Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bol

  Kontakt podaci
  Općina Bol
  Uz pjacu 2, 21420 Bol
  OIB: 88849172829
  021 635 114
   info@opcinabol.hr

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam "Vodič za građane" za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Bol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinabol.hr.

Nastavljamo s ulaganjima u održavanja i modernizaciju postojećih komunalnih sustava javne rasvjete, odvodnje, kanalizacije kao i održavanje javnih zelenih površina i nerazvrstanih cesta. Izradom idejnog i izvedbenog projekta za reciklažno dvorište i elaborata zaštite okoliša spremno kročimo u borbu za očuvanje naših prirodnih ljepota i bogatstava. Održavanjima, sanacijom i rekonstrukcijom građevina od značaja za zajednicu pridonosi se na obogaćenju društvenog sadržaja. U tu svrhu izdvojili smo sredstva za Kino Bol, zgradu Zavičajnog muzeja, popločenje Trga Rudina. Pazimo na sigurnost i uređenje naših plaža i šetnica kako bismo ljepotu našeg zavičaja prikazali u najboljem svjetlu i privukli posjetitelje.

Od velike nam je važnosti ulagati u našu budućnost, našu djecu, stoga smo osigurali sredstva za pomoć učenicima i studentima kroz dodjelu stipendija, sufinanciranje prijevoza i radnih bilježnica. 

Dodjeljujemo jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu koja iznosi 7.000,00 kuna za prvo dijete, 15.000,00 kuna za drugo dijete i 30.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete. Financiramo logopedsku terapiju djece te ulažemo u dječja igrališta i opremu, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta za život naših najmlađih stanovnika.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, te uskrsnice i božićnice kako bi im poboljšali uvjete za život i uljepšali blagdane.

Podupiremo mnoge sportske i kulturne udruge koje djeluju na području naše Općine jer one su bitne za očuvanje naše tradicije i kulture. Izdvojena su sredstva za održavanje manifestacija koje nam pomažu kako bi se u ovim izazovnim vremenima povezali kao zajednica i obilježili datume koji su značajni za naš kraj.


Vaša Načelnica!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2022. godinu bilo je provedeno od 12.11.2021. do 12.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bol za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti kako Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 21.427.110,00 kn 2.843.866,22 € 91,38 %
> Prihodi od poreza 6.570.000,00 kn 871.988,85 € 28,02 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 288.000,00 kn 38.224,17 € 1,23 %
> Prihodi od imovine 7.583.110,00 kn 1.006.451,66 € 32,34 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 6.766.000,00 kn 898.002,52 € 28,86 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 130.000,00 kn 17.253,97 € 0,55 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 90.000,00 kn 11.945,05 € 0,38 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,09 %
Višak prihoda iz prethodnih godina 2.000.000,00 kn 265.445,62 € 8,53 %
UKUPNO 23.447.110,00 kn 3.111.966,29 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Višak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Bol za 2022. godinu planirani su u iznosu od 23.447.110,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bol za 2022. godinu planirani su u iznosu od 21.427.100,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.570.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.500.000,00 kuna, porezi na imovinu 2.060.000,00 kuna i  porezi na robu i usluge 1.010.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 288.000,00 kuna za pomoći proračunu iz drugih proračuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 7.583.110,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 10.110,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 7.573.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 6.766.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 910.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 606.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 5.250.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 120.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 40.000,00 kuna i ostali prihodi 50.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 2.000.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 15.832.600,00 kn 2.101.347,14 € 67,52 %
> Rashodi za zaposlene 4.990.400,00 kn 662.339,90 € 21,28 %
> Materijalni rashodi 6.733.400,00 kn 893.675,76 € 28,72 %
> Financijski rashodi 63.800,00 kn 8.467,72 € 0,27 %
> Subvencije 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,85 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 190.000,00 kn 25.217,33 € 0,81 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 685.000,00 kn 90.915,12 € 2,92 %
> Ostali rashodi 2.970.000,00 kn 394.186,74 € 12,67 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.614.510,00 kn 1.010.619,15 € 32,48 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.215.000,00 kn 161.258,21 € 5,18 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.334.510,00 kn 840.733,96 € 27,02 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 65.000,00 kn 8.626,98 € 0,28 %
UKUPNO 23.447.110,00 kn 3.111.966,29 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bol za 2022. godinu planirani su u iznosu od 23.447.110,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bol za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.832.600,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.990.400,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.234.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 260.400,00 kuna i doprinosi na plaće 1.495.200,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.733.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 202.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.469.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.627.200,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 49.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 386.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 63.800,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije su planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 190.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 685.000,00 kuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.970.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 2.294.000,00 kuna, kapitalne donacije 370.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 306.000,00 kuna;


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.614.510,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.215.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 585.000,00 kuna i nematerijalna imovina 630.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.334.510,00 kuna, od toga građevinski objekti 5.226.000,00 kuna, postrojenja i oprema 767.500,00 kuna, knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 96.010,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 245.000,00 kuna.

