ulaganja planirana u iznosu od 6.718.000,00 kuna, od toga za: 

1. Uređenje društvenih domova (Energetska učinkovitost) planirano je 75.000,00 kuna za uređenje doma kulture u Novoj Bukovici, 

2. Izgradnju nogostupa planirano je 600.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna za nogostup Brezik i 100.000,00 kuna za stazu Bukovački Antunovac/most,

3. Izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Novoj Bukovici planirano je 4.060.000,00 kuna,

4. PRŠI planirano je 1.040.000,00 kuna za ostale nespomenute građevinske objekte,

5. Izgradnju i sanaciju društvenih domova na području Općine planirano je 150.000,00 kuna za zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično),

6. Izgradnju društvenog doma u Gornjem Viljevu planirano je 140.000,00 kuna,

7. Izgradnju društvenog doma u Bjelkovcu planirano je 40.000,00 kuna,

8. Zgradu društvenog doma u Donjoj Bukovici – poboljšanje tehničkih zahtjeva građevine – konstrukcijska sanacija planirano je 613.000,00 kuna.


Program 1004 Održavanje i upravljanje imovinom planirano u iznosu od 42.500,00 kuna, od toga za: 

1. Društvene domove planirano je 5.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,

2. Režijske troškove (imovina) planirano je 5.000,00 kuna za opskrbu vodom,

3. Geodetsko katastarske usluge planirano je 12.500,00 kuna,

4. Intelektualne usluge planirano je 20.000,00 kuna za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja.


Program 1005 Komunalna i ruralna infrastruktura planirana u iznosu od 2.370.000,00 kuna, od toga za: 


1. Izgradnju dječjih igrališta planirano je 120.000,00 kuna za ostali materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje,

2. Kanalizaciju planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (sufinanciranje kanalizacije),

3. Održavanje groblja planirano je 450.000,00 kuna za ostali materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje,

4. Održavanje javne rasvjete planirano je 110.000,00 kuna za električnu energiju,

5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 kuna za usluge čišćenja, pranja i slično,

6. Evidentiranje komunalne infrastrukture (trošak usluga) planirano je 15.000,00 kuna za geodetsko – katastarske usluge,

7. Nabavu opreme (traktor) i sitnog inventara planirano je 635.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za sitni inventar i 630.000,00 kuna za traktor s priključcima,

8. Kupnju nekretnine za potrebe vlastitog pogona planirano je 190.000,00 kuna za građevinske objekte,

9. Tekuće i režijske troškove (vlastiti pogon) planirano je 25.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za motorni benzin i dizel gorivo i 5.000,00 kuna za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću,

10. Deratizaciju planirano je 50.000,00 kuna,

11. Veterinarske usluge planirano je 80.000,00 kuna,

12. Materijal i dijelove za održavanje strojeva i opreme planirano je 150.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 40.000,00 kuna za rashode za usluge i 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

13. Očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša planirano je 30.000,00 kuna za iznošenje i odvoz smeća,

14. Održavanje javnih zelenih površina planirano je 5.000,00 kuna za uređenje prostora,

15. Izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 260.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za popravak cesta u Novoj Bukovici i 200.000,00 kuna za ceste u Novoj Bukovici (Zrinskih Frankopana).


Program 1006 Razvoj i podrška civilnog društva planirano u iznosu od 700.000,00 kuna, od toga: 

1. Javne potrebe u sportu planirano je 660.000,00 kuna za ostale tekuće donacije,

2. Podršku institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga koje ne provode programe javnih potreba prema posebnim propisima planirano je 40.000,00 kuna za ostale tekuće donacije. 


Program 1007 Zdravstvo i socijalnu skrb planirano u iznosu od 202.500,00 kuna, od toga za:

1. Zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom planirano je 77.500,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za uređenje pristupne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću a ulazu u zgradu Općine Nova Bukovica i 27.500,00 kuna za pomoć osobama s invaliditetom,

2. Podmirenje troškova stanovanja i jednokratne pomoći po Odluci o socijalnoj skrbi planirano je 15.000,00 kuna za pomoći obiteljima i kućanstvima,

3. Socijalna davanja planirano je 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Sufinanciranje plaća liječnika specijalista i Zavoda za hitnu medicinu planirano je 40.000,00 kuna za ostale zdravstvene i veterinarske usluge.


Program 1008 Unapređenje kulture i kulturne baštine planirano u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga za:

1. Javne potrebe u kulturi planirano je 170.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna za ostale tekuće donacije i 90.000,00 kuna za energetsku obnovu HS doma u Miljevcima,

2. Sufinanciranje i ulaganje u objekte vjerske zajednice planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije vjerskim zajednicama,

3. Arheološka iskopavanja planirano je 10.000,00 kuna za ostale tekuće donacije (Arheološko nalazište Sjenjak).


Program 1009 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 242.000,00 kuna, od toga za: 

1. Vatrogastvo planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije DVD Nova Bukovica Brezik,

2. Civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge,

3. HGSS planirano je 7.000,00 kuna za ostale tekuće donacije,

4. Crveni križ planirano je 15.000,00 kuna za ostale tekuće donacije.


Program 1010 Predškolski odgoj, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 390.000,00 kuna, od toga za: 

1. Predškolski i školski odgoj planirano je 32.000,00 kuna za ugovore o djelu,

2. Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja ONB planirano je 110.000,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima (sufinanciranje vrtića),

3. Potpore studentima – stipendije planirano je 120.000,00 kuna za stipendije i školarine,

4. Sufinanciranje troškova prijevoza i stanovanja učenicima srednjih škola planirano je 65.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

5. Sufinanciranje kupovine radnih bilježnica OŠ planirano je 25.000,00 kuna za nabavu radnih bilježnica učenicima osnovne škole,

6. Učeničku zadrugu planirano je 5.000,00 kuna za ostale tekuće donacije, 

7. Sufinanciranje školske kuhinje OŠ planirano je 8.000,00 kuna, 

8. Sufinanciranje rada Veleučilišta planirano je 10.000,00 kuna, 

9. Darivanje djece povodom sv. Nikole planirano je u iznosu od 5.000,00 kuna, 

9. Nagrade učenicima OŠ planirano je 10.000,00 kuna.


Program 1011 Ruralni razvoj u poljoprivredi planirano u iznosu od 447.000,00 kuna, od toga za: 

1. Ulaganje u edukaciju OPG-a planirano je 2.000,00 kuna za ostale usluge promidžbe i informiranja,

2. Intelektualne usluge (Program ruralni razvoj u poljoprivredi) planirano je 200.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge (raspolaganje poljoprivrednim zemljištem),

3. Ulaganje u jačanje potpornih organizacija/institucija (LAG) planirano je 30.000,00 kuna za ostale tekuće donacije,

4. Održavanje poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna za uređenje poljskih puteva,

5. Geodetsko katastarske usluge planirano je 15.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Nova Bukovica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 4. I. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. III. Izmjene i dopune Proračuna Općin Nova Bukovica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više