Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bol

  Kontakt podaci
  Općina Bol
  Uz pjacu 2, 21420 Bol
  OIB: 88849172829
  021 635 114
   info@opcinabol.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Bol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinabol.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, ulica, uređenje plaža i šetnica, čišćenje podmorja i održavanje biciklističkih i penjačkih staza, sve s ciljem kako bi naša Općina bila ljepša i ugodnija za život.

Ulažemo u gradnju novog groblja, s toga je u planu otplata zadnje rate za kupnju zemljišta, uređenje okoliša oko starog groblja i početak izgradnje novog groblja.

U planu je rekonstrukcija i izgradnja Vukovarske i Postirske ulice, ceste u R3 zoni, modernizacija javne rasvjete u ulici sv. Lucija i Zlatni rat, otkup zemljišta za ceste prema UPU, te otkup zemljišta za zelene površine.

Započinjemo s izradom glavnih i idejnih projekata za uređenja plaže Potočine-Borak-Benačica, idejni i glavni projekt sportske dvorane i garaže, projekt uređenja zgrade zavičajnog muzeja, projekt uređenja Doma kulture i niz drugih projekata koje želimo realizirati.

Učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije i školarine, koje iznose 1.000,00 kuna godišnje za učenike srednjih škola, za studente od 2.000,00 do 4.000,00 kuna godišnje, ovisno o prosjeku ocjena. Za učenike srednjih škola sufinanciramo smještaj u učeničkom domu, nabavljamo tablete za sve učenike prvih razreda, osiguravamo potporu od 2.000,00 kn svakom učeniku putniku u prvom razredu, te sufinanciramo autobusnu liniju za prijevoz učenika putnika u školu jer želimo pomoći u školovanju i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane naknade i opremu za novorođenčad. Novčana naknada za novorođenče iznosi 7.000,00 kuna za prvo dijete, 15.000,00 kuna za drugo dijete i 30.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo jednokratne novčane pomoći, te uskrsnice i božićnice kako bi im poboljšali uvjete za život.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novaca izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Izdvojili smo sredstva za razna događanja i manifestacije koje se održavaju na području naše Općine.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i za poticanje sportskih aktivnosti.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.


Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali život u našoj Općini molimo da nam napišete.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bol za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Proračunski korisnici Općine Bol su: Dječji vrtić „Mali princ“, Centar za kulturu Općine Bol i Općinska knjižnica Bol.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 18.538.014,00 kn 2.460.417,28 € 76,11 %
> Prihodi od poreza 6.220.000,00 kn 825.535,87 € 25,54 %
> Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 378.000,00 kn 50.169,22 € 1,55 %
> Prihodi od imovine 5.155.014,00 kn 684.187,94 € 21,16 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.540.000,00 kn 868.007,17 € 26,85 %
> Prihodi o prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,82 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 45.000,00 kn 5.972,53 € 0,18 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.020.000,00 kn 400.822,88 € 12,40 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 kn 398.168,43 € 12,32 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,08 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.800.000,00 kn 371.623,86 € 11,50 %
> Primici od zaduživanja 2.800.000,00 kn 371.623,86 € 11,50 %
UKUPNO 24.358.014,00 kn 3.232.864,03 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi o prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Bol za 2021. godinu planirani su u iznosu od 24.358.014,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bol za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.538.014,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.220.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.500.000,00 kuna, porezi na imovinu 2.220.000,00 kuna i  porezi na robu i usluge 500.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 378.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 328.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 50.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.155.014,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 6.014,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 5.149.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.540.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 510.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 530.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 5.500.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirano u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 110.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 90.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 45.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 40.000,00 kuna i ostali prihodi 5.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 2.800.000,00 kuna za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 14.447.754,00 kn 1.917.546,49 € 59,31 %
> Rashodi za zaposlene 5.191.250,00 kn 688.997,28 € 21,31 %
> Materijalni rashodi 5.672.804,00 kn 752.910,48 € 23,29 %
> Financijski rashodi 110.700,00 kn 14.692,41 € 0,45 %
> Subvencije 11.000,00 kn 1.459,95 € 0,05 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 750.000,00 kn 99.542,11 € 3,08 %
> Ostali rashodi 2.712.000,00 kn 359.944,26 € 11,13 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.910.260,00 kn 1.049.871,92 € 32,47 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.991.000,00 kn 396.973,92 € 12,28 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.919.260,00 kn 652.898,00 € 20,20 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 kn 265.445,62 € 8,21 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 kn 265.445,62 € 8,21 %
UKUPNO 24.358.014,00 kn 3.232.864,03 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bol za 2021. godinu planirani su u iznosu od 24.358.014,00 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bol za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.487.754,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.191.250,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.422.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 228.500,00 kuna i doprinosi na plaće 1.539.950,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.692.804,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 229.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.066.004,00 kuna, rashodi za usluge 3.707.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 86.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 604.500,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 110.700,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 60.700,00 kuna;