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE


OPĆINSKO VIJEĆE, POVJERENSTVA I POLITIČKE STRANKE


Program 1001 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 175.000,00 kuna

1. Za Općinsko vijeće planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja ;

2. Za članove povjerenstava planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


IZVRŠNA TIJELA OPĆINE 


OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA


Program 1002 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 346.900,00 kuna

Sredstva za rad načelnika planirana su u iznosu od 346.900,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 248.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 170.000,00 kuna i doprinosi na plaće 78.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 73.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 49.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna;

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za tekuće donacije;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 18.463.200,00 KUNA


Program 1003 Javna uprava i stručni administrativni poslovi planirano u iznosu od 3.647.900,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.861.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Plaće (bruto) 1.205.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 101.400,00 kuna i doprinosi na plaće 555.000,00 kuna;

• Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna.

2. Za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave planirano je 1.315.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 614.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 9.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 149.000,00 kuna, rashodi za usluge 365.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 701.200,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 652.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna;

3. Za financijske poslove planirano je 356.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 306.000,00 kuna za kazne, penale i naknade šteta;

• Financijski rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Za opremanje javne uprave i administracije planirano je 60.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga postrojenja i oprema 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna.


Program 1004 Održavanje građevinskih objekata i komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.818.900,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

2. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

3. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

4. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

5. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

6. Za održavanje groblja i krematorija unutar groblja planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

7. Za održavanje javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

8. Za električnu energiju (javna rasvjeta) planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za rashode za materijal i energiju;

9. Za održavanje prostora u vlasništvu Općine planirano je 97.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu, 22.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode i usluge, 10.000,00 kuna financirano od donacija, 15.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge;

10. Za najam ekološkog WC-a planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

11. Za iznošenje i odvoz glomaznog otpada planirano je 94.400,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

12. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

13. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

14. Za pričuvu planirano je 9.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge i 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

15. Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju;

16. Za vodu na javnim površinama planirano je 161.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

17. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 683.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 179.000,00 kuna i rashodi za usluge 504.500,00 kuna;

18. Za ostale komunalne usluge planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

19. Za najam auto-korpa planirano je 7.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

20. Za električnu energiju (ostalo) planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju;

21. Za čišćenje podmorja planirano je 7.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;

22. Za održavanje plaža planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

23. Za servis uređaja planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

24. Za održavanje javnih parkirališta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

25. Za održavanje građevina namijenjenih obavljanju djelatnosti javnog prijevoza planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge.


Program 1005 Prostorno uređenje planirano u iznosu od 965.000,00 kuna 

1. Za Urbanistički plan uređenja K3 zone Ratac Meštre Mijene planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Za Urbanistički plan uređenja K4 zone Reciklažno dvorište planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

3. Za Urbanistički plan uređenja – II Izmjene i dopune naselja Bol planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

4. Za Prostorni plan uređenja – III Izmjene i dopune Općine Bol planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

5. Za elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata "Nadohrane dijela plaže u naselju Bol" na okoliš planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

6. Za projekt komunalne opreme planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

7. Za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;

8. Za projekt Tri ogranka oko rotora planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

9. Za projekt uređenja plaže Benačica planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

10. Za idejni i izvedbeni projekt reciklažnog dvorišta planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

11. Za projekte uređenja ulica planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

12. Za projektnu dokumentaciju za uređenje igrališta planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;


Program 1006 Otkup zemljišta i zgrada planirano u iznosu od 1.041.000,00 kuna 

1. Za otkup zemljišta za ceste prema UPU planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

2. Za otkup zemljišta za zelene površine planirano je 205.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

3. Za otkup zemljišta kod Vatrogasnog doma planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

4. Za otkup doma na Vidovoj gori planirano je 456.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.400.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju zgrade Zavičajnog muzeja planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