4. Subvencije su planirane u iznosu od 11.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 10.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 750.000,00 kuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.732.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 2.327.000,00 kuna, kapitalne donacije 300.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 105.000,00 kuna;


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.870.260,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.901.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 2.260.000,00 kuna i nematerijalna imovina 641.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.969.260,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.970.000,00 kuna, postrojenja i oprema 660.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 86.010,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 253.250,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE


OPĆINSKO VIJEĆE, POVJERENSTVA I POLITIČKE STRANKE


Program 1001 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 345.000,00 kuna


1. Za Općinsko vijeće planirano je 165.000,00 kuna, od toga 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za članove povjerenstava planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za izbore planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja;


IZVRŠNA TIJELA OPĆINE 


OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA


Program 1002 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 487.000,00 kuna


Sredstva za rad načelnika planirana su u iznosu od 467.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 285.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 195.000,00 kuna i doprinosi na plaće 90.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 162.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 106.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 16.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

Sredstva za rad zamjenika načelnika planirana su u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 19.838.000,00 KUNA


Program 1003 Javna uprava i stručni administrativni poslovi planirano u iznosu od 5.957.250,00 kuna


1. Rashode za zaposlene planirani su u iznosu od 2.326.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (Bruto) 1.560.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 81.500,00 kuna i doprinosi na plaće 684.750,00 kuna.

2. Za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave planirano je 1.078.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 514.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 58.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 113.000,00 kuna, rashodi za usluge 302.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 564.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 500.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000,00 kuna

3. Za financijske poslove planirano je 2.203.000,00 kuna, od toga 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode, 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode, 1.928.750,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, 176.250,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za kazne, penale i naknade štete i otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

4. Za opremanje javne uprave i administracije planirano je 350.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 310.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i oprema.


Program 1004 Održavanje građevinskih objekata i komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.797.000,00 kuna


1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 430.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 380.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za održavanje groblja i krematorija unutar groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

7. Za održavanje javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

8. Za električnu energiju (javna rasvjeta) planirano je 380.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju 

9. Za održavanje prostora u vlasništvu Općine planirano je 82.000,00 kuna, od toga 62.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 20.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge, u to spada održavanje općinske zgrade, Doma staraca, zgrade Zavičajnog muzeja, zgrade kina, poslovnih prostora i općinskih stanova;

10. Za najam ekološkog WC-a planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

11. Za iznošenje i odvoz glomaznog otpada planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

12. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

13.  Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

14. Za pričuvu planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge

15. Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

16. Za vodu na javnim površinama planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

17. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 355.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 305.000,00 kuna;

18. Za ostale komunalne usluge planirano je 185.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

19. Za najam auto-korpa planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

20. Za električnu energiju (ostalo) planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju

21. Za čišćenje podmorja planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

22. Za održavanje plaža planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge.


Program 1005 Prostorno uređenje planirano u iznosu od 868.250,00 kuna 


1. Za glavni projekt parternog uređenja okoliša starog groblja planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

2. Za geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

3. Za idejni projekt sportske dvorane i garaže planirano je 86.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

4. Za projekt uređenja zgrade Zavičajnog muzeja planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

5. Za projekt ceste kod bijele kuće planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

6. Za Urbanistički plan uređenja K3 zone Ratac Meštre Mijene planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

7. Za Urbanistički plan uređenja K4 zone Reciklažno dvorište planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

8. Za Urbanistički plan uređenja – II Izmjene i dopune naselja Bol planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

9. Za Prostorni plan uređenja – III Izmjene i dopune Općine Bol planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

10. Za glavni projekt sportske dvorane i garaže planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći 25.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu i od donacija za nematerijalnu imovinu također 25.000,00 kuna;

11. Za glavni projekt uređenja plaže Potočine – Borak – Benačica planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

12. Za projekt izgradnje žičare Bol-Vidova gora planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

13. Za luka Bol planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

14. Za idejni i glavni projekt s izvedbenim detaljima parternog uređenja prostora kraj osnovne škole planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

15. Za elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata "Nadohrane dijela plaže u naselju Bol" na okoliš planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

16. Za projekt komunalne opreme planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine;

17. Za Plan razvoja i provedbeni program planirano je 42.250,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine.


Program 1006 Otkup zemljišta i zgrada planirano u iznosu od 2.760.000,00 kuna 


1. Za otkup zemljišta za groblje planirano je 1.650.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalna imovina - prirodna bogatstva 700.000,00 kuna i namjenski primici u iznosu od 950.000,00 kuna;

2. Za otkup zemljišta parkirališta na ulasku u mjesto planirano je 280.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

3. Za otkup zemljišta za ceste prema UPU planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

4. Za otkup zemljišta za zelene površine planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

5. Za otkup zemljišta kod Vatrogasnog doma planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

6. Za otkup doma u Murvici planirano je 500.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine za građevinski objekt.


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.765.000,00 kuna


1. Za rekonstrukciju i uređenje upravne zgrade Općine planirano je 800.000,00 kuna financirano od pomoći 200.000,00 kuna za građevinske objekte, 600.000,00 kuna financirano iz namjenskih primitaka.

2. Za rekonstrukciju zgrade zavičajnog muzeja planirano je 80.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte 25.000,00 kuna i 55.000,00 kuna od prihoda od prodaje nefinancijske imovine;

3. Za Vukovarsku ulicu planirano je 50.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

4. Za Postirsku ulicu planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte;

5. Za cestu u R3 zoni planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

6. Za odvodni kanal na Gnjilici planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

7. Za potporni zid na obilaznici planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

8. Za potporni zid Blato planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte;

9. Za gradnju groblja planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte;

10. Za prometnu i turističku signalizaciju planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu;

11. Za komunalnu opremu planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za postrojenja i opremu;

12. Za ogradu na šetnici planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za postrojenja i opremu;

13. Za spomenike planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte;

14. Za opremanje dječjih igrališta i sport planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu;

15. Za kanalizacijski i vodoopskrbni sustav i pročistač za Murvicu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte;

16. Za difuzni hotel Murvica planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za građevinske objekte;

17. Za javnu rasvjetu Zlatni rat planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte.

18. Za popločenje ulice uz obalu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte;

19. Za Pučišku ulicu planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


Program 1008 Civilna zaštita planirano u iznosu od 991.000,00 kuna


1. Za financiranje DVD Bol planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije;

2. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije;

3. Za DVD – prehrana i smještaj planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.750,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.250,00 kuna;

4. Za kapitalnu donaciju DVD Bol planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne donacije u iznosu od 50.000,00 kuna i 250.000,00 kuna financirano iz namjenskih primitaka;

5. Za procjenu rizika od velikih nesreća planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

6. Za plan djelovanja protiv prirodnih nepogoda planirano je 6.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1009 Razvoj civilnog društva i ostalih organizacija planirano u iznosu od 157.500,00 kuna


1. Za Hrvatsku udrugu vinarskih gradova planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za Udrugu Općina Republike Hrvatske planirano je 7.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Udrugu Lijepa naša planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za Udrugu Gora dalmatina planirano je 500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za svjetsku udrugu za očuvanje i zaštitu mora, rijeka i jezera planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za Udrugu LAG Brač planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za Crveni križ Brač planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

8. Za Udrugu građana – umirovljenici planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

9. Za Udrugu građana – DDK Bol planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10. Za Udrugu za bolji Bol planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Socijalni program i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 578.000,00 kuna


1. Za naknade za djecu i obitelj planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade za bolest i invaliditet planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 20.000,00 kuna i 80.000,00 kuna iz prihoda za posebne namjene

3. Za naknade za uskrsnice planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za naknade za božićnice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za logopedsku terapiju djece planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za prijevoz Murvica planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

8. Naknade za sistematske preglede građana planirane u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Naknade za plaćanje putem Hrvatske pošte planirane u iznosu od 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

10 Sufinanciranje radnih bilježnica za osnovnu školu planirane u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Maske i higijenske potrebe za građane u doba korone planirane u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode poslovanja.