2. Za Kino Bol planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu;

3. Za Vukovarsku ulicu planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od pomoći;

4. Za popločenje Trga Rudina – osnovna škola planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

5. Za potporni zid na obilaznici planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

6. Za gradnju groblja planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

7. Za komunalnu opremu planirano je 270.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu;

8. Za ogradu na šetnici planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu;

9. Za spomenike planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

10. Za opremu za dječje igralište i sport planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu;

11. Za kanalizacijski i vodoopskrbni sustav i pročistač za Murvicu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

12. Za popločenje javnih površina kod dominikanskog samostana planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 100.000,00 kuna financirano od pomoći;

13. Za javnu rasvjetu Zlatni rat planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

14. Za javnu rasvjetu planirano je 670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

15. Za Dalmatinsku ulicu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

16. Za gradnju nove kanalizacije planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

17. Za uređenje trotoara na obilaznici planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

18. Za dječje igralište vrtić planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od pomoći;

19. Za kameni zid uz obalu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte. 


Program 1008 Civilna zaštita planirano u iznosu od 1.212.400,00 kuna

1. Za financiranje DVD Bol planirano je 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije;

3. Za DVD – prehrana i smještaj planirano je 16.400,00 kuna, od toga 1.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;

4. Za Policijsku postaju Brač planirano je 6.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;

5. Za Sufinaciranje pedijatrije i ginekologije planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Za dokumente protupožarne zaštite planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

7. Za kapitalnu donaciju DVD Bol planirano je 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije.


Program 1009 Razvoj civilnog društva i ostalih organizacija planirano u iznosu od 136.000,00 kuna

1. Za Hrvatsku udrugu vinarskih gradova planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za Udrugu Općina Republike Hrvatske planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za Udrugu Lijepa naša planirano je 19.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za Udrugu LAG Brač planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za Crveni križ Brač planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije;

6. Za Udrugu građana – umirovljenici planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

7. Za Udrugu građana – DDK Bol planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostali nespomenuti rashodi poslovanja;

8. Za Udrugu za bolji Bol planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1010 Socijalni program i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 603.000,00 kuna

1. Za naknade za djecu i obitelj planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za naknade za bolest i invaliditet planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za naknade za uskrsnice planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za naknade za božićnice planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Za logopedsku terapiju djece planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

7. Za prijevoz Murvica planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

8. Za naknadu za plaćanje putem Hrvatske pošte planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

9. Za sufinanciranje radnih bilježnica za osnovnu školu planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

10. Za najam sobe za vozača autobusa (Autotrans) planirano je 20.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;

11. Za Bračke pupoljke planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 870.000,00 kuna 

1. Za pomoć osnovnoj školi planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za pomoć srednjoj školi planirano je 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za prijevoz srednja škola planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge; 

4. Za dodjelu stipendija učenicima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za Udrugu „Robobrač“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

6. Za dodjelu stipendija studentima planirano je 165.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1012 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 102.000,00 kuna

1. Za Malonogometni klub Bol planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za Boćarski klub „Murvica“ planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za Boćarski klub Blato Ratac planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za Backgammon klub Bol planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za „Dojo karate klub Brač“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

6. Za Nogometni klub Postira Sardi planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

7. Za Boćarski klub Sutvid – Brač planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

8. Za sportsko društvo „Bol“ planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

9. Za školu košarke planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

10. Za Plivačku školu Grancigula planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

11. Za Klub jedriličara na dasci Jidro planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1013 Poticanje razvoja gospodarstva i obrtništva planirano u iznosu od 210.000,00 kuna 

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima;

2. Za Veterinarske usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 107.000,00 kuna

1. Za glazbenu školu Josip Hatze planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za galeriju Branislav Dešković planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za vjerske zajednice planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za Grafiti na gradele planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za Božićni grad planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

6. Za Dan Općine planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja;

7. Za ostale manifestacije planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja;

8. Za usluge student servisa planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 1016 Razvoj turizma planirano je 350.000,00 kuna

1. Za servisne usluge na plaži Zlatni rat planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

2. Za projekt WIFI4EU planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;


Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planiran je iznos od 4.462.010,00 kuna

1. Općinska knjižnica "Hrvatska Čitaonica" u iznosu od 363.010,00 kuna

2. Centar za kulturu Općine Bol u iznosu od 1.231.000,00 kuna

3. Dječji vrtić "Mali princ" u iznosu od 2.868.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bol za 2022 . godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o donošenju Proračuna Oćpine Bol za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu
  PREUZMI:

 3. FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA ZA 2022.g, 2023.g, i 2024.g.
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Bol za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 6. ODLUKA O DONOŠENJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 7. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BOL ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

Više