Program 1011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 839.000,00 kuna 


1. Za pomoć osnovnoj školi planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

2. Za pomoć srednjoj školi planirano je 380.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

3. Za prijevoz srednja škola planirano je 124.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za dodjelu stipendija učenicima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za Udrugu „Robobrač“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za dodjelu stipendija studentima planirano je 145.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za naknade učenicima (putnicima) srednje škole planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1012 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 592.000,00 kuna


1. Za Malonogometni klub Bol planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Boćarski klub „Murvica“ planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za Boćarski klub Blato Ratac planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za Klub jedriličara na dasci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za Backgammon klub Bol planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za „Dojo karate klub Brač“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za Nogometni klub Postira Sardi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za Boćarski klub Sutvid – Brač planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

9. Za sportsko društvo „Bol“ planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

10. Za Tenis klub Kaštela – WTA turnir planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

11. Za Tenis školu planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

12. Za školu košarke planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

13. Za plivačku školu Grancigula planirano je 30.000,00 kuna financirano općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1013 Poticanje razvoja gospodarstva i obrtništva planirano u iznosu od 21.000,00 kuna

 

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

2. Za subvencije obrtništvu malih i srednjih poduzetnika planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3. Za Veterinarske usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 157.000,00 kuna


1. Za glazbenu školu Josip Hatze planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

2. Za galeriju Branislav Dešković planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za vjerske zajednice planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za Grafiti na gradele planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za Božićni grad planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6.  Za Dan Općine planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za ostale manifestacije planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za usluge student servisa planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1016 Razvoj turizma planirano je 355.000,00 kuna


1. Za servisne usluge na plaži Zlatni rat planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za projekt WIFI4EU planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za promidžbu i informiranje planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 3.688.014,00 KUNA


DJEČJI VRTIĆ “MALI PRINC“ 


Program 1015 Javne potrebe u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 2.400.002,00 kuna


Za Dječji vrtić “Mali Princ“ planirano je 2.400.002,00 kuna, od toga:


• Rashodi poslovanja financirano od općih prihoda i primitaka planirano u iznosu od 1.970.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.270.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 117.000,00 kuna i doprinosi na plaće 583.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

•  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirano u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirano u iznosu od 354.002,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 7.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 295.002,00 kuna, rashodi za usluge 49.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 3.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 6.000,00 kuna


CENTAR ZA KULTURU


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 929.002,00 kuna


Za Centar za kulturu planirano je 929.002,00 kuna, od toga:


• Rashodi za zaposlene od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 394.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 253.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna, doprinosi na plaće 116.000,00 kuna, 

• Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 86.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 38.000,00 kuna, rashodi za usluge 48.000,00 kuna, 

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 4.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za tekuće donacije

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 30.002,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.002,00 kuna, rashodi za usluge 9.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna;

• Ostali rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 115.000,00 kuna za tekuće donacije


KNJIŽNICA “HRVATSKA ČITAONICA“ 


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 359.010,00 kuna


Za općinsku knjižnicu “Hrvatska čitaonica“ planirano je 359.010,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 216.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 144.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 66.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 49.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 26.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna,

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.700,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 53.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 48.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda u iznosu od 10.010,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednost;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći  planirani u iznosu od 28.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednost


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bol za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Bol za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA ZA 2021.,2022.,2023.G.
  PREUZMI:

 4. Izmjene i dopune proračuna Općine Bol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Općine Bol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. Odluka za polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 10. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE BOL ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE
  PREUZMI:

 11. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.
  PREUZMI:

 12. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 13. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. Obrazloženje raspodjele rezultata poslovanja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 15. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više